ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

551

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

501 ׀ גיליון 2018 יוני 46 ׀ שנה 551 ׀ גיליון 2022 אוגוסט ירחון למיסוי משפט וכלכלה ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 גיליון 2018 יוני

נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים ל יוך גי ול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטו ח קצר העב ת נכס מבעלות פרטית לחברה בבעלות אותו אדם תמורה בגין הסכם אי תחרות של בעל מניות - האם הכנסה הונית או פירותית? עובדים זרים אינם זכאים לנקודות זיכוי מכוח פקודת מס הכנסה כפי שניתן לתושבי ישראל הידבקות בקורונה במהלך השתלמות הוכרה כפגיעה בעבודה 2019 הוצאות מחיה לשנת

על שומה?! השתלמות ייחודית מפגשים 2 בת

בהדרכת

מקצועית ומעשית

בהשתתפות סמנכ"ל שומה ופקידי שומה לשעבר ברשות המיסים שתעניק ידע מקצועי בהתנהלות מול רשויות המס בכלל ודיוני שומות מע"מ וניכויים בפרט הליכי שומה שומות מע"מ שומות ניכויים השגות ערעורים ניהול מו"מ מול מפקחי המס

מספר המקומות מוגבל!

> להרשמה ופרטים נוספים

ידע, תובנות, טכנולוגיה קו מנחה כספים

hashavim.co.il *8109

ה י ר ח ו ן ל מ י ס ו י , משפ ט ו כ ל כ ל ה

דבר העורך קוראים יקרים,

551 מס' 2022 אוגוסט

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

רשות המסים הקימה לאחרונה יחידה חדשה הכוללת צוותי מבקרים שיפעלו במשרדי פקידי השומה ברחבי הארץ, ומטרתה ביקורת ניהול ספרים בעסקים קטנים – מעסק לבניית

משנה לעורך מאירה טולדו

צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

ציפורניים ובשלנים ביתיים ועד משרדי רואי חשבון ועורכי דין. מרשות המסים נמסר כי הצוותים יטפלו בעסקים שקיים לגביהם חשש לאי רישום תקבולים ולניהול ספרים לקוי. ניהול ספרים תקין מהווה מעין "חזקת חפות" בהליכי שומה. מי שספריו נפסלו חשוף לעונשים כספיים ומקל על פקידי שומה ומנהל מע"מ לקבוע שומה לפי מיטב השפיטה, הגבוהה הרבה יותר מהכנסות העסק בפועל. גם פעולות פשוטות ויומיומיות כמו רישום תקבול מיד עם קבלתו, וגם פעולות מורכבות יותר, כגון ניהול ספר הזמנות, ספר תלמידים, ספר אורחים וכו', עשויות לגרום ליחידת הביקורת לפסול את ספרי העסק אם לא ייעשו במועד. באתר כל מס, אתר המיסים האינטרנטי מבית חשבים - תוכלו למצוא כלי להפקת מסמך המפרט חובות ניהול ספרים לכל סוגי העסקים. צוות המומחים שלנו עומד לרשותכם בכל שאלה בתחום ניהול הספרים, ומכללת חשבים מציעה השתלמויות בתחום.

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

מנכ"ל צח דרוקר

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ 67778 , תל אביב 12 יד חרוצים 03-5680888 טלפון מרכזיה: 03-5680891 פקס מערכת: meira@hashavim.co.il דוא"ל מערכת: WWW.HASHAVIM.CO.IL אינטרנט:

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

קריאה נעימה,

ש"ח 2,083 ירחונים 12 דמי חתימה ל- (לא כולל מע"מ)

רו"ח אליק גנדלמן

4 2022 אוגוסט 551 ידע למידע

כתבו החודש

רו"ח ליבנה נדב עו"ד מלכא אבישי עו"ד מרציאנו קרן עו"ד (רו"ח) ד"ר נס שלמה רו"ח ומשפטן סנדו אייל עו"ד רו"ח פרידמן אבי רו"ח צח-גלרט אורנה רו"ח קירו עופר עו"ד רוזנברג יגאל עו"ד רוטמן גיא רו"ח רופא יצחק עו"ד שיינוולד ראקל רו"ח שמש רוזט

חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים יזרעאלי אלי, עו"ד רו"ח ירון יוסי, רו"ח כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) מזון (סמי) שמואל, יועץ מס מיניביצקי יהושע, רו"ח פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח רו"ח (משפטן) חיבה ישי עו"ד רו"ח חיות גרמן מר חיטמן חיים רו"ח חסונה אחמד עו"ד (רו"ח) טיקוצקי ירון עו"ד רו"ח יזרעאלי אלי עו"ד רו"ח יניב סיימון רו"ח ירון יוסי רו"ח ישועה יוסי עו"ד ורו"ח כהן יובל עו"ד כהן יוני עו"ד כהן עינב עו"ד כהן קובי רו"ח כרמי אייל עו"ד כרמי מאיה ד"ר (עו"ד) ליבוביץ' אריה

עו"ד אוחנה אפי רו"ח, עו"ד אלימי גדי עו"ד ורו"ח אסנפי איתן עו"ד רו"ח ארויו רונן עו"ד רו"ח אריה רמי עו"ד אשרוב לילך

רו"ח בר רונית עו"ד גבע משה עו"ד גבע שוש עו"ד גולדמן אורי רו"ח (משפטן) גורנשטיין אלי יועץ מס גל מיכאל עו"ד רו"ח דהן יעקב עו"ד דורון אלי רו"ח (עו"ד) דרייפוס אריאל רו"ח הילמן טובה

עו"ד רו"ח שער שניר עו"ד ורו"ח שרים הדס

משתתפים:

פרידמן צבי, רו"ח פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח צרפתי קובי, עו"ד, רו"ח רוזנבאום אבי מומחה פנסיוני רוטמן גיא, עו"ד שלומי טבח, עו"ד רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח)

אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח ארצי רן, רו"ח גבע משה, עו"ד גוז לביא רחלי, עו"ד, רו"ח גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח)

הילמן טובה, רו"ח הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2022 אוגוסט 551 ידע למידע 5

תוכן עניינים

מאמרים ופסקי דין מס הכנסה

תמורה בגין הסכם אי תחרות של בעל מניות - האם הכנסה הונית או פירותית? עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי; עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס; 12 עו"ד יגאל רוזנברג עובדים זרים אינם תושבי ישראל לעניין הזכאות לנקודות זיכוי ואופן ניכוי המס על ידי המעסיק שלהם - בית המשפט אישר את עמדת רשויות המס עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי; עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס; עו"ד יגאל רוזנברג בית המשפט שוב ביטל החלטה של ועדת הערר לענייני קורונה עו"ד רו"ח רמי אריה מיליון ש"ח 120 מיסוי מכירה ושימוש בזכויות ביטול שומת מס בסך עו"ד רו"ח רמי אריה דוח סיכום פעילות ועדות ערר למענקי קורונה קייטנה בעבודה - האם גם מס הכנסה משתתף? רו"ח (עו"ד) אריאל דרייפוס הזכאי להטבה בריווח מדרגות המס בקביעת שכר "נטו" עו"ד עינב כהן נדחתה בקשת עורך דין לביטול הרשעתו בעבירות מס: מעמדו עו"ד שוש גבע פס"ד משה דן כעורך דין מהווה נסיבה מחמירה - ביקורת על רשות המסים: לא עדכנה את הציבור כי גבתה ביתר עו"ד שוש גבע פס"ד כרייני בגין פעולות אכיפה - התקבלה עמדת פקיד השומה שיש לפסול ספרי חברה: נוהלו תוך סטייה 19 23 עו"ד רו"ח רמי אריה 26 28 30 31 34 16

עו"ד שוש גבע פס"ד זבדצקי מהוראות מס הכנסה -

38

תוכן עניינים

6 2022 אוגוסט 551 ידע למידע

עובדים זרים אינם זכאים לנקודות זיכוי מכוח פקודת מס הכנסה כפי עו"ד שוש גבע פס"ד דניאל יחזקאל שניתן לתושבי ישראל - נדחתה בקשה להארכת מועד להגשת ערעור שומה: לא ניתנה הצדקה עו"ד שוש גבע פס"ד אל הואשלה לאיחור כה ממושך בהגשתה -

42

47

מיסוי בין-לאומי

רו"ח נדב ליבנה A/114 וטופס- 114 מצא את ההבדלים – טופס סמ/ פטור ממס במכירת נכס מקרקעין ביוון – דעו עם מי יש לכם עסק

50

רו"ח, עו"ד גדי אלימי

52

מיסוי מקרקעין ) מהווה אירוע חייב לפי חוק TRUST הקניית מקרקעין בישראל לנאמנות ( רו"ח רונית בר; רו"ח (משפטן) ישי חיבה מסמ"ק (הלכת גליס) העליון: העברת נדל"ן מיוצר הנאמנות לידי הנאמן חייבת במס לפי עו"ד שוש גבע פס"ד גליס חוק מיסוי מקרקעין - נדחתה על הסף תביעה לביטול עסקת מקרקעין שהוגשה נגד לשכת רישום עו"ד שוש גבע פס"ד שורקא ולשכת מיסוי מקרקעין - נדחתה טענת חברת אחזקות כי רכישת מניות בחברה אחרת אינה פעולה עו"ד שוש גבע פס"ד רוק גלן אחזקות בע"מ באיגוד מקרקעין - מס ערך מוסף העברת חבות המע"מ על מקבלי שירותי בנייה, כוח אדם, ניקיון ושמירה רו"ח (משפטן) ישי חיבה העליון קיבל טענת נישום כי חשבוניות שהוציא שלא כדין לא גרמו נזק עו"ד שוש גבע פס"ד מיכאל פרץ לקופת המדינה - נדחה ערעור חברה שקיזזה באופן שיטתי מס תשומות על יסוד חשבוניות פס"ד א.ח.י.מ שירלי עבודות בניה ופיתוח שהוצאו שלא כדין -

54

57

61

64

69

71

עו"ד שוש גבע

75

תוכן עניינים

2022 אוגוסט 551 ידע למידע 7

נדחה ערעור של עברייני מס על חומרת העונש שהושת עליהם: עו"ד שוש גבע פס"ד אבו טיר האינטרס הציבורי גובר - חודשי מאסר בפועל הוטלו על מנהל חברה שלא הגיש דוחות מע"מ 12 עו"ד שוש גבע פס"ד אלקיעאן יוסף במועד - מיליון ש"ח 2.5- חודשי מאסר בפועל וקנס הושתו על נישום שניכה כ 14 עו"ד שוש גבע פס"ד תלג'י מס תשומות שלא כדין - בוטלה הרשעת נישומים בעבירה של אי הגשת דוחות מע"מ: ביטוח לאומי תוספת דחיית פרישה נבחנת לפי הכנסות בשנת מס ולא "בשנת גיל" רו"ח אורנה צח-גלרט; מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה נשללה זכאות אלמנת מנוח שאינו תושב ישראל לקצבת שאירים רו"ח אורנה צח-גלרט; מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה הידבקות בקורונה במהלך השתלמות הוכרה כפגיעה בעבודה רו"ח אורנה צח-גלרט; מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה עו"ד שוש גבע פס"ד היינה ניהול גנים סילקו את המחדל –

80

82

85

88

91

95

98

כספים, בנקאות וכלכלה הנחיות בנק ישראל - מטבעות וירטואליים לחשבונות בנקאיים

עו"ד רו"ח רמי אריה

101

שאלות ותשובות מס הכנסה העברת מניות במתנה מאב לבן כשלאב יתרת חוב בחברה

עו"ד ורו"ח יובל כהן

103

עו"ד קובי כהן נוסחת המיסוי לגילוי מרצון ליהלומנים התרת נקודות זיכוי כנגד מס ששולם על משיכה שלא כדין מקופת גמל

104

רו"ח אחמד חסונה חבויות מס בכניסת שותף לחברה פעילה במהלך השנה

106

עו"ד רו"ח גרמן חיות

107

תוכן עניינים

8 2022 אוגוסט 551 ידע למידע

עו"ד רו"ח אבי פרידמן מיסוי מומחה חוץ שעבד לסירוגין בישראל חברה בת לא פעילה - האם חייבת להגיש דוחות ולפתוח תיק? עו"ד לילך אשרוב חלוקת הכנסות בחברה משפחתית שמבקשת לחזור בה מלהיות חברה עו"ד אפי אוחנה משפחתית עקב פטירת הנישום המייצג מס הכנסה ומע"מ החלים על חברה אמריקאית שמנהלת מועדון חברים מקוון ועורכת כנסים בישראל ועו"ד ראקל שיינוולד רו"ח יצחק רופא מכירת אחזקות בידי בעל מניות המפצל את התמורה מהמכירה בין

108

110

111

113

עו"ד רו"ח אלי יזרעאלי שתי חברותיו

114

רו"ח טובה הילמן דיווח לרשויות המס בגין העברות כספים בעמותה LLC חובת דיווח ומיסוי בישראל בגין העברת שליש החזקה בחברת

115

רו"ח אייל כרמי לפקודה 103 העברת נכסים תמורת מניות לפי סעיף

116

רו"ח יוסי ישועה דיווח לרשות המסים בידי בעל מניות בגין תמורה ממכירת מניות בחברה שחלקה יהיה באופציות למימוש עתידי . אלי גורנשטיין M.B.A ) רו"ח (משפטן מעמדו של עולה חדש שחזר לחו"ל לאחר חודש וחצי מיום עלייתו רו"ח ומשפטן אייל סנדו לעניין מיסויו כתושב ישראל הגשת ערעור בידי נישום שהחזיר מענקי קורונה וסורב מאחר שדיווח

117

118

120

עו"ד רו"ח יעקב דהן על המענקים כהכנסות פטורות דרישת ריבית והצמדה לאחר הפחתת מקדמות מ"ה לפי

122

עו"ד גיא רוטמן ) לפקודה 2 (א)( 190 סעיף הצגה בדוחות הכספיים סוגי רווחי הון מניירות ערך הנסחרים בחו"ל עו"ד רו"ח רונן ארויו כאשר נוצרים הפרשי שער מועד פריסת מענק פרישה שניתן בסוף שנת המס והפרשי פדיון מחלה

124

128

רו"ח רוזט שמש בתחילת שנת המס העוקבת

132

תוכן עניינים

2022 אוגוסט 551 ידע למידע 9

רו"ח עופר קירו 161 נוהל חישוב המס בפיצויים על פי טופס א לפקודה 104 העברת מניות של חברת בית לפי סעיף עו"ד רו"ח סיימון יניב חישוב שיערוך בגין הפרשי שומה הפרשי ריבית והצמדה עו"ד משה גבע מפעל מועדף או מפעל טכנולוגי מועדף על פי החוק לעידוד השקעות הון רו"ח יוסי ירון ניכוי הוצאות בהקמת עסק חקלאי חדש לנישום שמנהל במקביל יועץ מס מיכאל גל פעילות שיווק בתי מלון מיסוי העברת מניות בין בעלי מניות בהפסקת פעילות החברה עו"ד ורו"ח הדס שרים קיזוז הפסד מניירות ערך של שני בני זוג כנגד רווח הון של אחד מהם עו"ד רו"ח אריאל דרייפוס חובת דיווח לחברה בישראל על החזקה בנאמנויות שהנהנה והיוצר ד"ר (עו"ד) אריה ליבוביץ' תושבי חוץ והנכסים אינם בישראלהה חברה שהוקמה בחו"ל בידי בעל מניות ישראלי ומועסקים בה בחו"ל עובדים ישראליים חייבת בדיווח ותשלום מס על הכנסותיה בחו"ל עו"ד ורו"ח איתן אסנפי גם בישראל קיזוז הוצאות וקיזוז הפסדים כנגד רווח הון ממכירת דירת מגורים בחו"ל

134

135

136

137

138

139

140

141

142

רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס העברת מניות במתנה מאב לבן כשלאב יתרת חוב בחברה

143

עו"ד ורו"ח יובל כהן

144

מיסוי מקרקעין היבטי מיסוי מקרקעין באיחוד חלקות במקרקעין בין שני אחים

עו"ד יוני כהן

145

עו"ד מאיה כרמי חלוקת נכסי עיזבון לעניין חוק מיסוי מקרקעין

146

תוכן עניינים

10 2022 אוגוסט 551 ידע למידע

הקלה במס רכישה לנכה שרוצה לרכוש דירה נוספת

עו"ד רו"ח שניר שער שינוי חלוקה בין יורשים לאחר הוצאת צו ירושה לעניין חוק מיסוי מקרקעין

147

עו"ד אבישי מלכא

148

מס ערך מוסף חובת דיווח ותשלום מע"מ בגין כריית מטבע וירטואלי

עו"ד קרן מרציאנו

149

כספים וחשבונאות

עו"ד אורי גולדמן הבאת מזומנים מחו"ל לארץ

150

חוזרים והוראות ביצוע מס הכנסה

רשות המסים בישראל 2019 הוצאות מחיה לשנת עדכון תהליך עבודה בקליטת בקשות לרישום ייצוג במס הכנסה, רשות המסים בישראל בתיקי שכירים שאינם חייבים בהגשת דוח ה"אזור האישי" המחודש ללקוחות רשות המסים רשות המסים בישראל הבהרות לעדכון תהליך עבודה בקליטת בקשות לרישום ייצוג מס הכנסה, בתיקי שכירים שאינם חייבים בהגשת דוח רשות המסים בישראל רשות המסים פרסמה "מסלול ירוק" חדש בנושא קביעת עלות רשות המסים בישראל לנייר ערך נסחר לצורך ניכוי המס במקור

151

159

161

162

164

מס ערך מוסף (ג) לתקנות מע"מ 23 הודעה בדבר עדכון סכומים בתקנה

רשות המסים בישראל

165

רשות המסים בישראל אכיפת חוק אזור סחר חופשי באילת

166

תוכן עניינים

2022 אוגוסט 551 ידע למידע 11

ביטוח לאומי

הגדלת תגמולי המילואים למשרתים במילואים

המוסד לביטוח לאומי ומעלה 40% הטבה בבנקים למבוטחים שנקבעה להם נכות

167

המוסד לביטוח לאומי

167

חקיקה

חוקים חוק מענק סיוע לעסקים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות זן 2022 אומיקרון של נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התשפ"ב-

168

179

2022 ), התשפ"ב- 261 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס'

181

2022 ), התשפ"ב- 262 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' חוק הבחרות לכנסת העשרים וחמש (הוראות מיוחדות

182

2022 ותיקוני חקיקה), התשפ"ב-

תקנות תקנות הביטוח הלאומי (תגמולים למשרתים במילואים) (תיקון),

195

2022 התשפ"ב-

196

2022 ), התשפ"ב- 2 תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה) (תיקון מס'

מדדים ושערי מט"ח

197

2022 מדדים לחודש יוני

198

2022 שערים יציגים לחודש יולי

ידע במספר

199

מראה מקום

202

12 2022 אוגוסט 551 ידע למידע

מס הכנסה

תמורה בגין הסכם אי תחרות של בעל מניות - האם הכנסה הונית או פירותית? עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי; עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס; עו"ד יגאל רוזנברג

חברה פרטית מכרה חלק מפעילותה לחברה אחרת והתחייבה להימנע מתחרות עם החברה הרוכשת. במקביל נחתם הסכם נפרד בין הבעלים של החברה המוכרת לבין החברה הרוכשת ובמסגרתו התחייב גם הבעלים שלא להתחרות עם החברה הרוכשת, וזאת כנגד קבלת תמורה נפרדת אשר שולמה לו ישירות. האם הכנסתו של בעל המניות בגין התחייבותו להימנע מתחרות עם החברה הרוכשת היא הכנסה הונית או פירותית, והאם הפרדת התמורה המשולמת לחברה המוכרת ולבעל המניות שלה נעשתה באופן אותנטי, או שמדובר בהסדר פיקטיבי שמטרתו להימנע מתשלום מס על ידי בעל המניות? אלה הן השאלה אשר נדונו בפסק דין חדש של בית המשפט 30423-01- ) המחוזי בתל אביב (ע"מ (ת"א אלי כהנא אחזקות בע"מ נ' פקיד שומה 20 .) 3 תל אביב

רקע עובדתי חברת האחים אייזנברג בע"מ (להלן: "החברה המוכרת") הייתה חברה פרטית בבעלותו המלאה של מר אליה כהנא (להלן: "הבעלים"), אשר בין יתר עיסוקיה העולמית FEI שימשה סוכנת של חברת לצורך מכירה, התקנה ומתן שירות FEI למיקרוסקופים אלקטרוניים מתוצרת בישראל. לאחר שנים ארוכות שבהן שימשה בתחום FEI החברה המוכרת סוכנת של המיקרוסקופים האלקטרוניים בישראל, להעביר את פעילות FEI ביקשה חברת השיווק ומתן השירות לידיה ומשכך נכרת בין הצדדים הסכם למכירת פעילותה של החברה המוכרת בתחום המיקרוסקופים (להלן: FEI האלקטרוניים לידי חברת 3.3 "החברה הרוכשת") בתמורה לסך של מיליון דולר. במסגרת הסכם המכירה

- דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות', שהינו DTKG&G הכותבים - ממשרד עו"ד אחד המשרדים הגדולים והמובילים בישראל בתחום המסים, הנדל"ן, חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ליטיגציה אזרחית, שוק ההון, היי-טק, דיני עבודה דיני הגירה ועוד. המשרד מדורג בדרך קבע על ידי מדריכי הדירוג השונים כמשרד בולט ומוביל בתחומי התמחותו.

מס הכנסה מאמרים

2022 אוגוסט 551 ידע למידע 13

הבעלים הגיש השגה על השומה שהוצאה לו, ולאחר שזו נדחתה, הגיש ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב אשר דחה את ערעור המס מכמה נימוקים אשר יפרטו להלן. הכרעת בית המשפט - האם הסכם אותנטי או הסכם פיקטיבי בעניין זה קבע בית המשפט כי קיים ספק רב באשר לאותנטיות ולהיגיון הכלכלי של הסכם אי התחרות הנפרד אשר נחתם בין החברה הרוכשת לבין הבעלים וכי מרב האינדיקציות מצביעות על כך שמדובר בהסכם שכל תכליתו היא ניסיון להתחמק מתשלום מס מצד הבעלים. את מסקנתו שלעיל ביסס בית המשפט על כמה נימוקים עיקריים: ● כפי שהתברר מחומר הראיות אשר הוצג בפני בית המשפט, בראשית הדרך סוכמה בין הצדדים תמורה מיליון ש"ח ורק 5.5 כוללת בסך של בשלב מאוחר יותר סוכם לפצל את ההתקשרות ואת התמורה לשני הסכמים נפרדים, הסכם אחד על מיליון דולר לחברה המוכרת 3.3 סך מיליון דולר 2.2 והסכם נפרד על סך לבעלים. בית המשפט הוסיף וקבע כי במסגרת המשא ומתן שהתנהל בין הצדדים פוצלה התמורה הנפרדת לבעלים מתוך התמורה הכוללת אשר סוכמה מלכתחילה כתמורה המגיעה לחברה המוכרת, ולא התווספה לתמורה אשר מלכתחילה סוכמה בין הצדדים.

התחייבה החברה המוכרת להימנע מכל תחרות עם החברה הרוכשת בתחום הפעילות הרלוונטי והבעלים אף חתם על ערבות אישית להבטחת התחייבותה זו של החברה המוכרת. לצד ההסכם שנערך בין שתי החברות, ערכו לבין הבעלים FEI הצדדים הסכם נפרד בין במסגרתו התחייב הבעלים באופן אישי לכל בתחום הפעילות FEI פעילות המתחרה עם הרלוונטי וזאת למשך שלוש שנים ובתמורה מיליון דולר. 2.2 נוספת בסך של הבעלים דיווח על הכנסתו מכוח הסכם אי התחרות כהכנסה הונית ושילם בגינה מס רווח הון כדין, ברם פקיד השומה דחה את הצהרתו של הבעלים והוציא לו שומה בצו. הנימוק העיקרי לשומה שהוצאה בידי פקיד השומה היה כי הסכם אי התחרות הוא בגדר עסקה פיקטיבית אשר נועדה לאפשר לבעלים להתחמק מתשלום מס. בתוך כך הבהיר פקיד השומה כי התמורה אשר מיליון דולר 2.2 שולמה לבעלים בסך של היא למעשה חלק מהתמורה אשר הייתה אמורה להיות משולמת לחברה המוכרת בגין מכלול התחייבויותיה, כך שהיה על החברה המוכרת לשלם בגינה מס חברות, ולצורך משיכתה מהחברה המוכרת היה על הבעלים לשלם נוסף על כך מס דיווידנד. כמו כן הבהיר פקיד השומה כי גם אם היה מדובר בהסכם אותנטי ובהכנסה שהגיעה מהחברה הרוכשת ישירות לבעלים, עדיין אין מדובר בהכנסה הונית אלא בהכנסה פירותית שבגינה היה על הבעלים לשלם מס הכנסה בהתאם לשיעור המס השולי שבו הוא מחויב (ולא מס רווח הון).

מס הכנסה מאמרים

14 2022 אוגוסט 551 ידע למידע

● כפי שהתברר מחומר הראיות, היוזמה לפיצול ההסכם הגיעה מצדו של בעל המניות או החברה המוכרת, ולא מצדה של החברה הרוכשת, אשר הייתה אדישה לסוגיית פיצול התמורה ופיצול ההסכם. במסגרת ההסכם בין החברה המוכרת לבין החברה הרוכשת, החברה המוכרת ממילא התחייבה להימנע מכל תחרות עם החברה הרוכשת בין שבעצמה ובין שבאמצעות מי מטעמה, כאשר באותה עת המשיך הבעלים לשמש בעלים ומנהל של החברה המוכרת והוא אף חתם על ערבות אישית להבטחת התחייבויותיה של החברה המוכרת. במצב דברים זה קבע בית המשפט שגם אילולא נחתם הסכם נפרד עם הבעלים ספק רב אם הייתה לבעלים יכולת חוקית להתחרות עם החברה הרוכשת. עוד קבע בית המשפט כי היה ספק רב באשר לערך ולהיגיון הכלכלי של הסכם אי התחרות הנפרד אשר נחתם בין החברה הרוכשת לבין הבעלים, ועל כל פנים לא הוצג כל הסבר מניח את הדעת באשר לסכום התמורה אשר נקבע באותו הסכם מכלל שווי העסקה. 40% נפרד המהווה לנוכח כל אלה קבע בית המשפט כי קיים ספק רב באשר לאותנטיות של הסכם אי התחרות והתמורה שנקבעה בו, וכי סביר יותר להניח כי מדובר בהסכם שכל תכליתו הייתה להימנע מתשלום מס על ידי הבעלים.

הכרעת בית המשפט - האם תמורה הונית או תמורה פירותית נוסף על כל האמור לעיל בחן בית המשפט כיצד יש לסווג את התמורה בגין הסכם אי תחרות - האם כתמורה הונית המחויבת בתשלום מס רווח הון או כתמורה פירותית המחויבת בתשלום מס הכנסה בהתאם לשיעור המס השולי החל על הבעלים, וגם בעניין זה דחה בית המשפט את טענות המערער וקיבל את טענות פקיד השומה - וזאת מהנימוקים שלהלן: בית המשפט ציין כי בפסקי דין קודמים אשר דנו בסוגיה נקבע כי ניתן לסווג תמורה המשולמת בגין התחייבות לאי תחרות בשני האופנים, וזאת בהתאם לנסיבות הרלוונטיות בכל מקרה ומקרה. כך, כאשר ההתחייבות לאי תחרות גודעת לחלוטין את העץ שממנו מפיק הגורם המתחייב את הכנסתו באופן שאין הוא יכול עוד להפיק כל הכנסה ממקור זה - הרי ניתן לראות בהכנסה המשולמת בגין אותה התחייבות הכנסה הונית. מאידך גיסא, כאשר מדובר בהתחייבות שאינה גודעת לחלוטין את מקור פרנסתו של המתחייב אין מדובר בהכנסה הונית ויש לסווגה כהכנסה פירותית. פרמטר נוסף שיש לבחון לעניין זה הוא האם הכנסתו של הגורם המתחייב (לפני שהתחייב להימנע מתחרות) הגיעה לו מכוח עבודתו כעובד שכיר ומשולמת לו למעשה חלף שכר עבודה, אשר היה משולם לו אילולא התחייב להימנע מתחרות. כך, כאשר מדובר בעובד שכיר, הנטייה תהיה

מס הכנסה מאמרים

2022 אוגוסט 551 ידע למידע 15

המוניטין שלו בתחום במשך כל שנות אי התחרות ולא הייתה כל מניעה כי יחזור לעסוק בתחום בחלוף שלוש שנות אי התחרות. גם מסיבה זו קבע בית המשפט כי לא ניתן לראות את התחייבותו של הבעלים ככזו הגודעת את העץ שממנו הפיק את פרנסתו. לסיכום כפי שממחיש פסק הדין של בית המשפט המחוזי בתל אביב שלעיל, בעל מניות בחברה המעוניין לקבל תמורה נפרדת בגין התחייבות לאי תחרות עם עסקיה של החברה או עם עסקיה של חברה אחרת הרוכשת את פעילות החברה, בנסיבות דומות לאלה שנדונו בפסק הדין, יידרש לעמוד בתנאים רבים ומורכבים כדי שהכנסתו תיחשב הכנסה הונית, אולם הדבר בהחלט אפשרי. בין היתר, כדי לשכנע את פקיד השומה כי מדובר בהתקשרות אותנטית ובהכנסה הונית, יש לכל הפחות להקפיד על כל אלה: לדאוג לכך שכבר מתחילת הדרך המשא ומתן בגין התמורה המשולמת לחברה המוכרת ובגין התמורה המשולמת לבעלים בגין התחייבות לאי תחרות יתנהל בשני אפיקים נפרדים ולא יושאר לסוף. לדאוג לכך שתמחור התמורה בגין ההתחייבות לאי תחרות ישקף תכלית כלכלית ריאלית, וכן יהא מבוסס על הערכה ריאלית של שווי "ההון" הנמכר בידי הבעלים, להבדיל משווי השכר שאובד לבעלים בכובעו כמנהל שכיר בחברה.

לראות בתמורה המשולמת בגין התחייבות להימנע מתחרות, תשלום חלף שכר עבודה המהווה הכנסה פירותית. על בסיס שני השיקולים שלעיל הגיע בית המשפט לסקנה כי במקרה הנוכחי יש לראות בהכנסתו של הבעלים בגין הסכם אי התחרות הכנסה פירותית: ראשית, בית המשפט קבע כי עיקר הכנסתו של הבעלים בתקופת עבודתו כמנכ"ל של החברה המוכרת הגיע לו מתוך משכורות שמשך מהחברה המוכרת כעובד שכיר של החברה. בנסיבות אלה, ניתן לראות את עיקר התמורה ששולמה לבעלים בגין התחייבותו להימנע מתחרות כתמורה המשולמת חלף שכר עבודה. שנית, בית המשפט קבע כי גם לאחר הפסקת פעילותה של החברה המוכרת בתחום המיקרוסקופים האלקטרוניים, החברה, באמצעות הבעלים ושאר עובדיה, המשיכה את פעילותה בתחומים רבים נוספים שבהם היא הייתה פעילה. משכך, היקף הכנסותיה ורווחיה של החברה כמעט ולא נפגע כתוצאה מהפסקת הפעילות בתחום המיקרוסקופים האלקטרוניים וכך גם שכרו של הבעלים כמנכ"ל החברה לא נפגע כלל. בנסיבות אלה קבע בית המשפט כי לא ניתן לראות את התחייבותו של הבעלים להימנע מתחרות כגדיעה של העץ שממנו הפיק את הכנסותיו. שלישית, על בסיס העדויות שהובאו בפניו קבע בית המשפט כי בפועל, הגם שהבעלים עמד בהתחייבותו ונמנע מתחרות עם החברה הרוכשת, הוא שמר על קשריו ועל

מס הכנסה מאמרים

16 2022 אוגוסט 551 ידע למידע

כידוע תכנוני מס עשויים להיות לגיטימיים במקרים המתאימים, אולם כשמם כן הם - דורשים תכנון קפדני לכל אורך ההליך, מתחילתו ועד סופו, וכן התאמה של התכנון למציאות העובדתית הקונקרטית. ניסיון "להלביש" תכנון אגרסיבי שאינו תואם את המציאות העובדתית עשוי להביא לכישלון התכנון ולהטלת חיובים ולהוצאות רבות מעבר לסכום המס הבסיסי.

ככלל, כאשר מדובר בבעלים של חברה שעיקר הכנסתו מגיע מתוך שכר עבודה המשולם לו בגין עבודתו כמנכ"ל החברה, הדבר יקשה על בחינת התמורה בגין התחייבות לאי תחרות כתמורה הונית, אולם כאשר מדובר בבעלים של חברה אשר עיקר הכנסתו מגיע מתוך חלוקת רווחי החברה, הדבר עשוי להיות אפשרי. לבסוף, כדי שפקיד השומה יכיר בהכנסה כהכנסה הונית, יש לבחון האם לאחר חתימת הסכם אי התחרות, הכנסתו של הבעלים מאותו מקור פרנסה אכן נגדעת.

עובדים זרים אינם תושבי ישראל לעניין הזכאות לנקודות זיכוי ואופן ניכוי המס על ידי המעסיק שלהם - בית המשפט אישר את עמדת רשויות המס עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי; עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס; עו"ד יגאל רוזנברג

שבמקור, מדובר במס המגיע מן העובד ולא מן המעסיק). כפי שנקבע בפסק דין חדש של בית המשפט המחוזי במחוז מרכז אשר פורסם לאחרונה, כאשר מדובר בעובד זר, הרי חישוב חבות המס שלו תהיה שונה, שכן אין העובד הזר זכאי לנקודות זיכוי המגיעות לתושב ישראל. במצב זה, משלא ניכה המעסיק את

מעסיק המחויב לנכות מס במקור לעובדיו, נדרש גם לחשב את סכום המס שעליו לנכות לכל עובד. בין יתר הפרמטרים המשפיעים על חבות המס של העובד מצויה סוגיית זכאותו לנקודות זיכוי שונות המוקנות לכל עובד. ככל שהמעסיק עורך חישוב שגוי של סכום המס שעליו לנכות מן העובד, הרי הוא עשוי להיות מחויב לשלם את ההפרש שאותו לא ניכה משכרו של העובד (הגם

- דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות', שהינו DTKG&G הכותבים - ממשרד עו"ד אחד המשרדים הגדולים והמובילים בישראל בתחום המסים, הנדל"ן, חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ליטיגציה אזרחית, שוק ההון, היי-טק, דיני עבודה דיני הגירה ועוד. המשרד מדורג בדרך קבע על ידי מדריכי הדירוג השונים כמשרד בולט ומוביל בתחומי התמחותו.

מס הכנסה מאמרים

2022 אוגוסט 551 ידע למידע 17

מרכז החיים של העובדים הזרים בישראל. משכך, הוציא פקיד השומה שומה מטעמו לכל אחד מהמעסיקים, ובמסגרתה נערך חישוב מחודש של סכום המס שיש לנכות מהעובדים, ללא נקודות הזיכוי (אשר אינן מגיעות לעובד זר, כאמור). המערערים חלקו על קביעת פקיד השומה וטענו כי: ● ראשית, על פי הוראות הפקודה, מתקיים בנוגע לעובדים הזרים השוהים בישראל תקופה ממושכת המבחן המהותי של "מרכז החיים", כך שהללו הם תושבי ישראל לכל דבר ועניין; ● שנית, עמדת רשות המסים וכן תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר) מנוגדות להוראות האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לתאילנד בכך שהן יוצרות אפליה בין אזרחי ישראל לבין אזרחי תאילנד בכל הנוגע לחבות המס המוטלת על העובד, על בסיס אזרחות בלבד. בשולי הדברים ראוי לציין כי תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר) תוקנו העניקו 2014 במהלך השנים, והחל משנת התקנות נקודות זיכוי לעובדים זרים בתחום הסיעוד בלבד, ואילו החל משנת תוקנו התקנות בהדרגה כך שתחילה 2017 העניקו חצי נקודת זיכוי גם לעובדים זרים שאינם עובדים בתחום הסיעוד ובהמשך הורחבה הזכאות לנקודת זיכוי אחת, אולם בכל מקרה היקף נקודות הזיכוי המגיעות לעובד זר על פי התקנות הללו נופל באופן

מלוא סכום המס המגיע מעובדיו הזרים, עליו לשלם את ההפרש (בצירוף ריביות 39 , דניאל ו- 20-12-21928 וקנסות). (ע"מ אח' נ' פקיד שומה נתניה) הרקע לתובענה 40 פסק דינו של בית המשפט המחוזי עסק ב- מערערים, חקלאים אשר העסיקו עובדים תאילנדיים במסגרת עבודות החקלאות שבהן עסקו. ככלל, מדובר בעובדים אשר שהו או התעתדו לשהות בישראל פרקי זמן ממושכים של עד חמש שנים. המערערים ראו בעובדיהם הזרים תושבי ישראל ויצאו מתוך הנחה כי על פי הוראות פקודת מס הכנסה והמבחנים המקובלים, מרכז חייהם של העובדים הזרים נמצא בישראל. בתוך כך, מדובר בעובדים אשר שהו בישראל באופן רציף במשך למעלה משלוש שנים, עבדו בישראל, נהנו מביטוח לאומי בישראל, קיימו יחסים חברתיים בישראל וכד'. על רקע כל אלה, חישוב המס שערכו המערערים לעובדיהם נערך בדומה לחישוב המס הנערך לעובד שכיר תושב ישראל, תוך הפחתת חבות המס בגין "נקודות זיכוי" הקבועות בהוראות פקודת מס הכנסה. ואולם פקיד השומה סבר כי העובדים הזרים אינם תושבי ישראל, ואין הם זכאים לנקודות הזיכוי המגיעות לתושבי ישראל. קביעה זו של פקיד השומה התבססה הן על הוראות תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר) שהיא הוראת חוק ספציפית, והן על שלילת ההנחה של המעסיקים בנוגע להיות

מס הכנסה מאמרים

18 2022 אוגוסט 551 ידע למידע

נקודות זיכוי אינן מכשיר לקביעת שיעורי מס שונים כי אם הטבה הניתנת לעובד, וגם אם הייתה מתקבלת הטענה כי האמנה למניעת כפל מס אוסרת על הטלת שיעורי מס שונים על האזרחים של שתי המדינות המתקשרות, אין כל פסול במתן הטבת מס לתושבי מדינת ישראל במובחן מאזרחי מדינה זרה. מעבר לכל אלה נקבע כי גם אילולא ניתנו הוראות התקנות הספציפיות, הרי הוכחת מרכז החיים היא עניין אישי הנוגע לכל עובד ועובד בנפרד, בעוד המערערים לא הביאו ראיות להוכחת מרכז חייו של כל אחד מהעובדים, לרבות תצהירו של כל אחד מהעובדים. לסיכום אם כן, העסקת עובד זר שונה מהעסקתו של עובד ישראלי בכל הנוגע לאופן חישוב המסים שיש לנכות משכרו. ככל שאתם מעסיקים עובד זר, יש לערוך חישוב רלוונטי של שיעור המס ושל נקודות הזיכוי המגיעות לאותו עובד על פי הוראות התקנות, נכון לשנת המס הרלוונטית, ולא על פי הכללים הרגילים החלים על עובד ישראלי.

משמעותי מהיקף נקודות הזיכוי המגיע לתושב ישראל שאינו עובד זר.

הכרעת בית המשפט בית המשפט קיבל כאמור את עמדת רשות המסים, דחה את עמדת המערערים, וקבע כי ככלל, הוראות תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר) הן הוראות חוק ספציפיות המחייבות לעניין עובדים זרים והן הותקנו מכוח הסמכה מפורשת הקבועה בפקודה. יתרה מכך קבע בית המשפט כי הדין הישראלי רואה בעובד הזר מי שאינו תושב ישראל ומי שמרכז חייו אינו נמצא בישראל. כך למשל, החוק מאפשר קבלת אשרת שהייה לעובד זר לתקופה מוגבלת בלבד, הניתנת להארכה מעת לעת, ואינו מאפשר מתן אשרת שהייה מראש לתקופה ממושכת. בנסיבות אלה נקבע כי אין כל סתירה בין הוראות התקנות לבין הוראות האמנה למניעת כפל מס, שכן ההבחנה בין עובד ישראלי לבין עובד זר אינה מתבצעת על בסיס אזרחות אלא על בסיס תושבות, שהרי ככלל, הדין בישראל אינו רואה בעובד הזר תושב ישראל. נוסף על כך נקבע כי

מס הכנסה מאמרים

2022 אוגוסט 551 ידע למידע 19

בית המשפט שוב ביטל החלטה של ועדת הערר לענייני קורונה עו"ד רו"ח רמי אריה

החליטה החברה על שינוי 2019 במהלך שנת המבנה הארגוני בה, באופן שהשירותים המסופקים על ידה לא יבוצעו ויסופקו על ידי עובדיה, אלא על ידי קבלני משנה. לפיכך, חדלו עובדיה מלהיות מועסקים וחלקם החלו לספק לה שירותים כקבלני משנה. פרצה מגפת הקורונה, 2020 בחודש מרץ וענף המלונאות, אשר היה המקור העיקרי של הכנסותיה מלקוחות בענף זה, היה אחד מענפי התעסוקה אשר הושפעו באופן משמעותי מההגבלות. רשות המסים דחתה את בקשת החברה , 2020 לקבלת מענק לחודשים מאי-יוני בנימוק כי חלה ירידה בפעילות העסקית בחברה בתקופה שקדמה לתקופת המענק, שאינה תוצאה של התפשטות נגיף הקורונה. עוד ציינה בהחלטה כי החברה פיטרה , עובדה 2019 עובדים מחודש נובמבר המעידה על צמצום פעילות החברה. ועדת הערר דחתה את טענת רשות המיסים וקבעה כי לא נסתרה על ידה ההנחה בדבר

בית המשפט המחוזי קיבל פעם נוספת ערעור על החלטה של ועדת הערר לענייני קורונה, ופסק לטובת המערערת – החברה, כשהוא מדקדק וקובע כי אין לוועדת הערר סמכות להרחיב את חזית הטענות של רשות המיסים שאינה מופיעה בהחלטה בהשגה של רשות המיסים; כי עליה לנמק את החלטתה; וכן כי חלה עליה חובה מוגברת להקפיד על מתן זכות טיעון שוויונית לשני הצדדים. במיוחד בנסיבות שמהן עולה כי קביעתה חריגה ומנוגדת ללשון החוק. סוגיה זו של היעדר מתן החלטה מנומקת והיעדר מתן זכות טיעון על ידי ועדת הערר, נדונה בבית המשפט המחוזי בעניין חברת , מאגמה 48298-11-21 מאגמה (עמ"נ ישראל פרויקטים בע"מ נ' רשות המיסים, ), שהגישה ערעור 12.6.2022 ניתן ביום לבית המשפט המחוזי על החלטת ועדת הערר לענייני קורונה, שדחתה את הערר שהגישה לקבלת מענק סיוע בעד השתתפות בהוצאות קבועות. 2015 החברה החלה את פעילותה בשנת ועיקר לקוחותיה הם מענף המלונאות.

הכותב - עורך דין רו"ח רמי אריה הוא שותף בכיר במשרד עורך דין דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, www.ralc.co.il גוטמן, עמית גרוס ושות' והעורך של אתר מסים ועסקים

מס הכנסה מאמרים

20 2022 אוגוסט 551 ידע למידע

מנגד, רשות המיסים טענה כי החלטת הוועדה סבירה ונכונה ואין מקום לבית המשפט להתערב בה. לוועדת הערר סמכות להתערב בקביעת מחזור הבסיס בהתאם (ב) לחוק לסיוע כלכלי המאפשר 21 לסעיף לוועדה לקבל כל החלטה אחרת במקום הרשות. מידת ההתערבות של בית המשפט בהחלטות ועדת הערר לענייני קורונה, והיקפה בית המשפט קבע ככלל כי מידת ההתערבות שלו תהיה מצומצמת במיוחד - למקרים של התערבות בממצאים עובדתיים, או בקביעות מקצועיות, שהן בתחום מומחיותה של ועדת הערר. עם זאת, 27710- בפס"ד ב.ג. בטחון הצפון (עמ"נ , ב.ג. בטחון הצפון אבטחת מוסדות, 06-21 ליווי טיולים ומתן שירותי רפואה בע"מ נ' ), נקבע 3.1.2022 רשות המיסים, ניתן ביום כי מקרים שבהם החלטת ועדת הערר היא שגויה מיסודה או עלולה להוביל לעיוות דין של ממש – מצדיקים את התערבות בית המשפט בהחלטתה. כך יתערב בית המשפט, בין היתר, בהחלטות הנגועות בחוסר סבירות מהותי, החלטות בלתי מנומקות, החלטות שהתקבלו בחוסר תום לב מצד ועדת הערר, החלטות שנפל בהן פגם קיצוני כגון השפעת שיקולים זרים או פגיעה בכללי הצדק הטבעי, בהחלטות שבהן מתגלית טעות מהותית במסקנה המשפטית, להבדיל מקביעות עובדתיות הנובעת מהערכה שגויה של הממצאים העובדתיים.

קיומו של קשר סיבתי בין הירידה במחזור העסקאות בתקופת הזכאות בהשוואה לתקופת הבסיס לבין השפעתו הכלכלית של נגיף הקורונה. למעשה, ועדת הערר קיבלה את עמדת החברה. למרות קביעה זו, הוועדה מצאה לנכון לקבוע כי החברה עוסקת ב"ענף עונתי" וכי מחזורי עסקאותיה מאופיינים בתנודתיות מסוימת, זאת אף על פי שרשות המיסים לא טענה זאת. הוועדה בחנה מהו מחזור תקופת הבסיס הראוי, לגישתה, שישקף את הפעילות העונתית של החברה להכרעה בדבר שיעור הירידה במחזורי העסקאות. כך קבעה ועדת הערר כי יש לערוך ממוצע של מחזורי העסקאות החל מחודש מרץ , לפיו חלה ירידה 2020 ועד פברואר 2019 35.18% במחזורי העסקאות בשיעור של בלבד בין תקופת הבסיס לתקופת הזכאות, ועל כן החברה אינה זכאית למענק. החברה הגישה ערעור לבית המשפט, שבמסגרתו טענה בין היתר כי רשות המיסים טענה להיעדר קשר סיבתי, טענה אשר נדחתה באופן מלא על ידי ועדת הערר, ועל כן הערר היה צריך להתקבל. כמו כן, נטען כי לוועדה לא הייתה סמכות להתערב בקביעת מחזור הבסיס הקבוע בנוסחה שבחוק והתערבותה נעשתה באופן שרירותי וללא כל נימוק. נוסף על כך, נטען כי הסטייה מהנוסחה שבחוק תיעשה במקרים חריגים ומוצדקים בלבד, לאחר מתן זכות טיעון.

מס הכנסה מאמרים

2022 אוגוסט 551 ידע למידע 21

ולא בכתב התשובה לערר. בשום שלב ועדת הערר לא העלתה לדיון את הטיעון ולפיו "תנודתיות" במחזורי העסקאות או "עסק עונתי" מהווים הצדקה להתערבות במקדם. ועדת הערר נושאת בתפקיד מעין-שיפוטי. על כן, חובתה להקפיד על מתן זכות טיעון שוויונית לשני הצדדים הטוענים בפניה, ולהקצות זמן ראוי לשמיעת טענות הצדדים - בוודאי כשמסתמנת פגיעה בזכויות הפרט. בית המשפט קבע כי בענייננו לא ניתנה לחברה כל הזדמנות לטעון - לא באשר לקביעה בדבר היותה "עסק עונתי" כביכול, ולא באשר לתנודתיות מחזור עסקאותיה. לפיכך, יכולת ההגנה של החברה נפגמה מהותית וזכותה להליך הוגן נרמסה. בהתנהלות הוועדה נפל פגם מהותי, היורד לשורשה של ההחלטה, ויש בו כשלעצמו כדי לפסול את החלטת הוועדה. הוועדה אינה רשאית לקבוע קביעות עובדתיות בלא שתישמענה טענות ותובאנה ראיות בפניה. חובת הוועדה לאפשר לחברה לשטוח טענותיה היא חובה מוגברת, בנסיבות שבהן ברור כי קביעה של מקדם השתתפות בהוצאות קבועות היא חריגה ומנוגדת ללשון החוק.

כאשר בפני בית המשפט מתבסס הרושם כי ועדת הערר לא קיימה כלל דיון בסוגיות מושא הערעור, או שהתייחסותה למכלול הנסיבות או השלכותיהן הייתה בחסר, או שהמידע שעמד בפניה לשם קבלת ההחלטה היה חסר – יש מקום להתערבות בהחלטה, גם בממצא עובדתי. פגיעה בזכות הטיעון של החברה כאמור, ועדת הערר קיבלה את טענת החברה, וקבעה כי קיים קשר סיבתי בין הירידה במחזורי העסקאות בתקופת הזכאות - בהשוואה למחזורי העסקאות בתקופת הבסיס - להתפשטות נגיף הקורונה. הוועדה דחתה מפורשות את עמדת הרשות. ניתן היה לצפות שוועדת הערר תורה על קבלת הערר ודחיית עמדת הרשות. אלא שוועדת הערר החליטה לקבוע תקופת בסיס שונה מזו הקבועה בחוק הסיוע הכלכלי בשל "התנודתיות המסוימת" בענף עיסוקה של החברה, שאותו מצאה לנכון להגדיר "עסק עונתי". לחוק ניתנה 21 בית המשפט קבע כי בסעיף לוועדת הערר סמכות לאשר החלטה של רשות המיסים, לבטלה ולקבל החלטה אחרת במקומה או להחזיר את העניין עם הוראות למנהל. ואולם, יש לבחון את אופן הפעלת הסמכות על ידה. בענייננו, הרשות לא טענה בשום שלב טענות בדבר היות עסקה של החברה "עסק עונתי" ואף לא טענה ל"תנודתיות" במחזורי העסקאות, לא במסגרת ההחלטה בהשגה

חוסר סבירות בהחלטת ועדת הערר

הוועדה לא נימקה או הסבירה מדוע "תנודתיות ענף עיסוקה" של החברה כביכול, מצדיקה, לגישת הוועדה, סטייה מנוסחת החישוב של המענק הקבועה בחוק

מס הכנסה מאמרים

22 2022 אוגוסט 551 ידע למידע

"תנודתיים" רק על סמך בחינת שנת מס אחת. לכל הפחות נדרשה בחינה של מחזור , 2018 העסקאות של החברה גם לשנת המס וזאת לא נעשה. בית המשפט הוסיף וציין כי לרשות המסים, כרשות מנהלית, קיימת חובה לקבוע אמות מידה ברורות לסטייה מנוסחת החישוב של המענק, ולפרסמן לציבור הנישומים. בוודאי בחלוף שנתיים מאז חקיקת חוק הסיוע הכלכלי, כשהנחיות ואמות מידה שכאלו עדיין אינן קיימות. משום כך אנו ממליצים לבעלי העסקים שתביעתם למענק נדחתה בהחלטת ועדת הערר לענייני קורונה או כאלו שעדיין נמצאים בהליכים לפני החלטה של ועדה זו, להתייעץ ולהיעזר בנו, עורכי דין ורואי חשבון בעלי ניסיון וידע מקצועי רב מאוד, בהתדיינויות מסוג זה, כדי שיוגש ערעור מנומק, הכולל את כל הטענות והאסמכתאות הרלוונטיות להצלחה.

ובאופן שונה מעמדת הרשות. נוסף על כך, הוועדה לא נימקה מדוע בחרה בתקופה של שנה שלמה, מדוע הייתה סבורה שניתן לעשות ממוצע שנתי, ומדוע נבחרו דווקא , 2020 עד פברואר 2019 החודשים מרץ בעוד בחירה בתקופה אחרת הייתה עשויה להביא לתוצאה שונה שהייתה מזכה את החברה במענק. לפיכך, בית המשפט קבע כי יש לראות בהחלטה כזו החלטה שרירותית ובלתי סבירה, אשר אינה מגשימה את מטרת המחוקק, אלא עומדת בסתירה לו. שכן, רק במקרים חריגים נתונה הסמכות לסטות מהנוסחה, ואין להפוך את החריג - לכלל. "תנודתיות" אינה מילת קסם שנועדה לאפשר לרשות או לוועדת הערר לסטות מגבולות הנוסחה הקבועה בחוק, ולהצדיק בחינה פרטנית ומדוקדקת של הוצאות העסק. עוד נקבע כי לא ניתן לקבוע כי עסק מסוים הוא בגדר "עסק עונתי" או עסק שמחזוריו

מס הכנסה מאמרים

2022 אוגוסט 551 ידע למידע 23

מיסוי מכירה ושימוש בזכויות ביטול מיליון ש"ח 120 שומת מס בסך עו"ד רו"ח רמי אריה

יש לבטל שומת מס שהוצאה לחברה בסך מיליון ש"ח. 120 של מדינגו היא חברה ישראלית שפיתחה משאבת אינסולין אלחוטית ייחודית עבור רכשה חברת 2010 חולי סוכרת. בשנת רוש את מלוא הון מניותיה בתמורה לכ- מיליון דולר ארצות הברית, בתוספת 160 מיליון דולר לפי אבני 19 תשלום בסך של דרך מוסכמות. בכך הפכה מדינגו לחברה בת של חברת רוש. כחצי שנה לאחר רכישת המניות, נחתמו בין מדינגו לבין רוש ארבעה הסכמים בעלי תחולה רטרואקטיבית: הסכם למתן שירותי מחקר ופיתוח, הסכם למתן שירותים, הסכם למתן שירותי ייצור, והסכם רישיון לשימוש בקניינה הרוחני שפותח עד לאותה עת. נחתם 2013 לאחר מכן, בחודש נובמבר הסכם בין מדינגו ובין כמה חברות אחיות מקבוצת רוש למכירת הקניין הרוחני הישן של מדינגו. במסגרת ההסכם, מדינגו מכרה לרוש את כל זכויותיה וחובותיה, לרבות פטנטים, סימני מסחר, זכויות

מכירת חברות או מכירת נכסים וזכויות קנייניות או קבלת תמלוגים עקב שימוש בהם, במיוחד כאשר מדובר בעסקאות בין צדדים קשורים, יוצרת חיכוכים עם רשויות המס אשר פרשנותן תמיד מחמירה את חבויות המס עקב העסקאות. משום כך חשוב לבדוק, לתכנן ולקבל מראש ולפני ביצוע העסקאות את חבויות המס הצפויות, ולא לחשוש לפעול לפי פרשנות מס מקלה אשר תעמוד גם במבחן ביקורת שיפוטית. כאשר מדובר בעסקאות בין צדדים קשורים, יש חשש לתכנון ואף להעלמת מס על ידי כריתת הסכמים שאינם משקפים את המהות הכלכלית, או במחיר שאינו ראוי. משכך, לא פעם מעלים פקידי השומה טענות לגבי מיסוי של שינוי מודל עסקי, אשר מולן יש לבסס את העובדות ואת הפרשנות בדין להוכחה כי מדובר בעסקאות שלא הושפעו מכך שנעשו בין צדדים קשורים. סוגיה זו של היבטי המס בשינוי מודל עסקי או בשינוי מבנה עסקי בחברה נדונה בבית המשפט המחוזי בעניין חברת מדינגו (ע"מ , מדינגו בע"מ נ' פקיד שומה 53528-01-16 ), אשר קבע כי 8.5.2022 עפולה, ניתן ביום

הכותב - עורך דין רו"ח רמי אריה הוא שותף בכיר במשרד עורך דין דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, www.ralc.co.il גוטמן, עמית גרוס ושות' והעורך של אתר מסים ועסקים

מס הכנסה מאמרים

24 2022 אוגוסט 551 ידע למידע

לאחר מועד הרכישה לא נותר בידי מדינגו דבר, למעט פונקציית מחקר ופיתוח המרוקנת מתוכן של ממש, שכן מדינגו הפכה לחברה בת של רוש. בדיני המס, החשש המרכזי בסוגית עסקאות בין צדדים קשורים, הוא לתכנון ואף להעלמת מס, על ידי כריתת הסכמים שאינם משקפים את המהות הכלכלית, או במחיר שאינו ראוי. המנגנון המקובל להתמודדות עם סוגיה זו הוא "עקרון אורך הזרוע", לפיו יש לבחון את אפיון העסקה ותמחור העסקה. אם העסקה יכולה הייתה להתקיים בין צדדים שאינם קשורים ושאינם בעלי אינטרסים זהים, הרי מדובר בעסקה בתנאי שוק, ובכך מוסר החשש מקיומה של עסקה שכריתתה ותנאיה מושפעים מהקשר שבין הצדדים. בענייננו טען פקיד השומה כי עיקר פעילותה, נכסיה וסיכוניה של מדינגו הועבר לרוש בסמוך לאחר רכישת המניות, ובהמשך להסכמים שנכרתו. לשיטתו מדובר ב"שינוי מבנה עסקי" או ב"שינוי מודל עסקי" המתחייב במס. לגישתו, בנסיבות אלה יש לבחון את מערכת ההסכמים כמכלול, על רקע העסקה לרכישת המניות והתמורה ששולמה בגינן, ונוכח הפיכתה של מדינגו לחברה בשליטה מלאה של רוש. בית המשפט קבע כי מאחר שההסכמים מהווים עסקה בין צדדים קשורים, יש לבחון, בראי הוראות קווי ההנחיה, האם עצם היות הצדדים קשורים השפיע על אפיון העסקה ותמחורה. כמו כן, יש לבחון האם ההסכמים מהווים במהותם מכירה

מיליון פרנק 42.9 רישום וכדומה, בעבור שוויצרי. מדינגו דיווחה לפקיד השומה על מכירת הקניין הרוחני בתמורה לסך של ש"ח. 166,070,190 לעמדת פקיד השומה, מדינגו העבירה את עיקר הפונקציות, הנכסים והסיכונים , 2010 הקשורים לפעילותה כבר בשנת והעברה זו מהווה עסקה הונית המתחייבת במס. לגישתו, מדובר בעסקה בין צדדים קשורים ולכן יש לקבל בספקנות את דיווחי הצדדים והסכמיהם. לפיכך קבע כי למדינגו מיליון 481 הכנסה חייבת בסך כולל של כ- ש"ח והיא מחויבת בתשלום מס בסכום של מיליון ש"ח (קרן). 120 כ- מדינגו טענה כי מכרה את קניינה והפסיקה . כמו כן, 2013 את פעילותה רק בשנת הסכם הרישיון העניק לרוש רק זכויות רישיון בתמורה לתמלוגים לפרק זמן מוגבל ובאופן לא בלעדי, וכי אין בהסכם כדי להעביר בעלות כלשהי בטכנולוגיה או בנכסים. נוסף על כך, מדינגו טענה כי לאחר חתימת ההסכמים היא לא הפסיקה את פעילותה. פונקציית כוח האדם נותרה אצלה - המנכ"ל, אנשי ההנהלה, אנשי המו"פ, אנשי השיווק ואנשי הייצור, כולם המשיכו לעבוד ממשרדי מדינגו. איש לא פוטר או הועבר לרוש ומצבת העובדים שלה רק הלכה וגדלה. גם פונקציות הניהול, המו"פ, הייצור והשיווק נותרו במדינגו. מנגד טען פקיד השומה כי מדינגו נפרדה מפעילותה העסקית לטובת רוש בסמוך . לשיטתו, 2010 לאחר רכישת המניות בשנת

מס הכנסה מאמרים

2022 אוגוסט 551 ידע למידע 25

לא הייתה רשאית להמחותו לצד ג' ללא הסכמת מדינגו. לפיכך קבע בית המשפט כי טענת פקיד השומה כי הקניין הרוחני הישן נמכר במסגרת ההסכמים אינה משקפת את המציאות. מבחינת העברת הסיכונים, קבע בית המשפט כי מדינגו צודקת בטענתה כי בעקבות העסקה קיים בידה הסיכון הנובע מקיומו של לקוח מרכזי אחד, וכי קבלת התמלוגים והמשך פעילותה תלויים בהצלחת המכשיר שפיתחה. הסיכון נותר אצל מדינגו גם באשר לתביעות בגין נזקים כתוצאה מהשימוש במכשיר. ממילא סבר בית המשפט כי אין בהקטנת הסיכונים (והסיכויים בצדם) כשלעצמה כדי ללמד על מכירת פעילות. עסקים יכולים לשנות את התמהיל העסקי שלהם גם מבלי שהדבר יהווה מכירה. בהתאם לקווי ההנחיה, אין להתערב באפיון העסקה בניגוד להסכמים אלא בנסיבות יוצאות דופן, שבהן ההסכמים מופרכים מיסודם, או שהם אינם מאפשרים בשום אופן קביעת מחיר לפי "עקרון אורך הזרוע". לסיכום - לאחר שבחן את אפיון העסקה קבע בית המשפט כי לא מצא בו פגם. כל עוד מדינגו ורוש פעלו בהתאם להסכמים שמקובלים בתעשייה ובנסיבות העניין קיים היגיון בכריתתם, לא נמצא כל פסול באפיון ההסכמים. לפיכך ביטל בית המשפט את מיליון ש"ח 120 קביעת המס בסכום של כ- שהטיל פקיד השומה על מדינגו.

של פעילות מדינגו, אף אם היו נעשים בין צדדים שאינם קשורים ואף אם לא נפל כל פגם בהסכמים כשלעצמם ובתמורה שנקבעה בהם. בית המשפט סבר כי ההסכמים כשלעצמם אינם מהווים מכירת פעילות. פקיד השומה כלל לא בדק את הנסיבות העובדתיות של המקרה בקבעו על סמך ההסכמים בלבד כי מדובר במכירה של הפעילות, מבלי לבחון את העסקה לגופה ואת התנהלות הצדדים לאחריה, כפי שהיה נהוג בצדדים לא קשורים. בית המשפט קבע כי מחומר הראיות עלה כי הפעילות במדינגו נמשכה, לרבות בפונקציות המו"פ, הייצור, השיווק והניהול. מדינגו היא זו שניהלה את תקציב המו"פ, הסכם המו"פ היה מוגבל בזמן ולאחריו מדינגו הייתה יכולה לדון על תנאיו מחדש. אף אם תוצרי פעילות המו"פ אינם שייכים למדינגו לפי ההסכמים, עדיין אין בכך ללמד כי פעילות המו"פ אינה מתבצעת אצלה ותחת אחריותה. באשר לנכסיה של מדינגו קבע בית המשפט כי מכלל הנתונים ניתן ללמוד כי הקניין הרוחני הישן, שהוא לב הפעילות של מדינגו עד לאותה תקופה, נשאר בבעלותה ולא עבר לצמיתות במסגרת הסכם הרישיון, שכן, ההסכם מעניק רישיון לשימוש בקניין רוחני לתקופה קצובה, כאשר מטבע הדברים וכל עוד לא נקבע אחרת, בתום התקופה רוש לא תוכל עוד לעשות בו שימוש. כמו כן, בתוך תקופת הרישיון רוש גם לא הייתה יכולה לנהוג בקניין הרוחני "מנהג בעלים", שכן

מס הכנסה מאמרים

26 2022 אוגוסט 551 ידע למידע

שייעשו מראש לפני ביצוע העסקאות, כדי לוודא שהן נעשו באופן שלא הושפע מהיחסים המיוחדים שבין הצדדים.

אנו מציעים לצמצם את הסיכון שבהתמודדות עם פקיד השומה בעסקאות בין צדדים קשורים, על ידי ביסוסן בבדיקות

דוח סיכום פעילות ועדות ערר למענקי קורונה עו"ד רו"ח רמי אריה

לציבור. זאת בהתאם להחלטות הממשלה ולחוק הסיוע. ועדות הערר רשאיות לקבל את הערר, לדחותו, להחזיר את ההחלטה לדיון נוסף ברשות המסים, או להיכנס לנעלי רשות המסים ולקבל החלטה אחרת במקומה. לרשות הוועדה עומדים כלים שונים לבירור המחלוקת, לרבות סמכות להכרעה במחלוקת על בסיס מסמכים שהוגשו בלבד וסמכות לקיים דיונים בהיוועדות חזותית בזום. נפתחו 2021 בהתאם לדוח, במהלך שנת תיקי ערר בענייני קורונה, מתוכם 1358 55% התקבל סעד לטובת העורר ב- מהתיקים הסתיימו 41% מהתיקים. מהתיקים 14% בפשרה בין הצדדים ו- התקבלו באופן מלא או חלקי או הוחזרו לרשות המסים לבחינה מחודשת.

ברוב העררים שהוגשו לוועדות הערר התקבלה עמדת העוררים במלואה או בחלקה ונדחתה עמדת רשות המסים - כך של ועדת 2021 לפי דוח סיכום פעילות לשנת הערר לענייני קורונה – השתתפות בהוצאות קבועות ומענקי פגיעה ממושכת לעסקים, ומציג את 24.4.2022 אשר פורסם ביום הנתונים על אודות עררים שהוגשו, עררים . 2021 שנדונו והחלטות אשר התקבלו בשנת ועדות הערר לענייני קורונה הן בית משפט מנהלי דיגיטלי, במובן הזה שכל הדיונים בפני הוועדות נערכים באמצעות זום בלבד. הישיבות מוקלטות וגם מתועדות בפרוטוקול הנרשם במהלך הדיון. מטרת הדיונים בוועדות הערר היא ליצור מנגנון של ביקורת שיפוטית על החלטות רשות המסים בדבר בקשות לקבלת מענקים עבור הוצאות קבועות ומענקי פגיעה ממושכת, באופן יעיל, מהיר, שירותי ונגיש

הכותב - עורך דין רו"ח רמי אריה הוא שותף בכיר במשרד עורך דין דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, www.ralc.co.il גוטמן, עמית גרוס ושות' והעורך של אתר מסים ועסקים

מס הכנסה מאמרים

2022 אוגוסט 551 ידע למידע 27

ולבדוק האם אכן מתבצעת עבודה ממושכת העשויה מקשה אחת. , אר – תור בע"מ נ' רשות 1459-21 . ערר 3 ) - נקבע 4.10.2021 המסים (ניתן ביום כי לרשות המסים נתונה הסמכות לחרוג מהנוסחה הקבועה בחוק הסיוע ולקבוע את גובה המענק על פי גובה ההוצאות הקבועות בפועל של העסק, אך סמכות זו נועדה למקרים חריגים. על הרשות לנמק את החלטתה ולתת למבקש המענק הזדמנות להשמיע את טענותיו הן לגבי עצם ההחלטה לבחון את ההוצאות הקבועות בפועל, והן לגבי גובה ההוצאות הקבועות. , נתי זיו – סטודיו זיו 1026-21 . ערר 4 בע"מ נ' רשות המסים (ניתן ביום ) - נקבע כי בעסק שמחזור 5.5.2021 הכנסותיו תנודתי מטבעו קיים חוסר ודאות הטבוע בבחינת ירידת המחזורים, כיוון שלא ניתן לומר שירידת המחזורים בין תקופת הבסיס לתקופת המענק נובעת כולה ממשבר הקורונה. במצב זה יש מקום לערוך חישוב חלופי לתקופת הבסיס, וזאת כדי להביא לחישוב מענק שיגשים את כוונת המחוקק לתת פיצוי בגין השפעת משבר הקורונה ולא עקב עצם קיומו של פער בין תקופת הבסיס לתקופת המענק.

תיקי ועדות הערר עסקו, בין היתר, בסוגיית הקשר הסיבתי בין ירידת המחזורים לבין התפשטות נגיף הקורונה, בסמכות רשות המסים לסטות מהנוסחה הקבועה בחוק, בשאלת הגדרת עוסק הזכאי למענק, בשאלת הגדרת ויתור על דמי שכירות כפגיעה בהכנסות המזכה במענק, בסוגיית עסק חדש, עסק עונתי ועוד. בין החלטות ועדת הערר לענייני קורונה, ניתנו ההחלטות שלהלן: חולון סנטר השקעות 52 ,1119-21 . ערר 1 בע"מ נ' רשות המסים (ניתן ביום ) - ועדת הערר דחתה 17.8.2021 את טענת רשות המסים כי ירידה במחזורים של משכיר נכס אינה נחשבת פגיעה במחזור המזכה במענק בעד השתתפות בהוצאות קבועות. בעקבות ההחלטה והחלטות נוספות בעררים מאוחרים שהכירו בוויתור על דמי שכירות כירידת מחזורים לצורך חישוב המענק, שינתה רשות המסים את מדיניותה בנושא. , ק.סלאמה בע"מ נ' רשות 1071-21 . ערר 2 ) - נדחתה 22.6.2021 המסים (ניתן ביום עמדת רשות המסים כי כל פרויקט הנמשך מעל שנה יש בו כדי להחריג בהכרח את בעל העסק מהגדרת עוסק בחוק הסיוע ומזכאות למענק. נקבע כי יש לבחון את מאפייניו של העוסק

מס הכנסה מאמרים

28 2022 אוגוסט 551 ידע למידע

קייטנה בעבודה - האם גם מס הכנסה משתתף? רו"ח (עו"ד) אריאל דרייפוס

מס (שהרי מדובר בהטבה נטו לעובד), גילום שעלול להיות בשיעור שיביא את ההוצאה הסופית של המעסיק לכפולה כמעט. נראה שהפתרון לנושא מצוי בפקודת מס הכנסה עצמה ובפסיקת בתי המשפט בסוגיית ההטבות לעובדים. פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), ) קובעת "הפקודה" (להלן: 1961 התשכ"א- כי הוצאה שלפי טיבה אינה מיועדת להעניק טובת הנאה אישית לעובד - תהיה הוצאה מוכרת. במילים אחרות, ככל שמדובר בהוצאה שלפי טיבה אינה מיועדת להעניק טובת הנאה אישית לעובד, אלא מהווה "נוחות המעסיק", אזי ההוצאה תותר בניכוי למעסיק, ולגבי הוצאה שכזו גם אין צורך בזקיפת שווי לעובד. בפסיקה עקבית זה למעלה מחמישים שנה שב ומבהיר בית המשפט העליון כי "נוחות המעביד" פירושה שטבעו של התפקיד מצריך את העובד להיזקק לשירות, וכי מדובר בהנאה שכולה או עיקרה הוא צורך התפקיד של העובד. בית המשפט חזר והדגיש לאורך השנים כי יש לבחון את הנושא לאור הנסיבות המשתנות ולאור השתנות הזמנים. יסודות להשתנות הזמנים

החופש הגדול בעיצומו. בעוד הילדים נהנים מחודשיים של כיף, הורים רבים ממשיכים לעבוד ומנסים נואשות לתמרן בין המחויבות למקום העבודה לבין מציאת פתרון לילדים במשך שעות העבודה. פתרון ראוי שיכול לבוא בחשבון הוא קייטנה, אך גם פתרון זה אינו מושלם, מכיוון שבמרבית המקרים הקייטנה לא נמשכת עד שעות הצהריים המאוחרות, בחודש אוגוסט קשה יותר למצוא קייטנות, ובכל מקרה יש לתמרן את זמן היציאה מהעבודה כדי להגיע בזמן לאסוף את הילדים. לאור המצב, בשנים האחרונות גוברת התופעה שלפיה החברות המעסיקות עצמן מצאו פתרון לילדי העובדים - קייטנה הפועלת במתחם העבודה במשך כל חופשת הקיץ. קייטנה כזו מונעת את היעדרות העובד ממקום העבודה לתקופה ממושכת בחופשת הקיץ, ומהווה מעין "אינטרס משותף" של המעסיק ושל עובדיו. אלא שכאן עולה נושא המס, אשר עלול להגדיל את הוצאות המעסיק על קייטנה שכזו באופן דרמטי. זאת, מאחר שאם מדובר בהטבה לעובד החייבת במס, על המעסיק יהיה לזקוף שווי בשכר העובד בגין עלות הקייטנה ולגלם שווי זה לצורך

הכותב – רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס - מומחה בתחומים: מיסוי בינלאומי, מס הכנסה יחידים וחברות, מיסוי מקרקעין, מע"מ, ניהול ספרים, מיסוי שוקי ההון

מס הכנסה מאמרים

2022 אוגוסט 551 ידע למידע 29

פעילות לילדיהם בזמן שהמסגרות הרגילות אינן פועלות. כלומר, מאחר שנקבע כי הוצאה בגין קייטנה תוכר בניכוי, אזי כאשר המעסיק מממן הוצאה זו לא יהיה צורך בזקיפת שווי אצל העובד. לפקודה, אשר 170 אלא שבמסגרת תיקון הגיע בעקבות פסק הדין בעניין ורד פרי, נקבע כי הוצאות להשגחה על ילדים יהיו הוצאות שאינן מוכרות למס. נראה כי בכך חרג המחוקק מהסמכות שניתנה לו על ידי בית המשפט. לאחר שבית המשפט קבע כי לאור עקרונות היסוד החוקתיים של דיני המס ההוצאה היא הוצאה מוכרת, קביעה גורפת של המחוקק כי ההוצאה אינה הוצאה מוכרת סותרת ממילא עקרונות חוקתיים אלו. על כן, נראה כי יש לקרוא את תיקון לפקודה ברוח פסיקת בית המשפט, 170 כקובע שרק החלק "הפרטי" של ההוצאה לא יותר בניכוי. לכן, אם ניתן להוכיח כי מהותה של הקייטנה היא השגחה על ילדי העובדים, כדי שהעובדים יוכלו להיות פנויים להשקיע את מרצם ואת זמנם במקום העבודה, הרי ההוצאה תותר בניכוי למעסיק בלא שיהיה צורך בזקיפת שווי לעובד. המידע המוצג בכתבה הוא מידע כללי בלבד, אינו מהווה ייעוץ משפטי פרטני ומקצועי, לא נועד להחליפו, ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם, באשר כל מקרה ונסיבותיו. כמו כן אין במידע הנ"ל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל

אכן הונחו בפסיקותיהם של בתי הדין לעבודה, אשר קובעים שוב ושוב כי פעילות חברתית היא כיום חלק בלתי נפרד ממקום העבודה, וזאת מאחר שכיום מקום עבודה צריך שיהיה מקום נוח לכל המעורבים בו, כאשר נוחות זו פירושה לא רק נוחות פיזית, אלא גם, ובעיקר, נוחות נפשית. כלומר, יחסי העבודה בעידן המודרני כוללים גם פעילויות חברתיות שמספק המעסיק לעובדיו כדי להגשים את מטרותיו העסקיות. נראה כי ניתן להקיש מכך גם לדיני המס, ועל כן מן הראוי שאם הסוגיה שבשאלה תגיע לפתחו של פקיד השומה, אזי הוא יכיר בהיותה של פעילות הקייטנה לילדי העובדים חלק בלתי נפרד ממארג יחסי העבודה בחברה, ויכיר בהוצאה כהוצאה שיש להביאה בגדר "נוחות המעביד" ולא כטובת הנאה לעובד. סיוע נוסף ניתן למצוא בסעיף אחר בפקודה הקובע כי תשלום של המעסיק, שהיה הוצאה מוכרת בידי עובדו אם היה משולם על ידי העובד, לא ייחשב טובת הנאה לעובד המצריכה זקיפת שווי, והתשלום ייחשב מיידית הוצאה מוכרת של המעסיק. בית 4243/08 המשפט העליון בעניין ורד פרי (ע"א פ"ש גוש דן נ' ורד פרי) (פסק הדין שהכיר בהוצאות טיפול בילדים כהוצאות מוכרות) קבע באופן פרטני לעניין קייטנות כי מדובר בהוצאה מוכרת, שכן חלק ממטרתן הוא השגחה על הילדים בשעה שההורים נמצאים בעבודה. בית המשפט העליון אף נימק את החלטתו בכך ששעות הפעילות והחופשות של הגנים ובתי הספר אינן תואמות תמיד את שעות העבודה ואת חופשות העובד, ולפיכך נאלצים הורים רבים למצוא מסגרות

מס הכנסה מאמרים

30 2022 אוגוסט 551 ידע למידע

ליצירת קשר עם הכותב - amdref@walla.com

פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד.

הזכאי להטבה בריווח מדרגות המס בקביעת שכר "נטו" עו"ד עינב כהן

החובה השונים על המעביד, והמעביד יהיה מחויב "לגלם" את הסכומים המשתלמים "דן" אגודה שיתופית 3-162/ לעובד [דבע מח לתחבורה ציבורית בע"מ נגד מלמלה אמנון , 514 ) 1 ( 1989 ואח', דינים ארצי לעבודה סופרשוק גרינברג 254/99 ; עע 460 ) 1 פדי כ ( ) בע"מ נגד רמי מאנה, דינים ארצי 1992( .] 1477 ) 9 ( 1999 לעבודה במקרה בו חל שינוי בשיעורי המס, הנובע משינוי מהותי בחקיקה, בית הדין הארצי לעבודה קבע, כי העובד יהיה זכאי להטבת המס, על אף ששכרו נקבע ב"נטו". בית הדין קבע, כי הסכמה לתשלום שכר "נטו" אמנם אינה פסולה, אולם, יש לפרש את ההסכמה, כחלה רק במקרה בו השינויים שחלים בשיעורי המס, לרעה ולטובה, הם שינויים רגילים, הנובעים מעדכון שוטף של מדרגות המס, ולא משינויים מהותיים משה אוחנון נ' 272/06 בחקיקה (ע"ע ) בע"מ, מיום 1986 קליניק שיווק מזון ( .)23.07.2007

לתקנות מס הכנסה (ניכוי 7 ו- 3 תקנות 1993 ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג- קובעות, כי החובה לבצע ניכויים משכר ומפיצויים מוטלת על המעסיק. אולם, לפקודת מס הכנסה [נוסח 2 בהתאם לסעיף , החובה לשלמם 1961 חדש] התשכ"א- מוטלת על העובד. הפסיקה קבעה, כי דרך המלך בנקיבת סכומי שכר עבודה ופיצויי פיטורים הינם בסכום "ברוטו", שעה שעל המעביד מוטלות חובות מכוח חוקים שונים לבצע ניכויים זייבלד משה 3-16/ מאותו "ברוטו" [דבע מד נגד עוף העמק בע"מ, דינים ארצי לעבודה .] 185 ) 1 ; פדי טז ( 411 ) 1 ( 1984 כמו כן נקבע, כי אין זה מקובל לפסוק סכום "נטו", שכן שכר, פיצויי פיטורים ותשלומים אחרים של מעביד לעובד, נקבעו לפני ניכוי מס ותשלומי חובה אחרים. עם זאת, המעביד והעובד רשאים להתנות ולקבוע, בצורה מפורשת, כי העובד יקבל לידיו תשלום נטו, ואזי יחולו תשלומי

באדיבות "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.

Made with FlippingBook flipbook maker