ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

556

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

501 ׀ גיליון 2018 יוני 47 ׀ שנה 556 ׀ גיליון 2023 ינואר ירחון למיסוי משפט וכלכלה ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 גיליון 2018 יוני

נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים ל יוך גי ול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטו ח קצר העב ת נכס מבעלות פרטית לחברה בבעלות אותו אדם בתחומי 2022 וטיפים לסוף שנת 2022 נושאים שדובר בהם בשנת הביטוח הלאומי הסכם שומה לשנים מסוימות מחייב את מס הכנסה גם בשנים הבאות תקרת פטור מס שבח בדירת מגורים היא לכל מוכר ולא לדירה עצמה קבלני ביצוע על בסיס חודשי זכאים למענקי קורונה

ביום עיון אחד! נושאים חשובים 2 ) 1 ט ( 3 סעיף חברות ארנק

יום העיון המוקדש כולו לטיפול בסוגיות פרקטיות הצפות א 62 וסעיף )1 (ט 3 סעיף ועולות עם יישומן של הוראות חברות ארנק ובנוסף לכך, מתמקד בנושא בהיבט מס הכנסה וביטוח לאומי

רו"ח אורנה צח - גלרט

עו"ד ורו"ח יובל כהן

> לפרטים והצטרפות

hashavim.co.il *8109

ה י ר ח ו ן ל מ י ס ו י , משפ ט ו כ ל כ ל ה

דבר העורך קוראים יקרים,

556 מס' 2023 ינואר

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

בפעם השביעית ברציפות מאז אפריל האחרון העלה בנק ישראל את הריבית , רמת הריבית הגבוהה 3.75% - ל- . הכול כדי 2008 ביותר בישראל מאז

משנה לעורך מאירה טולדו

צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

להקטין את שיעור האינפלציה. לשיעור ריבית של הבנק המרכזי תפקיד משמעותי במערכת הכלכלית: לאחרונה ראינו כי עליית הריבית גרמה לשינויים כלכליים כגון ירידה חדה בשוק ההון, עלייה בתשואות אג"ח ופיטורי עובדים בחברות רבות. האינפלציה מושפעת מסיבות חיצוניות (המצב הכלכלי בעולם), וגם מסיבות פנימיות: נגיד בנק ישראל הדגיש כי הגדלת תקציב הממשלה עשויה לעודד אינפלציה, כך שתידרש העלאת ריבית נוספת שתגרום להאטה כלכלית ולגידול באבטלה. עד כה הצליחה ישראל לשמור על שיעור אינפלציה נמוך ביחס לעולם - אך לא לעולם חוסן, ומשום כך עשוי בנק ישראל לשמור על הריבית גבוהה במשך תקופה ארוכה.

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

מנכ"ל צח דרוקר

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ בני ברק 3 הירקון 03-5680888 טלפון מרכזיה: 03-5680891 פקס מערכת: meira@hashavim.co.il דוא"ל מערכת: WWW.HASHAVIM.CO.IL אינטרנט:

קריאה נעימה,

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

רו"ח אליק גנדלמן

ש"ח 2,083 ירחונים 12 דמי חתימה ל- (לא כולל מע"מ)

4 2023 ינואר 556 ידע למידע

כתבו החודש

טסלר נדב עו"ד רו"ח יזרעאלי אלי רו"ח ירון יוסי רו"ח כהן אברהם רו"ח כהן דניאל עו"ד רו"ח כהן יובל רו"ח כמון רן רו"ח לבקוביץ' אפי רו"ח מיניביצקי יהושע רו"ח מרקוביץ' רונן עו"ד (רו"ח) ד"ר נס שלמה עו"ד עופרי שי יועץ פנסיוני, עו"ד עופרי שי עו"ד (רו"ח) עמפלי מאורי רו"ח צח-גלרט אורנה עו"ד קלרו דין עו"ד רוטמן גיא רו"ח שמש רוזט רו"ח (משפטנית) שני ענבל

רו"ח (משפטן) אבוחצירא יובל עו"ד אוחנה אפי עו"ד אטקין ג'ני עו"ד (רו"ח) ארויו רונן עו"ד רו"ח אריה רמי עו"ד גבע משה עו"ד גבע שוש עו"ד גולדמן אורי רו"ח ועו"ד גולדשטיין יניב רו"ח גייל בתיה יועץ מס גל מיכאל עו"ד דורון אלי משפטן דורון דניאל רו"ח עו"ד דרייפוס אריאל עו"ד זילברברג חיה עו"ד חגי מולה רוני רו"ח (משפטנית) חדד גליבטר סאלי רו"ח חסונה אחמד עו"ד (רו"ח) טיקוצקי ירון

משתתפים:

פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח רוטמן גיא, עו"ד

חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים יזרעאלי אלי, עו"ד רו"ח ירון יוסי, רו"ח כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) מזון (סמי) שמואל, יועץ מס מיניביצקי יהושע, רו"ח

אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח גבע משה, עו"ד גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח)

שלומי טבח, עו"ד רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח)

הילמן טובה, רו"ח הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2023 ינואר 556 ידע למידע 5

תוכן עניינים

מאמרים ופסקי דין מס הכנסה הארכת תוקף של אישורים לתיאומי מס לשנה נוספת - דגשים בדבר חישוב עו"ד שי עופרי א לפקודת מס הכנסה 9 פטור על קצבה לפי סעיף הסכם שומה לשנים מסוימות מחייב את מס הכנסה גם בשנים הבאות עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי; עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס; עו"ד אפי אוחנה קבלני ביצוע על בסיס חודשי זכאים למענקי קורונה עו"ד רו"ח רמי אריה ח' לקבלת פטור ממס על הקצבה 161 הסכנה במילוי טופס נדב טסלר רווח הון – מיטלטלין לשימוש אישי, אמנות עתיקה מול אמנות רו"ח (משפטנית) ענבל שני )? NFT מודרנית ( המחוזי לרשות המסים: לא כל התעשרות כספית צריכה להיות ממוסה - עו"ד שוש גבע פס"ד יבדייב מיליון ש"ח בפרשת הברחת היהלומים של חברה 25 חילוט בסך של כ- עו"ד שוש גבע פס"ד אל.אל.די. יהלומים בע"מ בשליטת לב לבייב - תביעה ייצוגית נגד רשות המסים: מנפיקה אישורי "תיאום מס"

10

11

13

16

19

22

27

עו"ד שוש גבע - פס"ד גומברג המביאים לגביית מס ביתר

30

מיסוי בין-לאומי היערכות לתום שנת המס במיסוי בין-לאומי - חלק א'

רו"ח (משפטנית) סאלי חדד גליבטר רו"ח ועו"ד יניב גולדשטיין ) LLC היערכות לתום שנת המס, חלק ב' (חנ"ז, חמי"ז, רו"ח (משפטנית) סאלי חדד גליבטר רו"ח ועו"ד יניב גולדשטיין

35

37

רו"ח ועו"ד יניב גולדשטיין עִתּוּק לישראל וקוץ בו

39

תוכן עניינים

6 2023 ינואר 556 ידע למידע

מיסוי מקרקעין הטבת מס לרכישת דירה יחידה, כשהזכאות מתבררת בדיעבד עו"ד רוני חגי מולה תקרת פטור מס שבח בדירת מגורים היא לכל מוכר ולא לדירה עצמה רו"ח (משפטן) ישי חיבה נדחתה בקשה לפסלות מותב שהועלתה בשיהוי: מדובר בפורום שופינג - עו"ד שוש גבע פס"ד הררי שנה: מחסן ששימש למגורים קיבל באופן חריג פטור ממס שבח - 70 אחרי עו"ד שוש גבע פס"ד שטיין "המחאה מעורבת" של זכויות וחובות דורשת את הסכמת הנושה -

41

43

45

47

עו"ד שוש גבע פס"ד כוכב ונקסט השקעות ויזמות

52

מס ערך מוסף

תקבול שמהותו בפירוק שותפות - חייב במע"מ

רו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא

56

ביטוח לאומי 2022 וטיפים לסוף שנת 2022 נושאים שדובר בהם בשנת

רו"ח אורנה צח-גלרט בתחומי הביטוח הלאומי בית הדין לעבודה: המוסד לביטוח לאומי נוקט אפליה על בסיס מגדרי כלפי נשים שעברו את גיל הפרישה ותבעו קצבת נכות כללית

59

עו"ד שוש גבע

128

רואי חשבון עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי; פרסום רואה חשבון

עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס; משפטן דניאל דורון

132

תוכן עניינים

2023 ינואר 556 ידע למידע 7

שאלות ותשובות מס הכנסה מיסוי אמריקאי בגין קצבת אזרח ותיק שמתקבלת בארצות הברית לאזרח

רו"ח רונן מרקוביץ' ארצות הברית שהוא תושב ישראל ח וזיכוי מס רטרואקטיבי לפנסיה 161 טופס

135

יועץ פנסיוני, עו"ד שי עופרי ניכוי הוצאות וקיזוז הפסדים במפעל טכנולוגי מועדף שלו הפסד מפעילות רו"ח יוסי ירון שאינה טכנולוגית התרת הוצאות למעביד בגין הפקדה רטרואקטיבית לקרן הפנסיה על רכיב עו"ד גיא רוטמן מיסוי העברת פעילות מעוסק לחברה בבעלותו עו"ד משה גבע מסלולי פסילת ספרים לפי סעיפי פקודת מס הכנסה רישום ומיסוי הפרשי שער מהלוואות בחברה רגילה ובחברה משפחתית עו"ד (רו"ח) רונן ארויו היבטי מיסוי בפירוק חברה והעברת נכס לבעל המניות ללא תמורה רו"ח דניאל כהן במהלך הפירוק אין חובת ניכוי במקור מתשלומים לרשות מקומית משום שאינם כלולים יועץ מס מיכאל גל בהכנסות שקבע שר האוצר שיש לנכות מהן מס מיסוי בישראל בגין הכנסה מנייר ערך אמריקאי לתושב ישראל שהוא רו"ח אברהם כהן גם אזרח ארצות הברית ) בגין יתרת חוב להלוואה שמשך בעל מניות 1 (ט 3 חיוב במס על פי סעיף 2023 והשיב חלק ממנה לפני תום 2022 במהלך שנת רו"ח רוזט שמש השלמת פיצויים

136

137

138 140 143

144

146

149

150

עו"ד רו"ח יובל כהן ניכוי מס במקור מתשלום תמלוגים בגין דמי שימוש בתוכנה רו"ח בתיה גייל לתושב צרפת על פי האמנה קיזוז של יתרת זכות בחברה כנגד חוב שומה במס הכנסה

151

152

עו"ד רו"ח אלי יזרעאלי מע"מ ומס הכנסה בגין שכר טרחה והחזר הוצאות משפטיות ששילם נתבע עו"ד דין קלרו לחברה שזכתה בפסק דין התנאים למשיכת כספים שהופקדו בקופת גמל קצבתית לעצמאי שטרם

153

154

רו"ח רן כמון הגיע לגיל פרישה וסוגר את עסקו

155

תוכן עניינים

8 2023 ינואר 556 ידע למידע

אפשרות לפתיחת החלטות שנתנה רשות המסים לגבי מענקי קורונה

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי ורו"ח אפי לבקוביץ' קיזוז הפסדי חברת בית כנגד הכנסותיה בשנים הבאות

156

רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס

160

מיסוי מקרקעין דינו של פטור ממס רכישה לנכה שנפטר טרם כניסתו למגורים בדירה שרכש

עו"ד חיה זילברברג

161

מס ערך מוסף

לאחר פינוי בינוי AIRBNB מע"מ במכירת דירת

עו"ד ג'ני אטקין

162

ביטוח לאומי השבת קצבת אזרח ותיק לעצמאית שעברה בחודש אחד את תקרת רו"ח יהושע מיניביצקי ההכנסה המזכה בקצבה דמי ביטוח על פנסיה ממעביד שמקבל מבוטח שיש לו קצבת נכות רו"ח אחמד חסונה מהמוסד לביטוח לאומי תשלום מקדמות ביטוח לאומי וסגירת תיק לעצמאית שניתקה תושבות

164

165

רו"ח יהושע מיניביצקי

166

כספים חוק צמצום השימוש במזומן לעניין תשלום לעורך דין על פי הסכם - כשהתווספו תשלומים נוספים לעסקה במהלך הטיפול בלקוח

עו"ד אורי גולדמן

167

חוזרים והוראות ביצוע מס הכנסה

העברת פניות למרשם המייצגים באמצעות מערכת "פניות למשרדים (מערכת מייצגים)" ועדכון מועדי מדידת מכסות בהסדר הארכות להגשת

רשות המסים בישראל דוחות שנתיים למייצגים

168

תוכן עניינים

2023 ינואר 556 ידע למידע 9

היערכות לאיסוף מידע לפי הסכם רשויות מוסמכות לחילופי

רשות המסים בישראל CBCr דוחות קליטת בקשות לרישום ייצוג במס הכנסה,

170

רשות המסים בישראל בתיקי שכירים שאינם חייבים בהגשת דוח חדש: אישורי סיום העסקה יוצגו באזור רשות המסים בישראל האישי של רשות המסים מעבר מתהליך הגשת דוחות שנתיים בניכויים באמצעות כספות רשות המסים בישראל 126/856 להגשת דוחות במערכת שידור דוחות הסתיים המהלך לשחרור "רווחים כלואים": רשות המסים בישראל מיליארד 2.9 הכנסות המדינה הסתכמו ב- אל תפספסו! נותר זמן קצר להנות מהפטור על אגרה הקבוע בתקנות

172

173

174

176

משרד המשפטים בפירוק מרצון של חברה לתועלת הציבור רשות שוק ההון מודיעה על שדרוג אתר "הר הכסף"

177

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

178

חקיקה

תקנות תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף)

179

2022 (הוראת שעה), התשפ"ג-

מדדים ושערי מט"ח

187

2022 מדדים לחודש נובמבר

188

2022 שערים יציגים לחודש דצמבר

ידע במספר

189

מראה מקום

192

10 2023 ינואר 556 ידע למידע

מס הכנסה הארכת תוקף של אישורים לתיאומי מס לשנה נוספת א 9 - דגשים בדבר חישוב פטור על קצבה לפי סעיף לפקודת מס הכנסה עו"ד שי עופרי

רשות המיסים מבהירה בהודעה זו את האופן שבו יש ליישם את האישור להארכת תוקף תיאום המס: בעת חישוב המס על הקצבה (כאשר קיים אישור הארכת תוקף של אישור שהונפק יש לחשב את הפטור בשנים קודמות), החודשי לפי אחוז הפטור המופיע באישור המקורי, כשהוא מוכפל ב"תקרת הקצבה המזכה" המעודכנת לשנה השוטפת, ולא לפי הסכום הפטור המופיע באישור תיאום . המס המקורי בדרך זו יישמר הפטור המגיע לגמלאי בערכו הנכון, בהתאם ל"תקרת הקצבה . המזכה" המעודכנת רשות המיסים מנחה כי אם תיאום המס לא יושם בדרך זו, יש ליישם זאת 1/2022 רטרואקטיבית החל מחודש . ואילך

פרסמה רשות המיסים הודעה 27/10/22 ב- . חשובה בנושא הודעה זו רלוונטית למקבלי קצבאות זקנה שעברו את גיל הפרישה (קצבה מקרן פנסיה/ פוליסת קצבה/ פנסיה תקציבית), אשר זכאים לפטור ממס על חלק מ"הקצבה המזכה" שלהם, אשר לגביהם שלחה רשות אישור המיסים, בתחילת שנת המס, להארכת תוקף תיאום מס קיים לשנה . נוספת הפטור הרלוונטי ממס מחושב כאחוז מתוך "תקרת הקצבה המזכה". תקרה זו מתעדכנת מדי שנה, בתחילת שנת המס. באישורים לתיאום מס מופיעים שני נתונים: ● סכום הקצבה השנתית הפטור ממס. ● אחוז הפטור המגיע מתוך "תקרת הקצבה המזכה".

הכותב - יועץ פנסיוני – רול ייעוץ פנסיוני בע"מ

מס הכנסה מאמרים

2023 ינואר 556 ידע למידע 11

: דגשים ביחס ליישום ההוראה

לב משלם הקצבה לכך ולבקש תיקון בהתאם עוד בשנת המס הנוכחית. תיקון הנדרש יביא בהכרח להחזר מס רטרואקטיבי לתחילת שנת המס, ויחסוך לגמלאי את הצורך להגיש בעתיד דוח שנתי על הכנסותיו כדי לקבל את המס העודף שנוכה.

● משלמי הקצבאות - יש לבחון את תיאומי המס הרלוונטיים, ולעדכן את מערכות השכר בהתאם. ● מקבלי הקצבאות - יש לבחון האם יושם, ואם לא – להסב את תשומת

הסכם שומה לשנים מסוימות מחייב את מס הכנסה גם בשנים הבאות עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי; עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס; עו"ד אפי אוחנה

ישלם מס בשיעור 3 ומערער מספר 25% - לגבי שנות המס המוקדמות. 27% המערערים המשיכו לקבל תקבולים עבור הפטנט גם בשנים שלאחר מכן ודיווחו עליהם כהכנסה הונית. מס הכנסה הוציא (להלן: 2016-2013 להם שומות מס לשנים שנות המס בערעור) ובהן קבע כי תקבולי הפטנט מהווים הכנסה מעסק או עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי ולחלופין הכנסה ) לפקודה. פקיד השומה טען 9 ( 2 לפי סעיף כי בהתאם לעיקרון ולפיו כל שנת מס עומדת בפני עצמה, הסכמי השומה אינם מחייבים אותו בשנות המס שבערעור וכי מאחר שהוא סבור כי נפלה טעות באופן סיווג התמורות בהסכמי השומה, הוא אינו מחויב להנציח את הטעות גם בשנות המס

מדובר בשלושה ערעורים מאוחדים של רופאי שיניים (להלן: "המערערים") בנוגע למיסוי תמורות שהתקבלו ממכירת פטנט שעניינו שתל דנטלי בעל ראש מתכנס (להלן: "הפטנט"). המערערים הגישו בשנת בקשה לרישום פטנט בין-לאומי 2004 מכרו את זכויותיהם בפטנט 2005 ובשנת תמורת סכום חד פעמי וכן תמורה עתידית שנים אשר תחושב כנגזרת 10 לתקופה של מאחוז המכירות של הפטנט. מקץ שנים שבהן התקיימו דיונים רבים בעניין, נחתמו הסכמי שומה עם המערערים (להלן: "הסכמי 2011 בנפרד עד לשנת השומה" ו"שנות המס המוקדמות" 2 ו- 1 בהתאמה). הוסכם כי מערערים ישלמו עבור תקבולי הפטנט מס בשיעור

- דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות', שהינו DTKG&G הכותבים - ממשרד עו"ד אחד המשרדים הגדולים והמובילים בישראל בתחום המסים, הנדל"ן, חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ליטיגציה אזרחית, שוק ההון, היי-טק, דיני עבודה דיני הגירה ועוד. המשרד מדורג בדרך קבע על ידי מדריכי הדירוג השונים כמשרד בולט ומוביל בתחומי התמחותו.

מס הכנסה מאמרים

12 2023 ינואר 556 ידע למידע

2011- מדובר בהסכמות שנוגעות לשנים בלבד, ראוי היה לכתוב ולהצהיר 2005 על כך במפורש וכן להבהיר כי טענות הצדדים בקשר למהות העסקה והתקבולים העתידיים ממנה בעינן עומדות. וכך נאמר לפסק הדין: 39 בסעיף "אני סבורה כי בנסיבות אלו, וכן בכלל, אם המשיב מעוניין שהסכמות בקשר לאירוע בעל השלכות פיסקאליות מתמשכות יהיו לשנים ספציפיות בלבד, עליו לציין זאת במפורש בהסכם על מנת להבהיר את המצב המשפטי ולמנוע את הבעיות המצוינות לעיל". מטעמים מהותיים – בית המשפט קבע כי מטעמים מהותיים, ומאחר שלא התגלו עובדות חדשות כך שלא מתקיימות נסיבות שמצדיקות שינוי מההסכמות העקרוניות שאליהן הגיעו הצדדים במסגרת הסכמי השומה, הרי יש לדבוק בהסכמי השומה ואין לדון מחדש בסיווג הכנסות הפטנט. לפסק הדין 34 בעניין זה נקבע בסעיף כדלקמן: "שעה שהצדדים התדיינו בעבר לגופו של עניין והגיעו למסקנות פוזיטיביות ולשיעורי מס מוסכמים – כל עוד לא חל שינוי נסיבות משפטי או עובדתי מיוחד, ובכפוף לחריגי המשפט המנהלי, אין מקום לשנות מההסכמות העקרוניות אליהן הגיעו". לסיכום מדובר בלא פחות מאשר רעידת אדמה ובפסיקה תקדימית אשר נותנת משקל מוגבר לחשיבותו של הסכם שומה

שבערעור. מנגד טענו המערערים כי מדובר ברווחי הון וכי יש למסותם בהתאם לאשר נקבע בהסכמי השומה ביחס לשנות המס המוקדמות. בית המשפט קבע כי יש להחיל את הסכמי השומה גם בשנות המס שבערעור ואין לאפשר לפקיד השומה לסגת מהן, ונימק זאת מהנימוקים שלהלן: מבחינה לשונית – בהסכם השומה של נכתב כי: "אם בעתיד יקבע שעור 1 מערער מס מוקטן הנישום שומר לעצמו זכות למיסוי בהתאם" – כלומר נקבע באופן ברור כי החיוב הוא חיוב של רווח הון שחל גם לעתיד לבוא, ואם ייקבע בעתיד שיעור מס מוקטן של רווח הון אזי המערער שומר לעצמו הזכות למיסוי בהתאם. לטענת השופטת לו היה מדובר בהסכמות שחלו על השנים המצוינות בהסכם בלבד לא היה כל צורך להתייחס לשעורי מס רווח הון עתידיים. הצדדים ניהלו משא ומתן ממושך והסכימו על אחוז מסוים נכון לאותן שנים. כאשר דיווח על אחוז נמוך מהמוסכם 1 המערער לאחר חתימת ההסכם הראשון בעניינו, ביקש מס הכנסה לאכוף את האמור בהסכמי השומה. כלומר, גם לתפיסת מס הכנסה ההסכם חל ביחס לתקבולים עתידיים. הסכמות הצדדים - הדעת נותנת שלאחר ששני הצדדים השקיעו משאבים רבים בהתדיינות שנמשכה לאורך שנים בקשר לאותה עסקה יחידה, הם יגיעו לסיכום אחד ממצה הצופה פני עתיד. לו היה

מס הכנסה מאמרים

2023 ינואר 556 ידע למידע 13

הצדדים, יש לדבוק בהסכמי השומה ואין לדון מחדש בסיווג ההכנסה. משום כך, בעת הגעה להסכם שומה יש להביא בחשבון גם הכנסות שיצמחו בשנים הבאות מאותו מקור הכנסה, ולדעת כי בהיעדר שינוי עובדתי או משפטי, ייתכן שהסכם שייחתם ישפיע גם על השנים הבאות אם לא הוצהר במפורש אחרת.

ולחשיבות ניסוחו ואשר יש בה כדי לנגוס מהעיקרון שלפיו "כל שנת מס עומדת בפני עצמה". יש להשקיע חשיבה יצירתית בניסוח הסכם השומה הואיל ומניתוח פסק הדין עולה כי כל עוד לא חל שינוי משפטי או עובדתי שהיה ידוע במועד ההסכם, ולא הוצהר במפורש כי הסכם זה חל רק על שנים ספציפיות, אין מקום לשנות מההסכמות העקרוניות שאליהן הגיעו

קבלני ביצוע על בסיס חודשי זכאים למענקי קורונה עו"ד רו"ח רמי אריה

,43404-09-21 עמ"נ חברת ק. סלאמה ( , ניתן רשות המיסים נ' ק. סלאמה בע"מ ), ולאחרונה בבית המשפט 8.11.2022 ביום המחוזי מרכז בעניין חברת מגדלי ברקת , מגדלי ברקת 54772-06-22 עמ"נ בע"מ ( חברה להקמת מבנים בע"מ נ' רשות .) 30.11.2022 , ניתן ביום המיסים בעניין חברת סלאמה העוסקת בענף הבנייה, הרי לאור התפשטות הקורונה הופסקו תשלומים מלקוחותיה, הוקפאו פרויקטים ונעצרו הזמנות חדשות.

כפי שנתנו את דעתנו במאמרנו בנושא , הרי למרות הקביעה בחוק 4.1.2021 מיום מענקי הקורונה כי ככלל קבלנים המבצעים פרויקטים הנמשכים מעל לשנה אינם זכאים למענקי קורונה, מתברר כי הם כן זכאים למענקים אם החיובים בגין הביצוע נעשים מדי חודש בחודשו, או מדי תקופה, והם מדווחים בהתאם בדוחות הכספיים א לפקודה. 8 שלהם, ולא לפי סעיף סוגיה זו של זכאות למענק קורונה בהימשכות עבודות לתקופה של מעל שנה, נדונה בבית המשפט המחוזי חיפה בעניין

הכותב - עו"ד רו"ח רמי אריה הוא שותף בכיר במשרד משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, .www.ralc.co.il גוטמן, עמית גרוס ושות' והעורך של אתר מיסים ועסקים

מס הכנסה מאמרים

14 2023 ינואר 556 ידע למידע

משום שבחנה ויישמה את תחולת סעיף א' לפקודה ואת שאלת קיומה של"עבודה 8 ממושכת" בהתאם לדיווחי החברה בפועל. לגישת הרשות, עוסק אינו רשאי לדווח אחרת לפקיד השומה והעובדה כי דיווח א' 8 אחרת אין בה כדי להפכו למי שסעיף לפקודה אינו חל עליו. חוק הסיוע הכלכלי החריג מתחולתו עוסקים המדווחים לפקיד השומה לפי א' לפקודה, כאשר על פי הדין, 8 סעיף הכנסותיהם מדווחות על פי אומדן של אותו חלק מהעבודה שבוצע בשנת המס שבגינה לחוק, 7 הוגש הדיווח. כך, במסגרת סעיף תחת הגדרת "עוסק", נקבע כדלקמן: "'עוסק' - חייב במס כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, למעט כל אלה: ... ) מי שעיסוקו במכירת זכות במקרקעין 5 ( המהווה מלאי עסקי בידו או מי חל בחישוב 2020 ו- 2019 שבשנות המס א לפקודה, בשל עבודה 8 הכנסתו סעיף ממושכת שמשך ביצועה עולה על שנה;" כדי שעוסק יוחרג מתחולת החלטת הממשלה וחוק הסיוע הכלכלי, ותישלל יכולתו לבקש את המענק - תחילה יש לקבוע האם העבודות שבוצעו על ידו בתקופה הרלוונטית לקביעת זכאותו למענקים, נכנסות לגדרי ההגדרה של ." עבודה ממושכת " בית המשפט הדגיש כי לא כל קבלן נכנס א' לפקודה. אלא 8 בהכרח לגדרו של סעיף

מדובר בערעור של רשות המיסים על החלטת ועדת הערר לענייני קורונה, שבמסגרתה נדחתה עמדת רשות המסים כי כל פרויקט הנמשך מעל שנה יש בו כדי להחריג בהכרח את בעל העסק מהגדרת עוסק בחוק הסיוע ומזכאות למענק. נקבע כי יש לבחון את מאפייניו של העוסק ולבדוק האם אכן מתבצעת עבודה ממושכת העשויה מקשה אחת. ועדת הערר קבעה רשימת תנאים (פתוחה), אשר בהתקיימם ניתן לקבוע כי אין מדובר , כדלקמן: עבודה ממושכת" ב" . העבודה ניתנת להפרדה, מבחינה 1 חוזית ומעשית, לתתי-יחידות עבודה נפרדות. . העוסק מדווח לפקיד השומה על בסיס 2 הכנסות והוצאות בפועל ולא על פי אומדן. . היקפה של כל תת-יחידת עבודה הוא 3 מוגדר ואינו נתון לפרשנות. . הקבלן העוסק מקבל תמורה בפועל 4 בעבור כל תת-יחידת עבודה בנפרד. . פרק הזמן שבו בוצעה כל תת-יחידת 5 עבודה אינו עולה על שנה. בערעור לבית המשפט טענה הרשות בין היתר כי הפרויקטים שבהם עסקה החברה במועדים הרלוונטיים לבחינת זכאותה למענק לפי החלטת הממשלה ולפי חוק הסיוע הכלכלי, הם פרויקטים שמלכתחילה נועדו להתבצע על פני תקופה של מעל שנה. לפיכך, החלטת ועדת הערר שגויה

מס הכנסה מאמרים

2023 ינואר 556 ידע למידע 15

בפרויקטים שמתקיימים בהם שלבים מופרדים וברורים, ובהשלמתם זכאי הקבלן המבצע לתשלום על פי החוזה - והוא אכן מקבל את התשלום ומדווח למנהל מע"מ ולפקיד השומה בהתאם לסך כל הכנסותיו המדווחות בפועל באותה שנה - הרי ככל שכל אבן דרך ושלב כזה בביצוע העבודה אינו עולה על תקופה של שנה, אין כל סיבה עובדתית או חשבונאית א' לפקודה 8 או משפטית כי הוראת סעיף תחול על קבלן שכזה. במצב כזה, לא קיימת כל עילה לקבוע כי קבלן מבצע כזה אינו " לפי חוק הסיוע הכלכלי או עוסק בגדר " החלטת הממשלה, באופן שישלול ממנו את האפשרות להגיש בקשה לקבלת מענק. לאור האמור לעיל קבע בית המשפט כי אין מקום להתערב בהחלטת ועדת הערר, וכי דין הערעור על כל חלקיו להידחות, כך שהחברה זכאית למענק קורונה. כמו כן, בית המשפט חייב את הרשות בהוצאות ש"ח. 30,000 החברה בסך של במלוא הצניעות הראויה, אציין כי זו גם הייתה הפרשנות שלי במאמרי בנושא , על כך שקבלנים המבצעים 4.1.2021 מיום פרויקטים הנמשכים מעל לשנה זכאים למענקי קורונה, אם החיובים שהוציאו בגין הביצוע נעשים מדי חודש בחודשו, או מדי תקופה, ומדווחים בהתאם בדוחות א לפקודת 8 הכספיים שלהם, ולא לפי סעיף מס הכנסה.

רק קבלן מבצע, אשר עסק בביצוע עבודה חודשים). 12 שנמשכה מעל שנה (מעל תקופה זו אינה חייבת להיות שנת מס אחת, אלא יכול שתתחיל בשנת מס אחת ותסתיים בשנת מס אחרת. ביהמ"ש קיבל את פרשנות הועדה לפיה בגדרי המונח " תיכלל רק עבודה שהינה עבודה ממושכת " מקשה אחת ואינה ניתנת לחלוקה לתת- יחידות, אשר משך הזמן של כל אחת מהן עולה על שנה. המשמעות האופרטיבית של דיווח קבלן א' לפקודה, היא 8 מבצע בהתאם לסעיף ביחס למועד תחילת הדיווח על ההכנסות ". משמע כי כל עוד לא עבודה מאותה " העריך הקבלן כי השלים בשנת המס מהעבודה (מבחינה כמותית 25% מעל או מבחינה כספית) - אזי עדיין לא קמה לו חובת הדיווח על ההכנסות מאותה עבודה, ובאותה מידה גם לא יוכל לדווח על הוצאותיו בגין אותה עבודה, טרם השלמת מהעבודה. 25% לפחות בית המשפט קבע כי השאלה אם מדובר " אחת מצריכה בחינה עבודה ממושכת ב" אם מדובר במכלול של עבודות המבוצעות כיחידה אחת. מדובר בשאלה שהיא חשבונאית בעיקרה, ומושפעת מכללי החשבונאות המקובלים, כאשר בין היתר יש לבחון את הזמנת העבודה וחוזה העבודה, בכדי לקבוע את מהות הפרויקט ואת האפשרות להפרידו לחלקים העומדים בזכות עצמם (ברמה תמחירית ו/או תכנונית).

מס הכנסה מאמרים

16 2023 ינואר 556 ידע למידע

ח' 161 הסכנה במילוי טופס לקבלת פטור ממס על הקצבה נדב טסלר ח' מאפשר לפורשים לבקש 161 טופס בצורה קלה ופשוטה את הפטור הנוסף ממס על קצבת הזקנה אך הוא שולל מהם בעתיד את האפשרות להשתמש בגידול בפטור לצורך משיכת כספים בפטור ממס. במטרה להקל על ציבור 2020 בשנת הפורשים יצאו ברשות המיסים עם טופס . הטופס מאפשר לכל ח' 161 טופס חדש – פורש ופורשת שהגיעו לגיל הזכאות לאחר לקבל את הפטור הנוסף על 2012 ינואר קצבת הזקנה מבלי לבצע הליך מלא של . קיבוע זכויות מבדיקת רשות המיסים, באותו המועד, רק אחוז קטן של הפורשים ניצל את הפטור ממס המגיע להם על קצבת הזקנה וביקש את הפטור המלא על הפנסיה באמצעות ד. כתוצאה 161 קיבוע זכויות ומילוי טופס מכך פורשים רבים שילמו מס מיותר על קצבת הזקנה שלהם. ח'? 161 מה זה טופס ח' מאפשר לקבל ישירות ממשלם 161 טופס הקצבה (קרן הפנסיה או חברת הביטוח) את 2022 הפטור הנוסף על קצבת הזקנה. בשנת בגובה הכנסה פטורה הפטור הנוסף הוא

ש"ח הפטור הנוסף עתיד לגדול בשנת 1,472 .) 2022 ש"ח (במונחים של 2,771 ל- 2025 לצורך הדוגמה: ש"ח 6,000 פורש עם הכנסה חודשית של ש"ח מס בחודש 98 בחודש ישלם מס על פנסיית הזקנה שלו, אך אם ימלא את הטופס הקצבה תהייה פטורה ממס לחלוטין. את הטופס יכול למלא רק מי שפרש לאחר , קצבה מזכה יחידה והוא מקבל 2012 שנת כלומר קצבת זקנה אחת ממשלם אחד. מי שמקבל קצבאות זקנה ממספר מקורות (כמה קרנות פנסיה או ביטוחי מנהלים) מ'. 161 נדרש למלא טופס שימו לב כי קצבת זקנה מביטוח לאומי או קצבאות שאירים לא נספרות כאן.

השינוי בפטור הנוסף לאורך השנים

הפטור על קצבת הזקנה מורכב למעשה משני פטורים, פטור המותנה במשיכה של פיצויים פטורים והפטור הנוסף. לפטור הנוסף זכאי כל פורש והוא מחושב כאחוז 2022 מתוך תקרת הקצבה המזכה, בשנת

נדב טסלר, מתכנן פרישה, סמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג: פנסיוני, להבין את הפנסיה

מס הכנסה מאמרים

2023 ינואר 556 ידע למידע 17

ש"ח. הכפלת שני 8,660 ותקרת הקצבה המזכה עומדת על 17% הפטור הנוסף עומד על ש"ח. 1,472 : 2022 המספרים תציג לנו את ההכנסה הפטורה לשנת לפטור הנוסף זכאי כל פורש ופורשת ולא משנה מתי פרשו תקרת הפטור הנוסף לאורך השנים שנה תקרת הקצבה המזכה אחוז הפטור הנוסף תקרת הכנסה פטורה 2012 8,190 8.50% 696.15 2013 8,310 8.50% 706.35 2014 8,470 8.50% 719.95 2015 8,460 8.50% 719.1 2016 8,380 14.00% 1,173.2 2017 8,360 14.00% 1,170.4 2018 8,380 14.00% 1,173.2 2019 8,480 14.00% 1,187.2 2020 8,510 17.00% 1,446.7 2021 8,460 17.00% 1,438.2 2022 8,660 17.00% 1,472.2

במסגרת הטופס הפורש מצהיר כי הוא: ● לא משך סכומים ממעסיק או מקופת גמל בדרך של היוון קצבה בפטור ממס א(ה) לפקודה. 9 לפי סעיף ● לא מתכוון למשוך בעתיד סכומים ממעסיק, או מקופת גמל בדרך של היוון קצבה בפטור ממס לפי סעיף א(ה) לפקודה. 9 ) סכום שקיבל יחיד עקב היוון 1 א (ה) ( 9

החלו בקרנות הפנסיה וחברות 2020 בשנת ח' 161 טופס הביטוח לשלוח לפורשים את כדי לאפשר להם לקבל את הפטור הנוסף על קצבת הזקנה, חלק מהחברות גם מצרפות את הטופס לטופס תביעת הזקנה שלהם וכך פורשים רבים ממלאים את הטופס באופן אוטומטי כחלק מהליך הגשת הבקשה לפנסיית הזקנה. ח'? 161 איך ממלאים טופס ח' הוא טופס פשוט מאוד, הוא 161 טופס דורש חתימה אחת של הפורש ולא נדרש לצרף אליו מסמכים. הוא בכוונה נוצר כטופס פשוט מאוד במטרה לאפשר לכמה שיותר פורשים לקבל את הפטור על קצבת הזקנה.

קצבאות – פטור ממס עד לסכום כולל שלא יעלה על ממכפלת תקרת הקצבה 67% המזכה במכפיל ההמרה להון, ואם קיבל היחיד מענקים פטורים כאמור בסעיף קטן (ג) – עד ליתרת

מס הכנסה מאמרים

18 2023 ינואר 556 ידע למידע

ההון הפטורה כהגדרתה בסעיף הקטן האמור, ובלבד שהיחיד הגיש לפקיד השומה בקשה לקבלת פטור על סכום מהוון לפי פסקה זו, בטופס שקבע המנהל, ימים 90 לא יאוחר מתום מהיום שבו ניתן לו לראשונה פטור ממס בשל קצבה מזכה א (ה) 9 לפי סעיף זה. (סעיף לפקודת מס הכנסה)

כלומר מי שברשותו סכומים אלה כחלק מהחיסכון הפנסיוני (או שהפקיד אותם ) ויש ברשותו קצבה שעולה על 190 לתיקון ש"ח יוכל למשוך את הכספים כסכום 4,606 חד פעמי הפטור ממס ומס רווחי הון. לדוגמה, ש"ח שהפקיד 5,000 פורש עם קצבה של יקבל בעתיד 190 לתיקון אלף ש"ח 400 קצבת זקנה פטורה ממס ויוכל למשוך את אלף ש"ח בפטור ממס ומס רווחי הון 400 אלף ש"ח. 500 עד לתקרה של ח' מאפשר 161 עד לכאן ראינו כי טופס בצורה קלה ופשוטה לכל פורש ופורשת לקבל חלק מהפטור על קצבת הזקנה מבלי לגשת למס הכנסה או להציג מסמכים על פיצויים שמשך בעבר, מי בכל זאת צריך להיזהר ואולי אפילו להימנע ממילוי טופס ח'? 161 ● 4,606 מי שקצבת הזקנה שלו עולה על ש"ח בחודש ● מי שיש ברשותו כספים נוספים בחיסכון הפנסיוני אותם ירצה להוון בעתיד ● מי שירצה בעתיד להפקיד כספים ולנצל את הפטור על 190 לתיקון הקצבה המזכה לצורך משיכת הכספים. ח' משמעותה כי 161 חתימה על טופס אתם מוותרים בעתיד על הפטור הנוסף מי צריך להיזהר בתהליך מילוי ח'? 161 טופס

המשמעות של הצהרות אלה כפי שהן ח' היא שהפורש יודע כי 161 מופיעות בטופס לא יוכל בעתיד לנצל את הפטור ממס הוא הנובע מהפטור הנוסף לצורך היוון כספים, . היום או בעתיד כאשר הפטור יגדל ח'? 161 למי כדאי למלא טופס במידה שאתם מקבלים פנסיית זקנה אחת, ש"ח והקצבה שלכם לא 4,606 הנמוכה מ – צפויה לעלות מעבר לקצבה המזערית (בשנת ש"ח) ואתם ממשיכים 4,606 כאמור 2022 ח' תקטין לכם 161 לעבוד חתימה על טופס את המס החודשי על פנסיית הזקנה. ח' עשויה 161 חתימה על טופס אלף ש"ח 500 להיות שווה לך את הפטור על קצבת הזקנה ניתן לנצל בשתי דרכים, הראשונה כפטור על קצבת זקנה כפי שהצגנו מעל. הדרך השנייה היא , משיכת כספים בפטור ממס היוון קצבה מהחיסכון הפנסיוני. הפטור ממס שווה אלף ש"ח 264 למשיכת כספים פטורה של אלף ש"ח. 498 – 2025 ובשנת

מס הכנסה מאמרים

2023 ינואר 556 ידע למידע 19

אופן מימוש הפטור, האם כפטור על קצבת הזקנה, כפטור על כספי הפיצויים או כפטור לצורך היוון הכספים. במקרים רבים לא ניתן לחזור מההחלטות שהתקבלו במסגרת מילוי טפסי הפרישה. כך שגם לטפסים תמימים עשויות להיות השלכות לגבי השימוש בפטור בעתיד.

240 ועל הגידול בפטור, גידול השווה כ- אלף ש"ח לצורך משיכת כספים פטורה ממס. במידה שקצבת הזקנה שלכם גם ככה נמוכה ועשויה להיות פטורה ממס בשל נקודות זיכוי יתכן שכדאי להמתין עם קיבוע הזכויות עד לסיום עבודה. בשורה התחתונה הליך המיסוי בפרישה הוא הליך מורכב במהלכו נדרש הפורש לקבל החלטות לגבי

רווח הון – מיטלטלין לשימוש אישי, )?NFT( אמנות עתיקה מול אמנות מודרנית רו"ח (משפטנית) ענבל שני

● , הוצגה הקערה 2011-2003 בשנים בסלון ביתו של המערער כחפץ נוי. ● עקב נפילת הקערה 2011 בשנת ושבירתה, החליט המערער למוכרה. ● המערער לא ידע מה המחיר הנכון לנקוב בעבורה, והעבירה לחברו אשר היה סוחר עתיקות בישראל לשם ניסיון מכירה. ● כשעלה כי האחרון לא יצליח למכור אותה בישראל במחיר משמעותי, הוחלט לנסות להעבירה לטיפול של סוחר עתיקות שמתמצא בחו"ל.

ניתן פסק דין בעניין 2022 בנובמבר 15 ביום סלבה יבדייב (להלן: "המערער") (ע"מ ), ובו נקבע כי מכירת קערת 29712-02-19 נוי עתיקה (להלן: "הקערה") לא הייתה בבחינת עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי, וכן כי הקערה הייתה מיטלטלין לשימוש אישי, ולכן הרווח ממכירת הקערה הוא עסקה הונית, שאינה חייבת במס.

רקע ●

רכש המערער קערת נוי 2003 בשנת עתיקה וחפץ נוסף מאדם שהתגורר בתל אביב והיה "חובב" פריטים אלפי ש"ח. 30 עתיקים, תמורת כ-

WWW.AHEC TAX.CO.IL - הכותבת - מהפירמה ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

20 2023 ינואר 556 ידע למידע

● נמכרה 2012 בסופו של דבר, בשנת הקערה למוזיאון בניו יורק תמורת מיליון דולר. 1.35 סך של ● נוסף על כך, למערער אוסף מכוניות, וכן אוסף טבעות עתיקות אשר נרכש בסך של 2012-2010 על ידו בשנים מיליון ש"ח. 2.5 כ- ● נאמד האוסף בסך של 2017 בשנת מיליון דולר. האוסף מוחזק 16 כ- בכספת מחוץ לישראל, ולא נמכר ממנו ולו פריט אחד עד היום. ● המערער הקים וניהל כמה חברות ואתרי אינטרנט שעוסקים בתחומים שונים שאינם קשורים לעתיקות. ● יש לסווג את פעולת המכר מול המוזיאון כ"עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי", ובהתאם לכך לראות ) 1 ( 2 את הרווח כהכנסה לפי סעיף לפקודה. ● לחלופין (טיעון שנוסף רק בשלב הערעור) – מכיוון שהקערה אינה בבחינת "מיטלטלין של יחיד המוחזקים על ידיו לשימושו האישי", הרי מדובר ב"נכס" שמכירתו נתונה למס רווח הון, ויש לראות ברווח .25% כחייב במס בשיעור של ● המשיב טוען כי יש למסות התעשרות באשר היא מתוך עקרונות של צדק אופקי וצדק אנכי.

דיון והכרעה

● השופט קבל את עמדת המערער וקבע כי בנסיבות המתוארות לא התקיים עסק (היקף העסקאות, כמות העסקאות) ולא הייתה פעולה בעלת אופי מסחרי: הוכח כי המערער רכש את הקערה עקב יופייה כדי להציגה כחפץ נוי בביתו; משך ההחזקה היה ארוך; היא לא הייתה מבוטחת; לא נעשתה בה השבחה; וגם לא הייתה לו בקיאות בעניין, למעט אולי באוסף טבעות המתכת דווקא, שאינו תחום דומה, ועוד. אי לכך אין מדובר בעסקת אקראי, החייבת במס הכנסה פירותי. ● מדובר בעסקה הונית. עם זאת, מדובר במיטלטלין לשימוש אישי ולהנאה אישית מיופיו של החפץ, ולכן הקערה 88 מוחרגת מהגדרת "נכס" בסעיף לפקודה, ומכירתה אינה חייבת גם במס רווחי הון. ● נדחית עמדת פקיד השומה כי יש למסות כל התעשרות באשר היא, ויש לפעול לפי שיטת המקורות, וכל עוד אין מקור שלפיו ניתן לסווג את ההכנסה – אזי אין בסיס לתחולת חיוב במס.

עיקר טענות פקיד השומה

הערעור התקבל.

בשולי הדברים מיהרה רשות המיסים 2022 למרץ 6 ביום לפרסם את עמדתה באשר לאופן NON מיסוי נכסים דיגיטליים מסוג

מס הכנסה מאמרים

2023 ינואר 556 ידע למידע 21

ניתן לצפות כי בעתיד הלא רחוק, רכישת חפצי יוקרה אופנתיים לא תיעשה בדרך המסורתית של רכישת חפצים גשמיים אלא תיעשה בעולם המטאוורס באמצעות רכישת חפצי יוקרה וירטואליים, אשר בהם יעשו שימוש הן בעבודה (תיק יוקרה וירטואלי) והן בבית בשעות הפנאי (תמונות וירטואליות, חפצי יוקרה וירטואלים לבית). בהחלט ייתכן כי חפצים אלו יהיו חפצים אישיים ולא יהיה ניתן לטעון כי מסחריות כלשהי מאפיינת אותם. לסיכום: לעמדתנו – אמנות, הן עתיקה והן מודרנית, לשימוש אישי, אשר מוחזקת בידי יחיד במשך זמן ניכר ואולי אף מוצגת בביתו, אין מכירתה מהווה בהכרח עסקה בעלת סממנים מסחריים. אולי דווקא ההפך. משכך אין לראות במכירתה ברירת מחדל - אירוע חייב במס. כיוון שקיים קושי רב להבחין בין כל מקרה על נסיבותיו הספציפיות, מומלץ לפנות למומחי מס בתחום, כדי שיחוו דעתם מראש על ההשלכות השונות.

, בתקופה FUNGIBLE TOKEN = NFT שבה פרח התחום. נציין כי מאז חלה ירידה בתחום וכל שוק הקריפטו נמצא בתקופת שפל חריף. הוא זכות חזקה בלתי NFT לעמדת הרשות מוחשית בנכס, ועל כן ככלל, הוא נכלל . עם זאת, 88 בהגדרת "נכס" לפי סעיף מכיוון שהוא נכס בלתי מוחשי הרי "אינו מהווה מיטלטלין לשימוש אישי", ועל כן לא ימועט מהגדרת נכס באותו סעיף, ומכירתו תהא רווח הון חייב במס. לרוב מדובר היטיבה הרשות לציין כי " " בתמונה או בזכות על דמות וירטואלית ונוסיף – ייחודית ובלתי ניתנת לשכפול, קרי הרוכש טוקן זה מתעניין ביצירה האמנותית העומדת בבסיס הטוקן וחשוב לו לדעת כי יצירתו ייחודית וכי לא יוכלו להעתיקה בקלות. מהווה זכות NFT לטעמנו, ככל שטוקן ה- ליצירת אמנות פיזית (ולא וירטואלית), בהחלט ניתן לטעון כי מדובר ב"מיטלטלין לשימוש אישי". אנו נמצאים בתקופה חדשנית, והמעבר לעולם הווירטואלי ניכר בכל תחומי חיינו.

מס הכנסה פסקי דין

22 2023 ינואר 556 ידע למידע

המחוזי לרשות המסים: לא כל התעשרות כספית צריכה להיות ממוסה - פס"ד יבדייב עו"ד שוש גבע

29712-02-19 תקציר ע"מ המחוזי בתל-אביב בבית המשפט: כב' השופט הרי קירש לפני: סלבה יבדייב המערער: 3 מס הכנסה פקיד שומה תל אביב המשיב: 15.11.2021 : ניתן ביום

שעוסקים בתחומים שונים שאינם קשורים לעתיקות. על פי גרסתו של המערער, הוא 2003 רכש את הקערה בתל אביב בשנת כחפץ נוי, מבלי לדעת דבר על מקורה, גילה, או נדירותה, ומכר את הקערה למוזיאון . על פי הנטען, הקערה נרכשה 2012 בשנת על ידי המערער עם צנצנת זכוכית עתיקה, שקלים חדשים. 28,000 במחיר כולל של 1,350,000 הקערה נמכרה לקורנינג תמורת דולר ארצות הברית. לדברי המערער, הקערה עמדה 2011 עד 2003 במשך השנים על מדף בסלון ביתו, עם עוד שכיות-חמדה שאסף במרוצת השנים. לפי עמדת המערער, אין הוא חייב במס כלל בגין המכירה. החפץ הנדון היה בבחינת "מיטלטלין של יחיד המוחזקים על ידיו לשימושו האישי או לשימושם האישי של בני משפחתו...", ומשכך יצא מכלל "נכס" לפקודת מס הכנסה, 88 כהגדרתו בסעיף

המחוזי קבע כי אדם שרכש קערה עתיקה בכמה אלפי שקלים ומכרה במיליונים, פטור מתשלום מס. נפסק כי מכירת הקערה לא הייתה בבחינת עסקת אקראי, והקערה הייתה בבחינת מיטלטלין המוחזקים לשימוש אישי. אין בסיס חוקי לחייב במס את הרווח שנבע מהמכירה, אף על פי שבעיני פקיד השומה תוצאה של היעדר מיסוי היא מקוממת. במרכזו של ערעור מס הכנסה דנא עומדת קערה עתיקה עשויה זכוכית רומית. מקורה של הקערה ככל הנראה במצרים במאה הרביעית או החמישית לספירה. היום הקערה מוצגת במוזיאון הזכוכית של קורנינג בניו יורק. המוזיאון רכש את הקערה מידי המערער, תושב ישראל שהקים וניהל כמה חברות ואתרי אינטרנט השאלה המשפטית, הרקע העובדתי וטענות הצדדים

מס הכנסה פסקי דין

2023 ינואר 556 ידע למידע 23

היא לגבי התנאי הנוסף והמרכזי: "בעלת אופי מסחרי". לעניין המיסוי, לא כל פעולה כלכלית היא גם פעולה מסחרית. סוגיית "המסחריות" או "העסקיות" של אירוע כלכלי עשויה לעלות הן לצורך ההבחנה בין פעילות פירותית מסחרית ובין פעילות במישור ההון, הנתונה למיסוי לפי חלק ה' לפקודה, והן כדי להבדיל בין פעילות פירותית מסחרית ובין פעילות פירותית פסיבית, כדי לקבוע את אופן תחולתו של חלק ב' לפקודה על האירוע. עסקת אקראי, לפי טיבה, שייכת ל"עולם העסקים" ולא לעולם ההשקעות, וברי כי לא כל מימוש מוצלח של נכס הון יגרור בעקבותיו סיווג כעסקת אקראי, למשל בשל התשואה שהושגה בעת המכירה. הגבול בין מימוש הוני ובין עסקת אקראי הוא לעתים קרובות דק מאוד, ואפילו בחינה הגונה ויסודית של מכלול הנסיבות עלולה להוביל מומחי מס שונים למסקנות שונות ולחילוקי דעות. מציאות זו בעייתית במיוחד כאשר פערי המיסוי בין הון ופירות הם כה גדולים, כפי שהם היום בחקיקה הישראלית, הן בנושא שיעורי המס החלים והן בנושא אפשרויות קיזוז הפסדים, כאשר ההצדקה הפיסקלית לפערים אלה אינה תמיד נהירה. במאזן ההסתברויות המסקנה היא שמכירת הקערה לא הייתה עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי. בהמשך לאמור, נקבע כי לא נסתרו דבריו של המערער כי רכש את הקערה בגלל יופייה וכדי להציב אותה כחפץ נוי בביתו. ואכן יש בעובדות הנוספות – ובייחוד משך תקופת ההחזקה – כדי לאשש אמירה זו

וכתוצאה מכך לא חל על מכירתו חלק ה' לפקודה שעניינו רווחי הון. לעמדת פקיד השומה, הרווח שהפיק המערער ממכירת הקערה חייב במס הכנסה. יש לסווג את פעולת המכר מול המוזיאון כ"עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי", ובהתאם לכך לראות את הרווח ) לפקודת מס 1 ( 2 כהכנסה לפי סעיף הכנסה ולהטיל עליו מס לפי מדרגות המס לפקודה. לחלופין, 121 המפורטות בסעיף ועל פי טיעון שנוסף אך בשלב הערעור, נטען כי הופק רווח הון החייב במס לפי חלק ה' מן הרווח. 25% לפקודה בשיעור של בית המשפט פסק: כב' השופט ה' קירש פסק כי יש לקבל את הערעור. מכירת הקערה לא הייתה עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי. סעיף ) לפקודת מס הכנסה חובק גם "עסקה 1 ( 2 או עסק אקראי בעלי אופי מסחרי." בידי המערער לא היה "עסק" של מסחר בעתיקות, שהרי מכל הרכישות שהוזכרו 60 בחומר הראיות (קערה, צנצנת, ו- טבעות), רק הקערה נמכרה. קיומו של "עסק" כרוך בקביעות מסוימת של פעילות כלכלית ממשית. על כן, מכירה אחת על פני תקופה של כמעט שני עשורים אינה יכולה להוות "עסק" ואף לא "עסק אקראי". נותרה השאלה האם מדובר ב"עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי." דומה כי לא ניתן לחלוק על כך שהמכירה לקורנינג הייתה בבחינת "עסקה", מונח שאינו מוגדר בפקודת מס הכנסה, כלומר פעולה כלכלית דו-צדדית שנעשתה בתמורה. המחלוקת

מס הכנסה פסקי דין

24 2023 ינואר 556 ידע למידע

זאת ועוד, נקבע כי פקיד השומה מכנה את המערער "אספן עתיקות" ובשל כך הוא מייחס למערער בקיאות בכל תחום העתיקות. בית המשפט העיר כי הרקע של המערער הוא במינהל עסקים וכלכלה וכי הוא ייסד וניהל עם אחיו כמה חברות שעסקו או עוסקות באתרי אינטרנט ואפליקציות, בין היתר בתחום המוזיקה והמכוניות – ללא כל קשר לעולם העתיקות. יתרה מכך, אוסף העתיקות היחיד של המערער הוא אוסף הטבעות. המערער לא הכחיש כי התעניין בטבעות, ואף רכש ידע, אבל חוץ מהיות החפצים עתיקים, אין קשר קרוב בין מומחיות בטבעות מתכת ובין מומחיות בכלי זכוכית. פקיד השומה לא הביא כל עדות מומחה כדי לתמוך בטענתו, והעד היחיד שהעיד מטעמו היה המפקח אשר קיבל את ההחלטה בהשגה. אין בסיס לסבור כי הבנתו של המערער בעולם הטבעות הייתה יכולה לשמש אותו במישרין גם בעולם הזכוכית העתיקה, ובוודאי לא בעת רכישת הקערה, שבע שנים לפני רכישת הטבעת הראשונה. עם זאת, יש לשער כי בניית אוסף הטבעות אכן תרמה להבנתו של המערער בנוגע לאורחות המסחר בענף העתיקות, דהיינו, כיצד "עושים עסקים" בתחום מיוחד זה. ואולם גם אם כן, אין בכך כדי להפוך את המערער מניה וביה לסוחר במובן הרחב. ברי כי משגמלה בלבו של המערער החלטה למכור את הקערה, הוא ביקש למקסם את התמורה שיקבל עבורה. אין בעובדה זו, כשלעצמה, להוציא את המקרה מתחום ההון. הסתייעות בסוכן או במתווך בתהליך מכירת נכס, כנגד תשלום עמלה על בסיס

לגבי כוונת המערער. המערער הרים את נטל השכנוע המוטל עליו והראה כי לא התכוון מלכתחילה לעשות רווח מהיר מ"סיבוב" של רכישה ומכירה של הקערה אלא קנה אותה כדי להמשיך ולהחזיק בה ואף לשם השימוש האישי בה כפריט אמנות. אמנם נכון כי נכסעשוי להירכש ולהיותמוחזקפרק זמן ממושך כנכס השקעתי הוני, אך בסופו של דבר הנסיבות האופפות את מכירתו של הנכס ילמדו על ביצוע עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי בשלב המכר. מטבע הדברים במקרה כגון זה קשה יותר לשלטונות המס לבסס את "מסחריות" פעולת המימוש, לעומת מקרה פשוט יותר של עסקה קצרת מועד שבה הנכס נרכש מראש כדי להשביחו ולמוכרו ברווח. המקרה דנן הוא מהסוג הקשה יותר. משך בעלותו של המערער על הקערה הייתה כתשע שנים. תקופת החזקה זו היא ממשית ומהותית בכל קנה מידה, וזאת אף לאור טיב הנכס: הקערה היא נכס מיטלטלין קטן שהבעלות עליו אינה טעונה רישום קנייני. מי שהיה רוצה לעשות בקערה עסקה מהירה לשם השאת רווחים, היה יכול לעשות זאת ללא כל קושי. תקופה של תשע שנים עולה בקנה אחד עם רכישה לצורך השקעה או שימוש אישי, יותר מאשר רכישה לצורך מסחר. הקערה הוחזקה במשך יותר משמונה שנים בתנאים ביתיים רגילים, ללא מיגון מיוחד, בהישג ידם של בני הבית ובאי הבית, וללא כיסוי ביטוחי. לא נעשה מאמץ מיוחד לשמר את ערכה הכלכלי של הקערה, יהיה אשר יהיה. היעדר בדיקות באשר לשווי הקערה במהלך תקופת ההחזקה, עשוי לחזק את הרושם שהחפץ לא נרכש ממניעים מסחריים.

מס הכנסה פסקי דין

2023 ינואר 556 ידע למידע 25

ואתר בעולם לסחור ביניהם, ואין לצפות ממוכר רציונלי, בהיעדר חסמים משפטיים, מיסויים או מדיניים, לקבל החלטה מראש כי ימכור רק לקונים במדינתו הוא, אף אם על ידי כך הוא ישיא רווח נחות. לעמדת פקיד השומה, מכירה "עממית" לא תיחשב לעסקת אקראי, ואפיקים לעשות כן הם מכירת חצר ואתרי אינטרנט למכירת פריטים משומשים, וגם מכירה בשוק הפשפשים. נקבע כי גישה מצמצמת זו כלל אינה מביאה בחשבון את טיב הנכס, את רמת המחירים הצפויה, ואת סוג הקונה שעשוי לרכוש אותו. בית המשפט תהה אם יש "להדביק" למכירה תווית של עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי משום שהבעלים היה יכול למכור את הציור בשוק הפשפשים כנגד אלף ש"ח. האם נכון וצודק לתמרץ את הנישומים לפעול בסטייה מהתנהגות כלכלית רציונלית ולגיטימית כדי שלא "להיקנס" בשיעור מס שולי בגין מכר שהוא ביסודו הוני? אף בהיקף התמורה המשולמת בעד נכס אין כל אינדיקציה – לכאן או לכאן – לגבי אופי פעולת המכר. נכס בשווי כספי עצום עשוי להימכר במכירה הונית מובהקת, כאשר נכסים פעוטי ערך עשויים להיות מושא לעסק או עסקת אקראי. משכך, נקבע כי אין לסווג את פעולת המכר כעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי. כתוצאה מכך, מיסוי המכר, אם בכלל, ייעשה על פי חלק ה' לפקודה. זאת ועוד, נקבע כי פקיד השומה טען טיעון נוסף, חלופי, שאין להחריג את הקערה מהגדרת "נכס" בתור מיטלטלין לשימוש אישי. נטען כי דברי ערך יקרים מאוד אינם יכולים להיחשב מיטלטלין

הצלחה, אינה יכולה, כשלעצמה, להביא לסיווג העסקה כבעלת אופי מסחרי. כך לגבי נכס נדל"ן, כך לגבי חבילת מניות בחברה, וכך לגבי כל נכס אחר, לרבות דברי אמנות. כל מסקנה אחרת תביא לריבוי "עסקאות אקראי" מדומות ולשחיקת חשיבותו של חלק ה' לפקודה, או לחלופין, לביצוע עסקאות באופן בלתי יעיל מבחינה כלכלית בשל הימנעות מאולצת מהשימוש בשירותי תיווך משיקולי מס גרידא. דיני המס אינם אמורים להביא לעיוות כלכלי כזה אך בשם הגברת הגבייה. אף פנייה למומחה בתחום היא טבעית ומתבקשת, ואינה הופכת מכירה הונית לעסקה בעלת אופי מסחרי. האם נצפה מאדם שהוא הדיוט בתחום היהלומים למכור יהלום גדול שירש או קיבל, ללא קבלת הערכת שווי קודם למכירה? ומהו דין קבלת חוות דעת שמאי מקרקעין לפני מכירת נכס נדל"ן ששוויו מיליוני שקלים? האם רצוי לאלץ מוכרים להימנע מקבלת הערכות שווי וחוות דעת מומחים, ולמכור נכסים באופן עיוור, שוב משיקולי מס גרידא? יתר על כן, נקבע כי פקיד השומה הדגיש מאוד את עובדת העברת הקערה לחוץ לארץ לשם המכירה, אולם אין בכך סממן מסחרי – בהתחשב במהות הנכס הנדון והשוק המקומי המצומצם. רצונו של המערער למקסם את המחיר שיושג אינו סותר את האופי ההוני של פעולת המכר. ניסיון פקיד השומה להציג דיכוטומיה בין מכירה בישראל ובין מכירה בחוץ לארץ אינו מתאים לעידן הנוכחי. המסחר המקוון מאפשר למשתתפי שוק בכל אתר

מס הכנסה פסקי דין

26 2023 ינואר 556 ידע למידע

לפקודה. מכירת הקערה לא הייתה בבחינת עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי, והקערה הייתה בבחינת מיטלטלין המוחזקים לשימוש אישי. הרווח שנצמח למערער ממכירת הקערה אינו חייב במס לפי פקודת מס הכנסה, לא לפי חלק ב' ולא לפי חלק ה'. בית המשפט הוסיף שלהתרשמותו, עמדת פקיד השומה בתיק דנא נגזרה מההשקפה ולפיה כל התעשרות כספית ראויה להיות ממוסה לפי הפקודה, וזאת כדי להגשים עקרונות חשובים של צדק אופקי וצדק אנכי. דומה כי בעיני פקיד השומה תוצאה של היעדר מיסוי במקרה דנן היא מקוממת ובלתי צודקת, לנוכח התוספת הממשית לעושרו של המערער. דא עקא, יש לשפוט את המקרה ולהכריע בין עמדות הצדדים על פי הדין המצוי, ודין זה מושתת, גם היום, על תורת המקורות. כאן נקבע כי מקור ההתעשרות הוא במישור ההוני, ולא במישור הפירותי, אולם לאור הגדרת המונח "נכס" והחריג לה, אין בסיס חוקי לחייב במס את הרווח שנבע ממכירת הקערה. לפיכך, הערעור מתקבל. פקיד השומה ישלם למערער הוצאות משפט ש"ח. 40,000 בסכום כולל של

לשימוש אישי, ללא קשר למידת השימוש בהם. נקבע כי עיון בלשון הפקודה מגלה כי המונח "מיטלטלין" לא הוגבל על ידי המחוקק לסוגים מסוימים של מיטלטלין. החריג אינו מוגבל למיטלטלין שערכם הכספי נמוך מסכום מסוים, דבר שהיה ניתן לעשות בקלות אילו רצה בכך המחוקק. המסקנה היא כי החריג חל על כל סוגי המיטלטלין, וזאת ללא הגבלת שווי, כל עוד המיטלטלין מוחזקים לשימוש אישי. פקיד השומה קובע כי באופן "אובייקטיבי" אדם "רגיל", הנמנה על "רוב הציבור", לא יעשה שימוש יומיומי ברכוש יקר-ערך ולכן החריג להגדרת "נכס" לא יחול על רכוש כזה. קביעה זו משוללת כל יסוד ועיגון בנוסח החוק, וגרוע מכך, היא מקנה לפקיד השומה כוח להחליט מיהו האדם "הרגיל" ובאיזה רכוש הוא יעשה שימוש "באופן יומיומי". כאמור, אפיק המכירה של מיטלטלין אינו יכול לשנות, כל עוד המכירה אינה עולה לכדי עסקת אקראי, ואין כל בסיס בדין לדרוש כי קערה עתיקה, למשל, תימכר "תמורת סכום סמלי במכירת חצר". לאור האמור נקבע כי הקערה עמדה בסלון הבית במהלך השנים, וכתוצאה מכך יש להוסיף ולקבוע כי הקערה הוחזקה על ידי המערער לשימושו האישי. הקערה לא הייתה בבחינת "נכס" לעניין חלק ה'

סוף דבר הערעור התקבל.

מס הכנסה פסקי דין

2023 ינואר 556 ידע למידע 27

מיליון ש"ח בפרשת 25- חילוט בסך של כ הברחת היהלומים של חברה בשליטת לב לבייב - פס"ד אל.אל.די. יהלומים בע"מ עו"ד שוש גבע

50665-10-22 תקציר תפ"כ המחוזי בתל-אביב-יפו בבית המשפט: כב' השופט בני שגיא לפני: מדינת ישראל המאשימה: אל.אל.די. יהלומים בע"מ ואח' הנאשמים: 24.11.2021 : ניתן ביום

לחוק איסור הלבנת הון. חברת אל.אל.די. יהלומים בע"מ עוסקת במסחר יהלומים, הועסק משך עשרות שנים 2 והנאשם בחברה, ובתקופה הרלוונטית שימש חשב החברה. יבוא יהלומים לישראל מחויב, על פי הוראת מנכ"ל משרד הכלכלה, בהערכת המכס ובבדיקת קיומה של תעודת קימברלי - תעודה בין-לאומית המעידה שאין מדובר ב"יהלום דמים" - כזה שמקורו באזורי , 2012-2008 עימות באפריקה. בין השנים פעל הנאשם להברחת יהלומי גלם לישראל באמצעות בלדרים, עבור החברה, וזאת בלא שניתנה הצהרה כדין לרשויות המכס. יהלומים אלה, שקיבלו הבלדרים בחו"ל ויובאו לישראל, נעדרו תעודת קימברלי. שווי היהלומים שהוברחו עבור החברה מיליוני דולרים. עוד 70 נאמד ביותר מ- עולה מכתב האישום כי לאחר ההברחה ביצעו הנאשמים פעולות במטרה להסתיר

אושר הסדר טיעון שנחתם עם חברת של לב לבייב ועם חשב החברה, LLD לאחר שהורשעו בהברחת יהלומים החשודים כ"יהלומי דמים". נקבע כי בעבירות המבוצעות ממניע כלכלי, ישנה חשיבות בהטלת ענישה כספית, אשר יהיה בה פוטנציאל מעקר ביחס למוטיבציה העבריינית. הסדר הטיעון כולל רכיב חילוט מיליון שקלים. 25 בסכום משמעותי - מעל גזר דין בעניינם של נאשמים אשר הורשעו על יסוד הודאתם, במסגרת הסדר טיעון, בעבירות של הברחת טובין (ריבוי עבירות) ) לפקודת המכס, 1 (א)( 211 לפי סעיף ושל עשיית פעולה ברכוש אסור במטרה להסתיר את מקורו ואת זהות בעלי (א) 3 הזכויות בו (ריבוי עבירות) לפי סעיף השאלה המשפטית, הרקע העובדתי וטענות הצדדים

מס הכנסה פסקי דין

28 2023 ינואר 556 ידע למידע

החברה טענה אף היא כי הענישה המוסכמת בהסדר הטיעון מאוזנת וראויה, תוך הדגשת חלוף הזמן מביצוע העבירות, מורכבות הפרשה והחיסכון המשמעותי בזמן ציבורי שהושג אגב הודאת החברה. בית המשפט פסק: כב' השופט ב' שגיא פסק כי יש מקום לכבד את הסדר הטיעון. קיים אינטרס ציבורי מובהק בקיומו של מוסד הסדרי הטיעון ונפסק כי ככלל, בית המשפט יכבד הסדרי טיעון שהציגו צדדים להליך פלילי, ויתערב 1958/98 אך ורק במקרים חריגים (ע"פ בעניין פלוני). נפסק לא אחת כי חזקה על התביעה, הפועלת בשם האינטרס הציבורי - כי שקלה את השיקולים הרלוונטיים בהגיעה להסדר טיעון. במקרה דנן, הציגו הצדדים מספר הנמקות כבדות משקל, אשר הצטברותן מובילה למסקנה לפיה מדובר בהסדר ראוי, העומד במבחן הסבירות ויש מקום לאמצו. ראשית, העובדה כי פעולות ההברחה לא בוצעו כדי להתחמק מתשלום מס, שכן מוסכם שייבוא יהלומי גלם, בנסיבות המקרה דנן, היה פטור ממילא מתשלום מכס, אלא אך ורק לצורך עקיפת הצורך בהצגת תעודת קימברלי. בהיבט זה, קיים שוני בהיקף הפגיעה בערכים המוגנים, בין פעולה עבריינית הנעשית לטובת מטרה עבריינית כפולה, לבין כזו הנעשית לטובת מטרה עבריינית אחת. עם זאת, הודגש כי אין בהבחנה האמורה כדי להקהות מהחומרה הנלווית לפעולה העבריינית שביצעו הנאשמים. בעניין קליין נקבע: "הערכים החברתיים שנפגעו מביצוע העבירות הקשורות בהברחת טובין, הם

את מקורם של היהלומים, את אופן הגעתם ארצה וכן את זהות החברה כבעלת הזכויות בהם. בין הצדדים נקשר הסדר טיעון שבגדרו הודו הנאשמים בעבירות המיוחסות להם, וכן נשמעה עתירה משותפת להטלת רכיבי ענישה וחילוט כדלקמן: בעניין ש"ח; חילוט 150,000 החברה - קנס בסך 18 ש"ח, ובעניין הנאשם - 24,850,000 בסך חודשי מאסר לריצוי בפועל; קנס בגובה ש"ח. 200,000 ש"ח, וחילוט בסך 80,000 לעמדת המדינה, יש לתת משקל משמעותי לאינטרס הציבורי בחיסכון במשאבים ציבוריים בעקבות הודאה באשמה, במיוחד בפרשה כה רחבה ומסועפת. השיקולים שהובאו בחשבון בהסדר הטיעון הם שעבירות הייבוא לא בוצעו במטרה להתחמק מתשלום מכס (שכן יבוא יהלומי גלם פטור ממכס), אלא אך ורק כדי לעקוף את הדרישה בדבר הצגת תעודת קימברלי, ההיקף המשמעותי של הרכיבים הכספיים בהסדר הטיעון (קנס וחילוט); ונתוניו האישיים של הנאשם לרבות גילו והיעדר עבר פלילי. העונש שגובש במסגרת הסדר הטיעון, הן לעניין רכיב המאסר והן לעניין הרכיבים הכספיים - ראוי והולם את מדיניות הענישה הנוהגת בעבירות של הברחת טובין, שבהן טווח הענישה רחב ביותר, ולפיכך יש מקום לאמצו. לגישת הנאשם, הסדר הטיעון מאוזן, ראוי, ויש בו כדי לשקף את תמהיל הנתונים הצריכים לענישה. הנאשם לא הפיק רווח אישי ישיר מהעבירות שבוצעו, וכל מעשיו היו פועל יוצא של תפקידו בחברה.

מס הכנסה פסקי דין

2023 ינואר 556 ידע למידע 29

נודעת חשיבות מרובה בהטלת ענישה בעלת היבט כספי, אשר יהיה בה פוטנציאל מעקר ביחס למוטיבציה העבריינית להשאת רווחים. במקרה דנן, הסדר הטיעון כולל הן רכיבי ענישה כלכלית והן רכיב של חילוט מיליון שקלים. 25 בסכום משמעותי - מעל במעמד הדיון הובהר כי החברה מצויה בהליכי הסדרת חובות המס שאינם קשורים לאירועים מושא כתב האישום, ושילמה מיליון 38 נכון לעת הנוכחית, למעלה מ- שקלים. אין חולק כי קיים שוני בין ענישת נאשם רצידיוויסט, לבין ענישת נאשם שזו לו הסתבכותו הראשונה. במקרה דנן, הן לנאשם והן לחברה - אין הרשעות קודמות, ומכאן שגם היבט זה מאפשר הטלת ענישה מתונה ומשליך על סבירות הסדר הטיעון. הפסיקה ראתה ברכיב "המאסר הראשון" כמצדיק התחשבות מסוימת. לאור האמור, נקבע כי הסדר הטיעון שנכרת בין הצדדים ראוי, ועל כן - יש לאמצו ולהטיל על הנאשמים את העונשים הבאים: על החברה ש"ח וחילוט בסך 150,000 הוטל קנס בסך ש"ח. על הנאשם הוטל עונש של 24,850,000 חודשי מאסר לריצוי בפועל, קנס בסך 18 ש"ח. 200,000 ש"ח, וחילוט בסך 80,000

סמכותה של המדינה להסדיר את יבוא היהלומים לתחומה. יבוא והברחת יהלומי גלם ממדינות אפריקה מבלי לעמוד בתהליך קימברלי פוגע בתכלית התהליך שנועד למנוע יבוא יהלומים הנמכרים על ידי מיליציות שונות ומכירתם המשמשת למימון רכישת נשק ופעולות צבאיות, ובשל כך מכונים יהלומים אלה 'יהלומי דמים'. הבאת יהלומים ללא הליך קימברלי לישראל עלולה לפגוע במסחר בתחום זה עם מדינות אחרות בעולם המחויבות להליך קימברלי ולפגוע בתחרות שוויונית .) 25403-11-18 במסחר". (ת"פ (מרכז) אף העובדה שהמעשים בוצעו לאורך שנים רבות, מהווה היבט מחמיר נוסף. נוסף על האמור, נקבע כי ככלל, הודאת נאשמים בביצוע עבירות, משליכה על המשאבים הציבוריים הנדרשים לבירור הטענות, ויש בה כדי לחסוך זמן ציבורי ניכר. במקרה דנן, ונוכח מורכבות הפרשה, מדובר בשיקול משמעותי. לצד השיקול האמור, בהודאה טמון רכיב משמעותי של הפנמת הפסול במעשה העברייני. על יסוד שני הרציונליים האמורים נוהגים בתי המשפט לראות בהודאת נאשמים רכיב בעל השפעה ממתנת על הענישה, וכך יש לנהוג אף בעניין דנן. יתרה מכך, בעבירות המבוצעות ממניע כלכלי, כמו במקרה דנן,

סוף דבר לסיכום, הסדר הטיעון אושר.

מס הכנסה פסקי דין

30 2023 ינואר 556 ידע למידע

תביעה ייצוגית נגד רשות המסים: מנפיקה אישורי "תיאום מס" המביאים לגביית מס ביתר - פס"ד גומברג עו"ד שוש גבע

57298-05-19 תקציר ת"צ המחוזי מרכז-לוד בבית המשפט: כב' השופט שמואל בורנשטין לפני:

מיכאל גומברג המבקש: רשות המסים המשיבה: 2.10.2022 : ניתן ביום

יוצא מהחלטתה לעגל את שיעור המס שיש לנכותו מההכנסה לאחוז השלם הקרוב, מבלי שהדבר מובא לידיעת הנישומים. לטענת המבקש, החלטת רשות המסים לעגל את שיעור המס לאחוז השלם הקרוב, באופן הגורם לעיתים לתוספת מס להכנסה המוערכת על ידי העובד, היא שרירותית ובלתי סבירה. חברי הקבוצה כלל אינם מודעים לגביית המס ביתר שכן מדיניות רשות המסים נותרת עלומה ואינה מפורסמת לציבור. מנגד טוענת רשות המסים כי אישורי תיאום המס ממילא מונפקים על בסיס הערכת העובד את הכנסתו הצפויה מהמעסיק העיקרי ומהמעסיקים הנוספים, וכי אין בעיגול אחוז הניכוי, שלעיתים

אושרה בקשה לתביעה ייצוגית נגד רשות המסים בעילה של גביית מס שלא כדין בהליכי תיאום מס. נקבע כי המקרה הוא בבחינת חריג שבו יש לאשר בקשה לתובענה ייצוגית בתחום דיני המס בטרם מוצה המסלול "השומתי". מדובר בנושא בעל חשיבות עקרונית, ובמחלוקת משפטית אשר תוצאותיה רלוונטיות לציבור רחב של נישומים.

השאלה המשפטית, הרקע העובדתי וטענות הצדדים

עסקינן בבקשה מתוקנת לאישור תובענה כייצוגית, בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות, שעניינה בטענה ולפיה רשות המסים מנפיקה אישורי "תיאום מס" המביאים לגביית מס ביתר, וזאת כפועל

מס הכנסה פסקי דין

2023 ינואר 556 ידע למידע 31

כדין. נוסף על כך, ניהול הליך של תובענה ייצוגית כנגד רשות ציבורית, עלול לפגוע בתקציבה, וכתוצאה מכך לפגוע בתפקודה. עם זאת, לא נכון להעניק לרשות ציבורית חסינות מפני ניהול תובענה ייצוגית כנגדה ובכך להכשיר התנהלות לא תקינה. סעיף (א) לחוק תובענות ייצוגיות קובע תנאי 4 מקדמי, ולפיו התביעה תוגש על ידי "אדם שיש לו עילה בתביעה או בעניין...", דהיינו - נדרש כי התובע המייצג יהיה אדם שיש לו עילת תביעה אישית. שתי משוכות עומדות בדרכו של המבקש את אישורה של תובענה כייצוגית: האחת, הוכחת קיומה של עילת תביעה אישית בידו מכוח התוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות או מכוח הוראת חוק מפורשת, והשנייה, עמידה בכל תנאי (א) לחוק, ובראש וראשונה - הוכחת 8 סעיף קיומה של שאלה עובדתית או משפטית מהותית המשותפת לקבוצה מסוימת, והוכחת אפשרות סבירה להכרעה בתובענה לטובת חברי הקבוצה. זאת ועוד, נקבע כי באשר למסגרת הנורמטיבית לעניין אישורי תיאום מס, (א) לתקנות מס הכנסה (ניכוי 5 בסעיף ממשכורת ומשכר עבודה), נאמר כי מעביד המשלם לעובד משכורת חלקית או משכורת בעד משרה נוספת שעליה הצהיר העובד , או משכורת כאשר העובד לא 101 בטופס , או שלא מילא את הסעיף 101 מילא טופס העוסק בפרטים על הכנסות אחרות - ינכה ממנה מס בשיעור מרבי. לצד זאת נקבע כי אותם עובדים שהכנסתם משולמת על ידי יותר ממעסיק אחד, יכולים להימנע מתשלום מס מרבי בעד הכנסתם הנוספת,

מוביל לגביית יתר ולעיתים לגביית חסר, משום גביית מס שלא כדין, כאשר ממילא העובד רשאי להגיש בסוף השנה, ועל בסיס הכנסותיו בפועל, דוח לשם קבלת החזר מס אם וככל ששילם מס ביתר. בית המשפט פסק: כב' השופט ש' בורנשטין פסק כי יש לאשר את הבקשה. הליך של בקשה לאישור תובענה כייצוגית הוא הליך מקדמי שבמסגרתו נדרש בית המשפט להכריע בשאלה האם יש מקום לדון בתובענה שהוגשה במסגרת הדיונית של תובענה ייצוגית. על בית המשפט הדן בבקשה לשוות לנגד עיניו את האינטרס שבאכיפת הדין ויצירת הרתעה מפני הפרתו, מצד אחד, אל מול האינטרס של מניעת שימוש לא ראוי בכלי רב העוצמה של התובענה הייצוגית שטמון בו גם פוטנציאל לניצול (א) לחוק תובענות 3 לרעה, מצד שני. סעיף ייצוגיות קובע כי "לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השנייה או בעניין שנקבע בהוראת חוק מפורשת כי ניתן להגיש בו תובענה ייצוגית..." בסעיף לתוספת השנייה נקבע כי בין התביעות 11 שניתן להגיש כתובענה ייצוגית נמנית "תביעה נגד רשות להשבת סכומים שגבתה שלא כדין, כמס, אגרה או תשלום חובה אחר". על המבקש מוטל הנטל להוכיח כי גביית המס הנטענת היא בניגוד לדין. הגשת תובענה ייצוגית כנגד רשות המסים אינה עניין של מה בכך, שהרי לטובתה עומדת חזקת התקינות, ולפיה ניתן להניח כי פעולות גביית המס המבוצעות על ידה, מתוקף היותה רשות ציבורית, נעשות

Made with FlippingBook Digital Publishing Software