השביל שלנו | צעד ירוק

תוכן עניינים

μ≠±≤

מבואות חינוך סביבתי בגיל הרך ≠ מבוא ¢ השביל שלנו ¢ מבוא לתכנית אבני הדרך בתכנית טבלה מרכזת של מערכי הפעילות בתכנית הכרות רגשית וקוגניטיבית של הסביבה מנקודת מבטו של הילד השביל שלנו ≠ מערכי לימוד ¢ כל מקום הוא קסום ¢ ≠ השביל שלנו Ʊ Æ החושים ≠ חשים את הסביבה Æ≤ מגוון הצמחים ובעלי החיים ≠ חוקרים את הסביבה Æ≥ תחבורה בת קיימא ≠ אני זז Æ¥ בסביבה בריאה ≠ אני בריא Æμ השפעת בני האדם על הסביבה ≠ אני משפיע Æ∂ אקטיביזם ≠ אני שומר הסביבה Æ∑ פרויקטים חברתי מסכם ≠ פרויקט סביבתי לפי תכני ליבה ≠ פעילויות נוספות להרחבה והעמקה נספחים ¢ השביל שלנו ¢ תוכנית גאנטית למערך

∞¥≠∞μ ∞∂≠∞∑ ∞∏≠∞π ±∞≠±± ±≤

±≥

±≥≠±∏ ±π≠≤≤ ≤≥≠≤∂ ≤∑≠≥∞ ≥±≠≥¥ ≥μ≠≥∏ ≥π≠¥≤

¥≥≠μ±

¥≥≠¥μ ¥∂≠μ±

μ≤≠μμ

μ≤≠μ≥ μ¥ μμ μ≥

¢ השביל שלנו ¢ תכנית ≠ מכתב חשיפה להורים מפה פתוחה לתיעוד טיול בשביל עם ההורים בבילוגרפיה

š¥¡®

ְִַהשביל

3

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker