השביל שלנו | צעד ירוק

ˇ פרוייקטים

פרויקטים אפשריים נוספים שיכל ∫ לבחור נמרוד

ם י ל י ב ש ה ת א ° ם י י ק נ ם י ר י א ש מ י ח פ ל ת ל ו ס פ ה ת א ° ים כ י ל ש מ ה פ אש ה

Æ חקר של משפחת הקיפודים Ʊ לימוד מעמיק על הקיפודים למציאת היכן הם Æ פתרון לבעיית המגורים מהן התכונות שמאפיינות ø מתגוררים Ø שתילה של עוד שיחים בסביבה ∫ מציאת פתרון ø אותם Æ הכנת שביל עוקף Ø שינוי תוואי השטח

תכנית חקר ופעולה למען משפחת הקיפודים בשביל שלנו

כללי Ø הוספת שלטים על בעיית הפסולת ≠ שילוט Æ≤ Æ התנהגות בשביל

שביל הקיפודים ל ש ם י נ י מ ה ר י ד ג מ

Æ הכנת מגדיר מינים לשביל הגן Æ≥

š¥¡®

ְִַהשביל

44

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker