השביל שלנו | צעד ירוק

מהדורה דיגיטלית

ְִַהשביל שלנו

š¥¡®

ְִַהשביל

צעד ירוק ≠ צוות פיתוח נדב גופר עינת מלצר חלפון דריה אייכלר בארי נועה שביט גוגול

בחינה מקצועית פנינה רביד

קראו והעירו ריקה מלצר ענת הלן תמרי קרן לביא מזרחי

Æ תודה מיוחדת לברברה אנדרס על הארות והדגשים

Æ הופק בסיוע המשרד להגנת הסביבה

Æ להעתיק או לשכפל ללא אישור בכתב ¨ אין להשתמש Æ כל הזכויות שמורות לצעד ירוק ©

š¥¡®

ְִַהשביל

2

תוכן עניינים

μ≠±≤

מבואות חינוך סביבתי בגיל הרך ≠ מבוא ¢ השביל שלנו ¢ מבוא לתכנית אבני הדרך בתכנית טבלה מרכזת של מערכי הפעילות בתכנית הכרות רגשית וקוגניטיבית של הסביבה מנקודת מבטו של הילד השביל שלנו ≠ מערכי לימוד ¢ כל מקום הוא קסום ¢ ≠ השביל שלנו Ʊ Æ החושים ≠ חשים את הסביבה Æ≤ מגוון הצמחים ובעלי החיים ≠ חוקרים את הסביבה Æ≥ תחבורה בת קיימא ≠ אני זז Æ¥ בסביבה בריאה ≠ אני בריא Æμ השפעת בני האדם על הסביבה ≠ אני משפיע Æ∂ אקטיביזם ≠ אני שומר הסביבה Æ∑ פרויקטים חברתי מסכם ≠ פרויקט סביבתי לפי תכני ליבה ≠ פעילויות נוספות להרחבה והעמקה נספחים ¢ השביל שלנו ¢ תוכנית גאנטית למערך

∞¥≠∞μ ∞∂≠∞∑ ∞∏≠∞π ±∞≠±± ±≤

±≥

±≥≠±∏ ±π≠≤≤ ≤≥≠≤∂ ≤∑≠≥∞ ≥±≠≥¥ ≥μ≠≥∏ ≥π≠¥≤

¥≥≠μ±

¥≥≠¥μ ¥∂≠μ±

μ≤≠μμ

μ≤≠μ≥ μ¥ μμ μ≥

¢ השביל שלנו ¢ תכנית ≠ מכתב חשיפה להורים מפה פתוחה לתיעוד טיול בשביל עם ההורים בבילוגרפיה

š¥¡®

ְִַהשביל

3

חינוך סביבתי לגיל הרך | מבוא

ערכי התרבות, המורשת והסביבה שאנחנו רוכשים בשחר ילדותינו הם אלה המעצבים אותנו, את אופיינו, ואת הכרתנו, והם גם אלה שמעצבים אחר כך, בבגרותנו, את העולם שבו .)2010 , אנו חיים" (אנדרס בבואנו לעסוק בחינוך סביבתי ויישום אורח חיים מקיים בגן, מומלץ להתחיל עם ילדים צעירים בהיבט הערכי- רגשי: פיתוח ההתבוננות, פליאה, סקרנות ותחושת שייכות למקום כבסיס שעליו יתפתח גם ההיבט הקוגניטיבי של הבנה וידע על העולם. הגיל הרך הוא גיל משמעותי לפיתוח קשר רגשי, תחושות של כבוד ושמירה על הסביבה הטבעית. הסביבה הטבעית מהווה סביבה לימודית היוצרת בסיס לתפיסה סביבתית לכל החיים, מחזקת נטייה טבעית של הילדים לראות את עצמם חלק מהעולם הטבעי ומלמדת על הקשרים שבין בעלי חיים, צמחים והאדם בעולם. בעולמנו כיום קיימת מגמה ברורה של עיור ותיעוש המשפיעה על קשרי הגומלין של בני האדם בכלל והילדים בפרט עם סביבתם הטבעית.

החינוך הסביבתי וחינוך לקיימות מנסים לעודד ערנות לסביבה המקומית תוך התמקדות ביצירת קשר רגשי והקניית ידע, ובהמשך, מתוך ערנות זו, לעורר חשיבה ביקורתית ועשייה חברתית. עשייה כזו מקדמת בקרב הילדים מוטיבציה ואופטימיות: 'אני יכול', 'אני עוזר, אני תורם', 'אני נוטע', 'אני זורע ושותל ירקות למאכל', 'אני שומר על שדה הבור ליד גני', 'אני פועל לטובת בע"ח בחצר הגן' וכדומה. רעיונות מרכזיים שחינוך סביבתי מקיים מבקש להדגיש: תחושת הפליאה מיופיין פליאה והערכה לסביבה: .1 ומורכבותן של מערכות טבעיות הינה הבסיס לעירור התרגשות וסקרנות ויצירת נכונות לשינוי בעמדות והתנהגות מיטבית  ביחס לסביבה. הכרות עם מושגים ועקרונות הכרות עם מדעי הסביבה: .2 בסיסיים במדעי הסביבה כבסיס לידע ולהבנה כי קיום החיים בעולמנו הוא מארג עדין של יחסי גומלין בין כל היצורים החיים לבין עצמם (כולל האדם) ובין היצורים החיים לסביבתם. יכולת ההקשבה, ההתבוננות ומיפוי של הידע על הסביבה יהווה עבורנו בסיס לקבלת החלטות למענה.

האדם צורך מן הסביבה ∫ יחסי גומלין בין האדם לסביבה Æ≥ קיומה והמשכיותה של החברה Æ הטבעית משאבים רבים האנושית תלויות ביכולתו של האדם להשתמש בידע ובעזרת חיבורי אינפורמציה ויצירתיות למזער את השפעתו Æ השלילית על הסביבה ולהגביר את השפעתו החיובית העיסוק בחינוך סביבתי וחינוך ∫ יצירתיות ומיומנויות Æ¥ מזמן הקנייה ותרגול של מיומנויות עם הבנייה ¨ לקיימות תהליכי חשיבה כמו ∫ לדוגמא Æ של ידע והבהרת ערכים במהלך תהליכי Æ קבלת החלטות ¨ פתרון בעיות ¨ חקר שאילת ∫ החשיבה מופעלות אסטרטגיות חשיבה כמו ¨ בנוסף Æ הסקה ¨ השוואה ¨ מיון ¨ השערת השערות ¨ שאלות ¨ שיתופיות ¨ חשיבה יצירתית ∫ הבנייה של מיומנויות כמו Æ מלאכת יד ¨ ומיומנויות עשייה כמו גינון התמודדות עם הבעיות ∫ יוזמה ואחריות אישית ¨ בחירה Æμ החברתיות והסביבתיות איננה אך ורק עניינם של המוסדות כל פרט ופרט יכול לבחור ומחויב Æ ושל מקבלי ההחלטות לפעול למען הקהילה ולמען הסביבה תוך שמירה על עם ההבנה הזו ועם ארגז הכלים שיקבל Æ נהלים וחוקים הילד עם יישום התכנית הוא יחזק את הערך העצמי שלו

ויחווה למידה משמעותית שתתרום להפנמה כי ביכולתו Æ להשפיע ולשנות את עולמו הסביבה הלימודית ∫ עיצוב סביבת לימודים מעוררת השראה Æ∂ בכיתת הגן ובחצר הגן הינה מקור אותנטי ומשמעותי ¨ כמו כן Æ חשיבה וחקר ¨ למידה ¨ למפגש חווייתי ¨ להשראה עיצוב הסביבה הלימודית בגן מטרתה לעורר ולאפשר ¨ חקר ¨ תנועה ¨ לילדי הגן לקיים פעילויות שונות של משחק בהתאם לרעיונות יצירתיים העולים ¨ גילוי ולמידה בכלל Æ אצל הילדים

נמפית הסרפד ™

חמניה ™

š¥¡®

ְִַהשביל

5

ˇ מבוא

∫ רציונל התכנית

בחוברת רעיונות לפעילויות מגוונות ללימוד והעמקה על ∫ כגון ¨ הסביבה והטבע המשלבות נושאי ליבה בגן הילדים מדע ¨ אמנויות ¨ מורשת ותרבות ¨ חינוך גופני ¨ כישורי חיים Æ וטכנולוגיה ושפה בגישה אינטגרטיבית כאשר אנו משלבים תחומי ידע שונים אנו מאפשרים לילדים ליצור מניע ללמידה וסקרנות וללמוד ¨ להרחיב את האופקים ככזה הקשור לכל תחומי ≠ את תחום הקיימות כהוליסטי ערכי והתנהגותי בחיי ¨ החיים שלנו והמהווה בסיס קיומי Æ היום יום דוגמא נהדרת לפרויקט סביבתי רחב שנעשה בשבילי ארץ ∫∂∞ ישראל הוא הקמפיין בנושא השמירה על פרחי הבר בשנות ה משפחות ≠ היה תחביב לאומי ¨ הנוהג לקטיף פרחי הבר ¨ בעבר כביטוי ¨ וילדי גנים ותלמידי בתי ספר ראו לנכון ¨ יצאו לטייל ילדים רבים Æ לחזור הביתה עם זרי פרחי בר ¨ לאהבת הטבע שנקטפו ¢ טריים ¢ עמדו בצדי הכבישים ומכרו פרחי בר מסע Æ פרחי הבר הלכו ונעלמו מנוף הארץ Æ מהשדה הסמוך הסברה ציבורי רחב שנעשה על ידי החברה להגנת הטבע קמפיין שעלה בשנות Æ החזיר את הצבע לשדות המדינה והטמעת ¢ צא לנוף אך אל תקטוף ¢ ∫ תחת הכותרת ¨ השישים המודעות מצד גננות ומורות לחשיבות שמירת פרחי הבר Æ תרמו להפסקת קטיף פרחי הבר ברחבי הארץ

הילדים בימינו נחשפים פחות ופחות Æ לסביבה בכלל ולסביבה טבעית בפרט לעיתים דווקא בשנים חשובות עת הם לומדים להכיר את ¨ אלו

סביבתם ומתעצב הקשר יגיעו אל ¨ שלהם אליה הגן ברכבם של ההורים ובו ישובו הביתה עד Æ יום המחר

מבקשת לחשוף את הילד בצורה ¢ השביל שלנו ¢ תכנית ¨ להתנסות ¨ מונחית ורב שלבית להיכרות עם סביבתו הקרובה Æ להבחין בפרטים ולגלות פליאה והערכה לסביבה ¨ להסתקרן התכנית ממשיכה ומגלה את המקומות בהם אנחנו משפיעים Æ על הסביבה כהזדמנויות להשפעה חיובית ולקיחת אחריות בסיום התכנית נבצע פרויקט בו ננסה לערב את הקהילה להכיר להתחבר ¨ המהווה גם היא רובד חשוב בסביבתנו Æ ולשתף פעולה על בסיס חיובי וערכי ∫ שלבי הבניית הידע בתכנית ± Æ היכרות חווייתית עם סביבתנו הקרובה בדגשים יחסי ¨ תנועה ¨ תהליכים ¨ טבע ¨ תחושות © ורבדים שונים ® גומלין וקהילה ≤ Æ Æ היכרות עם השפעות האדם על הסביבה ≥ Æ ø מה צריכה סביבה כדי להיות בריאה ∫ בירור ¥ Æ Æ הבנה כי סביבה בריאה תורמת לבריאותנו ורווחתנו μ Æ איתור צורך לשינוי כהזדמנות להשפעה חיובית ולקיחת Æ אחריות על הסביבה ∂ Æ ® הרשות ¨ שכנים ¨ הורים © יצירת קשר עם הקהילה Æ להובלת שינוי למען הסביבה בפרויקט משותף התכנית והמערכים השונים מנחים לאורח חיים בריא ומקיים בגן ולהבנה של יחסי הגומלין שלנו עם הטבע והשפעתנו ≠ כל זאת מתוך מטרה לעודד אקטיביזם סביבתי Æ עליו Æ חברתי וכך לשפר את בריאותנו ואיכות חיינו

š¥¡®

ְִַהשביל

6

¢ השביל שלנו ¢ תכנית

איצטרובל ≠ עץ אורן ™

מערכת לשיתוף ידע Æ חוברת דיגיטלית זו מהווה גם מערכת שיתוף ידע אתן הגננות עושות המון ויכולות בעזרתה להעשיר Æ האחת את השנייה ברעיונות מנסיונכן העשיר

סקר גנים פעילים בחינוך מאפשר לכן ≠ סביבתי לעדכן אותנו ואת הרשות היכן ¨ על מה שמענין אתכן תרצו עזרה ומה אתן כבר Æ עושות בתחום

∫ רמות שונות ≥≠ השיתוף ישמש אותנו ב

בכל אחד ממערכי ≠ גננת משתפת הלימוד יופיע אייקון שבלחיצה יוביל אתכן לדף בו תוכלו לשתף מהידע שלכן כל חומר שנאסף במהלך הפעילות בטקסט או בתמונה ויוכל לשמש להצגת תוצרים ושיתוף גננות בשיטות להעשרת הפעילות ברשות ¨ והרעיונות Æ ובארץ בכלל

כאן המקום ≠ רעיונות לשיפור והרחבה להעיר על ∫ שלכן לשפר את החוברת

¨ טעויות ותיקונים הערות ¨ הצעות Æ פדגוגיות ועוד

פרפר זנב סנונית ™

∫ מטרות

± Æ ¨ לאפשר לצוות הפדגוגי של הגן לקיים תכנית סביבתית שנתית

ומוגש ¨ המודל שנבנה עבורכן Æ בצורה פשוטה ונגישה מותאם לגיל הרך ולשלבי ההתפתחות בהם ¨ לכן כאן Æ מצויים הילדים ≤ Æ Æ מתודות של אורח חיים בריא ומקיים ¨ הלכה למעשה ¨ ליישם ≥ Æ לשפר מיומנויות אישיות של הילדים באמצעות לימוד Æ חווייתי ואקטיבי של מקצועות הליבה

š¥¡®

ְִַהשביל

7

¢ השביל שלנו ¢ תכנית ˇ מבוא

∫ אבני דרך בתכנית השביל שלנו

º

º

º

º

º

פרויקט Æ∂ קהילתי

אקטיביזם Æμ

ביצוע סדרת Æ¥ שיעורים וטיולים בפועל

סיור מקדים Æ≤

בחירת שביל Ʊ

הכנת תכנית Æ≥ מפגשים

לא יחצה ¨ השביל יהיה מעגלי ברובו ∫ שביל מומלצים ¨ יכיל סביבות שונות ¨ יעבור בשטחים ציבוריים ¨ כבישים ¨ שטח ציבורי פתוח ¨ צמחיה מגוונת או צמחיית בור Æ ממשקים מסוימים לשכונה וקהילה ועוד ¥ Æ לא צריך לחשוש משטח Æ שטח שניתן יהיה לאמץ אותו Æ מלוכלך כי נוכל לנקותו ל טיולים ופעילויות חוץ ¢ חוזר מנכ ≠ לנהלי יציאה לטיול ® לחץ כאן ≠ ז ¢ תשע סיור מקדים Æ≤ את הסיור המקדים מומלץ לבצע במידת האפשר עם המפקחת וגורמים המלווים את התכנית כדי ¨ הסייעות Æ לשמוע דעות ורעיונות נוספים ¨ מטרת הסיור היא לערוך היכרות ראשונית עם השביל תאום ¨ לחוות את השביל ואת הפוטנציאל החינוכי שלו Æ צפיות ולימוד בסיסי של מגוון המינים בשביל כאשר נלך בשביל שלנו נאתר הזדמנויות לסקרנות וחקר ∫¢ נחבוש משקפיים ירוקים ¢ ו ± Æ בהליכה בה מתעניינים בסביבה אין כברת ≠ הליכה איטית גם בהליכה של כמה צעדים ניתן ¨ דרך שצריך להספיק Æ לחוות עולם מלא ≤ Æ Æ נאתר הזדמנויות לשימוש בחושים ≠ תשומת לב לחושים החושים משמשים אותנו למיקוד תשומת הלב בסביבה ¨ ציוץ ציפורים ¨ ריח של פרחים Æ וליצירת הקשר הראשוני מראה השמיים ¨ הידיים Ø מגע העלים בכפות הרגלים Æ לפני סערה ועוד

¢ השביל שלנו ¢ בחירת Ʊ Æ מקום בסביבת הגן אותו יאמצו Ø אזור Ø כל גננת תבחר שביל ¨ בגן שעשועים קרוב ¨ מסביב לגן ¨ השביל יכול להיות בחצר כל מקום הוא קסום וכל סביבה Æ דרך לשטח פתוח ועוד Æ טבעית מזמנת לנו מפגש עם הטבע לאחר כל מערך פעילות בגן נצא לטיול בשביל שלנו בו נעסוק Æ ברובד סביבתי המבוסס על הפעילות שעברנו בתוך הגן ø כיצד נבחר שביל מחוץ לגן יום אנו עוברים בין סביבות טבעיות ועירוניות ≠ במהלך היום אך אופן ההליכה וחוסר תשומת הלב לפרטים הוא מה ¨ שונות ¨ למעשה Æ שגורם לנו להחמיץ את העולם הטבעי שסביבנו Æ כל מקום שופע הזדמנויות לחוויות סביבתיות מרתקות את השביל שלנו נבחר בהתאם להוראות והגדרות של טיול Æ ל בנושא טיולים ופעילויות חוץ בגן הילדים ¢ קצר בחוזר מנכ Æ ניתן לערוך טיול לכל ילדי הגן בליווי הגננת והסייעות בלבד ∫ עיקרי ההוראות וההגדרות של טיול קצר ± Æ Æ מ מהגן ¢ ק ± במרחק של עד ≤ Æ מדרכות ומעברי חציה באזורי © מותאם להליכה של ילדים גרוטאות ¨ פסולת מסוכנת ¨ אין בשביל בורות ¨ כביש ®ß ומתקנים מסוכנים וכד ≥ Æ בבחירת האיזור יש כמובן לשים לב לזהירות מונעת גם פוטנציאל למציאת נחשים או פרוקי ¨ בהקשר של קוצים מאפייני Æ®° זהירות אינה פחד © רגליים שעלולים לעקוץ

š¥¡®

ְִַהשביל

8

≥ Æ כאשר ניראה ≠ עולם שלם של סיפורים ומערכות גומלין מראה שמשך את תשומת לבנו נתמקד Ø סיטואציה ¨ הפלא ¨ שם טמון הסיפור Æ נעצור ונבחן מה מתרחש ¨ בו Æ המחקר והאפשרות לשינוי ¨ הלימוד ¥ Æ למרות שאנו הולכים באותו המקום ≠ דינמיות וגמישות נחווה Æ ניראה מראה שונה ¨ בכל שבוע ¨ בכל יום ¨ בכל רגע Æ חוויה שונה וניחשף למראות ותהליכים סביבתיים שונים μ Æ נאסוף ß ¨ נצא לשביל ∫ הסתכלות מנקודת המבט של הילדים מה ≠ נעודד שאילת שאלות ¨ שיבואו מהילדים ß הזדמנויות נתעד את ההזדמנויות ø היכן ø למה ø איך ø אנחנו רואים כאשר Æ ונאסוף ממצאים מהשטח במידה ואפשר נשאל שאלות ונמצא הזדמנויות לחקר ¨ נחזור לגן נדון Æ ובהמשך לפעולה פיזית בשביל או בגן הקשורה לנושא תרגול של איתור הזדמנויות יערך בהשתלמויות השביל ™ ברשות וכן בחניכה של מדריכי ¢ צעד ירוק ¢ שלנו שתפעיל Æ בגן ¢ צעד ירוק ¢

כל אחד מהמערכים מחולק לחלק עיוני המועבר במסגרת מעשי של יציאה ≠ מפגש תוכן בגן ולאחר מכן חלק יישומי לצורך יישום והעמקה ® דק כל טיול ≥∞≠ כ © לטיול בשביל שלנו Æ של התכנים שנלמדו במפגש נצייר ובכל דרך יצירתית ¨ נאסוף פריטים ¨ לאורך השנה נצלם אחרת נרכז את המידע והחוויות שנאסוף במהלך הטיול Æ בשביל יש חלק חשוב בתכנית והוא מהווה עוגן חשוב לתיעוד לביסוס הידע אצל הילדים באמצעות שחזור החוויה והעצמת בנוסף ישמש אותנו התיעוד להעברת Æ הלמידה דרך חזרות הידע לקהילה ולרשות המקומית ולהפצת המסר של אחריות Æ כלפי הסביבה אקטיביזם Æμ ניישם ≠ השביל Ø מומלץ ליישם את התכנים בסביבת הגן Æ בשביל Ø את התכנים בפעולות מעשיות בסביבת הגן בתכנית המפגשים ניתן למצוא מגוון חלופות ליישום רעיונות נוספים מגננות ניתן למצוא Æ לכל מערך פעילות Æ בבנק ההזדמנויות פרויקט קהילתי Æ∂ בפרויקט הקהילתי אנחנו גם יוצרים שינוי לטובת הסביבה ¨ כסיכום לגישה והעמדות שניסינו לחדד במהלך התכנית ובנוסף אנחנו משתמשים בפעולה כדי לחבר אלינו בעלי עניין נוספים מהקהילה ובכך להעמיד את הגן כמרכז חיבור Æ® רשות ≠ שכונה ≠ קהילה ≠ הורים ≠ גן © בקהילה ניתן לבחור פרויקט ממגוון הפרויקטים המוצעים בהמשך האתר או Ø או לבחור רעיון מקורי המותאם לצרכיי השביל Æ הקהילה שלכם השביל ¢ בגן יוקצה קיר תוכן לתכנית ≠ קיר תוכן בו נציג ונמלא לאורך ביצוע התכנית ¢ שלנו את התכנים ופריטים ממפגשי התוכן והטיול בסוף השנה ניצור כרזה שתרכז את Æ בשביל Æ הידע שצברנו במהלך השנה על השביל שלנו

הכנת תכנית מפגשים Æ≥

תכנית ≠ דוגמא לתכנית מפגשים ניתן לראות בנספחים לחצו כאן ≠ מפגשים וטיולים

∫¢ שביל שלנו ¢ טבלת הכוונה לטיולים ב במהלך הסיור המקדים והטיולים בשביל לאורך השנה נעזר בטבלה Æ¢ שביל שלנו ¢ בטבלת הכוונה בכדי לאפיין את ה מגוון רעיונות ודוגמאות של גננות הממחישים מה ניתן לטבלה © Æ במה להתמקד ורעיונות נוספים ¨ למצוא ולספר ® מצומצמת לשימוש בסיור המקדים לחצי כאן

¨ אתן מוזמנות לחלוק חוויות Æ גננת משתפת דברים שלמדתן בשביל שלכן עם ¨ רעיונות הדוגמאות Æ קהילת הגננות המשתתפת בתכנית יופיעו במהדורה הבאה של החוברת ובקבוצות

Æ הוואטסאפ של התכנית בערים

ביצוע סדרת שיעורים וטיולים בפועל Æ¥ דקות כל ≥∞≠ כ © מערכי שיעור ∑≠ התכנית מחולקת ל Æ המסודרים לפי הסדר המומלץ להעברה בגן ® מפגש

š¥¡®

ְִַהשביל

9

¢ השביל שלנו ¢ תכנית ˇ מבוא

∫¢ השביל שלנו ¢ מערכי פעילות ≠ טבלה מרכזת

חיבור לתכני הליבה

מטרה

רציונל

שם המפגש

מדע וטכנולוגיה אומנויות כישורי חיים שפה בגישה אינטגרטיבית ≠ מדעים גוף האדם מוסיקה כישורי חיים פעילות גופנית עונות השנה

תמונה רחבה של עוזר לצייר Æ הקו המקשר בין המערכים והפעילויות בחוברת נחזור למערך Æ למידה והעמקה ולבסוף אקטיביזם ¨ יצירת קשר רגשי ¨ הסביבה השביל שלנו לאחר לימוד של כל אחד מהמפגשים הבאים Æ וסיור בשביל

השביל שלנו Ʊ ”כל מקום הוא ¢ קסום

יצירת חוויה חושית t Æ בסביבה הטבעית שכלול יכולתו של t הילד לחוש ולהכיר Æ את סביבתו

אנו חווים את הטבע דרך החושים

חשים את Æ≤ הסביבה

תרגול סנסורי t

חשיפה למגוון החי העצום t Æ שבסביבתנו הקרובה

סביבתי ∫ הרציונל כאן הוא כפול תהליכי הטבע המורכבים ≠ וחינוכי מתאפשרים בזכות מגוון רחב של ¨ ח ופטריות בטבע ¢ בע ¨ מיני צמחים עולם Æ כאשר כל אחד חשוב לסביבה תהליכים ויחסי ¨ שלם של סיפורים Æ גומלין מצוי מעבר לפתח הדלת ההיכרות איתו טומנת בחובה חוויה Æ ועושר חינוכי ממעלה ראשונה כתוצאה משימוש בכלי תחבורה רואים ¨ ממונעים אנו פחות מרגישים ¨ וחווים את הסביבה הטבעית מחד ומאידך מחלישים את בריאותנו עלי ידי הגדלת הזיהום והפחתה שימוש באמצעי Æ בפעילותנו הגופנית תחבורה מקיימים מאפשרים לנו מגע שימוש מינימלי ¨ ישיר עם הסביבה סביבה ¨ אוויר נקי ¨ במשאבי הטבע נעימה ושמירה על אורח חיים בריא

חוקרים את Æ≥ מגוון ≠ הסביבה הצמחים ובעלי Æ החיים

Æ פליאה וסקרנות בסביבה הטבעית t Æ תרגול הבחנה בפרטים ותהליכים t רכישת מושג ראשוני על החשיבות t של הטבע סביבנו והדרכים Æ לשמור עליו

סוכות ושבועות עונות השנה מחזוריות ≠ גינה

החיטה מדעים

דבורת הדבש ™

מדע וטכנולוגייה לימוד על כלי תחבורה משאבי הטבע ¨ פעילות ¨ חינוך גופני פעילות ¨ תנועה מוסיקלית

נאפיין את אמצעי התחבורה ואת נכיר את יתרונות Æ ההבדלים בניהם Æ ההליכה לסביבה ולבריאותנו

תחבורה ≠ אני זז Æ¥ בת קיימא

š¥¡®

ְִַהשביל

10

חיבור לתכני הליבה

מטרה

רציונל

שם המפגש

הבנה כי סביבה בריאה תורמת t Æ לבריאותנו מה הסביבה צריכה ¢ פיתוח השאלה t כמבוא לבחינת ¢ø כדי להיות בריאה Æ השפעותנו על הסביבה נבחן באמצעות הזדמנויות מהשטח t Æ את ההשפעה שלנו ושל אחרים על Æ הסביבה לטוב ולרע מה נוכל ¢ ∫ נתרגל את החשיבה t ¢ø לעשות בכדי להטיב עם הסביבה נתרגל את הצימוד בין איתור הבעיה t הסביבתית לבין החשיבה על פתרון Æ וההתגייסות למענו Æ תרגול צורת חשיבה של דאגה לסביבה t תרגול חשיבה יצירתית של פתרון t Æ בעיות מקומיות מיפוי קהילתי דרך איתור בעלי עניין t Æ ושותפים בקהילה סביבנו חיזוק תחושת מסוגלות דרך הצלחה t בהובלת שינוי ודרך הצלחה בגיוס Æ שותפים למאמץ הבנה עמוקה כי הדאגה לסביבה היא Æ נחלת הכלל

לימוד הפכים ∫ שפה משאבי ≠ מדעים הטבע נושא גינה עונות השנה

יש לנו יחסי גומלין ישירים עם כאשר Æ משאבי הטבע והסביבה שלנו הסביבה בריאה ונקייה גם אנחנו מים ¨ אויר נקי ∫ לדוגמא Æ בריאים Æ צמחייה בריאה ומשגשגת ¨ נקיים

אני בריא Æμ בסביבה בריאה

כל פעולה של אדם משפיעה לחיוב או לשלילה על הסביבה בה הוא חי Æ בהווה ובעתיד

≠ אני משפיע Æ∂ השפעת בני האדם על הסביבה

צמצום ≠ ל“ג בעומר הנזק הסביבתי ופעילויות מומלצות לל“ג בעומר

י ר מ ו ש ה ב י ב הס

למפגש בין ההיכרות שלנו עם הסביבה וערכי השמירה עליה יש Æ תוצאה אקטיבית מתבקשת איתור בעיות רלוונטיות ומציאת פתרונות היא מיומנות קריטית בדור במיוחד חשובה הנורמה של Æ זה מציאת פתרונות לבעיות בסביבתנו תרגול הבסיס של Æ הקרובה אקטיביזם סביבתי מקנה לילד כלים ונורמות שיתרמו להצלחתו האישית Æ ותרומתו לחברה בפעולות השומרות על הסביבה יש Æ בעלי עניין רבים מהקהילה ¨ התנסות של ילדים בתהליך מלא משלב איתור הבעיה ועד מתן בשיתוף בעלי עניין נוספים ¨ פתרון יחזק באופן שמעותי את ¨ בקהילה תחושת היכולת בהובלת שינוי למען הסביבה ויחדד את הנורמה החברתית Æ המתבקשת

אני שומר Æ∑ ≠ הסביבה אקטיביזם

כישורי חיים

הילד ידע שהוא יכול לשנות את מצב הסביבה לטובה ויכיר את התחושות והתגובות החיוביות שפעולה Æ כזו מייצרת

הגן ≠ פרויקטים Æ∏ כמרכז קהילה

š¥¡®

ְִַהשביל

11

הכרות רגשית וקוגניטיבית של הסביבה מנקודת מבטו של הילד

אני שומר סביבה הגן כמוקד חיבור של הקהילה לסביבה

אני בריא סביבה בריאה השפעות הדדיות אדם-סביבה

חושים יצירת קשר עשיר במגוון רבדים לסביבה.

השביל שלנו קשר רגשי

תחבורה יחסי אדם סביבה

אני משפיע מבעיה לפעולה למען הסביבה

מגוון המינים פליאה, התבוננות וחקר.

ויחסיות לסביבה המקומית.

קליטה רחבה ומיפוי.

יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסא.

ביקורת עצמית וקהילתית.

פתרון קונפליקטים.

מודולריות, גמישות ורלוונטיות

מסוגלות עצמית. ילדים שותפים בבניית ההוויה שלהם.

העצמת והכלת שוניות, גישה אמפטית לאחר

* ציפור דרור

* עץ דקל

*מושית השבע

השביל שלנו ְִַהשביל שלנו הוא זקוק לליווי של מבוגר ¨ ”כדי שילד ישמר את תחושת הפליאה המולדת שלו בלא עזרתן של פיות כלשהן את ההתרגשות ואת המסתורין ¨ לגלות עמו מחדש את השמחה ¨ אחד לפחות שיכול לחלוק עמו את התחושות “Æ שבעולם שבו אנו חיים ±πμ∂ ¨ רייצ‘ל קרסון ˇ מערך בסיס

∫ מושגים

∫ רציונאל בתכנית זו היציאה לשביל שלנו היא המתודולוגיה הבסיסית בה אנחנו מתחברים לסביבה הקרובה שלנו ולומדים דרכה זו פעילות מחזורית בה משתלבים Æ על העולם ועל עצמנו נושאים מתוך החוברת אליהם הגננת מתחברת ושמתאימים כל מערך בגן הוא בעצם הצגה של הנושא Æ לשביל שלה Æ לקראת הביטוי שלו בשביל ”השביל שלנו“ הוא מעין קו דמיוני המקשר בין המערכים והפעילויות השונות בחוברת שמיועד לבנות את ההבנה של יצירת קשר ¨ בעזרת היכרות וחשיפה של הסביבה ¨ הילדים Æ העמקה בצרכי הסביבה ולבסוף אקטיביזם ¨ למידה ¨ רגשי ∫ דרך הפעולה בכל טיול בשביל שלנו נעסוק בנושא הסביבתי שלמדנו בפעילות תוכן בגן ובנושאים והיבטים נוספים בסביבה אותם אנחנו Æ ימצאו ויחושו הילדים גם ללא הנחיה שלנו ¨ יראו יכולים להתכוון לנושא מסוים אבל הזדמנויות חינוכיות Æ עצמן לבד ¢ יציעו ¢ בשביל בטיול בשביל שלנו נפנה את תשומת הלב לסביבה הטבעית נבחין ¨ נחדד את החושים שלנו Æ שלנו ונביט אליה בפליאה נראה שינויים של עונות ומחזורי טבע ¨ בטבע שסביבנו נראה כיצד אנחנו ואחרים ¨ כמו מחזור החיים של הצמחים משפיעים על הסביבה וגם נלמד שאפשר להשאיר אחרינו Æ במצב טוב יותר ממה שמצאנו אותו ® והעולם © את הסביבה

¨ לחוות ¨ להרגיש ¨ להבחין ¨ לראות ¨ להתבונן ¨ סביבה ¨ פליאה Æ סקרנות ¨ לעזור ¨ לתרום ¨ להשפיע

הפעילות דקלום פעיל

הדקלום מומלץ להצגת תכנית ”השביל שלי“ וכסיכום לכל טיול בשביל כשהילדים מוסיפים מראות Æ מהטיול וחוויות ∫ הרעיונות המרכזיים בדקלום

± Æ להעצים את החוויות שאנו צוברים בשביל כך שילוו אותנו גם לאחר הטיול וימשיכו לעצב את הקשר Æ שלנו לסביבה בהווה וגם בעתיד זיכרון של תחושת הפליאה ∫ לדוגמא ענן של ¨ ציפור בקן ¨ מפרפר מעופף Æ גשם בשמים ≤ Æ הציוץ ∫ לדוגמא Æ הכרות עם יחסי הגומלין שלנו עם הטבע Æ הענן שמוריד גשם ¨ המרגיע של הציפור ≥ Æ בדקלום אנו מכירים את התהליך בו ילדים אוספים תצפיות Æ וחוויות ובעצם מכירים וממפים את סביבתם ¥ Æ ניתן לחדד את ההבנה כי יש לנו השפעה על הטבע היתוש ∫ לדוגמא ¨ שסביבנו וכל יצור הוא ייחודי וחשוב אומנם יכול לגרום לנו לאי נוחות אך חשוב כמזון לחיות חשוב להבהיר שלטבע שסביבנו זכות להתקיים Æ אחרות Æ גם ללא תועלות שנראות לעין μ Æ לא ∫ לדוגמא ¨ ניתן לבחון את חשיבות השמירה על הטבע לדוגמא במידה ונפל ∫ ונקיטת יוזמה Æ לגעת בקן עם גוזלים Æ גוזל מהקן נחזיר אותו

∫ מטרות עידוד ושימור תחושת הפליאה מן הטבע Ʊ

עידוד טיולים והליכה רגלית Æ≤ לימוד וחקר סביבתי רלוונטי Æ≥ ב“שביל ¨ עידוד איכפתיות ואקטיביזם למען הסביבה Æ¥ במסגרת משפחתית ובכלל ¨“ שלנו

š¥¡®

ְִַהשביל

13

השביל שלנו

| מערך בסיס

* מומלץ להדפיס את הסיפור ולגזור את האלמנטים לצורך שימוש כסיפור פעיל. ** תוך כדי הדיקלום מומלץ לסמן לילדים להשתתף איתנו “לטייל הולכים ילדי הגן, פרפר לבן….”

*** הדקלום מומלץ לסיכום של כל אחד מהטיולים כאשר בכל פעם מציינים דוגמאות רלוונטיות מהטיול הנוכחי. **** לחילופין ניתן להציג במידת האפשר פריטים / תמונות / צילומים / בובות של אלמנטים מהטיול בזמן הדקלום. לטייל הולכים ילדי הגן / עיבוד: עינת מלצר * לטייל הולכים ילדי הגן, פתאום רואים פרפר לבן. לטייל הולכים ילדי הגן ופרפר לבן. פתאום מריחים פרח נהדר לטייל הולכים ילדי הגן, פרפר לבן, פרח נהדר. בשמים רואים ענן, לטייל הולכים ילדי הגן, פרפר לבן, פרח נהדר וענן. *פרג *לבנין הכרוב

פתאום מרגישים יתוש קטן לטייל הולכים ילדי הגן, פרפר לבן, פרח נהדר, ענן ויתוש קטן.

*יתוש האסיאתי

פתאום שומעים ציוץ, מבחינים בגוזל . לטייל הולכים ילדי הגן, פרפר לבן, פרח נהדר, ענן, יתוש קטן, וגוזל. עד לגן. בתוך הגן נחים עכשיו, נחים בתוך הגן.

ילדי הגן זוכרים: פרפר לבן, פרח נהדר, ענן, יתוש קטן, וגוזל.

*דוכיפת

גם בהליכה של כמה צעדים ¨ כברת דרך שצריך להספיק Æ ניתן לחוות עולם מלא ≤ Æ Æ נאתר הזדמנויות לשימוש בחושים ≠ תשומת לב לחושים החושים משמשים אותנו למיקוד תשומת הלב בסביבה ¨ ריח של פרחים מלבלבלים Æ וליצירת הקשר הראשוני מראה ¨ הידיים Ø מגע העלים בכפות הרגלים ¨ ציוץ ציפורים Æ השמיים לפני סערה ועוד ≥ Æ כאשר ניראה ≠ עולם שלם של סיפורים ומערכות גומלין מראה שמשכו את תשומת לבנו נתמקד בו Ø סיטואציה ¨ הלימוד ¨ הפלא ¨ שם טמון הסיפור Æ נשב ונבחן מה מתרחש Æ השינוי אפשרי ¨ המחקר ¥ Æ למרות שאנו הולכים באותו המקום ≠ דינמיות וגמישות נחווה Æ ניראה מראה שונה ¨ בכל שבוע ¨ בכל יום ¨ בכל רגע Æ חוויה שונה וניחשף למראות סביבתיים ותהליכים שונים במהלך הטיולים בשביל לאורך השנה נעזר בטבלת הכוונה בטבלה מגוון רעיונות Æ¢ שביל שלנו ¢ בכדי לאפיין את ה במה להתמקד ¨ ודוגמאות של גננות המדגימים מה ניתן למצוא Æ ורעיונות נוספים ∫ משחק להמחשה הילדים ∫ לדוגמא Æ הגננת בוחרת מקום אליו מטיילים ילדי הגן Æ הולכים לטיול בים Æ הילדים צריכים לציין מראות שניתן לראות בטיול Æ גלגל ים ¨ גלשן ¨ סירה ¨ שמש ¨ דג ¨ מים ¨ חול ¨ שמשיה Æ ניתן לחזור על המשחק בכמה סביבות שונות ∫ סיכום החלק שבתוך הגן נאמץ ¢ שבילשלנו ¢ לסיכום נספר לילדיםשבמסגרתהתכניתה Æ שביל טיול בו נערוך מספר טיולים לאורך השנה בשביל נחשף לסביבה הטבעית ונחווה מגוון רחב של Æ מציקות ולעיתים מפחידות ¨ נעימות ¨ מדהימות ∫ חווית

∫ יוצאים לטיול בשביל שלנו ± Æ ¨ עלים ∫ לכל טיול ניקח סל בו נאסוף פריטים מהסביבה Æ נוצות פסולת ופריטים נוספים ברוח זו ¨ פירות ® חשוב לזכור לא לפגוע בסביבה © ≤ Æ לאורך השנה נתעד את הטיולים בשביל ≠ תיעוד בקיר תוכן נצייר ובכל דרך יצירתית ¨ נאסוף פריטים ¨ נצלם Æ שלנו אחרת נרכז את המידע והחוויות שאספנו במהלך הטיול התיעוד ישמש אותנו לסיכום Æ בשביל בקיר התוכן בגן בסוף השנה Æ הקהילה והרשות ¨ שיתוף ההורים ¨ הפעילות ניצור כרזה שתרכז ידע שצברנו במהלך השנה בפעילות Æ בשביל שלנו ≥ Æ במהלך השנה נעדכן את ≠ טיול בשביל עם ההורים ההורים בפעילות בשביל שלנו ונעודד יציאה משפחתית או ¢ שביל שלנו ¢ של הילדים עם ההורים ומשפחתם אל ה נעודד תיעוד של הטיולים Æ טיולים מקבילים בסביבת ביתם המשפחתיים בשביל ושיתוף בגן בחוויות מהטיול בשביל בנספחים ניתן להתרשם ולהשתמש במכתב Æ עם ההורים מכתב עדכון על פעילות בשביל ¨ חשיפה לשביל שלנו Æ ומפה פתוחה לתיעוד הטיול Æ נצא לטיול הכרות עם השביל שלנו ¨ נדבר ¨ נעצור ¨ נציין אותם ¨ נחפש בסביבה מראות מעניינים Æ נתבונן ונתמקד בהם תסתכלו ¢ Æ נעודד את הילדים לקחת חלק פעיל בחקר הסביבה ילדים ø מה אתה רואה ø מה היא עושה ø על הציפור הזאת מאיפה הוא ø אתם שומעים את הרעש הזה ¨ בואו תראו ¢ÆÆÆø מה זה ø מגיע ∫ כאשר נלך בשביל שלנו נאתר הזדמנויות לסקרנות וחקר ± Æ בהליכה בה מתעניינים בסביבה אין ≠ הליכה איטית ימימה שרון ≠ מבוסס על הסיפור לטייל הולך ערן ™ ∫ שאלות לחידוד וסיכום מסרי הסיפור Ø בטיול בטבע Ø בקניון ø היכן לדעתכם טילו ילדי הגן בים Ø תאטרון Ø מוזיאון יתוש ¨ ענן ¨ פרח נהדר ¨ פרפר לבן ø מה הם ראו בטיול Æ וגוזל ¨ קטן נתקלו Ø שמעו Ø הריחו Ø ראו ø איך הם גילו אותם Ø נרגזים Ø שמחים ø איך לדעתכם הם הרגישו בטיול Æ נהנים Ø כועסים

¨ אתן מוזמנות לחלוק חוויות Æ גננת משתפת דברים שלמדתן בשביל שלכן ¨ רעיונות Æ עם קהילת הגננות המשתתפת בתכנית הדוגמאות יופיעו במהדורה הבאה של Æ החוברת ובקבוצות הוואטסאפ השונות ¨ במהלך הפעילות נצלם Æ קיר התוכן בגן נאסוף במידת האפשר מבלי להזיק לסביבה Æ ונתעד לצורך הצגה בלוח התוכן בגן

š¥¡®

ְִַהשביל

15

בנק הזדמנויות בשביל שלנו ˇ מערך בסיס

ראינו טיפת מים שנשארה t Æ על עלה כובע הנזיר ראינו פרח גדול של היביסקוס t Æ ודבורה נכנסת לשתות צוף ראינו קורים של עכביש ותלוי t Æ עליהם עלה

∫ נושא חושים ø מה אנו קולטים בחושים Æ ראיה ¨ טעם ¨ מישוש ¨ שמיעה ¨ ריח

דרכנו על עלים יבשים שמענו אותם t Æ מתפצפצים תחת הרגליים קימטנו כמו ¨ החזקנו עלים יבשים t Æ דף נייר ופיזרנו הרגשנו את הרוח הקרירה בשערות t Æ מרגישים את הסתיו באוויר ¨ ובגוף במהלך הטיול Æ היום היה מאוד חם t הזענו הרבה ולכן בכדי שלא נתייבש עצרנו להפסקת שתייה תחת Æ הצל של עץ האזדרכת הענק היום התלבטנו אם לבטל t לאחר Æ את הטיול כי ירד גשם כמה דקות הגשם פסק ויצאנו

ראינו שיירה של נמלים t שלוקחות זרעים לקן שלהן Æ ונתנו להן פירורים ראינו פרפר זנב סנונית גדול t Æ מעופף לידנו Æ ראינו פירות מעץ התפוז שנפלו לאדמה והחלו להירקב t ∫ כלי תחבורה נריח ונחפש כלי תחבורה בסביבת ¨ נאזין ¨ נתבונן Æ השביל ואת השפעתם עלינו ועל הסביבה ממש לפני האקליפטוס הגננת הרשתה לרוץ וכשהגענו t Æ הרגשנו את פעימות הלב והנשימות המהירות

Æ וקיבלה את פנינו קשת בענן מרהיבה בשמיים Æ שמענו ציוצי ציפורים וראינו קן עם גוזלים t ראינו כמה ציפורי דרור מנקרות את שאריות הלחם t Æ שנמרוד זרק הרחנו ריח חזק של פרי ונדב t Æ גילה עץ גויאבה בשביל בקומה השניה בבניין ליד הגן t שמענו כלבים שנובחים ארון החשמל שברחוב t משמיע רעש של זמזום בגן הציבורי חלק מהמרצפות חלקות וחלקן מחוספסות t ∫ מגוון המינים ¨ נתבונן ונלמד על מגוון העצים צמחים ובעלי חיים בסביבת השביל

שמענו ציפצופי מכוניות וראינו t שזה מגיע מרכב שהאורות שלו Æ מהבהבים נער עם טוסטוס עבר לידנו t בשביל והשאיר אחריו אבק וריח Æ של פיח ראינו בחנייה שלפני גן t השעשועים כתם שמן מכלי Æ רכב מנועי היום היה יום שישי של הליכה t נהנינו מפעילות ¨ רגלית לגן פיזית משותפת עם ההורים Æ ומאויר נקי ורענן במסגרת יום כדור הארץ t עשינו פעילות משותפת לכל ילדי הגן של רכיבה על אופניים Æ וטיול רגלי בשביל שלנו

צמח מטפס עם קנוקנות t חיפשנו Æ שנאחזות בגדר בגן Æ במגדירים וגילינו שזו פסיפלורה סביון אביבי שהתייבש ועשינו t Æ עליו פו

š¥¡®

ְִַהשביל

16

∫ אני בריא בסביבה בריאה ¨ ראינו בתוכה זרעים Æ שפשפנו ופיזרנו אותה ¨ נגענו באדמה t Æ פסולת בני אדם שהתפוררה ואוריה מצא גם בדל סיגריה השמש חיממה אותנו והיה Æ היום היה יום שמשי ונעים t

התבוננו בשבר והחלטנו לשים שלט זמני Æ שיש בה שבר במהלך היום יצרנו קשר עם העירייה Æ¢ זהירות שבור ¢ ≠ Æ ועדכנו על המפגע

בזמן ההליכה בשביל חסמו t את דרכנו ענפים שכנראה נפלו מהאקליפטוס בסופת הגשמים יחד הזזנו את Æ לפני יומיים Æ הענפים לצד ופינינו את הדרך היום לכל אורך הטיול שמענו t צפצופים ללא הפסקה וחיפשנו רוית הבחינה Æ את המקור שלהם שהם מגיעים מרכב שחונה מול הבית של יצחק שגר ליד מעבר חצינו את Æ החציה בשביל שלנו

ניתן לראות בתוך כתם המים שעל הכביש את ההשתקפות Æ של צבעי השמש

כשהתחלנו לטייל בשביל t שלנו רחל התלוננה שהצעידה היום לאחר כמה טיולים גופה התחזק והיא Æ ארוכה ומתישה Æ הולכת בקלות בשביל הבחנו Æ היום הסתכלנו על עץ האיקליפטוס העתיק t

כיצד הגזע יוצא מתוך האדמה ושורשיו משתרעים לצדדים כאשר חלקם בולטים מעל האם יוכל ≠ חשבנו Æ האדמה ø להסתדר ללא האדמה

דפקנו בדלת וכשיצחק פתח את הדלת ¨ הכביש והלכנו לביתו הוא הודה לה Æ הגננת עדכנה אותו שהאזעקה שלו פועלת Æ וכיבה את האזעקה

היום ראינו בתוך אחת t ¨ חטיפים ≠ השלוליות פסולת נעצבנו לחשוב שציפור או כלב שיעברו Æ מגבונים ועוד

∫ אקטיביזם פעולה להטיב את הסביבה בשילוב Æ הקהילה Ø הרשות

Æ בסביבה ישתו מים מלוכלכים הפח בשביל שלנו היה היום t מלא עד גדותיו ולא נסגר וראינו Æ שחתולים פיזרו את האשפה הסביבה הייתה מלוכלכת והיה Æ גם ריח לא נעים

לכל אורך הטיולים בשביל ראינו וכמעט דרכנו על צואת t גם ¢ ≠ כלבים ולכן החלטנו להכין שלטי הסברה לקהילה בכדי שהשביל ¢ ¨¢ את צואת הכלבים אוספים ¨ אם לא נעים יישאר נקי ונעים אנא איספו את Æ¢ צואת הכלבים

החלטנו לאמץ פינה בשביל t ולהפוך אותה לפינת חוץ בפעילות משותפת עם Æ מקסימה

פעולות להטיב עם הסביבה באופן ∫ עצמאי ומיידי

זרענו פרחים והכנו שלט ¨ סידרנו ¨ ההורים הכנו את הפינה Æ המזמין את הקהילה להנות מהפינה ולשמור על ניקיונה בשביל שלנו נהננו בטיולים מריח שיח הרוזמרין והחלטנו t ¨ להקים לידו גינת תבלין קהילתית שכל אחד יוכל לבוא Æ לקטוף ולהשתמש מספר פעמים במהלך הטיולים t שלנו נתקלנו בציפורים בצדי השביל ולכן החלטנו להקים הוספנו Æ פינת האכלה לציפורים קישטנו ושיתפנו את ¨ שלטים כעת נמשיך ונעקוב Æ ההורים נספור ∫ אחרי הציפורים בשביל אותן ונאפיין וניראה כיצד הפינה תשפיע על אוכלוסיית קרן ≠ פרויקט כיתת הבר גן חרצית ¨ לביא מזרחי

במהלך הטיול יפתח ירד משביל הכורכר והלך על פרחי t ודיברנו על ¨ הסתכלנו מה קרה לפרחים ¨ עצרנו Æ החרציות יזינו את עצמן ¨ כך שכעת לא יגיעו דבורים וחיפושיות לפרח Æ ויעזרו לו להתרבות ¨ התבוננו Æ כשהלכנו בשביל ראינו מים זורמים ללא הפסק t Æ חיפשנו מאיפה המקור וראינו שכפתור הברזיה התקלקל וסגרנו ¨ מצאנו ברז ¨ עקבנו אחרי צינור המים של הברזייה

בהמשך היום התקשרנו Æ אותו לערייה ועדכנו אותם על התקלה Æ בברזיה כששיחקנו במגלשה שבגן t תמר ראתה ¨ השעשועים בשביל

š¥¡®

ְִַהשביל

17

השביל שלנו ˇ מערך בסיס

Æ הציפורים בשביל במהלך הסיורים למדנו t ואגרנו המון ידע על מגוון הפרחים ¨ העצים ≠ המינים ובעלי החיים בסביבת השביל ולכן החלטנו להפיק מגדיר מינים של השביל שלנו בכדי Æ לשתף את הקהילה בידע

∫ חיבור לתכניי הליבה בגן הטיול בשביל שלנו מהווה הזדמנות Æ ± תרגול ≠ תרגול ושינון תכני ליבה

Ø בשלטים ©

זיהוי וקריאת מספרים ואותיות

זיהוי ¨ זיהוי צבעים ¨® כניסה לבתים ועוד Ø מכוניות ¨ פלסטיק ¨ מתכת ¨ עץ ¨ אורגני © ואפיון סוגי חומרים Æ צורות ועוד ¨® נילון ועוד בסוף החוברת פרק פעילויות נוספות Æ≤ ∫ להעמקה והרחבה בפרק מגוון פעילויות לגן ולשביל שלנו המחולקות ¨ כישורי חיים ∫ לפי מערכים ומקצועות הליבה בגן מדע וטכנולוגיה ¨ אמנויות ¨ מורשת ותרבות ¨ חינוך גופני Æ ותשתית לקראת קריאה וכתיבה

¨ מגדיר חרקים בגבעת הטיטורה גן רקפת מודיעין

שאלות לחידוד ולסיכום ∫ טיול בשביל ø מה היה מענין ø מה גילינו היום בשביל Ʊ ø מה נעלם ø מה חדש Ø הרחנו Ø ראינו ø איך גילינו אותם Æ≤ ÆÆÆ נתקלנו Ø שמענו עונות השנה ø האם זיהינו שינויים בשביל Æ≥ תוספות ¨ שינויים בתוואי השטח ¨® לבלוב ¨ שלכת © Æ בשביל ועוד ø האם יש משהו שהיינו רוצים לשפר בשביל Æ¥ ø מה היה בסיור הקודם ועכשיו איננו Æμ שאלה שעלתה Ø מראה Ø מיקוד בסוגיה סביבתית Æ∂ Æ במהלך הטיול בשביל ¨ הגננת יכולה להשתמש בסוגיה כמנוף להמשך שיח ™ במהלך ∫ לדוגמה Æ תהליך חקר ועוד ¨ פעילויות רלוונטיות כיצד Æ הטיול נתקלנו בפסולת פזורה לאורך השביל נאסוף את הפסולת לפחים ø נדאג לניקיון השביל שלנו Æ נכין שלט הסברה ¨ שקית Ø

פעילויות נוספות להעמקה והרחבה לפי ≠ לינק ְְְְְְְְְִִִִִַַַתכני ליבה

® סבא © כדור זרעים של סביון ™

š¥¡®

ְִַהשביל

18

ְִַהשביל שלנו

חשים את הסביבה ˇ ≤ מערך על נגה ¨ על סוד עלה קמל ¨ למדני אלוהי ברך והתפלל ¢ ¨ לדעת ¨ לנשום ¨ לחוש ¨ על החירות הזאת לראות Æ פרי בשל Æ להיכשל ¨ לייחל בהתחדש זמנך עם בוקר ¨ למד את שפתותיי ברכה ושיר הלל ∫ מושגים

Æ טעם ¨ מישוש ¨ תחושה ¨ ריח ¨ שמיעה ¨ ראייה ≠ החושים Æ ממשפחת החדפים השייכים לאוכלי החרקים ≠ אף ≠ חד קיבל את שמו עקב אפו המחודד Æ מן הקטנים שביונקים Æ וחוש ריחו המפותח

Æ ועם ליל לבל יהיה יומי היום כאתמול שלשום ® תפילה ¨ לאה גולדברג © Æ¢ לבל יהיה עלי יומי הרגל

∫ רציונל

∫ הפעילות

החשיפה ההולכת ופוחתת של ילדים בימנו לסביבה הטבעית הסיור Æ מדגישה את החשיבות ביצירת התנסויות חושיות בסביבה הטבעית מציע התנסות במערך החושים המאפשר חוויה רגשית אשר מעודדת למידה ובמקביל הופכת את השהיה בסביבה הטבעית למוכרת ומאפשרת לילדים תחושת הסביבה הטבעית מציעה התנסויות חושיות Æ בטחון ונוחות Æ צלילים וריחות ¨ טמפרטורות ¨ מרקמים ∫ במגוון ערוצי הקלט לעיתים אנו ממהרים להעניק לילדים ידע על הסביבה בשעה להעביר אצבעות ¨ שעכשיו דרוש הזמן למולל עלים ביד Æ דרך החול או להתלכלך בבוץ ∫ דרך פעולה בעזרת החושים אנו נמקד את תשומת הלב ברבדים נוספים Æ של הסביבה שלנו ונחווה אותה באופן מלא ועשיר יותר נגרה את הסקרנות והחקר ונכין את הקרקע לתחושת בטחון ונוחות בסביבה הטבעית ובהמשך לסקרנות שתוכל Æ להוביל לחקר והעמקה

∫ סיפור פעיל ™ הסיפור ממחיש את תפקיד ואופן השימוש בחושים Æ לצורך יצירת קשר ומודעות לסביבה שלנו באמצעות הסיפור נלמד על כל אחד מהחושים שלנו ונרחיב Æ את הידע על מגוון בעלי החיים והצמחים ≠ בסביבה בשמם ® הצמחים ובע“ח © בסיפור מוזכרים המינים הרעיון הוא ללמוד על מגוון הצמחים ובעלי החיים ושמותיהם וזאת לצורך יצירת קשר ¨ בכלל ובפרט ברחבי השביל שלנו Æ אישי והבנת המגוון שסביבנו

∫ מטרות

התנסות חושית בסביבה הטבעית Ʊ אפיון הסביבה דרך החושים שלנו Æ≤ גמישות ¨ ביטחון ¨ עידוד תחושות נוחות Æ≥

וגישה חיובית כלפי הסביבה טיפוח המודעות העצמית Æ¥

š¥¡®

ְִַהשביל

19

חשים את הסביבה ˇ ≤ מערך

Æ מומלץ להדפיס את הסיפור ולגזור את האלמנטים לצורך שימוש כסיפור פעיל ™ Æ… בזזז בזזזז שומע ¨ ופפפ ופפפ מרחרח ∫ מומלץ ללוות בקולות ותנועות המחזה של החושים בסיפור כגון ™ ™ Æ ניתן להחליף את החדף בכל חיית מדבר אחרת החיה במחילה כגון קיפוד ™ ™ ™

עינת חלפון Ø חדף קטן חדף חביב

Æ חדף קטן חדף חביב התהלך סביב סביב ¨ מהלך על אדמת המדבר החמה Æ חחח חחחחח מרחרח ומחפש צמחיה לנוח בצילה Æ מחילה יפיפייה ø פקח עיניים ומה ראה Æ נקייה ומסודרת בתוכה חדף גברת ¨ בזזז בזזז בזזזז היתוש מזמזם Æ בזזז בזזז בזזזז החדף מנסה לתפוס אותו מהר

יתוש ™

חדף ™

¨ ממש מעדן ¨ מממממממ איזה טעם ø תודה לך חדף חביב לאן אתה ממשיך מכאן ø בואי איתי להרפתקאה ¨ לחפש מים לשתיה ¨“ בשביל ההליכה נהנו מפריחת ”מקור החסידה Æ ְְְְִַמצבעיו של מדבר יהודה ומרוח חמימה

¨ לכד אותו בפיו והגיש לחדף גברת Æ בבקשה יקירתי יתוש לארוחת הערב

מקור החסידה ™

נווה מדבר ™

¨ פלופ פלופ פכפוך של מים נשמע באוזניהם ∫ התקדמו למקור הרעש ופלא לעיניהם Æ נווה מדבר גדול ומרשים Æ אשל ושיטה ¨ עצי תמר ≠ הרבה מים וצמחיה שועל וצבי ¨ פגשו גם גמל Æ כולם שותים ומתרעננים מהמים הקרירים

גמל ™

השמש כבר שוקעת זה הסוף לנדודים וחדף גברת ¨ בסוף היום חזרו חדף Æ לביתם המקסים

š¥¡®

ְִַהשביל

20

∫ משחק פעיל לתרגול עבודה עם החושים במשחק נתרגל התבוננות בסביבה ושימוש בחושים שלנו Æ ודרכם נלמד את מאפייני עונות השנה בטבע כאשר כל תמונה ¨ הגננת מראה לילדים תמונה של סביבה Æ צולמה בעונה אחרת של השנה תמונה חורפית ∫ לדוגמה שברי ענפים ועלים ¨ גשם שלוליות ¨ עננים ø מה אנחנו רואים Æ רוחות ¨ ירוקים על האדמה Æ רוח ¨ קור ø מה אנחנו מרגישים Æ אדמה רטובה ø מה אנחנו מריחים קולות ¨ רעם ¨ שריקה של רוח ø מה אנחנו שומעים Æ גשם מטפטף

∫ שאלות לחידוד וסיכום מסרי הסיפור ø באילו חושים השתמש החדף Æ¢ מקור החסידה ¢ ¨ צמחיה ≠ ריח Æ פכפוך המים ¨ בזזז בזזז ≠ שמיעה Æ מים קרירים ¨ אכילת היתוש ≠ טעם אשל ¨ עצי תמר ¨ פרח ¨ צל ¨ יתוש ¨ חדף גברת ¨ מחילה ≠ ראיה Æ צבי ¨ שועל ¨ גמל ¨ מים ¨ ושיטה Æ צל ¨ מים רעננים ¨ אדמה חמה ≠ מישוש מה מאפייני הסביבה Æ במדבר ø היכן גרים החדפים מהסיפור Æ צבעים חומים ¨ יבש ¨ חם ø במדבר

השמש קפחה על ראשנו t ¨ ומצאנו צלתחתעץ האקליפטוס שם בחרנו לעשות הפסקת Æ אוכל ושתייה הרחנו ריח חזק ומבשם t Æ משיח היסמין

∫ יציאה לטיול בשביל שלנו

∫ פעילויות המחשה של החושים בזמן הטיול ™ נשתמש בחושים בכדי Æ נערוך טיול חושים בשביל שלנו Æ ללמוד ולהעמיק את הידע והקשר שלנו עם השביל נסב את תשומת הלב של הילדים בהתלהבות והעצמת ° תקשיבו ¢ Æ תחושת הפליאה לאלמנטים שונים בסביבה האם תוכלו לשמוע את זמזום ø אילו ציפורים אלו ø מה זה בואו ° כמה יפה הוא ° תראו את הפרח הזה ¨ וואו ø הדבורים תראו את הציפור מנקרת ø איזה צבע הוא Æ נריח אותו מה נמצא אנחנו אם נעביר את ø מה היא מחפשת Æ באדמה תחת איזה ø איפה כדאי לנוח ø חם לכם ø אצבעותנו בחול הנה Æ תראו ותרגישו את העלים שלו ø עץ יש הכי הרבה צל ¢ÆÆÆ גם עם מקלות ¨ אפשר לתופף איתו ¨ תרמיל זרעים

Æ עצרנו ליד ערימת אדמה והילדים פוררו את גושי החול t Æ עצרנו לשתות על הדשא וראינו צורות בעננים t באמצע הטיול מזג האויר השתנה ונעשה t Æ אפרורי וקריר הסתכלנו לשמיים וראינו עננני ¨ רוח החלה לנשוב t Æ גשם מתקרבים ברוש לימוני ¨ גרניום ¨ רוזמרין ¨ הדס ∫ אספנו עלים עם ריח t Æ שמנו אותם בקופסאות והילדים ניחשו בעיניים עצומות Æ ועוד לאחר Æ היום התלבטנו אם לבטל את הטיול כי ירד גשם t כמה דקות הגשם פסק ויצאנו וקיבלה את פנינו קשת בענן Æ מרהיבה בשמיים Æ שמענו ציוצי ציפורים וחיפשנו מהיכן מגיעים t ראינו כמה ציפורי דרור מנקרות את שאריות הלחם t Æ שנמרוד זרק

אתן מוזמנות לחלוק הזדמנויות Æ גננת משתפת Æ להשתמש בחושים שמצאתן בשביל שלכן

∫ בנק הזדמנויות בנושא חושים דרכנו על עלים יבשים ושמענו אותם מתפצפצים t Æ תחת הרגליים Æ קימטנו כמו דף נייר ופיזרנו ¨ החזקנו עלים יבשים t מרגישים את ¨ הרגשנו את הרוח הקרירה בשערות ובגוף t Æ הסתיו באויר

ישבנו מתחת לעץ ועצמנו t שמענו ציפורים ואת Æ עיניים Æ הרוח בעלי העץ Æ הלכנו ברחבי השביל בשקט t שמענו ציפצוף מכונית ושני Æ אנשים משוחחים

š¥¡®

ְִַהשביל

21

חשים את הסביבה ˇ ≤ מערך

כל Æ ראינו על קירות הבתים בשביל שלטים עם מספרים t Æ ילד בתורו ניסה לזהות מה המספר הצטיידתי בסלסילה עם פתקים מצוירים של ילדים t ילדה ¨ לד מריח פרח י ∫ המשתמשים בחושים בטבע כגון

כל ילד בתורו שלף פתק והפעיל את Æ נוגעת בגזע עץ Æ החוש כמו בתמונה Æ כ ניקינו את הידיים בשלולית ¢ מבוץ ואח ¢ קובות ¢ עשינו t

פעולות ליישום ∫ בשביל Ø אורח חיים מקיים בגן

± Æ ערוגת צמחי ∫ שתילת צמחים שנוכל להריח או לטעום תבלין וערוגת מאכל מסייעות מאוד לערוך לימוד חווייתי Æ דרך שימוש בחושים ≤ Æ פינת האכלה לציפורים מהווה גם דרך למשוך את החי לתוך הגן וגם מאפשרת לנו לעקוב ולספור את הציפורים אם נשמור על השקט שהציפורים ≠ שמגיעות לחצר נוכל באמצעות ראיה חדה לספור את ¨ לא ישמעו אותנו Æ הציפורים שמחוץ לחלוננו

פעילויות נוספות להעמקה והרחבה ≠ לינק לפי תכני ליבה

Æ≥ חשוב © ערימת אדמה או משחקים בבוץ ¨ ארגז חול Æ® לוויסות חושי ¥ Æ ∫ הכנת משחקי חושים לחצר שביל ¨ חצר גרוטאות ¨ כלי נגינה מחומרים בשימוש חוזר Æ חושים ועוד

ציפורן חתול ™

š¥¡®

ְִַהשביל

22ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִַַַַַַ

ְִַהשביל שלנו חוקרים את הסביבה ˇ ≥ מערך

∫ רציונל

∫ מושגים

עולם הטבע ¨ על אף שלפעמים קשה לנו להבחין בכך באמצעות Æ שנמצא סביבנו הוא עשיר ביותר ומרתק חידוד תשומת הלב והסקרנות נוכל לחשוף את הילדים לתהליכים ואף לאפשר להם ¨ למורכבות ¨ לעולם מופלא לגבש את יחסם כלפי הסביבה הטבעית וכלפי המקום Æ שלנו בשמירתה חיי האדם על פני כדור הארץ מתאפשרים בזכות מגוון כאשר לכל אחד ¨ ח בטבע ¢ רחב של מיני צמחים ובע וויסות מזג ¨ חמצן ¨ מקור מזון ∫ ייחוד וחשיבות לסביבה ניקוי קרקע ומים ¨ הדברה ביולוגית ¨ מקור לתרופות ¨ אוויר ¨ כיום Æ®¢ שירותי מערכת ¢ פעולות אלו נקראות © ועוד עקב שימוש לא נכון במשאבי הטבע ופגיעה סביבתית אנו נמצאים במשבר סביבתי שבא לידי ביטוי גם ¨ רחבה Æ בהכחדה ופגיעה במגוון המינים ∫ דרך פעולה במהלך הפעילות נחקור ונגלה מגוון של בעלי חיים נבחן את ¨ נלמד את שמותיהם ¨ וצמחים מוכרים וחדשים נלמד על עולמם ונחשוב על ¨ השונה והדומה ביניהם ÆÆ תפקידם במערכת האקולוגית באמצעות חשיפה ולימוד על מגוון המינים ועל חשיבות כל אחד מהמינים מקטן ועד גדול ניצור קשר רגשי והבנה Æ של חשיבות מגוון המינים ודרכים לשמירה עליהם לפעמים אנו משקיעים בהסבר על ° חשוב לשים לב שירותי המערכת כדי להסביר מדוע כדאי לשמור על העץ מטהר את האוויר כך שנוכל לנשום ונותן פרי ∫ הטבע הדבורה מאביקה ירקות שנוכל לאכול ונותנת ¨ כך שנקטוף ¨ אצל ילד Æ זו גישה תועלתנית שנפוצה אצל מבוגרים Æ דבש ∫ לפעמים מובן מאליו שיש לשמור על הטבע ¨ עם זאת שזכותו של עץ לצמוח וציפור לעופף גם בלי שיצטרכו הבהסברנו ננסה Æ למצוא הצדקה בעיני אדם כזה או אחר Æ לשמר את הגישה שאינה מרוכזת רק בצרכיו של האדם ∫ מטרות ± Æ Æ פליאה והתרגשות מהיכרות עם הסביבה הטבעית ≤ Æ גילוי העושר הרב והמגוון של הצמחים והיצורים Æ המתקיימים בסביבתנו הקרובה Æ≥ Æ הכרה בחשיבות מגוון המינים ורצון לשמור על הטבע

אל מגוון המינים משתייכים כל מיני ≠ מגוון מינים הפטריות וכל אורגניזם שנמצא באזור ¨ החיות ¨ הצמחים מגוון המינים במקום מסויים מרמז לנו על Æ מסוים Æ בריאות הסביבה וחוסנו של הטבע קמורה יחידה המשמשת לקבלת עדשה ≠ זכוכית מגדלת Æ דמות מוגדלת של עצם מהאיבר גרגר האבקה תנועה במרחב של ≠ האבקה אל האיבר הנקבי של אותו ¨ הזכרי של הצמח בו נוצר רבייה ההאבקה מהווה את הבסיס ל Æ צמח או צמח אחר Æ בצמחי הזרע הזוויגית ∫ הפעילות בדקלום ”מה רוני רוצה להיות“ אנו מספרים על ודקויות ¨ ערנות לפרטים ¨ התבוננות בזכוכית מגדלת אנו מתמקדים ביצורים שונים ולומדים את Æ בסביבה לאחר מכן נרחיב ונלמד על תכונות נוספות Æ תכונותיהם Æ שלהם ושל צמחים ובעלי חיים נוספים מומלץ בשילוב אביזרים ¨ מקריאים לילדים את הדקלום Æ ותמונות של בעלי החיים והצמחים שבדקלום מומלץ להדפיס את הסיפור ולגזור את האלמנטים ™ Æ לצורך שימוש כסיפור פעיל

š¥¡®

ְִַהשביל

23

חוקרים את הסביבה ˇ ≥ מערך

עינת מלצר Ø מה רוני רוצה להיות

רוני חוגגת היום יום הולדת Æ זכוכית מגדלת ≠ וקיבלה מאבא ואמא מתנה לקחה את המכשיר והסתכלה לאדמה Æ נמלה עצומה ø ומה ראתה בחריצות אותה מאווררת ¨ חופרת באדמה ואז לוקחת גרגר חיטה גדול ואותו לתוך Æ הקן סוחבת ¨ איזו חרוצה וכמה חזקה Æ כמו הנמלה להיות הייתי רוצה המשיכה ללכת וראתה עץ אזדרכת ענק עומד Æ יציב בעזרת שורשיו בחוץ חם והשמש קופחת רוני התיישבה תחתיו Æ ְִִִַַַַַַַַַַַַַַַַַַוהרגישה קרירות ונחת

אזדרכת ™

נמלה ™

¨ איזו יציבות וקרירות Æ כמו האזדרכת הייתי רוצה להיות עליו פרפר כתום ¨ המשיכה וראתה פרח סביון צהוב Æ ושחור עליו נקודות לבנות לרוב Æ נהנה מהצוף הטעים ואוסף על גופו אבקנים ולצבוע את העולם ¨ איזה כיף להאכיל פרפרים Æ כמו הסביון הייתי רוצה להיות Æ בצבע צהוב

דנאית הדורה ™

”דנאית מלכותית“ זוג כנפיים ¨ חיש פרשה הפרפרית Æ והתעופפה לשמים Æ איתה לקחה את האבקנים להעביר אותם אל סביונים אחרים איזה כיף להתעופף ואיזו צבעונית ויפה Æ כמו הדנאית מלכותית להיות הייתי רוצה Æ עכבישים ולטאות ¨ זרעים ¨ חיפושיות ¨ ראתה רוני גם פטריות

Æ כמו כל אחד מהם קצת רצתה להיות ¨ התחיל לרדת הערב ורוני חזרה לביתה Æ סיפרה לאבא ואמא על כל היצורים שראתה ¨ לקח אבא את זכוכית המגדלת Æ הסתכל על רוני דרכה ¨ אמרו אמא ואבא יחדיו Æ אנחנו רואים ילדה סקרנית וחכמה Æ חוקרת טבע נפלאה איזה כיף לחקור מקרוב צמחים וחיות Æ וללמוד על תכונות ויכולות מדהימות Æ כמו רוני היינו רוצים להיות

סביון ™

עכביש קפצן ™

š¥¡®

ְִַהשביל

24

תמונות של המינים בדוגמאות ניתן למצוא בסיפורים Æ ובדקלומים בחוברת ∫ לדוגמה ø איזה מאפיין ייחודי יש לו ø מה שם הייצור בתמונה ¨ מחזור חומרים אורגנים ¨ הדברה ביולוגית ∫ פטריות Æ תרופות ¨ מזון מקור לתרופות ¨ מקור מזון ¨ חמצן ¨ ויסות מזג אויר ∫ עץ תפוז Æ c ולויטמין ¨ חמצן ¨ מקור לתרופות מרגיעות לעור ∫ פרח ציפורן חתול Æ ריח מבשם ¨ מקור למזון ¨ האבקה ¨ יש לה עוקץ להגנה ¨ מזמזמת ∫ דבורת הדבש Æ מייצרת דבש Æ צד חרקים ¨ מקור מזון ∫ עכביש קפצן Æ האבקה ∫ פרפר זנב סנונית Æ צדות חרקים ¨ מקור מזון ∫ שממיות ∫ סיכום מומלץ Æ¢ מגוון מינים ¢ לסיכום נמחיש לילדים את המושג מגוון הוא ∫ לפרק את המושג לשתי המילים המרכיבות אותו מינים הם סוגים שונים של Æ עושר של דברים השונים זה מזה Æ השונים זה מזה ¨ צמחים או יצורים חיים אחרים ¨ בעלי חיים לכל מין יש תרומה משלו ועל ידי השמירה על מגוון המינים Æ עשירים ומגוונים ¨ אנו שומרים על טבע וסביבה בריאים

∫ שאלות לחידוד וסיכום מסרי השיר ∫ התרומות הנפוצות של המינים השונים לסביבה הדברה ¨ מקור לתרופות ¨ וויסות מזג אוויר ¨ חמצן ¨ מקור מזון Æ ניקוי קרקע ומים ¨ ביולוגית ¨ סביון ¨ עץ אזדרכת ¨ נמלה ∫ לדוגמא ø מה שם הייצור בשיר Ʊ Æ® דנאית מלכותית © פרפר סוחבת אלמנטים גדולים ∫ נמלה ø איזה מאפיין יחודי יש לו Æ≤ מאווררת ¨® גרגר חיטה © מפזרת זרעים ¨ משמעותית מגופה

Æ את האדמה ובכך עוזרת בהזנת הצמחים Æ ייצור חמצן ¨ ויסות מזג אויר ∫ עץ אזדרכת

Æ ציבעוניות ¨ ריח מבשם ¨ דבש ≠ צוף ¨ מקור מזון ∫ סביון Æ פיזור זרעים ≠ האבקה ∫® דנאית מלכותית © פרפר

∫ משחק המחשה Æ נציג בפני הילדים תמונות של מגוון מינים נוספים בטבע

∫ יציאה לשביל שלנו עולם החי המופלא אינו ייחודי ∫ דגש בנושא הפליאה ™ בכדי שילדים יחושו Æ לשמורות רחוקות ותכניות בטלוויזיה את ההתרגשות והפליאה ממציאה של בע“ח או צמח ø מה מצאת ° עלינו להחצין את התגובה ”אני לא מאמינה ממש חוקר טבע אמיתי…“ ¨ אילו עיני נץ יש לך ¨ איזה יופי כשיעוטו עלינו כל ילדי הגן עם Æ ותגובות נוספות ברוח זו מציאות בידיהם נדע שפעלנו נכון… נחמיא לכל אחד על Æ הישגו ונמצא מה מיוחד במציאה שהביא מגדירים ¨ ניתן לשלב זכוכיות מגדלת Æ נצא לטיול בשביל ¨ נתעד ¨ נאפיין אותם Æ נתבונן במגוון המינים בשביל Æ ומשקפות ואת אלו שלא נאפיין ¨ נציין בשמות את אלו שאנחנו מכירים בכל פינה בשביל ישנה אפשרות להכרות Æ בעזרת מגדירים כאשר מתבוננים אנו נחשפים למגוון בעלי ≠ עם מין נוסף Æ חיים וצמחים חדשים

הדוגמאות יופיעו במהדורה הבאה של החוברת Æ מגוון מינים Æ ובקבוצות הוואטסאפ השונות

נאסוף במידת האפשר ¨ במהלך הפעילות נצלם ™ מבלי להזיק לסביבה ונתעד לצורך הצגה בלוח Æ התוכן בגן

לצורך העשרת הפעילות מומלץ להסתייע במומחה מקרב ™ הרחבה ולימוד ¨ ההורים והרשות ובמקורות נוספים לזיהוי Æ® חרקים Ø פרפרים Ø עצים © על כל אחד מקבוצות המינים

∫ מגדירים אינטרנטים מגדיר פרפרים Ʊ מגדיר ציפורים Æ≤ מגדיר חרקים Æ≥ מגדיר צמחים Æ¥

גרניום ™

¨ אתן מוזמנות לחלוק חוויות Æ גננת משתפת דברים שלמדתן בשביל שלכן עם ¨ רעיונות קהילת הגננות המשתתפת בתכנית בנושא

š¥¡®

ְִַהשביל

25

חוקרים את הסביבה ˇ ≥ מערך

∫ בנק הזדמנויות בנושא מגוון מינים

גרגירים ¨ ראינו פרח לנטנה עם המון צבעים ופירות t Æ ירוקים או שחורים Æ ראינו קורים של עכביש ותלוי עליהם עלה t Æ ראינו קן של ציפור זרוק על הארץ t ראינו שיירה של נמלים שלוקחות זרעים לקן שלהן ונתנו t Æ להן פירורים מצאנו תלתן וספרנו כמה t Æ עלים יש לו ¢ זנב סנונית ¢ ראינו פרפר t Æ גדול מעופף לידנו אלון מצא חילזון וכולנו הסתכלנו איך הוא יוצא מן t Æ הקונכיה וזוחל על עלה ירוק שירה זרקה את שאריות הכריך לאדמה וציפורי הדרור t Æ עפו והתחילו לנקר ולאכול אותו Æ הרחנו ריח חזק של פרי ונדב גילה עץ גויבה בשביל t Æ ראינו פירות מעץ התפוז שנפלו לאדמה והחלו להירקב t

להלן בנק עם מגוון רעיונות של גננות הממחישים מה ניתן Æ במה להתמקד ורעיונות נוספים ¨ למצוא

צמח מטפס עם קנוקנות t חיפשנו ≠ שנאחזות בגדר בגן Æ במגדירים גילינו שזו פסיפלורה סביון אביבי שהתייבש t Æ ונשפנו עליו ראינו זרע של דקל ענק t Æ שהצמיח נבט דקל קטנטן Æ ראינו חמציץ פורח t ראינו טיפת מים שנשארה t Æ¢ כובע הנזיר ¢ על עלה ראינו פרח גדול של היביסקוס t ודבורה נכנסת לתוכו כדי Æ לשתות צוף

∫ בשביל Ø ְִַפעולות ליישום אורח חיים מקיים בגן

Æ∏ ¨ קורי העכביש ¨ הימנעות מפגיעה בקני הנמלים והנמלים Æ חיפושיות ועוד ¨ חלזנות ¨ חרצונים ¨ שממיות π Æ ניתן לבנות ”מלון חרדונים“ שימשוך סוגים שונים של Æ חרקים לחצר הגן איזור קטן מגודר בו ניתן ≠ “ ניתן ליצור ”שמורת טבע Ʊ∞ נשחרר ¨ לצמחיית בור ולצמחי בר שנזרע להתפתח ניתן גם לשלב Æ חיות שמצאנו ונבוא לראות מה מוצאים בריכה קטנה אך יש לוודא שעומדת בכללי הבטיחות Æ ושיש בה דגים למניעת התפתחות של זחלי יתושים

± Æ יצירת קשר עם הרשות לצורך Ø הצבת שלט הסברה הימנעות מריסוסי הדברה כנגד חרקים ≤ Æ Æ קוטלי עשבים Ø פרפרים Ø שתילת צמחים מושכי חרקים ≥ Æ Æ שתילת שיחים וצמחיית גדר המזמנת קינון ¥ Æ Æ פיזור זרעים של פרחי בר μ Æ Æ הצבת שילוט עם שמות עצים ופרחים ∂ Æ Æ רחצה לציפורים Ø השקיה Ø התקנת מתקני האכלה ∑ Æ ∫ לדוגמה ¨ ניסוח כללי התנהגות מקיימים בגן ובשביל הולכים רק בשבילים t

פעילויות נוספות להעמקה והרחבה ≠ לינק לפי תכני ליבה

שומרים לא לפגוע במגוון המינים t מה ששייך לטבע נשאר בטבע t Æ שומרים על סביבה נקייה t

דרחול השיח ™

š¥¡®

ְִַהשביל

26

ְִַהשביל שלנו

∫ הפעילות תחבורה בת קיימא ≠ אני זז ˇ ¥ מערך ∫ רציונל

בעולם המודרני המבוגרים והילדים עוברים יותר ויותר הממד הפיזי של המפגש עם הסביבה Æ לנסיעה ברכב הפרטי פוחת בהשוואה להליכה ברגל או נסיעה באופנים וכתוצאה Æ רואים וחווים את הסביבה הטבעית ¨ מכך אנו פחות מרגישים השינוי במאפייני התחבורה עוד מגדיל ומוסיף ¨ במקביל חשיפת Æ לזיהום הנוצר בכדור הארץ ובסביבת מגורינו בפרט הילדים לאפשרויות התחבורה השונות תאפשר להם להכיר אפשרויות התניידות יותר מקיימות ופחות מזהמות וכאלו שגם יפגישו אותם יותר עם הסביבה ויעודדו פעילות גופנית Æ כחלק משמירה על הבריאות שלנו ושל הסביבה ∫ דרך פעולה נאפיין את אמצעי התחבורה ואת ההבדלים ביניהם ולבסוף נלמד כי שימוש באמצעי תחבורה מקיימים מאפשר לנו ¨ שימוש מינימלי במשאבי טבע ¨ מגע ישיר עם הסביבה שינוי מינימלי בתוואי השטח ותורם לאוויר נקי וסביבה שימוש בדלקים ¨ לעומת שינוי תוואי השטח הטבעי © נעימה Æ® מזהמים כדי לנוע ועוד ∫ מטרות לימוד על סוגי כלי תחבורה Ʊ ≠ הדגשת מאפייני התחבורה הבריאים והמקיימים Æ≤ Æ בדגש על הליכה ונסיעה באופניים ∫ מושגים מסלול בחלקת קרקע ≠ תוואי שטח שם כולל לחומר שאצורה בו אנרגיה פוטנציאלית ≠ דלק שההעברה שלה לצורה אחרת של אנרגיה היא קלה ¨ רבה Æ בדרך כלל העברה כזאת מתבצעת בצורה של שריפה Æ ויעילה מכונה או בעלי חיים ¨ הוא צליל ממקור אנושי ≠ זיהום רעש לאיזון ולבריאות של בני אדם ¨ שגורם להפרעה לפעילות Æ ובעלי חיים שם כולל למצב שבו לאוויר נוספים חומרים ≠ זיהום אויר או שכמותו ¨ כימיים וביולוגיים שאינם נכללים בהרכבו הטבעי Æ של מרכיב הנכלל בהרכבו הטבעי עולה יתר על המידה

מהר ∫ אמצעי תחבורה והאיפיון שלהם μ ≠ במערך נעסוק ב פעילות ¨® מסילה ¨ כביש © תוואי שטח בכדי לנוע ¨ לאט Ø ® משאב טבע © דלק Ø פיזית שקט Ø רועש ¨® זיהום אויר © לכלוך אויר ¨ מגע עם הסביבה

השמיעה והתנועה נלמד על כלי ¨ בעזרת חוש הראיה Æ התחבורה השונים ומהי תחבורה מקיימת ובריאה

≠ משחק תנועה בשילוב סאונד מומלץ לחלק את ילדי הגן לקבוצות כאשר כל קבוצה ∫ תייצג כלי רכב הליכה ∫ במהלך המשחק נעסוק באמצעי התחבורה הבאים Æ באוטובוס וברכבת ¨ ברכב ¨ נסיעה באופניים ¨ ברגל נשמיע שיר העוסק Æ נעסוק בכל אחד מכלי התחבורה בנפרד Æ באמצעי התחבורה בשילוב פעילות בתנועה ¨ לאחר מכן נאפיין את הנסיעה באמצעי התחבורה אופניים ∫ לדוגמא גם מהיר וגם איטי תלוי ø האם הוא מהיר או איטי Ʊ Æ במהירות הדיווש ø האם אמצעי התחבורה זקוק למשאב טבע בכדי לנוע Æ≤ Æ פעילות גופנית ¨ לא או שנעשה בידי ø האם נע על תוואי שטח טבעי Æ≥ Æ שניהם ø אדם ø האם אמצעי התחבורה רועש או שקט Æ¥ Æ שקט Æ® זיהום רעש © מה נראה ונחוש ø האם יישנו מגע עם הסביבה Æμ Æ אויר נקי ¨ עצים ¨ פרחים ø כשנשתמש בו רעשי ø האם אנו במגע עם הסביבה וחשופים לפלאי טבע Æ∂ כן ø ריחות ø טבע

š¥¡®

ְִַהשביל

27

תחבורה בת קיימא ≠ אני זז ˇ ¥ מערך

∫ המאפיינים ¨ לכלוך אויר ¨ זקוק לדלק ¨ כביש ≠ תוואי שטח ¨ נוסע מהר אין מגע עם הסביבה ¨ רועש ∫ באופניים מרימים את הרגליים ועושים ¨ הילדים יושבים על הכסאות תנועות דיווש תוך כדי השמעת השיר Æ¢ דוג ≠ דיג ≠ דיג ¢ נורית הירש מתוך Ø ¢ ”האופניים

∫ ברכבת ומתקדמים תוך כדי ® תור ארוך © הילדים עושים רכבת השמעה של השיר עממי Ø “ ” כבר סידרנו הנה באה הרכבת

∫ המאפיינים לכלוך ¨ זקוקה לדלק ¨ מסילה ≠ תוואי שטח ¨ נוסעת מהר רועשת ואין מגע עם הסביבה ¨ אויר ∫ באוטובוס הילדים נעמדים בזוגות ומתקדמים תוך כדי השמעת השיר ”גלגלי האוטובוס“

∫ המאפיינים פעילות ¨ כביש או טבעי ≠ תוואי שטח ¨ נוסעים מהר או לאט לא ¨ לא מזהמים את האויר ¨® בריא ולא זקוק לדלק © גופנית יש מגע עם הסביבה ¨ מרעישים ∫ הליכה ברגל Æ הילדים עומדים והולכים מתוך פרפר נחמד ” ≠ ”לטייל בארץ ישראל

∫ המאפיינים ¨ לכלוך אויר ¨ זקוק לדלק ¨ כביש ≠ תוואי שטח ¨ נוסע מהר רועש ואין מגע עם הסביבה ∫ ברכב הילדים יושבים בזוגות ומחזיקים הגה דמיוני תוך כדי השמעת השיר ”האוטו שלנו גדול וירוק“

∫ המאפיינים בריא © פעילות גופנית ¨ כביש או טבעי ≠ תוואי שטח ¨ לאט יש ¨ לא מזהם את האויר ולא מרעיש ¨® ולא זקוק לדלק מגע עם הסביבה

š¥¡®

ְִַהשביל

28

¨ זיהום אויר ø כיצד השימוש בכלי התחבורה פוגע בסביבה Æμ Æ בזבוז משאבי טבע ¨ זיהום רעש לצמצם תנועה ø כיצד ניתן לעזור לשמירה על הסביבה Æ∂ נטיעת ¨ להרחיב שימוש בתחבורה ציבורית ¨ בכלי רכב תמיד עדיף Æ תורמים לייצור חמצן ואויר נקי ≠ עצים כאשר מדובר Æ במידת האפשר לנוע באופניים או ברגל נעדיף ¨ בדרך ארוכה שלא ניתן לעשותה ברגל או באופניים ואם במכונית ® רכבת Ø אוטובוס © לנסוע בתחבורה ציבורית נעדיף שתהיה מלאה בנוסעים כדי לחסוך נסיעות ¨ פרטית Æ של מכוניות נוספות כיצד ניתן לשלב בנסיעה בכלי רכב מנועי מגע ומודעות Æ∑ נתבונן החוצה ונתמקד במשהו בסביבה החדשה ø לסביבה מתוך מטרה לתרגל הסתכלות לפרטים בסביבה ולימוד ¨ נחפש צמחים וחיות מוכרים ∫ לדוגמה Æ על מגוון המינים Æ נתבונן מתי הרמזור מתחלף לירוק ¨ כלי תחבורה מיוחדים

∫ שאלות לחידוד וסיכום מסרי הסיפור נתבונן במגוון כלי התחבורה שעומדים לרשותנו למעבר Æ בין הסביבות השונות בחיינו ® ניתן לדרג © רכבת ø איזה כלי תחבורה הכי מהיר Ʊ ø איזה כלי תחבורה הוא ללא שימוש בדלק Æ≤ הליכה ¨ אופניים ø והכי שקטה ø באיזה כלי תחבורה הדרך הכי רועשת Æ≥ Æ הליכה ≠ שקטה ¨ רכבת ≠ רועשת ø אילו אמצעי תחבורה הם הכי בריאים Æ¥ Æ אופניים והליכה

∫ יציאה לשביל שלנו

בדרך לשביל חצינו כביש עמוס t שמענו המון רעש והיה ¨ במכוניות Æ ריח של פיח באויר ראינו בחנייה שלפני גן t השעשועים יש כתם שמן שהגיע Æ מכלי רכב מנועי ראינו משאית בטון פורקת t

ø לאילו צורות תחבורה נוכל למצוא עדות בשביל שלנו ø כיצד ø מיטיבות לסביבה Ø האם הן מזיקות כיצד הם משפיעים Æ הקשבה לכלי תחבורה נוספים בסביבה ø על השביל שלנו להביט ולחפש דוגמאות להשפעה הסביבתית ¨ ניתן לעצור Æ של כלי רכב מה השפיע על Æ ננשום עמוק באזורים שונים בשביל ø איכות האויר

Æ בטון לשטח החול ליד המכולת נהנינו מפעילות ¨ היום היה יום שישי של הליכה רגלית לגן t Æ פיזית משותפת עם ההורים ומאויר נקי ורענן היום חמוטל סיפרה במפגש על הטיול הרגלי לגן שעשתה t Æ עם אבא והראתה לנו על המפה מה הם ראו במסגרת יום כדור הארץ עשינו פעילות משותפת לכל t ילדי הגן של רכיבה על אופניים וטיול רגלי Æ בשביל שלנו עצרנו להתבונן היום בפתח t דיברנו Æ אגזוז של מכונית חונה על כך שבגלל שרכב מונע על מאחורי כל ¨ ידי שריפת דלק Æ מכונית יש גם ארובה קטנה שמוציאה את העשן החוצה Æ העשן מריח רע ואינו טוב לבריאות שלנו היום כשהלכנו בשביל צפירת מכונית בקולי קולות t הפריעה לנו לשמוע את הגננת חנה מסבירה על הציפור Æ שראינו על פרח ההיבסקוס

¨ אתן מוזמנות לחלוק חוויות Æ גננת משתפת דברים שלמדתן בשביל שלכן עם ¨ רעיונות קהילת הגננות המשתתפת בתכנית בנושא הדוגמאות יופיעו במהדורה Æ תחבורה בת קיימא

Æ הבאה של החוברת ובקבוצות הוואטסאפ השונות

נאסוף במידת האפשר ¨ במהלך הפעילות נצלם ™ מבלי להזיק לסביבה ונתעד לצורך הצגה בלוח Æ התוכן בגן ∫ בנק הזדמנויות בנושא תחבורה בת קיימא שמענו ציפצופי מכוניות וראינו שהם מגיעים מרכב t Æ שהאורות שלו מהבהבים נער עם טוסטוס עבר לידנו בשביל והשאיר אחריו אבק t Æ וריח של פיח

š¥¡®

ְִַהשביל

29

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker