ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

558

לאסוף את הכסף מהרצפה סדנת גבייה מלקוחות חייבים סודות וטכניקות לגבייה יעילה

מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית מטרת ההדרכה: הכשרה מקצועית והתנהגותית של אנשי הגבייה בארגון הקניית מיומנות וכלים לגבייה יעילה מיועדת ל: מנהלי גבייה, מנהלי שירות לקוחות, מנהלי מכירות, אנשי מכירות, אנשי שירות וגבייה הסדנה מועברת: כהרצאה פרונטאלית בשילוב למידה חוויתית ובאמצעות ניתוח אירועים שיוצפו על ידי המשתתפים והמדריך

> לפרטים נוספים

hashavim.co.il *8109

ה י ר ח ו ן ל מ י ס ו י , משפ ט ו כ ל כ ל ה

דבר העורך קוראים יקרים,

558 מס' 2023 מארס

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

לאחרונה ניתן בבית המשפט העליון פסק דין סיידה ובית חוסן (שני תיקים שנדונו ביחד) בסוגיית רכישה עצמית של מניות. זאת לאחר שבבתי המשפט המחוזיים ניתנו פסיקות הפוכות.

משנה לעורך מאירה טולדו

צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

שופטי בית המשפט העליון ציינו שהחלטתם מתייחסת לחברות שהן מעין שותפות (חברות מעטים המנוהלות על ידי בעלי המניות עצמם) ולא לחברות ציבוריות. אחד השופטים הציע להבחין בין רכישה עצמית שנעשית לטובת חברה - לדוגמה, סכסוך בין בעלי מניות בעניין ניהול החברה - לרכישה עצמית שנעשית לטובת חלק מבעלי המניות (לדוגמה חלק מבעלי מניות מעניינים לרכוש את חלקם של בעלי מניות אחרים), כך שרכישה עצמית לטובת חברה לא תיחשב לחלוקת דיווידנד. שני שופטים אחרים פסקו כי עקב קושי בהבחנה בין שני סוגי הרכישה העצמית (לטובת חברה ולטובת בעלי מניות), יש לראות כל סוג של רכישה עצמית כחלוקת דיווידנד לכלל בעלי מניות. פסיקה זאת דומה לעמדת רשות המסים: היא חוסמת דרך "זולה" לרכישת מניות של חברות פרטיות בידי חלק מבעלי המניות, מבעלי מניות אחרים.

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

מנכ"ל צח דרוקר

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ בני ברק 3 הירקון 03-5680888 טלפון מרכזיה: 03-5680891 פקס מערכת: meira@hashavim.co.il דוא"ל מערכת: WWW.HASHAVIM.CO.IL אינטרנט:

קריאה נעימה,

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

רו"ח אליק גנדלמן

ש"ח 2,083 ירחונים 12 דמי חתימה ל- (לא כולל מע"מ)

4 2023 מארס 558 ידע למידע

כתבו החודש

עו"ד (רו"ח) ד"ר נס שלמה רו"ח, משפטן נעמן אלעד נפתלייב פליקס רו"ח ומשפטן סנדו אייל עו"ד, יועץ פנסיוני עופרי שי עו"ד (רו"ח) עמפלי מאורי עו"ד פסו דורון

רו"ח ויספיש גלבוע עו"ד חגאי-מולה רוני רו"ח (משפטן) חיבה ישי מר חיטמן חיים רו"ח חייקה אלי עו"ד (רו"ח) טיקוצקי ירון עו"ד יהושע טלי

עו"ד אטקין ג'ני רו"ח (עו"ד) אלימי גדי עו"ד רו"ח ארויו רונן עו"ד רו"ח אריה רמי עו"ד ורו"ח ג'אנה יהושע (שוקי) עו"ד גבע משה עו"ד גבע שוש עו"ד גולדמן אורי רו"ח (משפטן) גורנשטיין אלי רו"ח גייל בתיה יועץ מס גל מיכאל עו"ד ורו"ח גרוס חגי עו"ד ורו"ח דהן יעקב עו"ד דורון אלי משפטן דורון דניאל רו"ח עו"ד דרייפוס אריאל עו"ד הלוי עמיאל יצחק רו"ח הררי שלמה

עו"ד רו"ח פרידמן אבי עו"ד ורו"ח פרנקל יועד רו"ח צח-גלרט אורנה רו"ח קירו עופר עו"ד קישלס מעיין עו"ד קלרו דין עו"ד רוטמן גיא רו"ח רופא יצחק רו"ח שולקין נטלי רו"ח שמש רוזט עו"ד רו"ח שער שניר

עו"ד רו"ח יזרעאלי אלי עו"ד ורו"ח יניב סיימון רו"ח ירון יוסי רו"ח (משפטן) כהן בועז רו"ח כהן דניאל עו"ד ורו"ח כהן יובל רו"ח כרמי אייל רו"ח לבקוביץ אפי עו"ד מאיה לוברטובסקי כרמי עו"ד מור גיל רו"ח מיניביצקי יהושע עו"ד מלכא אבישי

משתתפים:

פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח רוטמן גיא, עו"ד

חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים יזרעאלי אלי, עו"ד רו"ח ירון יוסי, רו"ח כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) מזון (סמי) שמואל, יועץ מס מיניביצקי יהושע, רו"ח

אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח גבע משה, עו"ד גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח)

שלומי טבח, עו"ד רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח)

הילמן טובה, רו"ח הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2023 מארס 558 ידע למידע 5

תוכן עניינים

מאמרים ופסקי דין מס הכנסה רכישה עצמית של חברה את מניותיה - סוף פסוק. הלכת בית חוסן וסיידה רו"ח (משפטן) ישי חיבה חבריי בהייטק: מחאה היא לגיטימית, אבל בהעתקת פעילות לחו"ל קיימות 15 רו"ח יצחק רופא חשיפות מס חוק פנסיה חובה לעצמאים - מה עושים עם הודעות הקנס שהגיעו? 17 עו"ד, יועץ פנסיוני שי עופרי תם ולא נשלם - על זכאותם של יזמים וקבלנים לפיצויי קורונה על רקע החלטות ועדות הערר ופסיקת בתי המשפט המנהליים 19 עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי רו"ח אפי לבקוביץ עסקה בעלת אופי כלכלי או בעלת אופי מסחרי 12

עו"ד ורו"ח יהושע (שוקי) ג'אנה

25

רו"ח, משפטן אלעד נעמן מיסים ודיווחים על מטבעות קריפטו רו"ח (משפטן) בועז כהן נקודות בעניין גירושין ומיסים בית המשפט קבע - פלסטיני שזכה בטוטו חייב במס בישראל

29

32

עו"ד אלי דורון; עו"ד דורון פסו; משפטן דניאל דורון הכנסות מיגיעה אישית בהשכרת נכס רו"ח (משפטן) בועז כהן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה

34

36

רו"ח (משפטן) אייל סנדו 2022 עמדות חייבות בדיווח לשנת - הקלה בעונשו של נאשם שהשמיט הכנסה והלבין הון בסכומי עתק עו"ד שוש גבע פס"ד וייסמן לראשונה חויבה אקו"ם במס הכנסה על הכנסותיה מתמלוגים - עו"ד שוש גבע פס"ד אקו"ם נדחתה בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה מענקי קורונה לפי

37

42

46

עו"ד שוש גבע פס"ד ברם חוק הסיוע הכלכלי -

51

תוכן עניינים

6 2023 מארס 558 ידע למידע

דירה תשמש ערובה לתשלום חוב מס של בת זוג שאינה רשומה כבעלים - עו"ד שוש גבע בלילה פס"ד יהב נדחתה טענת קבלן כי ההכנסה מדירות בפרויקטים שהקים היא אינה עו"ד שוש גבע פס"ד קירון הכנסה עסקית - לא ניתן "לכרוך" תביעה נגד רשות המיסים בתביעה לביטול הסכם עו"ד שוש גבע פס"ד בירגר בהליך אזרחי - בעקבות הונאת מס במאות מיליונים: חילוט כספים של סמנכ"לית

54

58

62

עו"ד שוש גבע הכספים באלבר - פס"ד פרנקו

66

מיסוי בין-לאומי

רו"ח (עו"ד) גדי אלימי כאב הראש של תושב ישראל שהוא אזרח אמריקאי עו"ד אלי דורון; בעלי זכויות בחשבון זר - פנו לרשות המסים עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי; עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס; עו"ד דורון פסו

71

74

מיסוי מקרקעין עדכון בעניין טיוטת התכנית הכלכלית בנושא מיסוי מקרקעין

עו"ד מאיה כרמי לוברטובסקי

76

עו"ד מאיה כרמי לוברטובסקי עדכונים במיסוי מקרקעין נדחתה בקשה לפסלות מותב - חובתו של בית המשפט לשקף לצדדים עו"ד שוש גבע פס"ד לרר את הסיכויים והסיכונים בהליך - שלושה אחים שמכרו מקרקעין לחברה בבעלותם לא יזכו עו"ד שוש גבע פס"ד טנוס למס שבח מופחת - בוטלה החלטת מנהל מיסוי מקרקעין: עמותה בפירוק תיהנה מפטור

80

83

87

עו"ד שוש גבע פס"ד מוסדות חזון ישעיה ממס שבח -

90

מס ערך מוסף בית המשפט העליון דן בסיווג פעילות עסקית במכירת מקרקעין

עו"ד אלי דורון; עו"ד דורון פסו; משפטן דניאל דורון

95

תוכן עניינים

2023 מארס 558 ידע למידע 7

הקצאת מספר לחשבונית מס כתנאי לניכוי מס תשומות –

עו"ד רו"ח רמי אריה 2024-2023 טיוטת הצעת חוק ההסדרים לשנים סוחר רכב שילם בשיק ללא שם מוטב וישלם קנס מכוח החוק לצמצום עו"ד שוש גבע פס"ד אבו רומי השימוש במזומן - חברה שמכרה מקרקעין ולא הנפיקה חשבונית במועד, תישא בקנסות עו"ד שוש גבע פס"ד בוטיק שימור מבנים בגין העיכוב - חודשי מאסר הוטלו על בעל חנות ירקות שהעלים הכנסות בסך של 10 עו"ד שוש גבע פס"ד חדד ואח' מיליון ש"ח - 3 כ- מנהל חברה הורשע בניכוי מס תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות - ביטוח לאומי קצבאות בגין אי כושר לעבודה מפוליסת ביטוח פרטית חויבו בדמי ביטוח גם אחורנית רו"ח אורנה צח-גלרט; מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה בערכאת ערעור קבע בית המשפט העליון כי אין להטיל אשם תורם על עובד עו"ד גיל מור, עו"ד אלי דורון בניין שנפל ונותר נכה בית הדין קבע כי אירוע ירי של אדם בדרכו לעבודה יוכר כתאונת עבודה עו"ד שוש גבע פס"ד בן נעים

99

101

105

109

112

116

118

עו"ד מעיין קישלס פס"ד קטרין פיומי

121

חברות ימים אחרונים לקבלת פטור מתשלום אגרה במסגרת הליך פירוק מרצון

עו"ד אלי דורון, פליקס נפתלייב

123

שאלות ותשובות מס הכנסה קיזוז פחת והוצאות נוספות מרווח הון שנבע ממכירת דירה בארצות הברית

רו"ח ומשפטן אלעד נעמן מיסוי הכנסות עסקיות מחו"ל שיש לתושבת חוזרת ותיקה

125

רו"ח ומשפטן אייל סנדו

126

תוכן עניינים

8 2023 מארס 558 ידע למידע

עו"ד ורו"ח יעקב דהן רישום רכישת דירה "על הנייר" בהצהרת הון בבקשה להחזר מס מרשות המסיםיש לכלול את שני בני הזוג רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס הצגת החזקת מניות בדוחות הכספיים של חברות בנאמנות רו"ח יצחק רופא אירוע מס בהחלפת מניות בחברה בת במניות חברת אם זרה עו"ד רו"ח אבי פרידמן ) 5 ( 9 ניצול פטור ממס הכנסה לקצבה מקרן פנסיה ומכוח סעיף רו"ח רוזט שמש לפקודה - לנכה מיסוי דיווידנד שחולק בחו"ל בחברה קפריסאית שמוחזקת על ידי רו"ח בתיה גייל חברה ישראלית סיווג הפסד ממסחר במטבעות דיגיטליים – עסקי או הוני רו"ח נטלי שולקין מיסוי הכנסות בגין ריבית על הלוואה בין חברות שיש ביניהן יחסים מיוחדים 142 עו"ד ורו"ח יועד פרנקל אירוע מס בהעברת מניות בידי בעל מניות יוצא לבעל מניות נכנס בתמורה עו"ד ורו"ח יובל כהן יתרת חובת בעלים בחברת בית סיווג הכנסה מהלוואה ללא ריבית בחברה לתועלת הציבור רו"ח גלבוע ויספיש הצגת הכנסות והפסדים נטו במאזן של חברה משפחתית עו"ד רו"ח אלי יזרעאלי מיסוי רכישת מלאי בידי חברה בהנחה לבעל השליטה בה שמאוגד רו"ח (משפטן) אלי גורנשטיין גם כעצמאי שיעור המס שיחול על נאמנות זרה בעלת דירה בישראל בגין שכר הדירה רו"ח דניאל כהן להשקעה כספית שלו לכיסוי חובות החברה עו"ד גיא רוטמן הגשת דוחות לנישום בתהליך פשיטת רגל

128

129

130

134

136

138

140

144

145

147

148

149

150

עו"ד רו"ח רונן ארויו

152

תוכן עניינים

2023 מארס 558 ידע למידע 9

דרישת רשות המסים לריבית בגין פריסת החזרת מענקי קורונה עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי ורו"ח אפי לבקוביץ מיסוי דיווידנד שמקבל תושב ישראל מחברה אנגלית שבבעלותו המלאה רו"ח אייל כרמי תיקון דוח שהתיישן באופן חריג ממסגרת ההתיישנות הרגילה לנכה עו"ד משה גבע ) לפקודה 5 ( 9 שהוארך לגביו הפטור לפי סעיף שהוענקו לעובד במסלול נאמן ושיעורי המס עליהן RSU מועד מיסוי מניות רו"ח אלי חייקה לא ניתן לצבור כספים המופקדים לקרן ותיקה כקצבה מוכרת רו"ח עופר קירו מיסוי משכורת של חבר קיבוץ שעובד כשכיר מחוץ לקיבוץ יועץ מס מיכאל גל א לפקודה 104 העברת פעילות מעצמאי לחברה שלא באמצעות סעיף עו"ד ורו"ח סיימון יניב קיזוז הפסדים שנוצרו בשל פחת מואץ בבניין מאושר להשכרה מיסוי מקרקעין התנאים בהעברת זכויות במקרקעין וזכויות באיגוד מקרקעין, עו"ד דין קלרו מאיגוד מתפרק לבעלי מניותיו בפטור ממס שבח העברת נכס מקרקעין מחברה לבעל המניות בה בפטור ממס שבח עו"ד ורו"ח חגי גרוס זכאות אלמנה להקלת "נכה" במס רכישה לאחר פטירת הנכה רו"ח יוסי ירון לפי חוק עידוד השקעות הון

154

155

156

157

158

158

159

160

161

163

עו"ד רו"ח שניר שער

164

עו"ד טלי יהושע מס יסף לעניין הכנסה משבח מקרקעין – לבני זוג

165

עו"ד רוני חגאי-מולה מיסוי מקרקעין במכירת נחלה שנבנו בה שני צימרים פטור ממס שבח ומס רכישה בהעברת נכס מקרקעין מיחיד לקרוב

166

עו"ד אבישי מלכא ללא תמורה

167

תוכן עניינים

10 2023 מארס 558 ידע למידע

מס ערך מוסף היבטי מע"מ וסיווג כעוסקים לדיירים שרוכשים חלק מהזכויות במקרקעין , בתמורה לשירותי בנייה מקבלן פרטי 38/1 שבבעלותם בעסקת תמ"א

עו"ד ג'ני אטקין מע"מ במכירת זהב כחומר גלם מעוסק בזהב לעוסק אחר

168

עו"ד עמיאל יצחק הלוי

172

רו"ח שלמה הררי חובת דיווח לחברת הדסטארט בגין גיוס כספים מכירת זכות בשותפות משותף לשותף אחר מהווה מעין מכירת מניה

173

רו"ח שלמה הררי ולא חייבת במע"מ

173

ביטוח לאומי דמי ביטוח על הכנסות פסיביות בחברה משפחתית רו"ח יהושע מיניביצקי דמי ביטוח לאומי על הכנסות מחברה נשלטת זרה

174

רו"ח יהושע מיניביצקי תשלום דמי פגיעה בעבודה לשכיר שהוא גם עצמאי ונפגע בעבודתו כשכיר

174

מערכת כל מס

175

כספים וחשבונאות הסבת שיק לצד ג' על פי החוק לצמצום השימוש במזומן

עו"ד אורי גולדמן

176

חוזרים והוראות ביצוע מס הכנסה

רשות המסים בישראל 2202 הדוח השנתי לשנת המס בעקבות בדיקה מחודשת: תוקנו סכומי הטבות המס ליישובים רשות המסים בישראל ריענון הנחיה בנושא חישוב הפרשי הצמדה וריבית בעסקאות רווח הון

177

178

רשות המסים בישראל בהן נוכה מס במקור בעודף

181

תוכן עניינים

2023 מארס 558 ידע למידע 11

2022 מענק עבודה לנשים מענק עבודה לנשים בגין שנת התביעה רשות המסים בישראל מערכת מקוונת ל"רישום והקצאת מספר יישות לתושב חוץ"

185

רשות המסים בישראל 7/2022 ה"ב

191

מס ערך מוסף – 01.01.23 עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום

רשות המסים בישראל 1-23 חוזר ) 1 () 2 (א 67 עדכון סכום מחזור העסקאות לפי סעיף

200

רשות המסים בישראל לחוק מע''מ

202

ביטוח לאומי 1.1.2023 שיעורי דמי הביטוח לעצמאים החל מיום

המוסד לביטוח לאומי

203

מדדים ושערי מט"ח

204

2023 מדדים לחודש ינואר

205

2023 שערים יציגים לחודש פברואר

ידע במספר

206

מראה מקום

208

12 2023 מארס 558 ידע למידע

מס הכנסה

רכישה עצמית של חברה את מניותיה - סוף פסוק. הלכת בית חוסן וסיידה רו"ח (משפטן) ישי חיבה

ניתן פסק דין בבית המשפט 13.2.2023 ביום העליון בשני ערעורים שהגיעו להכרעתו, בעניין בית חוסן ובעניין מאיר סיידה (ע"א בהתאמה). 8116/21 ו- 9308/20 בשני הערעורים בפסק דין ארוך ומייגע עמודים(!), הכריע בית המשפט 61 המחזיק העליון כי ככלל, רכישה עצמית של חברה את מניותיה, שנעשתה באופן לא שוויוני (ובדרך כלל באופן כזה, שמי מבין בעלי המניות בה, יחדל להיות כזה), תיחשב אירוע מס בידי בעלי המניות הנותרים, כך שיחויבו במס כדיווידנד. על פי הכרעת העליון סכומו של הדיווידנד הוא מכפלת שיעור החזקתם במניות החברה (טרם הרכישה העצמית) בסכום התמורה שקיבל בעל המניות "היוצא". להלן בשיא התמצית, עיקרי הפסק ונקודות מעניינות וחשובות המוזכרות בו או עולות ממנו.

הרקע בתמצית בקליפת אגוז נזכיר כי בפסק הדין בעניין חוסן דובר בחברה פרטית (אמנם איגוד מקרקעין, אך בפסק לא ניתנה לדבר חשיבות לעניינו) אשר נתגלע סכסוך בין בעלי מניותיה: אחד מהם טען לעושק המיעוט ואף פתח בהליכים מול החברה ובעלי מניותיה, אשר הסתיימו בעסקת רכישה עצמית של מניותיו על ידי החברה. בית המשפט המחוזי דחה את עמדת רשות המיסים להטלת מיסוי כלשהו על בעלי המניות הנותרים. פקיד השומה ערער לעליון. בפסק הדין בעניין סיידה נדון עניינה של חברה מצליחה בתחום השתילים, אשר הייתה בבעלות מלאה (עקיפה באמצעות חברת אם) של שני האחים לבית סיידה, והתנהלה על מי מנוחות, עד שהמים החלו סוערים, האחים נחלקו ביניהם, והוחלט על היפרדות שלבסוף בוצעה בדרך של רכישה עצמית.

www.ahec-tax.co.il הכותב - שותף במשרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן - פתרונות מיסוי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

2023 מארס 558 ידע למידע 13

● הרכישה העצמית נעשתה ללא אינטרס של החברה, בלי סכסוך בין בעלי המניות, ובלא עניין ראשוני של בעל מניות מסוים לרכוש את מניותיו של האחר; ● כנזכר לעיל, אך במצב של סכסוך בין בעלי המניות; ● הרכישה העצמית היא אינטרס של החברה לקידום עסקיה. פקיד השומה אינו יכול להתחקות אחרי המטרות האמיתיות של הרכישה העצמית, כל שכן כשהמטרות הן מעורבות; ומה גם ששונות בתוצאת המס בחלופות השונות תביא קרוב לוודאי ל"צביעת" עסקת רכישה עצמית מסוימת בידי בעלי המניות, ככזו שבה המס דל יותר, או שכלל אינה חייבת במס. אי לכך נקבע בהכרעת העליון כי בכל החלופות יחול אירוע מס, וחישובו יהיה זהה. ● כל בעל מניות שנותר לאחר הרכישה העצמית יחויב במס כאילו קיבל דיווידנד שסכומו מכפלת שיעור החזקתו במניות החברה (טרם הרכישה העצמית) בסכום התמורה שקיבל בעל המניות "היוצא". ● בית המשפט העליון מדגיש כי "דרישת ההתעשרות לשם חיוב במס היא דרישה מהותית".

בית המשפט המחוזי קיבל את עמדתה החלופית (המינימליסטית) של רשות המיסים, כך שכל סכום הרכישה העצמית ייחשב ויחויב במס כדיווידנד בידי כל בעל מניות לפי חלקו (נשאר ויוצא), ולאחר מכן ייחשב כאילו רכש בעל המניות הנשאר את מניות בעל המניות היוצא, בכל סכום הדיווידנד ברוטו שקיבל. סיידה ערער לעליון. עיקרי הלכת בית המשפט העליון (נתייחס רק להכרעת הרוב ולא לדעת המיעוט) ● בית המשפט ברא יציר משפטי מיסויי חדש - "חברת מעין שותפות": "חברות המאופיינות כ"מעין- שותפויות" הן חברות פרטיות עם מספר קטן של בעלי מניות שיש ביניהם יחסים אישיים הכרוכים באמון הדדי, ואשר מתנהלות ככלל מתוך הבנה אודות ניהול משותף של עסקי החברה... למעשה, מעין-שותפויות הן מבחינות מסוימות "יצירי ביניים" בין חברות לבין שותפויות... ככאלה, ישנם מקרים שבהם קיימת הצדקה שלא להתייחס אל החברה כאל יחידה עצמאית הנפרדת מהשותפים המרכיבים אותה, אלא כאוסף של יחידים המנהלים יחד עסק משותף, תוך זהות ביניהם לבין החברה." ● בחברות כאלה, אין מקום להבחין בין רכישות עצמיות שאירעו עקב נסיבות "שונות", כגון:

מס הכנסה מאמרים

14 2023 מארס 558 ידע למידע

השפעה גדולה יותר בניהולה. הטבה כזו היא הטבה שבעלי המניות הנותרים מקבלים באופן מידי כאשר מתבצעת הרכישה, ולכן ישנה הצדקה למסות אותם בגינה". ואנו תמהים על הקביעה, הכימות וההנמקה: כפי שהדגמנו לעיל, ברכישה העצמית, שווי מניות בעל המניות הנותר זהה לשווי מניותיו קודם לרכישה העצמית. העובדה ש"יצא מן המשחק" בעל מניות אחד, גם אם הוא היה גורם מפריע או מעכב, ועתה צפוי שייווצר לבעלי המניות שנותרו יותר מרחב מחשבה, תפעול והצבעה בפעילות החברה מיום זה ואילך - הרי כל אלה הם בגדר ציפייה ותקווה. מובן לכל אדם כי הדבר כלל אינו ודאי, ויותר מזה - איך ניתן בכלל לכמת יתרון תפעולי מסחרי עתידי זה, בתחשיב המכפלה הפשטני שנקבע בהלכת העליון? ● כדי להשאיר מקום להתנהלות עתידית משפטית נוספת, קובע בית המשפט העליון כי ההלכה שקבע כאן אינה חלה אם מדובר בחברה ציבורית או בחברה שאינה "מעין שותפות". וכמה בעלי מניות מוציאים חברה פרטית מהיותה "מעין שותפות"? לבית המשפט העליון יהיו פתרונים. אולי.

נשאלת שאלה פשטנית: האם ברכישה עצמית יש התעשרות לבעל המניות הנותר? 50/50 לדוגמה: שני בעלי מניות . החברה מבצעת 1000 בחברה ששווה רכישה עצמית של מניותיו של בעל . עתה יש לבעל 500 המניות האחד, ב- בחברה ששווה 100% המניות השני . 500 קרי, מתמטית – אין לבעל המניות הנותר כל התעשרות. עם זאת, ואף שהדוגמה שתוארה כאן מוצגת בפסק, מכריע בית המשפט העליון כי יש כאן התעשרות: "שיעור האחזקות היחסי של בעלי המניות הנותרים בחברה – עלה. השינוי הזה בשיעור האחזקות היחסי מגלם בחובו תועלת משמעותית לבעלי המניות הנותרים, בדמות העלייה ביכולת ההשפעה של כל אחד מהם על ניהול החברה והגידול בזכויות ההצבעה בה. השינוי בשיעור האחזקות הוא שינוי אמיתי שהתרחש בפועל." ובהמשך: "בחברות כאלה... סילוקו של אחד מבעלי המניות ישנה את מערך הכוחות בחברה וייטיב עם בעלי המניות הנותרים, זאת בין היתר בכך שהוא יקנה להם

מס הכנסה מאמרים

2023 מארס 558 ידע למידע 15

חבריי בהייטק: מחאה היא לגיטימית, אבל בהעתקת פעילות לחו"ל קיימות חשיפות מס רו"ח יצחק רופא

לאחרונה הודיעה מייסדת חברת פפאיה גלובל, עינת גז, כי החברה מוציאה את כספיה מישראל בעקבות הרפורמה המשפטית המתוכננת. לפעולה זו, כמו גם לאיומים של הוצאת פעילות מישראל, עלולות להיות השלכות מיסוי משמעותיות. חברות ממגזר הטכנולוגיה הפועלות בישראל נהנות משיעור מס מיטיב ונוח – מס החברות המוטל על חברה טכנולוגית העומדת בכללי החוק לעידוד השקעות הון 12% למפעל באזור פיתוח א' ל- 7.5% נע בין באזור אחר. ביחס לדמוקרטיות 16% או אחרות בעולם, מדובר בשיעור מס נמוך יחסית, וזאת מבלי להיכנס להטבות מס נוספות (כמו פחת מואץ) או מענקים לצורכי מחקר ופיתוח. שיעור המס הנוח (נוסף, כמובן, על איכות כוח האדם בישראל) נועד לסייע בשמירה על חברת האם והנהלת הקבוצה כחברה ישראלית, ולמנוע את מעברה למקלטי מס שונים ברחבי העולם, המבטיחים שיעורי מס טובים אף יותר.

היבטי מיסוי בהפסקת פעילות בישראל תושבי ישראל (יחידים וחברות) חייבים במס בישראל בשל הכנסות (ורווחי הון), ללא קשר למקום הפקת ההכנסה. לכן, למשל, העברת כספים לחשבונות בנק בחו"ל, אינה משפיעה כשלעצמה על חבות המס בישראל. משכך, חברה ישראלית שיש לה פיקדון בבנק בלונדון, תתחייב במס בישראל על הכנסות הריבית, ולכן אין חשיבות מבחינת מס למיקום הפיקדון. לעומת זאת, הפסקת הפעילות בישראל והעתקתה למדינה אחרת עלולה לגרום לחברה להתחייב במס חברות כאירוע של מכירת פעילות, על פי שווי הפעילות שהועתקה. בעניין זה מבקשת רשות המסים ליישם את הוראות חוזר מס הכנסה בדבר שינוי מודל עסקי. עם זאת, כפי שניתן ללמוד בפסק הדין בעניין מדינגו ,)53528-01-16 (ע"מ 2022 שניתן במאי לא כל הסכם בין חברות קשורות מהווה בהכרח מכירה, כל עוד החברה הישראלית ממשיכה לפעול בישראל.

.UBS Switzerland הכותב - מומחה במיסוי בינלאומי וישראלי. שימש כיועץ מיסוי בינלאומי בבנק בעברו שימש כמפקח ביחידה למיסוי בינלאומי במחלקה המקצועית ברשות המסים

מס הכנסה מאמרים

16 2023 מארס 558 ידע למידע

תיקבע חבות במס בישראל לפי שווי הנכסים המוחזקים על ידי היחיד, והשפעה של המהלך על אופן המיסוי של בעלי המניות הישראלים והזרים (למשל חלוקת דיווידנד). לסיכום: נדרשים להפסיק פעילות בישראל? עשו זאת מטעמים כלכליים בלבד כולנו תקווה כי ענף ההייטק והכלכלה הישראלית לא ייפגעו, והכלכלה תמשיך ותתפתח כבעבר, ואף ביתר שאת. העברת נכסים כגון חשבונות בנק מישראל לחו"ל אינה בעייתית מבחינת מיסוי, כל עוד הכסף נשאר בבעלות החברה הישראלית, אולם חברות שבכל זאת בוחנות להעביר חלק מפעילותן למדינות אחרות, או להפסיק את הפעילות בישראל, טוב יעשו אם יבחנו לעומק את השלכות המס המשמעותיות במקרה של הפסקת פעילות - החל מהמס המוטל בטווח הקצר (מכירת הפעילות), ועד משמעויות הפחתת ההכנסות החייבות במס בישראל בעקבות העתקת הפעילות לחו"ל והעברת העובדים לחו"ל, ובמיוחד לאור חבויות המיסוי במדינה האחרת.

מהלך הכולל פיטורים של העובדים הישראלים או העברתם (רילוקיישן) למדינה אחרת, נוסף על העברת הידע והקניין הרוחני של החברה הישראלית לחברה אחרת בקבוצה המאוגדת מחוץ לישראל, יגרום לכך שהחברה הישראלית תאבד את ההכנסות העתידיות, ובהתאם לא תתחייב במס בישראל. המדינה תאבד גם את המיסוי בגין משכורות העובדים (מס הכנסה, ביטוח לאומי) ועובדים שיעברו לחו"ל ויתגוררו שם לא ישלמו מס בישראל, אלא במדינת תושבותם. ככל שמדובר בפעילות של החברה הישראלית שהופסקה, תידרש החברה הישראלית להוכיח כי הפעילות הופסקה מטעמים כלכליים, וכי הפעילות לא הועברה לחברות אחרות בקבוצה. הפסקת פעילות מטעמים אידיאולוגיים, אשר אינה פוגעת או מצמצמת את עסקי הקבוצה הבין- לאומית, עלולה להיחשב לפעילות שנמכרה לחברה אחרת בקבוצה. היבטים נוספים שיש להביא בחשבון הם "מס יציאה" המוטל על יחידים (בעלי שליטה ועובדים) העוזבים את ישראל ובבעלותם נכסי הון משמעותיים, שלגביהם

מס הכנסה מאמרים

2023 מארס 558 ידע למידע 17

חוק פנסיה חובה לעצמאים - מה עושים עם הודעות הקנס שהגיעו? עו"ד, יועץ פנסיוני שי עופרי

10,551 – 2022 ש"ח; 10,551 – 2021 ש"ח; ש"ח. 11,870 – 2023 ש"ח; ההכנסה החייבת בהפקדה היא ההכנסה מעסק או משלח יד, לאחר ניכוי הוצאות המותרות לצורך ייצור הכנסה, אך ללא קיזוז הפסדים, פטורים וניכויים בגין הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים/ קופת גמל לקצבה/ תשלומים לביטוח אובדן כושר עבודה ולביטוח לאומי. מהסכומים שחייבים להפקיד יש להפחית סכומים שהופקדו לקופת גמל לקצבה במעמד שכיר, בגין הכנסתו כשכיר (ככל שהיו כמובן הפקדות כאלה באותה שנת מס). חובת ההפקדה היא לקופת גמל לקצבה, דהיינו: קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל לחיסכון. יש לשים לב כי הפקדה לקופת גמל להשקעה או קרן השתלמות או "פוליסת חיסכון/ השקעה" אינן נחשבות הפקדה העונה לדרישות חוק זה. קנסות: ש"ח (אמור 500 החוק קובע קנס של להתעדכן לפי שיעור עליית המדד) בגין כל שנה שבה לא הפקיד העצמאי את הסכום המינימלי הנדרש. עם זאת, קנס יוטל רק 12 על מי שהכנסתו עלתה בשנת המס על פעמים שכר המינימום.

שלחה רשות 2023 במהלך חודש ינואר האכיפה והגבייה מכתבי התראה לעצמאים אשר לא הפקידו את הסכום המינימלי הנדרש על פי חוק לתכנית פנסיונית בשנים .2020-2018 נזכיר את הרקע לכך: החובה על עצמאים להפקיד סכום שנתי מינימלי לתכנית פנסיונית נכנסה לתוקף ואילך. 2017 משנת חובת ההפקדה חלה על כל עצמאי, אישה (הגיל בסוף 60-21 או גבר, בטווח הגילאים שנת המס הרלוונטית), שעברו, בסוף שנת המס הרלוונטית, לפחות שישה חודשים ממועד הרישום שלו כעוסק. החוק אינו חל . 1/1/1962 על עצמאי שנולד לפני יום הסכום המינימלי שחייבים להפקיד מחושב כאחוז מההכנסה החייבת במס של ממחצית השכר הממוצע 4.45% : העצמאי מהשכר העולה על 12.25% במשק ועוד מחצית השכר הממוצע במשק, ועד השכר הממוצע במשק. כלומר, אין חובת הפקדה בגין הכנסה העולה על השכר הממוצע במשק. להלן פירוט השכר הממוצע במשק בשנים הרלוונטיות מאז כניסת החוק 9,906 – 2018 ש"ח; 9,673 – 2017 לתוקף: 10,551 – 2020 ש"ח; 10,273 – 2019 ש"ח;

הכותב - יועץ פנסיוני, מומחה למיסוי פנסיוני ותכנון פרישה – רול ייעוץ פנסיוני בע"מ

מס הכנסה מאמרים

18 2023 מארס 558 ידע למידע

רשות המיסים מחויבת בהעברת המידע הרלוונטי לרשות האכיפה והגבייה, וזו שולחת את ההתראות לפני הטלת הקנס. ההתראה נוקבת בסכום המדויק שיש להפקיד בגין שנת המס הרלוונטית כדי יום 90 להימנע מהקנס. ניתנת שהות של להשלים את ההפקדה החסרה ולהמציא לרשות האכיפה והגבייה את האסמכתה כי הסכום אכן הופקד. תשלום הקנס, ככל שאכן יוטל לבסוף בפועל ואם ישולם על ידי העצמאי – יפטור אותו מחובת ההפקדה בגין שנת המס שבשלה הוטל הקנס. השלמת ההפקדה בגין שנים קודמות: ההפקדה תירשם בקופת הגמל לקצבה עם תאריך ערך של השנה הנוכחית (השנה שבה בוצעה ההפקדה בפועל), ולא עם ערך רטרואקטיבי. הפקדה זו תקנה למפקיד הטבות מס רלוונטיות בגין השנה שבה בוצעה בפועל, ולא בגין שנה/ שנים קודמות שבגינן נדרש להפקיד. בהחלט ייתכן, בהיעדר מנגנון שיאפשר הבחנה אחרת - כי ההפקדה בגין שנה/ שנים קודמות תובא בחשבון גם לעניין עמידה בחובת ההפקדה בשנה שבה בוצעה. בעת ביצוע הפקדה בגין שנה/ שנים קודמות מומלץ להוסיף מכתב/ מלל נלווה להפקדה, המציין אתהשנהשבגינהמבוצעתההפקדה. כאמור, זהו נתון אינפורמטיבי בלבד. יש לצרף אסמכתה זו לאישור הנדרש לרשות האכיפה והגבייה לצורך ביטול הקנס/ אי הטלתו.

ובשולי הדברים – עיקרי הדברים, ו"קריאת השכמה" לעצמאים: חובת ההפקדה המוטלת על העצמאים על פי חוק היא מינימלית ביותר, וליתר דיוק סמלית. סוגיית הקנס – כן או לא – מסיטה את תשומת הלב הנדרשת מהסוגיה המהותית. הפקדה לתכנית פנסיונית אמורה לתת לעצמאי מענה הולם לשלושה צרכים: חיסכון לקצבת זקנה, ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח למקרה פטירה. חובת ההפקדה לפי החוק רחוקה מאוד מלתת מענה לצרכים מהותיים אלה. הדבר נכון בנוגע לכל רמת הכנסה וגם לגבי מי שעומד בכל דרישות ההפקדה לפי החוק. יש לדבר כמה סיבות: השיעורים והסכומים של ההפקדות הנדרשים לפי החוק נמוכים מדי; חובת הפקדה רק למרכיב החיסכון - ללא חובה לרכישת הכיסויים הביטוחיים לאובדן כושר עבודה ופטירה, וכן האפשרות להפקיד באופן חד פעמי ולא חובת הפקדה חודשית (פגיעה קשה בכיסויים הביטוחיים – גם אם ההפקדה נעשית למוצר פנסיוני הכולל אותם). טוב יעשה כל עצמאי אם ינהג באחריות ויבחן ויתאים, ללא דיחוי, את מבנה התכנית הפנסיונית שלו (ואת גובה ההפקדות החודשיות שלו), כך שתיתן מענה הולם, בהתאם להכנסתו ולצרכיו, לשלוש הנקודות הללו: חיסכון לקצבת זקנה, כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה ולמקרה פטירה.

מס הכנסה מאמרים

2023 מארס 558 ידע למידע 19

תם ולא נשלם - על זכאותם של יזמים וקבלנים לפיצויי קורונה על רקע החלטות ועדות הערר ופסיקת בתי המשפט המנהליים עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי רו"ח אפי לבקוביץ

הישראלי עוגן הדבר בחוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראות שעה), "), שנחקק החוק (להלן: " 2020 התש"ף- וביקש להבטיח לעוסקים 2020 בחודש יולי השתתפות של המדינה בהוצאותיהם הקבועות, בדמות מענקים כספיים. עם זאת, החוק מחריג מהגדרת "עוסק" הזכאי לסיוע את מי שעל חישוב הכנסתו בשנים א לפקודת מס 8 חל סעיף 2020-2019 (להלן: 1961 הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א- .)" הפקודה " רשות המסים מפרשת החרגה זו בדווקנות, ושוללת באופן אוטומטי את זכותם של עוסקים רבים בתחום, בניגוד לדין ובניגוד לפרשנותן של ועדות הערר ואף של בית המשפט המנהלי. פרשנות זו קבעה במפורש כי אבן הבוחן להחרגה כאמור אינה אם א לפקודה, 8 העוסק דיווח בפועל לפי סעיף א 8 אלא אם העוסק מחויב לדווח לפי סעיף לפקודה. הוראות מסגרת לחוק קובע כי עוסק זכאי למענק 8 סעיף בעד הוצאותיו הקבועות בשל ההשפעה הכלכלית של נגיף הקורונה, ובלשון "עוסק זכאי למענק בעד השתתפות הסעיף:

הן ועדות הערר והן בית המשפט המנהלי מחזיקים בעמדה ולפיה אין לשלול את הזכאות למענק לעסקים בתחום הבנייה, הייזום ועבודות הביצוע באופן קטגורי, ויש לבחון כל עניין בהתאם לנסיבותיו ולקריטריונים שהותוו. בעניין זה נזכיר כי תכלית החוק היא התוויית מנגנון מהיר ויעיל לצורך קבלת המענק כדי לסייע לעסקים שונים לצאת מהמצב הכלכלי שאליו נקלעו עקב המשבר. לעמדתנו, ראוי כי רשות המסים תכבד ותאמץ את הקביעות שיצאו בזו אחר זו תחת ידן של ועדות הערר ואושרו לאחרונה על ידי בית המשפט המנהלי, ותחדל לשלול מציבור העוסקים מענקי קורונה אשר מגיעים לו כדין פתח דבר נגיף הקורונה שפרץ בסערה לחיינו לפני כשלוש שנים ערער את הכלכלה הגלובלית ויצר אי-ודאות חסרת תקדים בשווקים. כתוצאה מכך, וכדי למנוע קריסה של המשק המקומי, נאלצו ממשלות בכל העולם להכניס את היד עמוק לכיס ולתמוך כלכלית בחברות ובעצמאים שמצאו עצמם ניצבים אל מול שוקת שבורה. בחוק

הכותבים - ממשרד עמפלי עריכת דין מיסים

מס הכנסה מאמרים

20 2023 מארס 558 ידע למידע

עינינו הרואות אפוא כי עבודה ממושכת היא עבודה שמשך ביצועה עולה על שנה, לרבות עבודות בנייה בבניין. ועל שום מה בחר המחוקק להחריג מתחולת החוק את מי שעסקו בעבודה ממושכת? ועדת הערר בעניין אבו עוסקא ובניו (ערר מהוראות ) היטיבה לבאר זאת: " 1587-21 החוק ניתן ללמוד כי הסיבה להחרגת עוסקים שחל בחישוב הכנסתם סעיף נובעת מאחר ודיווח על סמך א לפקודה 8 אומדנים אינו משקף בהכרח את הנזק שנגרם לעוסק, נזק שעל פי הנוסחה שנקבעה בחוק, אמור להתבטא בירידת המחזורים בין מחזורי הבסיס לזכאות". דהיינו, מטרת ההחרגה היא למנוע את הפיצוי מעוסקים שבסיס הדיווח שלהם מבוסס על אומדנים ואינו משקף את הנזק שנגרם ממשבר הקורונה. על בסיס האמור טוענת רשות המסים בתוקף ובאופן גורף כי קבלנים מבצעים ויזמי נדל"ן אינם זכאים למענקי קורונה בהתאם לחוק, גם א 8 אם הם אינם מדווחים בפועל לפי סעיף לפקודה. על נטל ההוכחה לעניין החוק עמדה זו של רשות המסים נדחתה פעם אחר פעם על ידי ועדות הערר לענייני קורונה, אשר קבעו כי רשות המסים דוחה לעיתים "ביד קלה" וללא הצדקה, בקשות למענקים מצד גורמי ייזום וביצוע. עציון, הנדסת חשמל כך למשל, בעניין "ועדות ציינה הוועדה כי )1238-22 (ערר הערר דחו בשורה ארוכה של החלטות את עמדת המשיבה שלפיה יש להחריג באופן

בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה החדש, בסכום ובהתאם להוראות פרק 9 כאמור בסעיף זה (בפרק זה – מענק סיוע בעד השתתפות בהוצאות קבועות), אם מתקיימים לגביו דהיינו, התנאי הראשון לקבלת כל אלה:..." מענק בעד השתתפות בהוצאות קבועות הוא שמבקש המענק יהיה "עוסק". לחוק אשר מהווה את סעיף 7 סעיף עוסק" כדלקמן:" "עוסק" ההגדרות מגדיר – חייב במס כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, ( מי שעיסוקו במכירת 5) ...: למעט כל אלה זכות במקרקעין המהווה מלאי עסקי 2020 ו- 2019 בידו או מי שבשנות המס א לפקודה, 8 חל בחישוב הכנסתו סעיף בשל עבודה ממושכת שמשך ביצועה עולה לחוק מחריג 7 ; הינה כי כן, סעיף על שנה מהגדרת המונח "עוסק" את מי שעיסוקו מכירת זכויות במקרקעין, בשנות המס וחל בחישוב הכנסתו סעיף הרלוונטיות, , בשל עבודה אשר משך ביצועה א לפקודה 8 עולה על שנה. א לפקודה קובע צורת דיווח מיוחדת 8 סעיף למי שעסקו מתבסס על עבודה ממושכת והכנסתו היא תולדה של אותה עבודה ממושכת. לצורך כך, מגדיר הסעיף מונחים "'עבודה ממושכת' - עבודה אלו כדלקמן: שמשך ביצועה עולה על שנה, לרבות עבודות בניה בבנין בידי מי שמבצע את העבודה על פי הזמנתו של אדם אחר ולמעט בניית בנין בידי בעלו; 'הכנסות מעבודה ממושכת' - הכנסות מעבודה ממושכת שהן הכנסות לפי ), בין מביצוע ובין ממכירה." 1 ( 2 סעיף

מס הכנסה מאמרים

2023 מארס 558 ידע למידע 21

גורף מזכאות למענק את כל מי שהכנסתו או חלק מהכנסתו היא בגין עבודה שמשך ביצועה עולה על שנה (ראו למשל: ערר ק. סלאמה בע"מ נ' רשות 1071-21 , להלן: 22.6.21 המסים (החלטה מיום הגר 1070-21 "ערר ק. סלאמה"); ערר רם תשתיות ובניה בע"מ נ' רשות המסים נ.ע הנדסה 1268-21 ; ערר 22.6.2021 מיום ) בע"מ בע"מ נ' רשות המסים 2001 יזמות ( , להלן – "ערר נ.ע הנדסה"; 22.8.21 מיום ובעניין אבו עוסקא ובניו המשיכה ועדת הערר באותו הקו וציינה כי התנהלות זו של רשות המסים אינה מתיישבת עם תכלית עמדת המשיבה החוק ואינה ראויה: " להחרגה קטגורית, לפיה כל עוסק שביצע עבודה שמשכה מעל שנה מוחרג מזכאות למענק, ללא קשר לנסיבות כגון: עיכובים בביצוע העבודות שהביאו להימשכותן מעבר לשנה, סך ההכנסות מעבודות שנמשכו מעל שנה מסך ההכנסות הכולל, אופן ההכרה ורישום ההכנסות בפועל, אופן ההתחשבנות מול מזמין העבודה, ההכנסות מעבודה מתמשכת ביחס לסך הכולל של ההכנסות, בחינת אפשרות עריכת תחשיב של המענק בהתעלם מהכנסות המדווחות על בסיס הערכה ואומדן, אינה מתיישבת עם תכלית החקיקה ואינה ראויה (ראו עניין נ.ע. להחלטה)." 71-73 הנדסה, בסעיפים זאת ועוד, ועדות הערר קבעו כי נטל ההוכחה להחרגה מהזכאות למענק עקב ביצוע עבודות ממושכות מוטל על כתפי רשות המסים, הגם שנמצא לא פעם שרשות המסים, בעזרת טענות שווא

לעניין המצאת מסמכים, מעבירה את נטל ההוכחה הלכה למעשה אל כתפי מבקש עציון, הנדסת המענק. ועדת הערר בעניין מצאה לנכון להעיר לרשות המסים חשמל "עוד יוער, כי המשיבה על התנהלותה זו: לא פנתה ביוזמתה לעוררת וביקשה ממנה את המסמכים השונים הנדרשים לבחינת השאלה, ובמקום זאת הסתפקה בטבלה שסיפקה לה העוררת במסגרת ההשגה, כפי שהוגשה, והסתמכה עליה (ועליה בלבד), ככתבה וכלשונה. לטעמנו, התנהלותה זו של המשיבה אינה תקינה מבחינה מנהלית. החלטותיה המקוריות של המשיבה בהקשר זה התבססו כאמור על נימוק כוללני שנטען בעלמא, ללא כל " . פירוט והוכחה ובהמשך לאותו עניין הבהירה הוועדה "במילים אחרות ניתן לומר, כי המשיבה העבירה אל כתפי העוררת את נטל ההוכחה בעניין זה, על אף שלא עמדה בו בעצמה. למעשה, העוררת יכולה היתה לטעון בהשגות שהגישה כי המשיבה העלתה את טענתה בכלליות וללא תימוכין ובכך להשיב אליה את נטל ההוכחה, שלא היה אמור לעבור אליה (לעוררת) מלכתחילה." לאמור, ככל שרשות המסים טוענת כי מבקש המענק אינו זכאי לקבלו עקב א 8 ההחרגה בהתאם לדיווח לפי סעיף לפקודה, היא זו שתישא בחובת ההוכחה, אלא אם כן וכפי שנראה להלן, מדובר בקבלן בונה אשר במסגרת דוחותיו א לפקודה. 8 הכספיים מדווח לפי סעיף עמד על כך לאחרונה בית המשפט המנהלי מגדלי בראשות כב' השופט גורמן בעניין

מס הכנסה מאמרים

22 2023 מארס 558 ידע למידע

מעין זה יש בה ליצור השתק מנהלי כלפי האזרח כפי שעמד עליה י. זמיר בספרו הסמכות המנהלית..." ) נאמר 1071-21 ובעניין ק. סאלמה (ערר על ידי ועדת הערר: "לא ניתן לקבל את העמדה הפרשנית של המשיבה, על פיה הקבלן המבצע, נותן השירות, אשר מסיים את עבודותיו במשך חודשים ספורים (הגם שהפרויקט כולו בו הוא מועסק לפרקים מדווח שלא עשוי להמשך מספר שנים), א' לפקודה מזה שנים רבות, 8 ע"פ ס' כאשר המשיבה מאשרת את דיווחיו, ואף אינה מעירה לו על דיווחו השגוי לכאורה לדידה – לא יהיה זכאי למענק. אל לה לרשות המנהלית לבוא בחשבון עם העורר ברגע המצוקה שלו דווקא, ברגע שבו הוא נזקק יותר מכל למענק אשר בא לסייע לו לשרוד באחת התקופות הקשות ביותר . שידע דורנו" פיתחה ק. סלאמה ועדת הערר בעניין חמישה קריטריונים, אשר אומצו בהמשך על ידי ועדות הערר השונות (ראו למשל הרי 1189-21 וערר יגאל חיון 1896-21 ערר ), לזכאותו של עוסק לקבלת מענק הצפון השתתפות בהוצאות קבועות, הגם שמשך עבודתו מעל שנה והוא אינו מדווח לפי א לפקודה. 8 סעיף הוא שהעבודה ניתנת הקריטריון הראשון להפרדה לתת-יחידות – הן מבחינה חוזית הוא שהקבלן הקריטריון השני והן בפועל; המבצע מדווח למס הכנסה על פי הפקת קריטריונים לאי תחולת ההחרגה א לפקודה 8 לסעיף

חשוב " :)54772-06-22 עמ"נ ברקת ( להדגיש כי לנוכח ההגדרה של "עבודה ממושכת", עלולים לכאורה להילכד ברשת הסעיף אף נישומים אשר עבודתם אמנם נמשכת על פני למעלה משנה, אולם הם מקבלים תשלומים קצובים בגין שירותי שונים - מתוחמים וברורים, במרוצת ההתקשרות עם הלקוח. במקרים רבים, אין הצדקה בנסיבות אלה להחיל א לפקודה, שכן מדובר 8 את הוראות סעיף בהכנסות ברורות וידועות ושאינן דורשות ". ביצוע כל אומדן דברים אלו מקבלים לדעתנו משנה תוקף לגבי קבלנים אשר במהלך השנים הגישו דוחות כספיים מבלי שישמו את הוראות א לפקודה ומבלי שהדבר זכה 8 סעיף לביקורת מצד רשות המסים. תימוכין לכך שם אבו עקסא ובניו ניתן למצוא בעניין בנסיבות בהן המשיבה ציינה הוועדה כי " אישרה את דיווחי העוררת שלא עפ"י א' לפקודה ואף לא העירה לה על 8 סעיף דיווחיה השגויים לכאורה, נראה כי שלילת הזכאות למענק, בשעת משבר כלכלי קשה עומדת בניגוד לחובת ההגינות המוטלת עליה. קל חומר במצב שבו נערכה שומה על ידי המשיבה, והסכם השומה מתייחס . א' לפקודה 8 לדיווחים שלא עפ"י סעיף "כפי שקבענו בעניין אלרון, הטענה שחלה חובה על כלל העוסקים המבצעים עבודות א' 8 שמשכן מעל שנה לדווח לפי סעיף לפקודה, מועלית על ידי המשיבה מבלי שהיא נתנה כל הסבר מדוע היא אינה מבצעת כל אכיפה כלפי אותם עוסקים על מנת להעמיד אותם על טעותם. "התנהלות

מס הכנסה מאמרים

2023 מארס 558 ידע למידע 23

נועד למצבים בהם קבלן מבצע נדרש לביצועה של עבודה אשר נמשכת מעל שנה, ואשר כתוצאה מכך ועל מנת לדווח נכונה אודות הכנסותיו בשנת המס בגינה מוגש הדיווח - עליו לדווח לפקיד השומה א'(ב) לפקודה, 8 בהתאם להוראות סעיף דהיינו: על בסיס אומדן של חלק העבודה שבוצע במהלך שנת המס מושא הדיווח (ככל שהחלק שבוצע באותה שנת מס עולה מסך כל העבודה), כאשר בכל 25% על שנת מס לאחר מכן ידווח על חלק העבודה הנוסף שהושלם באותה שנה - וכך הלאה " עד להשלמת כל העבודה. על בסיס תוצאה זו ניתן לדעתנו לטעון כי ההחרגה של הגדרת עוסק בחוק כלל אינה רלוונטית לקבלנים מבצעים בתחומי הבניין, החשמל וכדומה, אשר עבודתם מתבססת על כתבי כמויות והכנסתם ; נרשמת מדי חודש בהתאם לביצוע בפועל אלא היא מתאימה בעיקר לקבלנים הבונים פרויקטים ארוכי טווח – בנייה של ספינות ומטוסים, למשל – אשר אינם יכולים להפריד בין חלקי הפרויקט. על כן, בצדק רב התייחסה כבוד השופטת בפסיקתה אל הפרקטיקה החשבונאית בחיי היומיום, א לפקודה, 8 שאינה מיישמת את סעיף ככל שמדובר בעבודות בנייה של קבלנים מבצעים. יודגש כי למסקנה אחרת הגיע לאחרונה בית , אשר מגדלי ברקת המשפט המנהלי בעניין עסק בין היתר בקבלן מבצע אשר במסגרת דוחותיו הכספיים תחת הכותרת 'הכרה בהכנסות' – צוין כי הוא מכיר בהכנסה של המוסד הישראלי באופן 4 בהתאם לתקן

הקריטריון הוצאות והכנסות בפועל; – לתת-יחידות העבודה יש השלישי התחלה וסוף מוגדרים, קרי היקפן מוגדר – הקריטריון הרביעי ואינו נתון לפרשנות; הקבלן המבצע/ היזם מקבל תמורה בנפרד הקריטריון החמישי בגין כל תת-יחידה; הוא שפרק הזמן שבו בוצעה כל תת-יחידה אינו עולה על שנה. אדרבה, לאחרונה אימצה השופטת א. וינשטיין, בערעור המנהלי בעניין ק. ), את עמדת 43404-09-21 סלאמה (עמ"נ בוודאי ועדות הערר בסוגיה והדגישה כי " שלא ניתן לומר כי כל קבלן, באשר הוא, א' לפקודה. 8 בהכרח נכנס לגדרו של סעיף אלא רק קבלן מבצע, אשר עסק בביצוע 12 עבודה שנמשכה מעל שנה - קרי: מעל חודשים. יש לחדד ולהבהיר, כי התקופה חודשים אינה חייבת להיות שנת מס 12 של אחת, אלא יכול שתתחיל בשנת מס אחת ותסתיים בשנת מס אחרת. אקדים ואציין כי מקובלת עליי פרשנותה של כבר עתה, ועדת הערר לפיה בגדרי המונח "עבודה ממושכת" תיכלל רק עבודה שהינה מקשה אחת ואינה ניתנת לחלוקה לתת-יחידות, אשר משך הזמן של כל אחת מהן אינו עולה על שנה." יתר על כן, כבוד השופטת וינשטיין מוסיפה כי עמדה זו גם נתמכת בלשון החוק: בניגוד לטענת המערערת, אינני סבורה " כי הפרשנות שננקטה על ידי ועדת הערר אינה נתמכת בלשון החוק בהחלטתה . או בתכליתו. לטעמי, ההיפך הוא הנכון כעולה מן התכלית החקיקתית של סעיף א' לפקודה, כפי שפורטה לעיל, הסעיף 8

מס הכנסה מאמרים

24 2023 מארס 558 ידע למידע

עליו בשל הקורונה. לעניין זה יפים דברי עציון הנדסת חשמל ועדת הערר בעניין "...דחיית הכנסות כמוה :)1238-22 (ערר כאובדן הכנסות בעסקים מסוימים – שכן בזמן שבו העסק נותן שירות ללקוח אחד, הוא אינו יכול לתת שירות ללקוח אחר, ואלמלא דחיית ההכנסות הוא יכול היה לקבל לקוח נוסף באותה תקופת זמן נתונה (ראו ההחלטה בעניין נ.ע הנדסה, "). 5 פיסקה סיכומו של דבר כפי שנוכחנו לראות, הן ועדות הערר והן בית המשפט המנהלי מחזיקים בעמדה ולפיה אין לשלול את הזכאות למענק לעסקים בתחום הבנייה, הייזום ועבודות הביצוע באופן קטגורי, ויש לבחון כל עניין בהתאם לנסיבותיו ולקריטריונים שהותוו. בעניין זה נזכיר כי תכלית החוק היא התוויית מנגנון מהיר ויעיל לצורך קבלת המענק, כדי לסייע לעסקים שונים לצאת מהמצב הכלכלי שאליו נקלעו עקב המשבר. לעמדתנו, ראוי כי רשות המסים תכבד ותאמץ את הקביעות שיצאו בזו אחר זו תחת ידן של ועדות הערר ואושרו לאחרונה על ידי בית המשפט המנהלי, ותחדל לשלול מציבור העוסקים מענקי קורונה אשר מגיעים לו כדין. על כן, אנו קוראים לציבור העוסקים לא לוותר על זכאותו לקבלת המענקים ולפעול למיצוי מלא של זכויותיו, לרבות בדרך של הגשת השגה והגשת ערר כפוף לבחינה פרטנית של נסיבות העניין וככל שלא איחרו את המועד.

יחסי לשיעור ההשלמה של הפרויקט, לפחות. 25% ובלבד ששיעור ההשלמה הוא דהיינו, הוא אימץ הלכה למעשה את א לפקודה. על רקע האמור 8 הוראות סעיף מקום בו בעל עסק קובע בית המשפט כי: " א 8 מדווח בפועל על הכנסותיו לפי סעיף לפקודה, חל החריג שקבע המחוקק, ואין מקום להידרש לשאלה מה יכול היה אולי בעל העסק לעשות והאם יכל לדווח באופן ." שונה מדרך הדיווח בה בחר לנקוט קבע בית המשפט הגר רם כמו כן, בעניין בורנשטין המנהלי בראשות כב' השופט ) כי אף על פי שהחריג 49628-08-22 (עמ"נ לא חל, רשות המסים הצליחה להוכיח כי לא מתקיים קשר סיבתי בין הירידה במחזורים ובין משבר הקורונה. בהקשר לכך, משתמש בית המשפט בהבחנה בין עוסק שמבצע פרויקט ממושך, כגון קבלן בניין, לבין עוסק שפעילותו היא פעילות שוטפת ויומיומית, כגון בעל מסעדה שנאלץ לסגור את עסקו בשל מגפת הקורונה עם ונוכח ההגבלות שהוטלו על המשק: " סיום תקופת ההגבלות ישלים הקבלן את בניית הבניין עד לגמר, ויקבל את מלוא התשלום. בעל המסעדה, לעומת זאת, יפתח את מסעדתו, אך הסועד לא יאכל שתי ארוחות, דהיינו גם ארוחה בשל " התקופה שבה המסעדה הייתה סגורה. בכל הכבוד הראוי אנו סבורים כי עמדתו של בית המשפט המנהלי שגויה, שכן קבלן הבנייה נאלץ להוציא הוצאות קבועות בלתי מתוכננות במהלך תקופת הקורונה, ואין זאת אלא שיכול היה כבר לעבור לפרויקט חדש אילולא הדחייה שנכפתה

מס הכנסה מאמרים

2023 מארס 558 ידע למידע 25

עסקה בעלת אופי כלכלי או בעלת אופי מסחרי עו"ד ורו"ח יהושע (שוקי) ג'אנה

אלו החייבים במס – מקור פירותי או הוני. מקור שלא נמצא ככזה לא יהא חייב במס הכנסה. בבית 15/11/2022 בפסק דין שניתן ביום המשפט המחוזי בתל אביב – ערעור מס יבדייב נ' מס הכנסה 29712-02-19 הכנסה , בפני כבוד השופט 3 פקיד שומה תל אביב הרי קירש, נדונה בדיוק סוגיה זו - סוגיית ההתעשרות וגבולות המיסוי. במרכז הדיון שם עמדה קערה עתיקה עשויה זכוכית רומית. מקורה של הקערה הוא ככל הנראה במצריים, במאה הרביעית או החמישית לספירה. היום מוצגת הקערה במוזיאון הזכוכית של קורנינג בניו יורק, אשר רכש אותה מידי המערער, מר ידבייב. , שאין 1972 המערער, תושב ישראל, יליד לו קשר לתחום העתיקות, רכש קערה בתל אביב למטרת נוי, ויחד איתה גם צנצנת 28,000 זכוכית עתיקה בסכום כולל של ש"ח. במשך כשמונה שנים עמדה הקערה על מדף בסלון ביתו, ואפילו נפלה ונשברה, עם עוד חפצים שאסף במהלך השנים. לבסוף מכר המערער את אותה קערה והניב ש"ח. 4,000,000 לעצמו רווח של יותר מ-

אדם שואף להגדיל את עושרו - שאיפה לגיטימית ובסיסית של כל אחד. עושר יכול לגדול כתוצאה מהשתדלות של האדם ומאמץ שלו, או שתחול עלייה טבעית בשווי, כתוצאה של כוחות השוק, היצע וביקוש. האם כל אימת שאדם מגדיל את עושרו הוא צריך לשתף בו את אוצר המדינה, או במילים אחרות, האם רשות המיסים צריכה לקחת (לא לקבל) נתח מהעושר בצורת מיסים, והאם מכל התעשרות? שודד בנקים שם לו למטרה את הבנק כי שם נמצא הכסף. רשות המיסים גובה מס לא בגלל שהכסף קיים, אלא רק במקרים שהחוק מחייב זאת. הפילוסופיה של המס היא עמוקה ורחבה מאוד ונוגעת ברבדים רבים – כלכליים, חשבונאיים, סוציולוגים, פסיכולוגיים ועוד. האם התעשרות היא עילה מספקת לגביית מס – והאם כל התעשרות? שיטת המיסוי בישראל משייכת רווח למקור שהניב אותו. פקודת מס הכנסה מסווגת את המקורות השונים ובוררת את

במשפטים; פתרונות מיסוי חכמים - שירותי חשבונאות, מסים MA הכותב - שמאי מקרקעין, ומקרקעין

מס הכנסה מאמרים

26 2023 מארס 558 ידע למידע

עסקת אקראי שייכת לעולם העסקים, והמטרה היא למסות גם אם היא חד פעמית ואינה נכללת בהגדרת "עסק" מתמשך ופעיל לאורך זמן. בית המשפט בחן את עמדות הצדדים ובחר לקבל את זאת של המערער. פקיד השומה ראה בפעילות פעילות עסקית – בירור השווי, ידע בעתיקות, טיפוח, פנייה לשווקים בחו"ל, היעזרות באחרים בעלי ידע. המערער, לעומת זאת, הציג חזות אישית, פרטית, התעניינות בחפץ נוי, קניית פריט כקישוט לבית. השופט השתכנע ממשך הזמן שחלף מהרכישה עד למכירה כמעיד על חוסר כוונה למסחריות ועשיית רווח מהיר, אלא לשם יופי ואומנות לשימוש אישי. תקופת אחזקה של כתשע שנים מעידה על השקעה או שימוש אישי יותר מאשר רכישה לצורכי מסחר. בית המשפט היה ער למבחנים השונים ואף בחן אם הם עולים לכדי "עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי". הוא גם היה ער לתהיות השונות שעולות מהפרשה, למשל, כיצד בחור יחסית צעיר רוכש קערה לשם נוי במחיר של עשרות אלפי ש"ח, אבל בא בעת גם פטר את התהיות בכך שצעירים רוכשים שעוני יד בעשרות אלפי ש"ח, או רכבי פאר. על אותו המשקל רכישת קערה לשם נוי, הגם שבמחיר של עשרות אלפי ש"ח, מעידה על טעם יקר אבל לא על מסחריות, הואיל וזו נעשתה מבלי להתעניין בזיהוי הקערה, מבלי לבחון אותה ואת ההזדמנות המסחרית. הצגת הקערה בפני מומחים

קריאת העובדות הנפרסות בפסק הדין אכן מעוררת תהיות לגבי כוונותיו של המערער – האם ידע משהו על הקערה כשרכש אותה ותכנן כל השנים את מכירתה ברווח, או שמדובר ברכישה תמימה, כמו שטען. אף על פי כן, נסיבות פסק הדין חשובות פחות, הואיל והן ייחודיות למקרה הספציפי. חשוב יותר ללמוד על הלך הרוח במסדרונות פקיד השומה – מיסוי כל התעשרות, גם ללא כל מקור ברור שהוא בר חיוב במס. להשקפת רשות המיסים, במקרה זה, זהו חוסר צדק שלא למסות רווח של יותר מארבעה מיליון ש"ח. לדעת אנשי הרשות, קיימת מגמה להגמיש את תורת מקורות ההכנסה, המקרבת את שיטת המיסוי הישיר בישראל למשטר שבו כל התעשרות כלכלית, באשר היא, מחויבת במס. מכוח ראייה זאת טענו ברשות המיסים לחבות במס, שכן מדובר בעסק. רכישת הקערה ומכירתה ברווח היא אמנם עסקה חד פעמית, אבל אופייה מסחרי, ולחלופין רווח הון שחייב במס. לעומת זאת מצא כבוד השופט קירש שאין במכירה משום "עסק". לא נמצאה פעילות כלכלית אמיתית, אין שיטתיות, אין פעילות מסחרית מתמשכת, אין מאמץ מסחרי. עסקה אחת אינה יכולה להוות "עסק" ואף לא "עסק אקראי". נותרה השאלה אם מדובר "בעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי". אין מחלוקת שהייתה כאן פעולה כלכלית דו-צדדית שנעשתה בתמורה, אולם האם אופייה מסחרי? ונדגיש: "אופי מסחרי" ולא "אופי כלכלי".

מס הכנסה מאמרים

2023 מארס 558 ידע למידע 27

השוק של רכוש הנישום היא הכנסה הונית, בעוד שהכנסה המופקת מניצול כישוריו ומשאביו של הנישום היא הכנסה פירותית." השופט בחן גם את התקיימות מבחן "הידע והבקיאות" ולא מצא שהרווח שהופק נבע מידע ומבקיאות של המערער, ואף לא מהסתייעות באחר. המשיב לא הביא שום הוכחה לנושא מלבד סברתו של המפקח כי מדובר בידען שבקיא בעתיקות. גם תשלום עמלה לסוכן או מתווך כדי שידאג למכירת הנכס ויטפל בכל הכרוך בכך הוא אינדיקציה מובהקת לצביון מסחרי של המכר, ברם באותה מידה הוא עשוי להתיישב עם פעולה במישור ההוני. פנייה למומחה להערכת שווי היא טבעית ומתבקשת ואינה הופכת מכירה הונית לעסקה בעלת אופי מסחרי. שואל השופט אגב אמירת ביקורת - "האם רצוי לאלץ מקבלת הערכות שווי להימנע מוכרים וחוות דעת מומחים, ולמכור נכסים באופן עיוור, שוב משיקולי מס גרידא? (ההדגשה במקור - י"ג) השופט גם מבטל את טענת המשיב למסחריות בשל כך שמכירת הנכס נעשתה בשווקי חו"ל, והיה מצופה שמכירה "עממית" לא תיחשב לעסקת אקראי, והאפיקים לעשות כן הם (לדוגמה) מכירת חצר ואתרי אינטרנט למכירת פריטים משומשים. על כך אומר השופט כי זאת גישה מצמצמת שלא מביאה כלל בחשבון את טיב הנכס, סוג הקונה שעשוי לרכוש אותו ורמת המחירים הצפויה.

אינה פעולת השבחה, בדומה לשמאות מקרקעין שלא משביחה את הנכס. ובהמשך לשאלת ההשבחה, אומר השופט קירש: "אחת ההבחנות בין מכירת נכס באופן מסחרי/עסקי(פירותי) ובין מכירה הונית, היא מקורה של עליית שווי הנכס ממועד רכישתו ועד מועד מכירתו. האם העלייה נובעת ממעשיו היזומים של הבעלים המכוונים להשביח את הנכס, או שמא שווי הנכס עלה בשל מגמות שוק כלכליות המשפיעות על המחירים של נכסים מאותו סוג, ללא קשר למאמציו של הבעלים. בעניין זה ראו את חוות דעתו של כבוד השופט גרוסקופף בע"א שירצקי ואח' נ' פקיד שומה 8942/15 . בין 26.12.2018 , ניתן ביום 4 תל-אביב היתר הוטעם שם כי – רווח (הפסד) הון הוא הרווח (ההפסד) שנוצר כתוצאה מעלייה (ירידה) בשווי הכלכלי (שווי השוק) של רכוש השייך לנישום בין שתי נקודות זמן... הכנסה ההונית היא אם כך ההכנסה הצומחת לאדם ממימוש של רווח הון, דהיינו ממימוש של רווח שנוצר בעקבות עליית שווי השוק של הנכס הנמכר בתקופה רלוונטית... לעומת זאת, הכנסה פירותית היא הכנסה שאדם מפיק מנצול המשאבים השונים העומדים לרשותו, ובכלל זה כישוריו, ידיעותיו ונכסיו... העמדת הדברים בדרך זאת מבהירה, כי ההבדל הבסיסי בין "הכנסה הונית" לבין "הכנסה פירותית" הוא ברכיב בגינו הופקה ההכנסה – הכנסה הנובעת ממימוש עלייה בשווי

מס הכנסה מאמרים

28 2023 מארס 558 ידע למידע

רשות המיסים העלתה טיעון חליפי - שאם המכירה אינה מסחרית, אזי היא לפחות מכירה הונית חייבת ברווח הון. לשיטתה אין מדובר בשימוש אישי ולכן אין להחריג את מכירת הקערה מהגדרת "נכס" בתור מטלטלין לשימוש אישי ולפיכך חייבת ברווח הון. הנימוקים שהעלו להצדקת הטענה הם לא פחות ממדהימים – החרגת מיטלטלין לשימוש אישי מהגדרתו של נכס נועדה לפטור ממס רק חפצי בית פשוטים ורגילים. דברי ערך יקרים מאוד אינם יכולים להיחשב מיטלטלין לשימוש אישי, ללא קשר למידת השימוש בהם, ועוד ועוד. בית המשפט אינו חוסך את ביקורתו על השקפת רשות המיסים. לדברי כבוד השופט קירש, "המשיב העדיף לעסוק בדין הרצוי (לפי השקפתו) ולא בדין המצוי שעל בית המשפט ליישם". הוא דוחה את גישת המשיב על כל חלקיה. בית המשפט מבאר שהמבחן להחרגה מהגדרת נכס הוא פשוט ונדרשים . הרכוש הוא בבחינת 1 שלושה יסודות: . המיטלטלין שייכים לאדם 2 "מיטלטלין". . החזקת המיטלטלין על ידי היחיד 3 יחיד. היא לצורך השימוש האישי שלו, או של בני ביתו. עיון בלשון פקודת מס הכנסה מגלה – ללא צורך בפרשנות נוספת – כי המונח מיטלטלין לא הוגבל לסוגים מסוימים של מיטלטלין. נוסף על כך, החריג לא מוגבל למיטלטלין שערכם הכספי נמוך מסכום מסוים. עובדה כי המחוקק לא הגביל, ואילו היה רוצה, היה עושה זאת. לפיכך מתחייבת המסקנה

"אדם שקנה או ירש לפני שנים ציור שצוייר על ידי אמן שהפך עם הזמן לידוע ומוערך, ובעל הציור עשוי למכור אותו היום במאות אלפי שקלים או אף במיליוני שקלים, האם נדרש ממנו להסתפק ב"מכירת חצר", באתר אינטרנט כללי, או בשוק הפשפשים? האם התנהגות כזו תהיה רציונלית מבחינה כלכלית? ואם אותו אדם יעשה את מה שמתבקש בנסיבות – יקבל הערכת שווי מוסמכת ויפנה לסוכן, לגלריה או לבית מכירות פומביות, בין בישראל ובין בחו"ל – לצורך העמדת הציור למכירה, האם נדביק למכירה תווית של עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי משום שהבעלים יכול היה למכור את הציור בשוק הפשפשים כנגד אלף ש"ח? ושוב, האם נכון וצודק לתמרץ את הנישומים לפעול בסטייה מהתנהגות כלכלית רציונלית ולגיטימית על מנת שלא "להיקנס" בשיעור מס שולי בגין מכר שהוא ביסודו הוני?" השופט מביע תמיהה האם גם רכישת מניות, או עסקת נדל"ן תהפוך ל"עסקת אקראי" רק בשם הגברת הגבייה. לדבריו, אך טבעי לדרוש ולחקור שווי של נכס, לקבל חוות דעת וגם לחפש שוק מיטבי למכור בו את הנכס, וכל אלו אינם מעידים בהכרח על מסחריות. כלכליות כן, מסחריות לא. בית המשפט הגיע למסקנה כי אין לסווג את פעולת המכר כעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי. כתוצאה מכך, האם מיסוי המכר, אם בכלל, ייעשה על פי חלק ה' לפקודה כרווח הון?

מס הכנסה מאמרים

2023 מארס 558 ידע למידע 29

התוספת הממשית לעושרו של המערער. דא עקא, עלי לשפוט על פי הדין המצוי, ודין זה מושתת, גם היום, על תורת המקורות. במקרה זה נקבע כי מקור ההתעשרות הוא במישור ההוני ולא במישור הפירותי, אולם לאור הגדרת "נכס" והחריג לה, אין בסיס חוקי לחייב במס את הרווח ממכירת הקערה. הערעור התקבל. המשיב ישלם הוצאות ש"ח. 40,000 משפט בסך

כי החריג חל על כל סוגי המיטלטלין ולא כפי שניסה המשיב לצמצם. מסכם השופט: הרווח שנצמח למערער ממכירת הקערה אינו חייב במס לפי פקודת מס הכנסה, לא כרווח פירותי ולא כרווח הוני. עמדת המשיב נגזרה מהשקפה ולפיה כל התעשרות כספית ראויה להיות ממוסה לפי הפקודה וזאת כדי להגשים עקרונות צדק. בעיני המשיב תוצאה של היעדר מיסוי היא מקוממת ובלתי צודקת, לנוכח

מיסים ודיווחים על מטבעות קריפטו רו"ח, משפטן אלעד נעמן

למסחר ולהשקעה במטבעות קריפטו ישנם מספר היבטי מיסוי שחשוב להבין ולדעת: ● סיווג ההכנסה כהונית או פירותית ושיעורי החיוב במס ● אופן הדיווח על ההכנסות ● אופן הדיווח במע"מ ● אפשרות דיווח בהליך גילוי מרצון

סיווג ההכנסה כהונית או פירותית פקודת מס הכנסה יוצרת הבחנה בין הכנסות שאדם הפיק משימוש בנכס, לבין הכנסה ממכירת הנכס, דהיינו מקור ההכנסה. את ההבדל נסביר לפי דוגמת העץ והפירות. כאשר ברשות אדם עץ שמניב פרי והוא מרוויח ממכירת הפירות, הרווח ייחשב לו כהכנסה פירותית. במצב שבו הוא מחליט למכור את כל העץ, ההכנסה

הכותב – אלעד נעמן, רו"ח, משפטן, יוצא רשות המיסים ואחראי בפקיד שומה על נוהל גילוי מרצון האנונימי, מייסד משרד בוטיק המתמחה בכל תחומי המיסוי הישראלי והבינלאומי, גילוי מרצון elad@nc-tax.co.il ; אימייל ישיר: 073-7948088 ומטבעות דיגיטליים. טלפון –

מס הכנסה מאמרים

30 2023 מארס 558 ידע למידע

לפקודה (מס חברות). 126 או סעיף . כרייה – עמדת רשות המיסים היא 2 כי יש לראות בפעילות כרייה פעילות עסקית. לפיכך מטבע קריפטו שהגיע לרשותו של אדם בעקבות פעילות כרייה, יש לראות את ההכנסות המתקבלות בידיו כהכנסות פירותיות. אופן הדיווח על ההכנסות אופן הדיווח על ההכנסה משתנה בהתאם לסיווג ההכנסה כהונית או פירותית, ונפרט להלן. אופן דיווח על הכנסה הונית ממטבעות קריפטו: על ההכנסה ממכירה או המרה של מטבע י או 1399 קריפטו יש לדווח בטופס רווח הון . 71 וקוד 77 ח עם סמל עסקה 1399 בחלק א (פרטים 1301 נוסף על כך, בטופס אישיים), יש לסמן: "בשנת המס היו לי הכנסות ממימוש מטבע וירטואלי לרבות המרה למטבעות אחרים." , שכירים שאינם מגישים דוחות שימו לב ומפיקים הכנסות ממטבעות קריפטו מחויבים פתיחת תיק ברשויות המס, הגשת דוחות שנתיים ודיווח על ההכנסה בהתאם לאמור לעיל. אופן דיווח על הכנסה פירותית הכנסה המגיעה לכדי עסק או הנובעת מפעילות כרייה מחייבת פתיחת תיק ברשויות המס, הגשת דוחות שנתיים, דיווח

היא חד פעמית ותיחשב לו כהכנסה הונית. בדרך כלל המיסוי שחל על הכנסה פירותית גבוה מזה שחל על הכנסה הונית. הכנסה פירותית – הכנסות קצרות מועד הנובעות מתשואה על הנכס תוך שמירה על הנכס עצמו (העץ), לדוגמה: הכנסה מעסק, משלח יד, דיווידנד, שכר דירה. הכנסה הונית – הכנסות שנצברו לאורך זמן, הכנסה הנובעת ממכירת הנכס עצמו (העץ). עמדת רשות המיסים – הכנסה הונית על פי עמדת רשות המיסים אשר פורסמה בחוזר מס הכנסה 17.1.2018 בתאריך בנושא: "מיסוי פעילות 05/2018 מספר באמצעי תשלום מבוזר (המכונים: וירטואליים"), מטבעות "מטבעות דיגיטליים המשמשים אמצעי סחר חליפין אינם בגדר "מטבע" או "מטבע חוץ" על פי חוק בנק ישראל ולעניין פקודת מס הכנסה, אלא נחשבים מכירת "נכס" בהתאם לחלק ה' לפקודת מס הכנסה, ולפיכך ההכנסה תסווג כהכנסה הונית ותחויב במס רווח . 25% הון בשיעור של מתי ההכנסה תסווג כהכנסה פירותית? . מסחר המגיע לכדי עסק – במקרים 1 שבהם ההכנסות ממטבעות קריפטו מגיעות לכדי עסק, תסווג ההכנסה כפירותית ויחולו עליה שיעורי מס לפקודה (מדרגות 121 בהתאם לסעיף מס יסף) 3% בתוספת 47% מס שולי עד

Made with FlippingBook Online newsletter creator