השביל שלנו | צעד ירוק

≥ Æ כאשר ניראה ≠ עולם שלם של סיפורים ומערכות גומלין מראה שמשך את תשומת לבנו נתמקד Ø סיטואציה ¨ הפלא ¨ שם טמון הסיפור Æ נעצור ונבחן מה מתרחש ¨ בו Æ המחקר והאפשרות לשינוי ¨ הלימוד ¥ Æ למרות שאנו הולכים באותו המקום ≠ דינמיות וגמישות נחווה Æ ניראה מראה שונה ¨ בכל שבוע ¨ בכל יום ¨ בכל רגע Æ חוויה שונה וניחשף למראות ותהליכים סביבתיים שונים μ Æ נאסוף ß ¨ נצא לשביל ∫ הסתכלות מנקודת המבט של הילדים מה ≠ נעודד שאילת שאלות ¨ שיבואו מהילדים ß הזדמנויות נתעד את ההזדמנויות ø היכן ø למה ø איך ø אנחנו רואים כאשר Æ ונאסוף ממצאים מהשטח במידה ואפשר נשאל שאלות ונמצא הזדמנויות לחקר ¨ נחזור לגן נדון Æ ובהמשך לפעולה פיזית בשביל או בגן הקשורה לנושא תרגול של איתור הזדמנויות יערך בהשתלמויות השביל ™ ברשות וכן בחניכה של מדריכי ¢ צעד ירוק ¢ שלנו שתפעיל Æ בגן ¢ צעד ירוק ¢

כל אחד מהמערכים מחולק לחלק עיוני המועבר במסגרת מעשי של יציאה ≠ מפגש תוכן בגן ולאחר מכן חלק יישומי לצורך יישום והעמקה ® דק כל טיול ≥∞≠ כ © לטיול בשביל שלנו Æ של התכנים שנלמדו במפגש נצייר ובכל דרך יצירתית ¨ נאסוף פריטים ¨ לאורך השנה נצלם אחרת נרכז את המידע והחוויות שנאסוף במהלך הטיול Æ בשביל יש חלק חשוב בתכנית והוא מהווה עוגן חשוב לתיעוד לביסוס הידע אצל הילדים באמצעות שחזור החוויה והעצמת בנוסף ישמש אותנו התיעוד להעברת Æ הלמידה דרך חזרות הידע לקהילה ולרשות המקומית ולהפצת המסר של אחריות Æ כלפי הסביבה אקטיביזם Æμ ניישם ≠ השביל Ø מומלץ ליישם את התכנים בסביבת הגן Æ בשביל Ø את התכנים בפעולות מעשיות בסביבת הגן בתכנית המפגשים ניתן למצוא מגוון חלופות ליישום רעיונות נוספים מגננות ניתן למצוא Æ לכל מערך פעילות Æ בבנק ההזדמנויות פרויקט קהילתי Æ∂ בפרויקט הקהילתי אנחנו גם יוצרים שינוי לטובת הסביבה ¨ כסיכום לגישה והעמדות שניסינו לחדד במהלך התכנית ובנוסף אנחנו משתמשים בפעולה כדי לחבר אלינו בעלי עניין נוספים מהקהילה ובכך להעמיד את הגן כמרכז חיבור Æ® רשות ≠ שכונה ≠ קהילה ≠ הורים ≠ גן © בקהילה ניתן לבחור פרויקט ממגוון הפרויקטים המוצעים בהמשך האתר או Ø או לבחור רעיון מקורי המותאם לצרכיי השביל Æ הקהילה שלכם השביל ¢ בגן יוקצה קיר תוכן לתכנית ≠ קיר תוכן בו נציג ונמלא לאורך ביצוע התכנית ¢ שלנו את התכנים ופריטים ממפגשי התוכן והטיול בסוף השנה ניצור כרזה שתרכז את Æ בשביל Æ הידע שצברנו במהלך השנה על השביל שלנו

הכנת תכנית מפגשים Æ≥

תכנית ≠ דוגמא לתכנית מפגשים ניתן לראות בנספחים לחצו כאן ≠ מפגשים וטיולים

∫¢ שביל שלנו ¢ טבלת הכוונה לטיולים ב במהלך הסיור המקדים והטיולים בשביל לאורך השנה נעזר בטבלה Æ¢ שביל שלנו ¢ בטבלת הכוונה בכדי לאפיין את ה מגוון רעיונות ודוגמאות של גננות הממחישים מה ניתן לטבלה © Æ במה להתמקד ורעיונות נוספים ¨ למצוא ולספר ® מצומצמת לשימוש בסיור המקדים לחצי כאן

¨ אתן מוזמנות לחלוק חוויות Æ גננת משתפת דברים שלמדתן בשביל שלכן עם ¨ רעיונות הדוגמאות Æ קהילת הגננות המשתתפת בתכנית יופיעו במהדורה הבאה של החוברת ובקבוצות

Æ הוואטסאפ של התכנית בערים

ביצוע סדרת שיעורים וטיולים בפועל Æ¥ דקות כל ≥∞≠ כ © מערכי שיעור ∑≠ התכנית מחולקת ל Æ המסודרים לפי הסדר המומלץ להעברה בגן ® מפגש

š¥¡®

ְִַהשביל

9

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker