ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

555

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

501 ׀ גיליון 2018 יוני 46 ׀ שנה 555 ׀ גיליון 2022 דצמבר ירחון למיסוי משפט וכלכלה ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 גיליון 2018 יוני

2022 עצות ו"טיפים" לתכנון המס לקראת סיומה של שנת המס 2023 ופתיחתה של שנת המס לעצמאים, שכירים 2022 הפרשות לקרן השתלמות בשנת המס ובעלי שליטה 2022 הטבות מס בגין הפקדות לקופת גמל לקצבה בשנת המס מידי שנה 101 לא ידרשו למלא טופס 70 מקבלי קצבת גמלאות מעל גיל

נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים ל יוך גי ול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטו ח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה בבעלות אותו אדם

לאורך תקופה ארוכה אנו עדים לגידול העצום בשווי השוק של מטבעות דיגיטליים ולהתפתחות של נכסים קריפטוגרפיים אחרים דבר שמהווה הזדמנות עסקית ליזמים ואפיק השקעה אטרקטיבי למשקיעים טובי המומחים בתחום ביום עיון ייעודי לציבור המשקיעים או מייצגיהם ירצו בהיבטי מיסוי, חקיקה, ביקורת, חשבונאות ופרקטיקה בהגשת דוחות היבטים משפטיים, מיסויים וחשבונאים מטבעות דיגיטליים ונכסים קריפטוגרפיים

> לפרטים נוספים

hashavim.co.il *8109

ה י ר ח ו ן ל מ י ס ו י , משפ ט ו כ ל כ ל ה

דבר העורך קוראים יקרים,

555 מס' 2022 דצמבר

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

בפס"ד יבדייב שניתן לאחרונה נקבע כי לא התקיימה עסקת אקראי אלא מכירת מיטלטלין לשימוש אישי. באותו מקרה נמכרה קערת 1.35- אלף ש"ח, ב 30- נוי שנרכשה ב

משנה לעורך מאירה טולדו

צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

מיליון דולר, אחרי תשע שנים. יבדייב טען כי אין לו מומחיות בתחום, וכי רכש את הקערה כחפץ נוי לביתו. עם זאת, ייתכן שפריט אמנות בעל ערך אמנותי וכספי רב עשוי לצאת מגדר מיטלטלין לשימוש אישי, כך שמכירתו תתחייב במס רווח הון. , רכש אוליגרך רוסי את הציור "מושיע 2013 בשנת מיליון דולר 128 העולם" של לאונרדו דה וינצ'י תמורת מיליון דולר. 400- מכר אותו ב 2017 ובשנת מי שרוכש ציור של צייר בעל שם בסכום גדול, תוך פנייה למומחה להערכת שווי ולבדיקת האותנטיות של הציור, כנראה רואה בציור גם השקעה, ולא רק חפץ נוי לקישוט הבית. ואולם תמיד ייתכן שהאוליגרך הרוסי רכש את התמונה אך ורק כחפץ נוי לסלון ביתו...

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

מנכ"ל צח דרוקר

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ בני ברק 3 הירקון 03-5680888 טלפון מרכזיה: 03-5680891 פקס מערכת: meira@hashavim.co.il דוא"ל מערכת: WWW.HASHAVIM.CO.IL אינטרנט:

קריאה נעימה,

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

רו"ח אליק גנדלמן

ש"ח 2,083 ירחונים 12 דמי חתימה ל- (לא כולל מע"מ)

4 2022 דצמבר 555 ידע למידע

כתבו החודש

עו"ד ורו"ח יניב סיימון רו"ח כהן דניאל רו"ח כהן אברהם משפטן ויועץ מס כנזי צורי רו"ח ומשפטן סנדו אייל עו"ד רו"ח פרידמן אבי עו"ד ורו"ח פרנקל יועד עו"ד קימל עדי עו"ד קישלס מעיין רו"ח שמש רוזט

עו"ד אוחנה אפי רו"ח עו"ד ג'אנה שוקי עו"ד גבע שוש עו"ד גולדמן אורי רו"ח (משפטן) גורנשטיין אלי רו"ח גייל בתיה

רו"ח גנדלמן אליק רו"ח הילמן טובה רו"ח וייספיש גלבוע עו"ד רו"ח טבח שלומי טסלר נדב

משתתפים:

פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח רוטמן גיא, עו"ד

חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים יזרעאלי אלי, עו"ד רו"ח ירון יוסי, רו"ח כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) מזון (סמי) שמואל, יועץ מס מיניביצקי יהושע, רו"ח

אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח גבע משה, עו"ד גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח)

שלומי טבח, עו"ד רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח)

הילמן טובה, רו"ח הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2022 דצמבר 555 ידע למידע 5

תוכן עניינים

מאמרים ופסקי דין מס הכנסה 2022 עצות ו"טיפים" לתכנון המס לקראת סיומה של שנת המס 2023 ופתיחתה של שנת המס רו"ח אליק גנדלמן לעצמאים, שכירים 2022 הפרשות לקרן השתלמות בשנת המס ובעלי שליטה רו"ח אליק גנדלמן 2022 הטבות מס בגין הפקדות לקופת גמל לקצבה בשנת המס רו"ח אליק גנדלמן בניגוד לעמדת פקיד השומה: תקבולי עסקה למכירת פטנט ימוסו פס"ד ביצ'צ'ו כרווחי הון - עו"ד שוש גבע מיליון ש"ח - 50- קבוצת חג'ג' לא תוכל ליהנות מחסכון מס של כ פס"ד מלון רג'נסי ירושלים עו"ד שוש גבע נדחתה טענת חברה כי תקנות יצוא עקיף יוצרות אפליה בין יצואנים פס"ד זינגר מכשור ובקרה בע"מ ישירים ועקיפים -

10

115

118

124

128

עו"ד שוש גבע

133

מיסוי מקרקעין זהירות במכירת דירות שמשמשות למגורים בלא היתר

עו"ד עדי קימל

138

תוכן עניינים

6 2022 דצמבר 555 ידע למידע

נדחה ערעורו של מנהל מיסוי מקרקעין. השר לשעבר מלכיאור זכאי - פס"ד מלכיאור להטבה במס רכישה עו"ד שוש גבע שני מוכרים שמכרו יחד דירת יוקרה זכאים כל אחד למלוא הפטור פס"ד גבע ממס שבח -

140

עו"ד שוש גבע

145

מס ערך מוסף שנת מאסר וקנס כספי לבעל עסק בשל ניכוי מס תשומות פס"ד חוסיני שלא כדין -

עו"ד שוש גבע

150

ביטוח לאומי האם כדאי לדחות קצבת זקנה מביטוח לאומי? (מחשבון)

נדב טסלר בית הדין קבע כי אירוע ירי של אדם בדרכו לעבודה יוכר כתאונת עבודה עו"ד מעיין קישלס נדחתה עמדת המוסד לביטוח לאומי כי יש לשלול תושבות התובע בטענה כי פס"ד מינונד מרכז חייו בארה"ב - מרב הזיקות לישראל מתקיימות אצלו -

153

157

159

שאלות ותשובות

מס הכנסה קיזוז רווח שנבע ממחילת הלוואת בעלים כנגד הפסדים עסקיים מועברים בחברה רו"ח דניאל כהן בעל מניות שמחזיק באחוז מסוים בחברה א' שמחזיקה באחוז מסוים בחברה ב' לא ייחשב בעל מניות מהותי ויחולו הוראות חברת ארנק

160

. אלי גורנשטיין M.B.A ) רו"ח (משפטן

163

תוכן עניינים

2022 דצמבר 555 ידע למידע 7

בארצות הברית לנישום שבחר לא LLC זיכוי ממס בגין הכנסות חברת להשקיף את החברה בישראל רו"ח אברהם כהן דיווח על הכנסות ממטבעות וירטואליים (קריפטו) לתושב ישראל שהוא אזרח אמריקאי) עו"ד ורו"ח יועד פרנקל 46 תקרת מחזור לעמותה המבקשת קבלת אישור לפי סעיף רו"ח טובה הילמן סוגיית חיוב במס בישראל דיווידנד המחולק בידי חברה זרה לבעלי מניותיה תושבי חוץ שהקימה מוסד קבע בישראל

166

168

175

רו"ח ומשפטן אייל סנדו אירוע מס בהחלפת מניות בחברה בת במניות חברת אם זרה

176

עו"ד רו"ח אבי פרידמן מגבלות השקעה לחברה פרטית

178

עו"ד אפי אוחנה ימים 60 מבחן תושבות לצורך מיסוי הכנסת ימאי אזרח ישראל ששוהה בשנה בישראל רו"ח בתיה גייל ניצול פטור ממס למשיכת פיצויים שנעשה בהם רצף קצבה ובמקביל למשיכת כספי פיצויים הוניים ממעסיק נוסף

180

181

רו"ח רוזט שמש דיווח על פריסת מענק פרישה בדוחות השנתיים

184

משפטן ויועץ מס צורי כנזי התרת הוצאות ריבית על משכנתה בדירת מגורים שחלק ממנה משמש לייצור הכנסה – אירוח של שף

186

עו"ד ורו"ח סיימון יניב תשלום ללא קבלה בעמותה מהווה הוצאה שאינה מוכרת

188

רו"ח גלבוע וייספיש

189

תוכן עניינים

8 2022 דצמבר 555 ידע למידע

מיסוי מקרקעין חיוב מס רכישה לדירה שנרכשה והוצהרה כדירה חלופית ולא נמכרה

רו"ח עו"ד שוקי ג'אנה

190

מס ערך מוסף השלכות מע"מ ומס הכנסה בשינוי ייעוד ממלאי עסקי לרכוש קבוע אצל קבלן בונה בשלב שבו הפרויקט טרם הסתיים

עו"ד רו"ח שלומי טבח

191

כספים, בנקאות וכלכלה קבלת שכר במזומן לחודשיים מראש בגין השכרת דירת מגורים על פי החוק לצמצום השימוש במזומן

עו"ד אורי גולדמן

194

חוזרים והוראות ביצוע הארכת תוקף של אישורים לתיאומי מס לשנה נוספת - דגשים בדבר א לפקודת מס הכנסה 9 חישוב פטור על קצבה לפי סעיף רשות המסים בישראל 101 לא ידרשו למלא טופס 70 מקבלי קצבת גמלאות מעל גיל רשות המסים בישראל מידי שנה ג למשלמי ומקבלי קצבאות - 101 או 101 הקלות בחובת מילוי טופס רשות המסים בישראל תוספת להנחיה הזדמנות אחרונה לפרק מרצון חברה בלי לשלם חובות אגרה בגין שנים בהן החברה לא הייתה פעילה! רק בשבועות הקרובים - הזדרזו להנות מחבילת הטבות מיוחדת לחברות המתפרקות מרצון! 198 רשות המסים בישראל

195

196

197

תוכן עניינים

2022 דצמבר 555 ידע למידע 9

2022 חלוקת תיקונים לכריכת דוחות שנתיים למס הכנסה לשנת המס משרד המשפטים - רשות התאגידים יזמים ודיירים יוכלו לחתום על עסקאות ולדחות את ההצהרה

200

רשות המסים בישראל

201

ביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי 30.12.22 מבצע תשלום חובות למעסיקים עד 30.12.22 טוב לסגור חוב! עצמאים, משתלם לשלם חובות עד

202

המוסד לביטוח לאומי

202

מדדים ושערי מט"ח

203

2022 מדדים לחודש אוקטובר

204

2022 שערים יציגים לחודש נובמבר

ידע במספר

205

מראה מקום

208

10 2022 דצמבר 555 ידע למידע

מס הכנסה

עצות ו"טיפים" לתכנון המס 2022 לקראת סיומה של שנת המס 2023 ופתיחתה של שנת המס רו"ח אליק גנדלמן

במאמר שלהלן נכללו נושאים הפונים למכנה משותף רחב ככל הניתן. מטבע הדברים ייתכנו נקודות פרטניות שלא נסקרו במאמר ורלוונטיות למספר מצומצם של נישומים. כפי שצוין לעיל, יש לבחון את יישום האמור להלן בכל מקרה לגופו, שכן אין המחבר והמערכת אחראים לאי דיוקים ולטעויות. כדאי להיעזר בייעוץ מקצועי מתאים כדי לבחון את יישום האמור לגבי מכלול הפעילות. בכל מקרה שבו מתעורר ספק בעניין פעולה מסוימת, ובכלל, מומלץ לפעול מול רשויות המס בניקיון כפיים, תוך מתן גילוי מלא לכל פעולה שננקטה. במקרים המתאימים ניתן לפנות לקבלת החלטה מקדמית מרשות המסים בקשר להיבטי מס הכרוכים בפעולה מסוימת, וזאת כדי ליהנות מראש מוודאות לגבי ביצוע הפעולה. מאחר שלפנייה בבקשה להחלטה מקדמית ישנן השלכות רבות, מומלץ גם כאן לשקול את מכלול הגורמים ולקבל ייעוץ מתאים טרם ביצוע הפנייה.

הכותב - מומחה במסים, העורך המקצועי של אתר המסים "כל-מס" וירחון "ידע למידע" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

2022 דצמבר 555 ידע למידע 11

תוכן עניינים להקלת ההתמצאות במאמר

עמוד

16 16 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 22 24 25 27 27 28 29 29 29 30 30 31 32 32 33 34 34 36 36 36 36

סקירת הטבות המס לעסקים ולשכירים עקב משבר הקורונה

תמצית התנאים לקבלת מענק האומיקרון

פחת מואץ

החזר מענקי קורנה

דיווח על מענקי קורנה בדוח השנתי

פרסום החלטות ועדות ערר

החזר למעסיקם על ימי בידוד של עובדים

מענק סיוע בהוצאות שכירות לעסקים קטנים ובינוניים

שינוי בחישוב המס עקב הבדלים בהתארגנות ובדיווח

סוגי הנישומים

הבדלים בין מיסוי יחיד לבין מיסוי חברה

עצמאי

שותפות מוגבלת

שכיר חברה

שכיר להלכה (בעל שליטה)

חברות משפחתיות

חברת ארנק

יחיד, שותפות או חברה?

אגודות שיתופיות

קיבוצים

מוסדות ציבור עסקים בחו"ל

שינויי מבנה בחברות מו"פ ומגזר ההיי-טק

העברות בין עסקים פיצול ומיזוג עסקים

פעילות במטבעות וירוטאליים העברות בין בני משפחה חישוב נפרד לבני זוג ניהול חשבונות ודיווח

חובת הגשת דוח שנתי

מבוא

לפקודה 131 סעיף

מס הכנסה מאמרים

12 2022 דצמבר 555 ידע למידע

עמוד

37 37 46 48 49 49 49 49 50 50 50 51 51 52 52 52 52 53 55 55 56 56 56 57 57 58 59 59 59 60 61 61 62 63

א לפקודה - סמכות לפטור מהגשת דין וחשבון 134 סעיף 1988- תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח

שיטות הדיווח

הודעה על תחילת התעסקות

מעבר לשיטה הכפולה בניהול פנקסי חשבונות

ניהול חשבונות במטבע חוץ

מחזור

טיב ניהול החשבונות שיידרש בשנה הבאה ניכוי מס במקור מנכסים או משירותים

שיעור המקדמות לשנה הבאה

מקדמות של נישומים המדווחים בשיטת המזומן

קביעת מקדמות על פי מחזור

כללי קביעת עסקאות, הכנסות או מכירות לעניין מקדמות

דיווח מע"מ מפורט

פיקדונות

סגירת פנקסי החשבונות השלמת רישומים ותיאומים הספירה של המלאי והערכתו

מכירת נכסים הוצאות עודפות ניכוי מס במקור ריבית להלוואות

(ט) לפקודה 3 הלוואות על פי סעיף

) לפקודה 1 (ט 3 סעיף (י) לפקודה 3 סעיף

(י) 3 תקנות קביעת שיעור הריבית לעניין סעיף

התקנות החדשות

שיעור הריבית החדש הלוואות צמודות מטבע

תחולה ניכויים

מס ערך מוסף

שמירת מערכת החשבונות

הגשת דוח שנתי לרשויות מס הכנסה

מס הכנסה מאמרים

2022 דצמבר 555 ידע למידע 13

עמוד

64 64 65 66 67 67 67 67 67 68 68 69 70 71 72 72 73 75 75 76 76 77 77 78 78 78 79 80 81 81 81 82 82 82 83

דיווח ביוזמת הנישום

1985- דיווח לפי חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה

הכנה להצהרת הון

ביקורת פנקסי החשבונות

דחיית הדיווח על הכנסות או הקטנת שיעור המס עליהן

הכנסות פטורות ממס

עיתוי ההכנסות בסיס מזומן בסיס מצטבר

מכירות

הקדמת מכירות

אחריות למוצר שנמכר הקלות במיסוי מקרקעין

הכנסות שכירות - היבטי מיסוי

אופי ההכנסה - הכנסה אקטיבית או פסיבית

עיתוי ההכרה בהכנסה

מסלולי המיסוי השכרת נכס עסקי

הכנסות שכירות מחו"ל עידוד בניה להשכרה

חבות במע"מ

ניכוי מס במקור

הכנסות בני זוג מרכוש הכנסות קבלנים "קבלנים מבצעים" "קבלנים בונים" הכנסה מריבית "רעיונית"

הכנסות הוניות

הכנסות מדיווידנד - השלכות מס דיווידנד - היבט הביטוח הלאומי

דיווידנד שמקבלת חברה

הכנסות ריבית

הקלות במיסוי ריבית הכנסות מניירות ערך

אופציות לעובדים

מס הכנסה מאמרים

14 2022 דצמבר 555 ידע למידע

עמוד

84 84 85 85 86 86 87 87 88 89 89 90 90 91 92 94 95 96 96 96 96 97 97 97 97 98 98 98 98 99 99

הגדלת הוצאות או הקדמת הוצאות

הגדלת הוצאות הקדמת הוצאות

ניכוי הוצאות להתאמת מושכר

הוצאות לשיפוצים

פחת

שיחלוף - החלפת ציוד הכרה בהוצאות רכב

כללי הניכוי

שווי השימוש ברכב

רכב - קיזוז מס תשומות חכירת נכסים ("שכר-מכר") ניכוי הוצאות לפינוי דייר מוגן

הפסדים

סדר קיזוז הפסדים הכרה בחובות אבודים התחייבויות תלויות

תושבי חוץ

מתנות ללקוחות אש"ל לעובדים

מס על שכר

נסיעות לחו"ל

א. כרטיס טיסה ב. לינה בחו"ל ג. שכירת רכב ד. הוצאות אחרות

ה. שכר לימוד

ניכוי הוצאות כיבוד

ניכוי הוצאות לינה וארוחת בוקר בארץ

מחקר ופיתוח

הוצאות בגין השקעה בחיפושי נפט ובסרטים

מס הכנסה מאמרים

2022 דצמבר 555 ידע למידע 15

עמוד

100 100 100 101 101 102 102 102 102 102 102 103 103 104 104 105

הוצאות סוציאליות

ניכוי בשל דמי ביטוח לאומי

קופות גמל לפיצויים

הפרשה על הכנסה משכר המהווה בסיס לפנסיה

קופות גמל בעל שליטה

זיכוי וניכוי בגין הפקדה בקופת גמל ביטוח מפני אובדן כושר עבודה חובת הפרשה לעצמאים הפרשות לקרנות השתלמות א. קרן השתלמות לעצמאי ב. קרן השתלמות לעובד ג. קרן השתלמות לבעל שליטה

זיכוי בעד הוצאות להחזקת קרוב נטול יכולת

הטבות לעולה חדש ותושב חוזר

נקודות זיכוי בגין ילדים

זיכוי על תרומות למוסד ציבורי מאושר 106 הטבות מס על הכנסה מהפקת חשמל והשכרת מקרקעין לצורך הצבת מתקנים להפקת חשמל 106 הסבת רווחים 107 תשלומי מס 108 הקטנת מקדמות 108 תשלום מקדמה על חשבון רווח הון 108 תשלום יתרת המס לשנת המס השוטפת 108 תכנוני מס החייבים בדיווח 109 עמדות חייבות דיווח וחוות דעת 110 צמצום השימוש במזומן ובשיקים 110 חלוקת דיבידנד מרווחים כלואים 112 תשלום מס שנוי במחלוקת לפני הכרעת בית המשפט 112 מע"מ על יבוא שירותים דיגיטליים 112 עדכונים נוספים שהיו השנה 113

מס הכנסה מאמרים

16 2022 דצמבר 555 ידע למידע

ישנן הוראות מיוחדות לאלה שפתחו .1/2019 עסק לאחר ● ירד 1-2/2022 המחזור בתקופת לפחות בהשוואה למחזור 25%- ב (ישנן 1-2/2019 , תקופת הבסיס הוראות מיוחדות לאלה שפתחו עסק ; כמו כן ישנן הוראות 1/2019 לאחר מיוחדות לגבי מי שבתקופת הבסיס היה בחופשת לידה/ שמירת הריון/ מילואים). לעניין זה המחזור לא כולל מכירות לקרוב. ● הירידה במחזור נגרמה בעקבות נגיף האומיקרון. ) לפקודה 2 (9 מוסד ציבורי לעניין סעיף למעט "מוסד ציבורי זכאי" כאמור לעיל. ● קבלן בונה/ מבצע, סוחר נדל"ן. ● גופים מתוקצבים/ בנקים/ חב' ביטוח/ חברי בורסה, וכו'. ● 28/2/2022- ל 1/1/2020 חברה שבין חילקה דיווידנד בסכום העולה על העודפים שהיו לה נכון לסוף שנת .2019 ● , כולל 1/1/2022 מי שסגר עסק לפני מי שדיווח מחזור אפס במהלך תקופת ) וחלה ירידה 1-2/2022( הזכאות משמעותית בהוצאות עסקו. ● מי שדיווח מחזור אפס בתקופה .9-12/2021

סקירת הטבות המס לעסקים ולשכירים עקב משבר הקורונה עם חזרת המשק למצב שגרה, פג תוקף ההטבות שניתנו לרגל משבר הקורונה. אך 2022 בתקופת החודשים ינואר-פברואר חולקו מענקים דומים לאלה שנקראו מענק השתתפות " 2020-2021 בשנים " בתנאים דומים בהוצאות קבועות להלן סקירת ההוראות והתנאים לקבלת : מענק האומיקרון תמצית התנאים לקבלת מענק האומיקרון התנאים ונוסחת חישוב המענק החדש דומים לאלה של מענק ההשתתפות בהוצאות קבועות, אך ישנם כמה הבדלים. במאמר זה סקרנו את רוב התנאים. לכלל התנאים וההחרגות יש לעיין בחוק. ● עוסק מורשה/ עוסק פטור או מוסד כספי ● "מוסד ציבורי זכאי" (מוסד ציבורי ) לפקודה בשני 2 (9 לעניין סעיף תנאים: שליש לפחות מהכנסותיו אינו מתרומות או תמיכה, שליש לפחות מהכנסותיו מקורו במכירת מוצרים או שירותים) ● - בין 2022 ובשנת 2019 המחזור בשנת מיליון ש"ח (לגבי מי 80- אלף ל 18 שרשום באיחוד עוסקים קיים תנאי מיליון). 150 נוסף – מחזור מאוחד עד התנאים לזכאות

חריגים ●

מס הכנסה מאמרים

2022 דצמבר 555 ידע למידע 17

● 2021 בתוספת מענקי הקורונה ששולמו בגין שנת 2021 עוסק שהמחזור שלו בשנת על 15%- (מענקי השתתפות בהוצאות, מענקי סיוע, מענקי פגיעה ממושכת) עולה ב .2019 מחזור שנת ● .2022 לא ניהל ספרים בשנת ● נפסלו . 2022 הספרים של שנת ● א לחוק מע"מ. 71 לא הגיש דוחות מע"מ כולל דוח איחוד עוסקים לפי סעיף מקדם סיוע . 0.4 – מיליון ש"ח בתקופת הבסיס 1.5 אלף עד 300- לבעלי מחזור מ ,0.055 (יהלומנים – עד 0.4- מיליון לפי הנוסחה שלהלן אך לא יותר מ 1.5 לבעלי מחזור מעל :)0.01 סוחרי דלק – עד מיליון ש"ח - לרשות המסים הסמכות לתקן מקדם בהתאם 1 לגבי בעלי מחזור מעל להוצאות הקבועות בפועל. : לעניין זה תשומות תשומות (למעט אלה שנרכשו מקרוב) שנוכו לעניין מע"מ (למעט תשומות ציוד) בתוספת תשומות במע"מ אפס ובתוספת הוצאות שנוכו לצורכי מס שאינן תשומות (לדוגמה ארנונה, הוצאות מימון). הוצאות שכר נחסכות (רק אם התוצאה חיובית) 1-2/2019 בתקופה 102 הוצאות השכר של עובדים שדווחו בטופס פחות 1-2/2022 השכר בתקופה 1.25 כפול 6 כפול הוצאות שכר נחסכות - תשומות בשנת בסיס למעט תשומות ציוד 0.85 * - 1 = מקדם מחזור בשנת בסיס מחזור בשנת בסיס

מס הכנסה מאמרים

18 2022 דצמבר 555 ידע למידע

ש"ח ולא יעלה 9,350- המענק לא יפחת מ אלף ש"ח. 600 על

ישנן הוראות מיוחדות לגבי עסקים שנפתחו 1/1/2019 לאחר חישוב המענק אלף 300- אלף ש"ח ל 18 בעלי מחזור שבין ש"ח בתקופת הבסיס יקבלו מענק בסכום שלהלן (ללא קשר לשיעור ירידת מחזור): מחזור בתקופת הבסיס, באלפי ש"ח סכום מענק 50 עד 18 מעל 3,000 50-100 4,350 100-150 5,300 150-200 6,250 200-250 8,000 250-300 9,350 אלף ש"ח - לפי נוסחה 300 בעלי מחזור מעל הבאה: 1.5 לבעלי מחזור עד 0.4( מקדם סיוע מיליון או לפי נוסחה כאמור לעיל לבעלי מיליון) 1.5 מחזור מעל כפול המחזור בתקופת בסיס כפול המכפיל בהתאם לשיעור הירידה במחזור כלהלן: שיעור ירידת המחזור מכפיל 40% עד 25% מעל 0.1 60% - 40% 0.2 80% - 60% 0.35 80% מעל 0.5

תביעת המענק ניתן לתבוע את המענק באתר רשות המסים יום לאחר מועד פרסום החוק 14 החל מ- יום. למנהל סמכות 90 ) במשך 4/7/2022( לדחות הן את המועד הראשון להגשה, הן את המועד האחרון. רשות המסים תקבע את הזכאות למענק יום במקרה 20 יום (בתוספת עוד 100 בתוך שעוסק נדרש למסור נתונים נוספים). המענק ישולם בתוך חמישה ימים ממועד קביעת הזכאות. יום – 21 אם לא נקבעה זכאות למענק בתוך ; אם לא 40% יקבל העוסק מקדמה בשיעור יום – יקבל העוסק 28 נקבעה זכאות בתוך .20% מקדמה נוספת בשיעור תשלום ביתר תשלום ביתר יוחזר לרשות המסים בתוספת הפרשי הצמדה. אם עוסק תבע מהמענק 50% מענק בסכום העולה על המגיע לו לפי חוק, יוטל עליו קנס בשיעור מהסכום שנתבע ביתר. 25%

הוראות נוספות המענק אינו חייב במע"מ.

ניתן להגיש השגה על קביעת מענק. ההשגה תוגש לרשות המסים. על תוצאות ההשגה ניתן להגיש ערר לוועדת הערר שטיפלה במענקי הקורונה הקודמים.

מס הכנסה מאמרים

2022 דצמבר 555 ידע למידע 19

כל דין, לכן יש "כפל מבצעים": מי שזכאי לשיעור פחת גדול מהרגיל במסגרת החוק לעידוד השקעות הון או תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעורי פחת), או דין אחר, יהיה זכאי גם 1986- התשמ"ו

רואה חשבון או יועץ מס רשאים לייצג בקשר למענק. נקבעה "תקופת בסיס חליפית" לעצמאית שבתקופת הבסיס הקטינה פעילות בשל לחוק 7- ו 6 אחת הסיבות המנויות בסעיפים עבודת נשים (היריון, לידה וכד') ולעצמאי שבתקופת הבסיס היה בשירות מילואים לפחות שבעה ימים. פחת מואץ כדי לתמרץ רכישת רכוש קבוע ולעזור לעסקים על ידי הקדמת הוצאות נחקקה הוראת שעה לפחת מואץ במסגרת תקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת . התקנות מקנות 2020- שעה), התשפ"א כפל שיעור פחת לרכוש קבוע שנרכש בין והתחיל לשמש 30/6/2021- ל 1/9/2020 ביצור הכנסה תוך שלושה חודשים מיום , לפי המאוחר 30/6/2021 רכישתו או ביום (ניתן לדחות את מועד ההפעלה במקרים מיוחדים). על פי לשון התקנות ההטבה חלה על ציוד לרבות מכונות ורכב עבודה כהגדרתו בפקודת התעבורה, שאינה משאית ולמעט נכס בלתי מוחשי. רכב עבודה מוגדר בפקודת התעבורה כרכב שציוד עבודה מורכב עליו באופן קבוע, או שמבנהו עשוי לביצוע עבודה, ואינו מיועד להובלת משא או להסעת נוסעים. נראה כי ההטבה תחול על כל פריט רכוש קבוע שניתן להכניס לגדר ציוד ומכונות, אך לא תחול על פריטים שאינם ציוד או מכונות כגון רכב פרטי, בניינים וריהוט. ההטבה חלה על שיעור הפחת שהנישום זכאי לו לפי

להטבה שלעיל על פי הוראת השעה. ההטבה לא תחול במקרים הבאים: - רכישה מקרוב - רכישה ללא תמורה לפקודה 85 - רכישה במסגרת סעיף לפקודה 2 - רכישה במסגרת פרק ה

יש לעיין בתקנות לכל התנאים וההגבלות. בחוזר רשות המסים מובהר כי התקנות לא יחולו על ציוד שמופעל מחוץ לישראל, על רכבים שאינם "רכבי עבודה" (כגון רכב פרטי, משאית, אוטובוס, מונית, רכב להוראת נהיגה), ועל הוצאות להתאמת מושכר (שיפורים במושכר). ההטבות ימשיכו לחול לאורך כל תקופת השימוש בנכסים ולא רק בתקופת הקורונה. החזר מענקי קורונה עוסקים רבים קיבלו מענק שגבוה מהסכום המגיע להם לפי חוק התכנית לסיוע כלכלי ונדרשים להחזיר את הסכום העודף. מי שיחזיר את הסכום העודף עד לסוף שנת יהיה זכאי לחלק את הסכום העודף 2021 . על מענקים 2022 לתשלומים עד סוף שנת ששולמו ביתר יחולו פקודת המסים (גביה) וחוק קיזוז מסים. סכום מענק ששולם ביתר ישא ריבית והצמדה עד מועד ההשבה. אם

מס הכנסה מאמרים

20 2022 דצמבר 555 ידע למידע

לעיתים נוקטות ועדות הערר גישה גמישה ופוסקות לטובת העסקים. כך לדוגמה נקבע כי עסק של שיפוצים אשר מבצע פרויקטים ממושכים אינו נחשב קבלן בנייה (קבלנים מוחרגים מהזכאות למענקים) בתנאי שהפרויקט ניתן לחלוקה ברורה למשימות קטנות שמשך ביצוען קצר משנה. כמו כן קבעה הוועדה כי לא בכל מקרה זכאית רשות המסים להתערב בחישוב "מקדם השתתפות בהוצאות קובועת". עוד נקבע כי במקרים מסוימים בעלי הכנסות פסיביות מהשכרת נדל"ן עשויים להיות זכאים למענק. המעסיקים נדרשו לשלם שכר לעובדים שהיו בבידוד עקב חשד להידבקות בקורונה. המדינה משתתפת בחלק מהתשלום לעובדים. ההוראות לקבלת ההחזר מפורטות באתר הביטוח לאומי. ראו בקישור כאן. הזכאות נדחתה עד 31/7/2022 מענק סיוע בהוצאות שכירות לעסקים קטנים ובינוניים . ראה הנחיות משרד התעשייה תחת 1 הכותרת: מענק סיוע בהוצאות השכירות לעסקים קטנים ובינוניים שנפגעו בעקבות הקורונה נפתח מחדש להגשה . אושר בממשלה: יורחב מעגל העסקים 2 הזכאים למענק סיוע בהוצאות שכירות החזר למעסיקים על ימי בידוד של עובדים

ההפרש בין מענק ההשתתפות בהוצאות קבועות שנתבע, לסכום הזכאות, עולה על מסכום התביעה – הרי העוסק יתחייב 50% מתביעת היתר. 25% גם ב"קנס גירעון" עד דיווח על מענקי קורונה בדוח השנתי עצמאים ובעלי שליטה ידווחו על מענקים שהתקבלו בשדות מיוחדים שנוספו ,001/002 : מענק סיוע – קוד 1301 בטופס , מענק 099/110 מענק בעלי שליטה – קוד השתתפות בהוצאות קבועות, מענק פגיעה ממושכת, מענק עידוד תעסוקה – קוד (סכומים בקוד זה חייבים גם 007/013 בדמי ביטוח). חברות יכללו מענקי קורונה . 1214 בטופס 020 בקוד על פי גישת רשותהמסים, עסקיםהמדווחים בדרך כלל על בסיס מזומן ידווחו כך גם על מענקי הקורונה. מי שמדווח על בסיס צבירה, ידווח גם על מענקי הקורונה על בסיס צבירה. לפיכך, מי שמדווח על בסיס מזומן, ידווח על מענקים שהתקבלו בפועל במהלך שנת המס אף אם נדרש להחזירם בשנות מס הבאות. מי שמדווח על בסיס צבירה רשאי לדווח על סכום המענק שהוא זכאי לו בגין שנת מס מסוימת בניכוי סכום המענק שהוא נדרש להחזיר, גם אם יחזירו בשנים הבאות. פרסום החלטות ועדות ערר אם רשות המסים דחתה תביעה למענק ניתן לערער לוועדת ערר. החלטות הוועדה מתפרסמות באתר האינטרנט של רשות המיסים.

מס הכנסה מאמרים

2022 דצמבר 555 ידע למידע 21

משלח-יד, שכר עבודה, דיווידנד, קצבה, דמי שכירות, עסק בחקלאות, מכירת פטנט וכו'. הפקודה מבחינה, באופן עקרוני, בין כמה מגזרי מקורות של "ההכנסה החייבת במס": בין מגזר מקורות ההכנסה של העצמאיים לבין מגזר מקורות ההכנסה של השכירים, ונוסף על כך גם הכנסותיה החייבות של חברה. בהמשך עוסקת הפקודה באופן שונה, לפי סוג הנישום ומקור הכנסתו, באופן קביעת הכנסתו החייבת ובשיעורי המס החלים עליה. בכל סוג נישום עוסקת פקודת מס הכנסה באורח שונה. פקודת מס הכנסה והחוקים הנלווים אליה מבדילים בין הטלת המס על מקורות ההכנסה השונים עקב השוני המשפטי בהשגת ההכנסה. העיקרון שלפיו כל האזרחים שווים כלפי החוק אינו קיים בפקודה. השוני מתבטא בקריטריונים משפטיים שונים לקביעת סך ההכנסה החייבת במס ולקביעת שיעורי המס החלים עליה. עצמאי עצמאי מוגדר בפקודה כאדם שהכנסתו באה מכל מקורות ההכנסה, אך לא מעבודה אצל מעביד, אשר ממנו הוא מקבל משכורת. ההבדלים בין מיסוי יחיד לבין מיסוי חברה

. מענק השתתפות בהוצאות שכירות 3 לעסקים שנפגעו ממשבר הקורונה . שרי האוצר והכלכלה אישרו היום 4 ): מענק לעסקים 7.11.2021( בממשלה 60- לסיוע בהוצאות השכירות על סך כ מלש"ח שינוי בחישוב המס עקב הבדלים בהתארגנות ובדיווח סוגי הנישומים פקודת מס הכנסה מבחינה בין סוגי נישומים שונים, אשר לכל אחד מהם מערכת כללים והתייחסות שונה. אופן חישוב המס ושיעוריו נבדלים מקבוצת נישומים לקבוצת נישומים. נישום יכול להיכלל ביותר מקבוצת נישומים אחת באשר לסוגי הכנסה שונים או זהים. תוצאות המס בכל קבוצה יהיו שונות. נישום יכול להיות שכיר, עצמאי, שותף בשותפות, מנהל בחברה שהוא בעל מניות בה ובעל מניות בחברה שאין הוא עובד בה. משום כך חייב כל נישום, בראש ובראשונה, לבחור את שיבוצו (אם הוא יכול) בקבוצה ששיעורי המס שלה הם הנמוכים ביותר בעבורו: לגבי כל סוג הכנסה לחוד, ולגבי כל סוגי ההכנסה יחדיו. פקודת מס הכנסה מגדירה את סוגי הנישומים ואת המקורות השונים של הכנסתם כ"הכנסה החייבת במס". לפקודה מוגדרים מקורות 2 בסעיף "ההכנסה החייבת במס" כגון: עסק,

מס הכנסה מאמרים

22 2022 דצמבר 555 ידע למידע

ב לפקודה 104 מוגדרים נותן כעת סעיף אפשרות להעביר נכסי שותפות לתוך חברה ללא חבות מיידית של מס. ב לפקודה: 104 על פי ההסדר שבסעיף שותפים בשותפות או בעלים משותפים, שבבעלות נכס להעברת הגורמים השותפות או המעבירים נכס שבבעלותם המשותפת, לפי העניין, לחברה שהוקמה במיוחד לצורך כך ולא היה לאותה חברה נכס אחר או פעילות אחרת באותו מועד או לפניו, והכול תמורת הקצאת מניות בלבד באותה חברה, לא יחויבו במס לפי פקודה זו, לפי חוק תיאומים בשל אינפלציה או לפי חוק מס שבח, לפי העניין, אם התקיימו כל אלה." במקום שבו יש חשיבות לקיזוז הפסדים או רווחים של המיזם מול רווחים או הפסדים של בעלי המיזם, ראוי להעדיף פעילות במסגרת שותפות ולא במסגרת חברה. ברם, רבים נרתעים מהעדפת השותפות על פני החברה, הואיל והם מעוניינים ביתרון האחריות המוגבלת. בעבור אלה - ארגון הפעילות במסגרת של "שותפות מוגבלת" מהווה פתרון נאות, המאפשר ליהנות מיתרונות המס של השותפים, וזאת בלי לשמוט את יתרון הגבלת האחריות. (נוסח חדש), פקודת השותפויות (להלן: "פקודת 1975- התשל"ה השותפויות") מאפשרת את רישומה של שותפות מוגבלת, אשר בה אחד השותפים יהיה שותף כללי שאחריותו בלתי מוגבלת ויתר השותפים יוגבלו באחריותם לסכום שהשקיעו בשותפות, בדומה להשקעה

שותפות מוגבלת לפקודת מס 63 לעניין שותפות קובע סעיף הכנסה כי לא השותפות היא הנישומה, אלא השותף, וכי יראו את החלק שכל שותף זכאי לו בשנת המס מהכנסות השותפות כהכנסתו של אותו שותף. משום כך גם רווחי השותפות הנמשכים בידי בעת משיכתם; אינם ממוסים השותפים זאת לעומת רווחי חברה, הנמשכים בידי בעת ממוסים הבעלים כדיווידנד, ואשר משיכתם. חריג לכך נקבע בצו מס הכנסה (סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה), , הצו קובע סוגי שותפויות 2017- התשע"ז שנחשבים חברה לעניין מיסוי. שותפויות המבקשות לשנות את המבנה המשפטי שלהן לחברה, יכולות להעביר את כל נכסיהן במקובץ או נכסים יחידים או שילוב של שתי האפשרויות. עובדה זו מגדילה את אפשרויות תכנון המס בהעברה מסוג זה ומסתמכת על דברי השופט י' אנגלרד בפסק הדין בעניין "שדות", ע"א , כלהלן: 20.5.2001- שניתן ב 2026/92 "בסיכומו של דבר: יש לקבל את עמדתו של בית משפט קמא, כי יש לראות לצורך מיסוי את ההעברה הנדונה של עסק השותפות מידי השותפים לידי החברה כהעברת זכותו של כל שותף בשותפות ונכס בנפרד. נכס ולא כהעברת כל כפי שציינתי, עומדות לפני השותפים מספר אפשרויות לביצוע העברת נכסים בשותפות. מלבד האפשרות של העברת חלק כולל, הם יכולים, כמובן, להעביר במצבים יתרה מזו. בנפרד. נכסים

מס הכנסה מאמרים

2022 דצמבר 555 ידע למידע 23

בחוק ההסדרים המוצע של השנה שעברה צפויים שינויים מהותיים בתחום המיסוי והדיווח של שותפויות. הכוונה לראות בשותפות גוף דומה לחברה. ההוראות החדשות לא יחולו על שותפות בעלת הכנסה פסיבית של עד חמישה שותפים. השינויים המוצעים: ● איסור קיזוז הפסד מועבר משותפות שנסגרה כנגד משכורת (בניגוד לקיזוז הפסד מעסק עצמאי שנסגר כנגד (ב) 28 משכורת, המותר במסגרת סעיף ) לפקודה) 3( ● בדיקת סוג ההכנסה של האגודה השיתופית (עסקית או פסיבית) לפני העברתה לחברים ● LP אינה שותפות ( LLC הקביעה כי היא כן שותפות) ● השותפות תחויב בהגשת דוח (ולא רק כל שותף על חלקו בהכנסת השותפות), השותפות תמנה "שותף מדווח". נוסף על כך כל שותף ידווח על חלקו בהכנסת השותפות בדוח אישי ● שותפות – בת שומה, שותפים – בני חיוב ● זיכוי שניתן לא רק ליחיד (דוגמת זיכוי מס זר) יינתן לשותפות ולא לכל שותף בנפרד ● זכות להכנסות שותפות או לנכסי שותפות נחשבת זכות דומה למניה בחברה

בחברה בע"מ. גם על בעיית האחריות הבלתי מוגבלת של השותף הכללי אפשר להתגבר. פתרון בעיה זו הוא באמצעות מינוי חברה בע"מ אשר תהיה השותף הכללי. זאת, אף כי מתוך פקודת השותפויות לא ברור אם אפשר למנות חברה בע"מ לתפקיד השותף הכללי, אך בפועל מאפשר רשם השותפויות לרשום חברה בע"מ כשותף כללי. בעיה אחרת בתחום זה נובעת מהוראת פקודת השותפויות, אשר קובעת כי שותף מוגבל מנוע מלהשתתף בניהול עסקי השותפות. דרך להתגבר על מגבלה זו היא באמצעות מינוי דירקטורים בחברה המשמשת כשותף הכללי, אשר להם זיקה לשותפים המוגבלים. ואולם במינוי זה יש להקפיד כי למתמנים הללו לא תהיה זיקה ישירה או בולטת לשותפים המוגבלים; בזיקה שכזו - עלול להיווצר הסיכון של הרמת מסך בין החברה המשמשת שותף כללי לבין השותפים המוגבלים. הרמת מסך שכזו פירושה איבוד יתרון הגבלת האחריות, שכן על פי פקודת השותפויות - שותף מוגבל המשתתף בניהול עסקי השותפות נושא באחריות כשותף כללי כל זמן שהוא שותף בניהול. במקום שבו השותפים המוגבלים הם חברה בע"מ, מוקהה עוקצו של הסיכון הזה. מיסוי שותפויות 14/2003 ראו: חוזר מ"ה בעקבות פס"ד שדות.

מס הכנסה מאמרים

24 2022 דצמבר 555 ידע למידע

● שותפות ציבורית מוגבלת תשלום מס חברות נוסף על כך, חוק ההסדרים המוצע של השנה שעברה מסדיר פעילות של קרנות הון סיכון וקרנות השקעה פרטיות. הצעת החוק כוללת, בין היתר, הוראות בדבר סוגי החברות שבהן הקרנות אמורות להשקיע, הרכב המשקיעים, מיסוי רווחי משקיעים ומנהלי השקעות, הטבות למשקיעים תושבי חוץ. בחוק ההסדרים של השנה שעברה מוצע (חברה שקופה) אשר 1 א 64 לבטל את סעיף מעולם לא נכנס לתוקף משום ששר האוצר לא התקין את התקנות הדרושות להפעלתו. שכיר שכיר מוגדר בפקודה כאדם המשתכר או מרוויח מעבודה. הפקודה מאפשרת למעבידו לשלם בעבורו לביטוח לאומי, לפיצויים, לקופת גמל, וכך טוב יותר מצבו של השכיר. יש סכנה לשכיר, העושה קנוניה עם מעבידו לקבלת שכר עבודה ללא דיווח, כי הוא עלול לשלם על כך ביוקר, אפילו יותר מהשכר שקיבל, אם יעשו לו את חישוב המס מהכנסה מגולמת וממנה ידרשו את המס בצירוף ריבית, הפרשי הצמדה וקנסות. שכירים שאינם חייבים להגיש דוחות למס הכנסה, זכאים לקבל החזרי מס בעבור שש שנים, שקדמו להגשת הבקשה להחזר. אותו כלל חל גם על נישומים אחרים, בעלי הכנסה שלא מעסק או ממשלח-יד ושאינם חייבים בהגשת דוחות. וכך, שכיר שמגיש

● העברת נכס לשותפות – דומה להעברה לחברה ● מכירת זכות בשותפות – דומה למכירת מניה ● הוראות מיוחדות בדבר חישוב רווח במכירת זכות בשותפות (בדומה למכירת מניות חברה משפחתית) ● אם שותפות מקצה זכויות בה תמורת שירות, יראו את ההכנסה מהשותפות בידי אותו שותף כהכנסה מעסק ● הפסד שנוצר בשותפות ולא קוזז על ידי שותף ניתן לקזז כנגד רווח הון ממכירת זכות בשותפות ● חלוקה משותפות מעל סכום שהשקיע שותף – כמו רווח הון ● על משיכה משותפות יחולו הוראות ) 1 (ט 3 הדומות לאלה של סעיף ● הגבלת קיזוז הפסדי שותפות - כנגד הכנסת שותף, ועל קיזוז הפסדי שותף - כנגד הכנסה משותפות ● לא ניתן לקזז הפסד שהיה לשותף טרם קבלת זכות בשותפות כנגד הכנסה משותפות (בדומה לחברה משפחתית) ● הוראות בדבר מתן שירות על ידי שותף לשותפות ● ריבית ששותפות משלמת לשותף תתחייב במס שולי ● העברת נכס משותפות לשותף – אירוע הוני

מס הכנסה מאמרים

2022 דצמבר 555 ידע למידע 25

למשקיעי כספים כדאי לשקול השקעה באמצעות חברה, כדי שהכספים למימון ,23% ההשקעה ייחסכו למס בשיעור ובעת קבלת דיווידנד בין חברות שיעור המס יהיה אפס. יש אפשרות שחברת האחזקות לא תפעל כלפי ציבור הלקוחות והספקים, ותתפרק בלי שהציבור יידע על כך, והעסקים ימשיכו כרגיל. לאחר פירוקה יועברו המניות בחברה הפעילה לחברת אחזקות חדשה באותה צורה. נוסף על כך, בכל החישובים יש להביא 3% בחשבון את הטלתו של מס יסף בשיעור 663,240 על מי שהכנסותיו עלו על סך של .)2022 ש"ח (נכון לשנת רווחים שמושכים בעלי מניות של תאגידים לא יחויבו במס בעת העברתם בין חברות ישראליות עקב הפטור הקיים במשיכת רווחים בין שני תאגידים. יחיד "בעל מניות על כל שקל 30% מהותי" משלם מס בשיעור שנמשך כדיווידנד אך פטור מדמי ביטוח, .2008 החל משנת משיכת דמי ניהול המשמשת בדרך כלל פתרון של יחיד למשיכת רווחים היא בעייתית ביותר, ויוצרת לא פעם מצבים עדינים ובלתי רצויים, שבהם יכול פקיד השומה להתערב בקלות (ראה בסעיף "דמי מיליון 2 ניהול"). משיכת דמי ניהול מעל ש"ח בשנה עשויה להיחשב תכנון מס חייב דיווח. בית המשפט המחוזי בנצרת, בפסק דין אניעם הנדסה נגד פקיד 115/92 עמ"ה , יוני 225 " השומה צפת ("ידע למידע

, זכאותו להחזר 2022 דוח להחזרי מס בשנת ואילך. 2016 מס תהיה מוגבלת לשנת המס

חברה לחברה היו יתרונות של אחריות מוגבלת של בעלי מניותיה כלפי נושיה, ולא היה אפשר לרדת לנכסיהם מחמת כישלונותיה. זאת חוץ מאשר במצב שבו הם ערבו לחברה. לפי חוק החברות החדש, אפשר לרדת לנכסי מנהליה ביתר קלות, והחיץ שהיה בין חובות החברה לבין נכסי בעלי מניותיה התרופף. מבחינת מיסוי ההכנסות, חברה מוגדרת בפקודה כתאגיד שנרשם על פי כל דין בר-תוקף, לרבות אגודה שיתופית. היות החברה גוף משפטי מבדיל בינה לבין "שכיר" ו"עצמאי". עיסוקיה הם כשל "עצמאי", והכנסתה החייבת במס מחושבת חייבת 2022 באותו אופן. בגין שנת המס על הכנסתה 23% החברה מס בשיעור החייבת. בעת תשלום דיווידנד – בעל מניות ממניות 10% מהותי (זה המחזיק לפחות 12 החברה, או החזיק בשיעור האמור ב- חודשים אחרונים) המקבל דיווידנד משלם על היתרה כאשר 30% מס נוסף בשיעור מדובר בבעל שליטה, וכך מגיע סך כל המס (לפני "מס יסף"). 46.1%- ל מי שמעוניין להשקיע את רווחיו בפיתוח עסקי, ברכישת נכסים או להחזיר הלוואות בעבור רכישתם, מוטב שישקול פעילות במתכונת של חברה, שבה, לאחר ניכוי מהרווח למטרה זו 77% המס, יישארו לו במקום נישום "יחיד" המשלם מס הכנסה (כולל "מס יסף"). 50% בשיעור עד

מס הכנסה מאמרים

26 2022 דצמבר 555 ידע למידע

בידי חברות הייתה אפשרות מעשית. בפועל הופעלה החברה מלכתחילה בתום- לב ובתכנון מראש. החשבוניות הוצאו על שמה, והיא פעלה במסגרת ההסכם הלכה למעשה, וכן בתחומי פעילות עסקית נוספת. זאת ועוד: בית המשפט לא מצא כל פסול פיסקאלי או פסול אחר בשיקולים לפעול במסגרת חברה. עוד קבע בית המשפט כי "גם לו בחר המערער לפעול באמצעות חברה רק כדי להקל את עול המס, הייתה זו העדפה מוכרת ופעילות מותרת עפ"י דיני המס". ראו מנגד את פסק הדין בעניין סילבאן 1408/06 שטרית, בית המשפט העליון דנא , שם טען בית 8047/04 וטוטנאור עמ"ה המשפט למלאכותיות בצורת ההתאגדות. א לפקודה, החל משנת 62 עם חקיקת סעיף מחויבת הכנסה של "חברות ארנק" 2017 במס שולי ברמת בעל המניות תוך צמצום הכדאיות לפעול במסגרת חברה על ידי נותני שירותי ניהול ונותני שירותים אשר פעילותם דומה לעובדה של שכיר. על כך ראו להלן בחלק "חברת ארנק". גורם נוסף לצמצום הכדאיות לפעול המעודכן 77 במסגרת חברה – סעיף המאפשר לרשות המסים "לכפות" חלוקת דיווידנד לחברה בעלת עודפים של יותר מחמישה מיליון ש"ח. הסעיף רלוונטי במיוחד לגבי חברות של בעלי מקצוע חופשי (אף אם אינן "חברות ארנק") משום שלחברות מסוג זה קשה לטעון כי חלוקת דיווידנד תפגע בפעילותן השוטפת. לעניין .20/2018 זה ראו חוזר

25.4.1995 ), קבע ביום 208 , עמוד 1995 כי בעת חתימתו על הסכם הקמת החברה המשותפת עם חברת טמבור בע"מ פעל המערער כיזם של חברה ביסוד. המהנדס, לוינס שמו, חתם על חוזה עם חברת טמבור, שבו לא אוזכרה עובדת יישום ההסכם מצדו של המהנדס במסגרת חברה בע"מ (חברת "אניעם"), אף שכוונה זו הייתה ידועה לצדדים כאפשרות מקובלת. בפועל, מיד לאחר חתימת ההסכם ולאחר התייעצות עם רואה חשבון, ייסד לוינס את חברת אניעם והעביר אליה את פעילותו, לרבות ההסכם. מן הראוי לציין כי גם חברת טמבור הקימה חברה לצורך הפעלת ההסכם, וזו שילמה לאניעם סכומי כסף לאורך השנים. זאת עד אשר "עלה" פקיד השומה באחת השנים על "חיסכון במס" הנובע מהמבנה העסקי האמור. פקיד השומה ראה לנגד עיניו "הסבת הכנסה". הסבת הכנסתו של לוינס לחברה, אשר תוצאתה בשנה מסוימת הניבה כאמור חיסכון במס. בנסיבות אלה טען כי הצדדים המופיעים כצד לחוזה המעגן את ההסכם הם הצדדים גם לצורך בחינת היבטי המס, ולכן ההכנסות אינן הכנסותיה של חברת אניעם. בית המשפט לא קיבל את טענות פקיד השומה, ושם דגש רב על כוונות הצדדים בעת החתימה על ההסכם, ולא על הצדדים הפורמליים של ההסכם. בעת הכנת ההסכם - האפשרות כי הוא יופעל הלכה למעשה

מס הכנסה מאמרים

2022 דצמבר 555 ידע למידע 27

המס על ההכנסה החייבת בשיעורי מס הנמוכים מאלה של יחיד, מנהלים העצמאים את עסקם במסגרת חברה. מכאן יוצא שבעל העסק משנה את מעמדו מ"עצמאי" ל"שכיר". לפיכך, בינו כ"עובד" לבין החברה כ"מעסיקה" קיימים יחסי עובד ומעסיק, על כל המשתמע מהם. בדרך ניהול זאת - בעל העסק לשעבר הוא בעל המניות ומנהלה של החברה. מעמדו חולש על החברה, ובכלל זה על קביעת מידת משכורתו. בתכנון מיטבי תגיע משכורתו למידה כזו שתחייבו במס שולי עד זה של החברה בשילוב עם מיסוי על דיווידנד. קבלת משכורת בסכום אופטימלי בכל שנה מאפשרת למנהל ליהנות מהניכויים ומהפטורים האישיים מההכנסה, הניתנים לכל שנת מס בנפרד. הפסד שנותר כתוצאה מתשלומים אלה מועבר בחברה לשנים הבאות ומקוזז מרווחיה. משכורת אמורה להיות סבירה ביחס למאמץ המושקע על ידי בעל מניות השכיר, במיוחד כאשר הוא זכאי להטבות מס כגון פטור לנכה לפי סעיף ) לפקודה, הטבות יישובים. 5(9 א לפקודה: 62 תכנון מס זה כפוף לסעיף ככל שחברה נכנסת לגדר "חברת ארנק", כלל ההכנסה הנצמחת מפעילות של בעל שליטה תמוסה במס שולי ובדמי ביטוח לאומי ברמת היחיד. חברות משפחתיות 2014 א לפקודה - החל בשנת 64 על פי סעיף תוכל חברה לבקש להיות חברה משפחתית רק בתוך שלושה חודשים לאחר התאגדותה,

מי שרוצה להשקיע את רווחיו בחברה למען קידומה או מי שרוצה לרכוש רכוש קבוע או מי שרוצה לממן רכישת מכונות - טוב יעשה אם ישאיר את רווחיו בחברה ומתוכם יממן רכישות אלה. כדאי להשאיר רווח בחברה אם מתכוונים להשאירו לפעילות החברה; זאת, לאחר ניצול הניכויים והזיכויים האישיים ושיעורי המס הנמוכים של השכיר או העצמאי עד שיעור מס חברות. רואי חשבון ועורכי דין מייעצים לאלה שמנהלים את עסקיהם במסגרת חברה למשוך משכורת בסכום שרירותי לצורכיהם. אם בסוף השנה מתברר כי עדיין נותר רווח בחברה, הם מושכים את יתרת הרווח כמשכורת ומשלמים מס שולי גבוה, אבל אם המשכורת עולה על הרווח, תצהיר החברה על הפסד ו"המנהל" ישלם מס על רווח שאינו קיים. יש הממליצים למשוך משכורת לכיסוי חובות מנהלים או לתת הלוואות לחברה למימון פעולות החברה. אפשר להוזיל את עלות המס אם משאירים את הרווח לאחר תשלום מס החברות במקום שיעור המס .47%- של השכיר בחברה, היכול להגיע ל הסכום שיישאר בחברה במקום המשכורת יחויב במס נמוך יחסית לחברה. בבוא היום יוכל בעל המניות לפרק את החברה שהקים. שכיר להלכה (בעל שליטה) כדי לזכות ביתרונותיו של שכיר לגבי ההוצאות הנוספות המותרות בניכוי, וביתרונותיה של חברה לגבי אופן חישוב

מס הכנסה מאמרים

28 2022 דצמבר 555 ידע למידע

-אם לחברה הכנסה עסקית הכנסה של חב' משפחתית לא תשמש בסיס לקצבאות מחליפות שכר -פטור מדמי ביטוח לעקרת בית, מקבל קצבת זקנה (כי הכנסה נחשבת פסיבית) ונכה -במבחן הכנסות לזכאות לקצבת זקנה וקצבת נכות כללית יש חשיבות לסוג הכנסה (עסקית או פסיבית). חברת ארנק 2017 א לפקודה - החל בשנת 62 על פי סעיף מי שפועל באמצעות חברה, אך בפועל נותן שירותים לגורם יחיד (או כמעט יחיד) אצלו יכול כעקרון להיות מועסק כשכיר, אזי יראו את החברה כשקופה לצרכי מס ויראו את בעל השליטה כאילו הפיק את הכנסות באופן ישיר והוא יחוייב במס האישי שלו ולא במס חברות. מומלץ לבחון כל מקרה לגופו בכדי להיערך בהתאם. נותני שירותי ניהול ונושאי משרה באמצעות חברה ייחשבו "חברת ארנק" אף אם יש להם לקוחות רבים. הנושא נדון בהרחבה בחוזר .10/2017 יכולות רשויות 2017 כמו כן, החל משנת המס לחייב חברות מעטים לחלק כדיווידנד רווחים שנצברו בהן (גם בשנים קודמות) לפקודה. 77 בתנאים הקבועים בסעיף גם כאן מומלץ לבחון כל מקרה לגופו כדי להיערך בהתאם. לעניין זה ראו חוזר עמדת רשות המסים אשר מוצגת . 20/2018 היא כי חברה של 7615/20 בהחלטת מיסוי רופא שנותן שירות בעיקר לקופת חולים

וחברה שלא תעשה זאת לא תוכל להפוך למשפחתית בעתיד. בכדי לחדול מלהיות חברה משפחתית יש למסור הודעה לרשות המסים מס הכנסה עד חודש לפני השנה שבה החברה רוצה לחדול מלהיות חברה משפחתית. משום כך יש להודיע עד סוף על חברה שרוצה לחדול 2022 נובמבר .2023 מלהיות חברה משפחתית החל משנת הואיל ו"החברה המשפחתית" שימשה אמצעי נוח לתכנוני מס, ביטל המחוקק את . ואולם הביטול 2003 קיומה החל בשנת ייכנס לתוקף מיום שיותקנו תקנות בעבור חברות שקופות. חיקוק התקנות לא נעשה, וכך ממשיך להתקיים הכלי של חברה משפחתית. חל שינוי במישור הביטוח 2008 החל בשנת א לחוק הביטוח 373 הלאומי. לפי סעיף 1995- הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה (להלן: "חוק הביטוח הלאומי"), בסוף השנה מתחלקות הכנסות החברה בין בעלי המניות לפי שיעור החזקותיהם בחברה, גם אם לא חולקו בפועל, וחיוב דמי הביטוח יהיה כהכנסה פסיבית. 2018 בעקבות פס"ד נחושתן החל משנת כל סוגי ההכנסות של חברות משפחתיות חייבות בדמי ביטוח כהכנסה פסיבית, כולל הכנסות שלא היו חייבות בדמי ביטוח בידי יחיד (רווח הון, ריבית, דיווידנד, שכר דירת מגורים). להלן השלכות נוספות של פסק הדין: -כל בעל מניות יזכה בפטור מדמי ביטוח אלף ש"ח לשנה) 31 של רבע שכר ממוצע (כ

מס הכנסה מאמרים

2022 דצמבר 555 ידע למידע 29

לצורכי מס, עליו להשקיע בעסק יגיעה אישית או אפילו להיות פעיל. בפסק דין אחר נקבע כי קיומה של שותפות צריך להיבדק על פי כוונת הצדדים. כאשר שותפות מעבירה את עסקיה לחברה תחול הלכת "שדות" כמפורט לעיל. אגודות שיתופיות לפקודה, אגודה 62 כפי שנקבע בסעיף שיתופית חקלאית רשאית, בהסכמת חבריה, לחלק לחבריה את כל הכנסותיה החייבות. מדובר בחלוקת הכנסה חייבת, אך לא בהפסדים. הודעה על חלוקת הרווחים כאמור צריכה להינתן עם הגשת הדוח של האגודה לשנת המס. יש הטוענים שניתן לחלק אף הפסדים. קיבוצים קיבוצים או מושבים שיתופיים רשאים לבחור באחד משני מסלולים: ● א לפקודה: במסלול זה 60 סעיף הקיבוץ מדווח על הכנסות חבריו תוך התחשבות בהטבות האישיות של החברים. החברים לא חייבים לדווח אלא אם יש להם הכנסות נוספות שלא דווחו דרך קיבוץ (במקרה זה על החבר להגיש דוח שנתי ולצרף אליו טופס חתום על ידי הקיבוץ). הקיבוץ 1443 ידווח על הכנסות החברים בטופס . חבר בעצמאות כלכלית מגיש 1229 בכל מקרה דוח על כלל הכנסותיו.

היא "חברת ארנק" משום שחלה חזקת מחזור, 70%- לקוח עיקרי (לקוח שגורם ל הכנסה חייבת), או לחלופין משום 70% או שבין הרופא לקופת החולים מתקיימים יחסים הדומים ליחסי עובד מעביד. עפ"י 29/11/2021 מ 1486 חוזר ביטוח לאומי מס' הכנסה של חב' ארנק המחויבת במס ברמת בעל מניות חייבת בדמי ביטוח כהכנסה עסקית. יחיד, שותפות או חברה? עם תום שנת המס כדאי לשקול אפשרות של הפיכת עסק פרטי או שותפות לחברה או אפשרות הפיכת חברה משפחתית לחברה רגילה בע"מ. רצוי להתייעץ בעניין זה עם יותר מגורם אחד. עצמאי שעסקו הפך לחברה בע"מ יכול לקבל פיצויי פיטורים כשכיר בבוא העת; הוצאות פיצויי הפיטורים יוכרו בחברה לצורך מס. הישות המשפטית של החברה מהווה מחיצה בין הרכוש הפרטי של הבעלים לבין הרכוש העסקי. מי שבוחר בשותפות כאופציה, מן הראוי שידע כי שותפות אינה מחייבת יגיעה ,149/88 אישית. בפסק הדין בעניין עמ"ה שעניינו "שותפות אינה מחייבת יגיעה אישית", דובר בעסק משפחתי - שותפות לא רשומה - שבה היו שותפים אב ושני בניו. אחד הבנים היה באותה שנה סטודנט בטכניון. המערערים טענו כי הרווחים מחולקים בשלושה חלקים שווים בין האב ושני בניו. בית המשפט קבע כי בשום מקום לא קבע החוק כי כדי ששותף ייחשב ככזה

מס הכנסה מאמרים

30 2022 דצמבר 555 ידע למידע

בה. אם לישראל יש אמנה עם מדינה אחרת, עניין התושבות נקבע בסעיף המתאים באמנה. גם אם חברה נחשבת תושבת ישראל היא עשויה להיות בעלת מוסד קבע במדינה אחרת, כך שלמדינה האחרת זכות מיסוי ראשונה על רווחי מוסד הקבע. 4/2002 נושא השליטה והניהל נדון בחוזר לחוזר זה שפורסמה 1 ובתוספת מס' (בעקבות פס"ד ניאגו, יאנקו 31.3.2016- ב וייס ושי צמרות). הוסדר נושא 2007 נדגיש כי החל בשנת מחירי העברה וקיימת חובת הצהרה בטופס מתאים שפרסמה רשות המסים, ולפיה פעילות הכפופה לתקנות מחירי העברה אכן עומדת בתנאים. רשות המסים פרסמה 13/2018- ו 12/2018 ,11/2018 ' חוזרים מס המבהירים יישום של שיטת מחירי העברה במצבים מסוימים. רשות המסים פרסמה המבהיר באילו תנאים מעביר 1/2020 חוזר חקר שוק המוגש על ידי נישום בהתאם ) לפקיד השומה חובת ראיה 1 א(ג)( 85 לסעיף במסגרת הליך שומתי. לפקודה נוספו סעיפים 261 במסגרת תיקון ג לפקודה ונעשה תיקון בתקנות 85 ב ו 85 מס הכנסה (קביעת תנאי שוק). התיקון כולל, בין היתר, דרישה לחברה ישראלית הכלולה בקבוצה רב לאומי בעלת מחזור מיליון ש"ח להגיש, נוסף על דיווח 150 מעל על עסקאות, דיווח מפורט על כלל הקבוצה כולל מבנה החזקות, תפקיד של כל חברה בקבוצה, עסקאות בין חברות בקבוצה וכו'.

● ב לפקודה: במסלול זה כל חבר 60 סעיף מדווח על הכנסותיו למעט הכנסות הנובעות מנכסי הקיבוץ (אשר ידווחו על ידי הקיבוץ). מוסדות ציבור לפקודה, כל מוסד ציבורי 93 ' לפי תיקון מס חייב להגיש דוח שנתי על נכסיו, הכנסותיו והוצאותיו. הדוח השנתי צריך להיעשות בהסתמך על פנקסי חשבונות קבילים, דהיינו: פנקסים שנוהלו על פי הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות על ידי .1992- מוסד), התשנ"ב עסקים בחו"ל כדי לתכנן היטב את הפעילות בחו"ל, יש לשים לב לנקודות כגון אלה: המבנה המשפטי בישראל (יחיד, חברה); המבנה המשפטי בחו"ל (סניף, שותפות, חברה זרה); האם יש אמנה למניעת כפל מס; היכן יהיו השליטה והניהול; כיצד למשוך רווחים; שימוש בארצות שמהוות "מקלטי מס", מחירי העברה בין ישראל לחו"ל; וכל נושא רווחי הון, חברת משלח יד זרה וחברה נשלטת זרה. השקעות אלה מאפשרות העברת פעילות לחברות שנרשמות בחו"ל במדינות שבהן לפקודה חברה 1 המס נמוך. על פי סעיף שנרשמה בחו"ל אך נשלטת ומנוהלת מישראל נחשבת תושבת ישראל ובהתאם חייבת במס בישראל. במצב זה עשויה להיות התנגשות בין הפקודה לדין הפנימי של המדינה שבה נרשמה החברה או פועלת

מס הכנסה מאמרים

2022 דצמבר 555 ידע למידע 31

כמו כן, חברה תושבת ישראל שהיא חברת אם בקבוצה רב-לאומית בעלת מחזור מעל מיליארד ש"ח תחויב להגיש דוח על 3.4 פעילות כלל הקבוצה. כדי לעמוד בתנאים האמורים מומלץ מאוד להיעזר בגורם מקצועי מתאים אשר יערוך סקר מחירי העברה מפורט, מאחר שמי שחותם על הטופס של מס הכנסה הוא נושא משרה מתאים בחברה (חשב, סמנכ"ל כספים), וכדי לעמוד באחריות הנדרשת על אותו נושא משרה לדעת כי הוא מגובה בייעוץ מקצועי מתאים. על מי שפועל בארצות הברית באמצעות לשים לב לגישת רשות LLC חברה מסוג המסים לחברות מסוג זה כגוף משפטי 3/2002 נפרד. גישה זאת מוצגת בחוזרים 4030/17 ואושרה גם בפס"ד ע"א 5/2004- ו 5/2004 יעקב הראל/ יונו סימול. חוזר לצורכי מס LLC מאפשר "להשקיף" במקרה שהשליטה והניהול מופעלים בחו"ל. בהתאם לעמדה חייבת בדיווח לפי חוזר LLC , "השקפת" 50/2017 אפשרית רק לצורך קבלת זיכוי בגין 5/2004 מס אמריקאי ולא למטרות אחרות כגון כנגד הכנסות של יחיד/ LLC קיזוז הפסד , LLC קיזוז הפסד של יחיד כנגד הכנסות על 15% או הטבות מס כגון מסלול מיסוי הכנסות שכר דירה בחו"ל בהתאם לסעיף א לפקודה. פתרון אפשרי לבעיה זאת 122 כחברה משפחתית/ חברת LLC רישום הוא בית בישראל.

שינויי מבנה בחברות מו"פ ומגזר ההיי-טק מגזר ההיי-טק בישראל הוא מגזר משמעותי ביותר ומהווה חלק ניכר מכלכלת ישראל. במגזר זה קיימים שינויי מבנה - רכישות, מיזוגים ופיצולים. לפקודה מסדיר את הנושא 2 חלק ה בכללותו. זהו חלק מורכב ומכיל שלל הוראות, הנחיות ותנאים, ולכן לפני ביצוע כל פעולה בתחום יש לבחון את מכלול לפקודה 242 היבטיה. בעקבות תיקון הורחבו האפשרויות לשינוי מבנה. הנושא .8/2018 מוסבר בהרחבה בחוזר כמו כן, בשנים האחרונות פרסמה רשות המסים החלטות מקדמיות רבות בתחום ומומלץ לעיין בהחלטות אלו לפני ביצוע פעולה ולערוך היקשים בין האמור בהחלטות המקדמיות לבין הפעולה העומדת להתבצע. מאחר שבמקרים רבים מתבצע בעקבות שינוי מבנה שינוי במודל העסקי וכן מתבצע ניוד של נכסים בלתי מוחשיים (כמו קניין רוחני, פטנטים, מוניטין וכד'), ולעתים נעשה הדבר גם כחלק מעסקה בין-לאומית, פרסמה רשות המסים הנחיה מקצועית שכותרתה - "עמדת רשות המסים בדבר השלכות המס במקרה של שינוי מודל עסקי בחברות בעלות מפעל בתחומי הטכנולוגיה". מומלץ להביא בחשבון את הוראות החוזר בחלק מתכנון כל עסקה או שינוי מבנה בתחום, מאחר שסביר להניח שזו תהיה גם עמדת רשות המסים אם יהיה דיון שומה בפועל בגין העסקה או שינוי המבנה.

מס הכנסה מאמרים

32 2022 דצמבר 555 ידע למידע

אם יוכנס שותף בהחזקה משמעותית, ואם החברה לא תימכר במלואה, יהיה בכך חיזוק להכרה בהפסדים. ג. העברת פעילות חדשה לחברה. זאת באותו תחום עיסוק עיקרי; להבדיל מהעתקת פעילות קיימת מחברה אחרת לחברה בהפסדים. ד. אם ההסכם אינו מותנה בחיסכון מס, סיכוייו טובים יותר לקבל הכשר והכרה. ה. קיומם של נכסים אחרים (לבד מההפסד) שיש להם יתרון לרוכש, יצדיקו את רכישת החברה (ידע, מוניטין, שם עסק). ו. נוסף על כך ניתנה תשומת לב להלכת בן ), המרחיבה למעשה 7387/06 ארי (ע"א )3415/97 את הלכת רובינשטיין (ע"א ,)8285/10 וכן ג'ולקס שוקי הון (ע"א ), אחים 42485/13 איי אונליין (ע"מ .)46365-09-17 נאוי (ע"מ פיצול ומיזוג עסקים לפקודה, וגם 2 גם נושא זה מוסדר בחלק ה כאן יש לבחון אם מדובר בתכנון מס החייב בדיווח. קיימת מגמה של פיצול עסקים, ניתוקם או העברתם, בין היתר, מסיבות המיסוי האלה: א. הימנעות מחובת ניכוי מס במקור לפי תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים), . פיצול המחזור לשני 1977- התשל"ז עסקים עלול להוציאם מחובת הניכוי.

העברות בין עסקים לעתים מתבצעות עסקאות בין שני עסקים או בין שתי חברות ומועברות הכנסות והוצאות, כגון: דמי ניהול, הנחות או מכירה/קנייה של מוצרים. לכל העברה כזו חייב להיות בסיס כלכלי, ולא רק כדי להימנע ממס. פקיד השומה עלול לבדוק זאת, בייחוד בתוך קבוצת חברות שבבעלות 2 משותפת. גם נושא זה מוסדר בחלק ה לפקודה, וכן חלק מהעברות כאמור או פעולות שנעשות אגב העברות כאמור נופלות בגדר תכנון מס החייב בדיווח ויש לשים לב לנושא. נערכה נציבות 29/94 לפי הוראת ביצוע מס הכנסה לטיפול ב"העברת פעילות חברות קיימות לחברות חדשות... במטרה להתחמק מתשלום מס..." ההוראה עצמה, עניינה בהעברה מטעמי התחמקות ממס של החברה הישנה. אין ההוראה דנה ישירות בהעברת פעילות לחברה חדשה המצויה בהפסדים. בעניין זה התפתחו מבחני עזר אחדים, הקובעים מתי תותר העברת פעילות רווחית אל חברה מפסידה. להלן כמה אינדיקציות שיעזרו להחליט בנושא האמור: א. המשכיות באותו ענף. לפי כלל זה - אם החברה הנרכשת תמשיך לפעול באותו ענף במשק, יהיה בכך משום חיזוק תכנון המס כתכנון מס לגיטימי. ב. זהות (המשכיות) בעלי המניות מהמניות). 100% (להבדיל ממכירה של

מס הכנסה מאמרים

2022 דצמבר 555 ידע למידע 33

בערכו, סיכון בהחזקתו (פריצות לארנק דיגיטלי), רגולציה שעשויה להקשות על שימוש במטבעות וריטואליים ועל הפיכתו למטבע רגיל. פעילות במטבעות וירטואליים דוגמת ביטקויין עשויה לקבל צורה עסקית או פסיבית. להבחנה בין סיווג עסקי לפסיבי ניתן ליישם מבחנים מקובלים כגון תדירות עסקאות, מומחיות, היקף כספי, מימון חיצוני, מנגנון עסקי. אם מסקנה שהכנסה פסיבית יש לדווח על הכנסה כרווח הון עם מימוש המטבע, לעניין זה מימוש כולל מכירה תמורת מטבע רגיל (שקל, דולר וכו') או שימוש במטבע כאמצעי תשלום עבור שירותים או נכסים (כולל החלפת מטבע וירטואלי מסוג אחד במטבע וירטואלי מסוג אחר). הכנסה פסיבית חייבת במס רווח הון, לא חייבת במע"מ ודמי ביטוח, אין חובת ניהול ספרים. עקרונית יש לדווח על כל עסקת רווח הון בנפרד אך רשות המסים מסכימה לקבל דיווח מרכז על כלל עסקאות במהלך חודש. אם פעילות במטבע וירטואלי מגיעה לכדי עסק (כולל כריה) אזי יש לפעול כמו כל עוסק. קרי: להירשם ברשויות (לפתוח תיק), לנהל ספרים, להגיש דוחות. ההכנסה חייבת במס שולי ודמי ביטוח. לפי גישת רשות המסים פעילות עסקית בתחום מטבע וירטואלי מחייבת רישום כמוסד כספי ותשלום מס רווח ומס שכר, פעילות כריה חייבת במע"מ כעוסק מורשה. להוראות רשות המסים בנושא: ראה חוזר הכוללת 209/18 . החלטת מיסוי 5/2018 הוראות בדבר רישום והערכת הכנסה בידי

ב. חשש מפסילת פנקסי חשבונות בעסק מורכב בגלל אפשרות פסילה של פעילות אחת מתוך המכלול. לדוגמה: פנקסי חשבונות של חברה קבלנית גדולה המפעילה חניון קטן על אחד המגרשים הפנויים עשויים להיפסל אם השומר במגרש ייתפס כשלא רשם תקבול. ג. חובת מעבר משיטת ניהול פשוטה של פנקסי חשבונות לשיטה מורכבת בשל גידול במחזור. ד. כאשר פנקסי חשבונות של נישום נפסלו עקב אי רישום תקבול, הם ייפסלו לכל השנה. כדי שלא לפעול בעסק שפנקסי החשבונות שלו פסולים, מועתקת הפעילות לגוף חדש, נקי מהליקוי. לקראת סוף שנת המס רצוי לבחון מחדש אם יש טעם להמשיך בפיצול, אם התנאים המקוריים עדיין קיימים, ואם עלות הפיצול מצדיקה את התועלת בהמשכו. מצד שני, אפשר לשקול פיצול או שינוי ארגוני לקראת שנת המס הבאה, כדי לפתור בעיות שהוזכרו לעיל. - "קביעת מועד 16/2002 ראו: חוזר מ"ה מיזוג/ פיצול". פעילות במטבעות וירוטאליים רשות המסים רואה במטבעות וירטואליים נכס בלתי מוחשי שאינו מטבע במובן רגיל (מטבעות המונפקים על ידי בנקים מרכזיים של מדינות). פעילות במטבע וירטואלי כרוכה בסיכון רב בשל תנודתיות גבוהה

Made with FlippingBook Online newsletter creator