השביל שלנו | צעד ירוק

∫ תוכניות ומקורות ידע נוספים Ʊ http://www.sviva.gov.il/ כי הכול קשור“ ≠ “קיימות InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/ P0501-P0600/P0541/P0541.pdf מתווה לתכנון לתכנון תכנית תכנית לימודים לימודים .2 לימודים ללחינוך חינוך סביבתי סביבתי ווקיימות קיימות מרכז ≠ בחינוך בחינוך הקדם הקדם יסודי דע גן האתר לחינוך קדם יסודי ≠ משרד החינוך ≥ המשרד להגנת הסביבה Æ¥ רשות הטבע והגנים Æμ

∫ לדוגמה Æ לעודד יציאה לטיולים בעקבות דמויות ראשיות Æ≤ ≠ לערוך טיול מעגלי יפה בנחל מירון או בעקבות לוחמי בר Æ טיול אל מחילות המסתור הרבות בשפלת יהודה ¨ כוכבא בימי בר ≠ ® מבלי לכוון לבני אדם ובע“ח © חץ וקשת Æ≥ ניתן לבנות חץ וקשת Æ כוכבא שימשו ככלי נשק עיקריים ¨ לצאת לשדה לשחק בחץ וקשת ¨ מחומרים בשימוש חוזר Æ לערוך תחרויות קליעה למטרה ועוד אקטיביזם ≠ אני שומר סביבה Æ∑

סיפורים ושירה ≠ שפה בגישה אינטגרטיבית נורית צדוק Ø בית או גבעה Ʊ ® קישור לסיפור בסוף החוברת ©

אתר חירייה Æ∂ רמת הנדיב Æ∑ קק“ל Æ∏

לימוד על ≠ דויד גרוסמן Ø איתמר מכתב Æ≤ Æ מסלול המכתבים

š¥¡®

ְִַהשביל

51

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker