השביל שלנו | צעד ירוק

שביל Ø פעולות מומלצות ליישום בגן

עיסוק בתכני

תאריך

תאריך

שם המפגש

טיול

מפגש

ליבה

Æ הפרדה ופינוי פסולת למרכזי מחזור ¨ איסוף Ʊ Æ יצירה בחומרים מן הסביבה Æ≤ Æ יצירה מחומרים בשימוש חוזר Æ≥ Æ שימוש בכלים וכוסות רב פעמיים Æ¥ Æ איסוף סוללות משומשות ופינוי למרכזי מיחזור Æμ Æ תיעוד והפצה של פעולות סביבתיות Ʊ Æ® ליידוע הקהילה ומניעת מפגעים © שילוט סביבתי Æ≤ Æ שילוב ושיתוף פעילות סביבתית עם הרשות Æ≥

≠ אני משפיע Æ¥ השפעת בני האדם על הסביבה

שומרי הסביבה

אני שומר Æ∏ אקטיביזם ≠ הסביבה

Æ הפקת מגדיר צמחים ובעלי חיים לשביל שלנו Ʊ ÆÆÆ אימוץ מסורת להגעה רגלית לגן אחת ל Æ≤ Æ פעולה מול הרשויות להסרת מפגעים סביבתיים Æ≥ Æ גינת תבלין קהילתית Æ¥ Æ יער מאכל Æμ לקראת ∫ לדוגמא Æ העלאת קמפיין סביבתי לקהילה Æ∂ Æ ל“ג בעומר Æ שילוט לקהילה בנושאים רלוונטים Æ∑

בחירת פרויקט Æ∂ משותף עם הילדים

_______________________ ∫ אחר

ביבליוגרפיה

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/ כי הכול קשור“ ≠ “קיימות Ʊ P0501-P0600/P0541/P0541.pdf מתווה לתכנון לתכנון תכנית תכנית לימודים לימודים לימודים ללחינוך חינוך סביבתי סביבתי ווקיימות קיימות בחינוך Æ≤ מרכז דע גן ≠ בחינוך הקדם הקדם יסודי עופרה ≠ בסיוע צוות מחלקת מדע וטכנולוגיה ¨ ם ≠ גננת ורכזת היחידה לאיכות סביבה במנח“י י ¨ עובד ע“י אורלי שבח Æ≥ Æ אבידור ורבקה זוהר Æ הגדרות המושגים מתוך ויקיפדיה ואקו ויקי Æ¥

š¥¡®

ְִַהשביל

53

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker