ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

557

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 ׀ גיליון 2018 יוני

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 ׀ גיליון 2018 יוני

501 ׀ גיליון 2018 יוני 47 ׀ שנה 557 ׀ גיליון 2023 פברואר ירחון למיסוי משפט וכלכלה ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 גיליון 2018 יוני

נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים ל יוך גי ול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטו ח קצר העב ת נכס מבעלות פרטית לחברה בבעלות אותו אדם הזדמנות אחרונה להגיש השגות על מענקי/ החזרי קורונה עד יום 28.2.2023 חבות במס בגין פרסום במדיה החברתית דרך "אושיות רשת" שימוש למגורים שלא כדין עלול לפסול סיווג נכס כדירת מגורים לוח עזר לחיש ב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר ואילך 2023 2023 ביטוח לאומי - תשלום מקדמות לעצמאים לשנת

לאסוף את הכסף מהרצפה סדנת גבייה מלקוחות חייבים סודות וטכניקות לגבייה יעילה

מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית מטרת ההדרכה: הכשרה מקצועית והתנהגותית של אנשי הגבייה בארגון הקניית מיומנות וכלים לגבייה יעילה מיועדת ל: מנהלי גבייה, מנהלי שירות לקוחות, מנהלי מכירות, אנשי מכירות, אנשי שירות וגבייה הסדנה מועברת: כהרצאה פרונטאלית בשילוב למידה חוויתית ובאמצעות ניתוח אירועים שיוצפו על ידי המשתתפים והמדריך

> לפרטים נוספים

hashavim.co.il *8109

ה י ר ח ו ן ל מ י ס ו י , משפ ט ו כ ל כ ל ה

דבר העורך קוראים יקרים,

557 מס' 2023 פברואר

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

משנה לעורך מאירה טולדו

משרד האוצר פרסם המלצות בדבר אסדרת תחום המטבעות הדיגיטליים. בפרק המיסוי מוצע לקבוע כי מקום

צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

הימצאותו של מטבע דיגיטלי הוא מקום התושבות של הרוכש בעת הרכישה. לקביעה זאת יש כמובן השלכות מיסוייות. לדוגמה, זיכוי מס זר: אם תושב ישראל רכש מטבע דיגיטלי ועל מכירתו הוטל מס במדינה זרה – תושב ישראל לא יקבל זיכוי בגין המס הזר. עולה חדש/ תושב חוזר יהיה מצד אחד פטור ממס במכירת מטבע דיגיטלי שרכש טרם עלייתו לישראל, ומצד שני יהיה חייב במס במכירת מטבע דיגיטלי שנרכש לאחר העלייה אך בתוך תקופת ההטבה (עשר שנים). קביעת מקום הימצאותו של מטבע דיגיטלי לפי תושבות הרוכש תשפיע על חובת הדיווח לבעל נכסים בחו"ל ששוויים עולה על שני מיליון ש"ח.

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

מנכ"ל צח דרוקר

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ בני ברק 3 הירקון 03-5680888 טלפון מרכזיה: 03-5680891 פקס מערכת: meira@hashavim.co.il דוא"ל מערכת: WWW.HASHAVIM.CO.IL אינטרנט:

קריאה נעימה,

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

רו"ח אליק גנדלמן

ש"ח 2,083 ירחונים 12 דמי חתימה ל- (לא כולל מע"מ)

4 2023 פברואר 557 ידע למידע

כתבו החודש

רו"ח לבקוביץ אפי רו"ח מיניביצקי יהושע עו"ד מרציאנו קרן רו"ח נוה בועז

רו"ח (משפטן) חיבה ישי מר חיטמן חיים רו"ח חייקה אלי עו"ד ורו"ח טבח שלומי עו"ד (רו"ח) טיקוצקי ירון טסלר נדב עו"ד רו"ח יזרעאלי אלי עו"ד ורו"ח יניב סיימון רו"ח ירון יוסי עו"ד ורו"ח ישועה יוסי רו"ח כהן אברהם רו"ח כהן דניאל עו"ד ורו"ח כהן יובל עו"ד כהן יוני עו"ד כהן קובי רו"ח כמון רן רו"ח כרמי אייל עו"ד כרמי לוברטובסקי מאיה

רו"ח (משפטן) אבוחצירא יובל רו"ח (עו"ד) אלימי גדי עו"ד ורו"ח אסנפי איתן עו"ד (רו"ח) ארויו רונן עו"ד רו"ח אריה רמי עו"ד אשרוב לילך רו"ח בר רונית רו"ח עו"ד ג'אנה שוקי

עו"ד (רו"ח) ד"ר נס שלמה יועץ פנסיוני, עו"ד עופרי שי עו"ד (רו"ח) עמפלי מאורי עו"ד פסו דורון

עו"ד רו"ח פרידמן אבי רו"ח צח-גלרט אורנה רו"ח עו"ד קדוש אבי כלכלן קצב רז עו"ד רוזנברג יגאל רו"ח רופא איציק רו"ח שטרק איריס רו"ח שמש רוזט עו"ד ורו"ח שרים הדס

עו"ד גבע משה עו"ד גבע שוש עו"ד גולדמן אורי

רו"ח גייל בתיה עו"ד דורון אלי משפטן דורון דניאל רו"ח עו"ד דרייפוס אריאל רו"ח הילמן טובה עו"ד הלוי עמיאל יצחק

משתתפים:

פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח רוטמן גיא, עו"ד

חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים יזרעאלי אלי, עו"ד רו"ח ירון יוסי, רו"ח כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) מזון (סמי) שמואל, יועץ מס מיניביצקי יהושע, רו"ח

אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח גבע משה, עו"ד גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח)

שלומי טבח, עו"ד רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח)

הילמן טובה, רו"ח הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2023 פברואר 557 ידע למידע 5

תוכן עניינים מאמרים ופסקי דין מס הכנסה

האם לחברות ציבוריות ופרטיות כדאי לתרום מניות לארגונים פילנתרופיים?

רו"ח איריס שטרק 28.2.2023 הזדמנות אחרונה להגיש השגות על מענקי/ החזרי קורונה עד יום עו"ד רו"ח רמי אריה רשות המסים אוכפת דרישה להחזר מענקי קורונה בניגוד לעמדת ועדות הערר כדי ללחוץ שלא כדין על עוסקים המבקשים לקבל את המענק שהם זכאים לו רו"ח אפי לבקוביץ; עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי רילוקיישן לאירופה, היבטי מס וביטוח לאומי בישראל עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי; עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס; רו"ח רונית בר קורונה - פרויקטים, קורונה ומה שביניהם חבות במס בגין פרסום במדיה החברתית דרך "אושיות רשת" עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי; עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס; נדב טסלר הטבות מס לפנסיונרים שאתם כנראה לא מכירים 9 הטבות מס למפעל טכנולוגי מועדף עו"ד אלי דורון, עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי; עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס; עו"ד יגאל רוזנברג לא תבוטל הרשעתו של עו"ד שעבר עבירות לפי חוק מע"מ והסיר עו"ד שוש גבע - פס"ד עמיר את המחדל הוצאות גבוהות במיוחד הושתו על רשות המסים בשל איחור במתן החלטות עו"ד שוש גבע פס"ד פליסידד וארג'נטרו - מיליון ש"ח בטוטו וטען כי אינו חייב 42 תושב רצועת עזה זכה ב- עו"ד דורון פסו; משפטן דניאל דורון עו"ד דורון פסו עו"ד רו"ח רמי אריה מיסוי רבנים בגין מתן שירותי דת

12

16

17

20

24

27

30

33

37

42

46

עו"ד שוש גבע במס בישראל

51

תוכן עניינים

6 2023 פברואר 557 ידע למידע

בעקבות הונאת מס במאות מיליונים: חילוט כספים של סמנכ"לית עו"ד שוש גבע פס"ד פרנקו הכספים באלבר - העליון: האב הונה במיליונים את רשויות המס, החילוט על נכסי הבן עו"ד שוש גבע יעמוד בתוקפו סוחר רכב שילם בשיק ללא שם מוטב וישלם קנס מכוח החוק לצמצום

54

59

עו"ד שוש גבע פס"ד אבו רומי השימוש במזומן -

62

מיסוי בין-לאומי רומניה מגדילה את שיעור המס על דיווידנד, ומשנה את משטר

רו"ח (עו"ד) גדי אלימי המיקרו-קומפני

66

רו"ח אייל כרמי החזקת נכס נדל"ן בחו"ל - דיווחים ופטורים

68

רו"ח איציק רופא השקעות מחוץ לישראל באופן דל מיסוי

71

מיסוי מקרקעין שימוש למגורים שלא כדין עלול לפסול סיווג נכס כדירת מגורים - עו"ד מאיה כרמי לוברטובסקי )1073/20 הלכת שטיין (ע"א ביטול עסקה לצורכי מיסוי מקרקעין והשבת המס ששולם - לא בכל מקרה עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי; עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס; עו"ד דורון פסו; משפטן דניאל דורון לא יתקיים דיון נוסף בעניין גליס - הקניית נכס מקרקעין לנאמנות חייבת במס עו"ד שוש גבע הוצאות גבוהות הושתו על נישומה בשל שימוש לרעה בהליכים משפטיים - מס ערך מוסף מחיר העסקה במע"מ - כולל סכומים השנויים במחלוקת? רו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא לחוק מס ערך מוסף 106 'היחלצות' מהפעלת סעיף עו"ד אלי דורון; עו"ד דורון פסו; משפטן דניאל דורון המועד לתשלום מס עסקאות אינו תלוי בתשלום התמורה המוסכמת עו"ד שוש גבע פס"ד בירגר

74

77

80

82

87

89

עו"ד שוש גבע פס"ד אחים אנטון בעסקה -

91

תוכן עניינים

2023 פברואר 557 ידע למידע 7

העליון: בניגוד להחלטת המחוזי, חברה לא תוכל לבטל רישומה עו"ד שוש גבע פס"ד דומסטרוי כ"עוסק" רטרואקטיבית - העליון קבע כי סוחר בשר הוא גם עוסק במקרקעין וחייב במס -

95

עו"ד שוש גבע פס"ד עמיאל לוי

100

ביטוח לאומי

הועסקה כנהגת מונית שכירה ותבעה דמי אבטלה

רו"ח אורנה צח-גלרט; מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה תושבות לעניין ביטוח לאומי - המבחן אינו רק סיכום ימי שהייה אלא מבחן מרב הזיקות לישראל רו"ח אורנה צח-גלרט; מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה בת משפחה בעסק משפחתי לא הוכרה כעובדת לתשלום דמי אבטלה מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה עגונה שלא קיבלה מזונות מבעלה האלים אינה זכאית לקצבת שאירים במותו שאלות ותשובות מס הכנסה סוגיית חברת ארנק לרופאה עצמאית במכבי שהתאגדה גם כחברה ועובדת עו"ד ורו"ח יובל כהן במרפאה ששכרה ולא בסניף LLC דיווח בישראל על רווח הון ליחיד שמחזיק בחלק מתאגיד בארצות הברית ומכר נכס שבבעלות התאגיד עו"ד לילך אשרוב דרישת זיכוי בגין מיסוי חוץ שנוכו בחו"ל בגין רווחי הון שנובעים ממכירת מניות שמוחזקות בנאמנות בלתי הדירה בחו"ל עו"ד רו"ח אבי פרידמן סוגיית אירוע במס בהקצאת מניות הטבה לבעלי מניות קיימים עו"ד רו"ח אלי יזרעאלי מיסוי הכנסות בן הזוג שהתקבלו לאחר פטירתו ואשתו היא היורשת היחידה עו"ד שוש גבע

104

106

108

111

115

116

118

120

רו"ח דניאל כהן

121

תוכן עניינים

8 2023 פברואר 557 ידע למידע

קיזוז הפסדי הון מועברים מניירות ערך כנגד שבח מקרקעין רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס סוגיית מיסוי יורשים תושבי חוץ בגין ירושת תיק השקעות הון בחו"ל רו"ח איציק רופא ששייך לתושבת ישראל מיסוי תושב חוזר ותיק שחזר להיות תושב חוץ ויש לו הכנסות מהשכרת רו"ח רוזט שמש מועד דיווח לרשויות המס בגין משיכת פיצויים 46 תקרת מחזור לעמותה המבקשת קבלת אישור לפי סעיף רו"ח טובה הילמן חדלות חברה מלהיחשב חברת ארנק לאור הפסקת מתן שירותים בידי בעל המניות בסוף שנת המס, אך המשך קבלת תשלומים בשנה העוקבת רו"ח יוסי ירון חוק עידוד השכרה למגורים ייחוס הכנסות פסיביות או אקטיביות לצורך ניצול פטור ממס לנכה על פי עו"ד ורו"ח הדס שרים ) לפקודה 5 ( 9 סעיף מיסוי הכנסות שהפיק רופא תושב ישראל ברוסיה בתחום עיסוקו על פי רו"ח בתיה גייל אמנת מס עם רוסיה העברת נכסים משותפים בשותפות לחברה בבעלותם המשותפת על פי עו"ד ורו"ח יוסי ישועה ב לפקודה 104 סעיף היוון תגמולים בפטור ממס יינתן רק למי שמקבל כבר קצבה מזערית יועץ פנסיוני, עו"ד שי עופרי המשך הפקדות לקרן השתלמות עצמאים לאחר שעסק נסגר רו"ח עו"ד אבי קדוש במועד המימוש בהעברה 102 מיסוי הענקת מניות לעובד על פי סעיף רו"ח אלי חייקה מהנאמן לעובד סנקציות על אי תשלום תואם של מקדמות מס אל מול המס בפועל על פי עו"ד קובי כהן 2 א 190 סעיף רווח הון שנוצר לקרן נאמנות זרה בגין השקעה של תושב ישראל - ימוסה כרווח הון שנוצר מחוץ לישראל רו"ח אברהם כהן וכלכלן רז קצב דירות בארץ רו"ח רן כמון

123

124

126

128

129

130

131

132

134

135

137

138

139

140

עו"ד ורו"ח איתן אסנפי

141

תוכן עניינים

2023 פברואר 557 ידע למידע 9

ביקורת ניכויים כשיש שומות סופיות בתיק מס הכנסה עו"ד משה גבע מיסוי עוסק שהמציא פטנט שלא בתחום עיסוקו ומכר אותו

142

עו"ד (רו"ח) רונן ארויו מיסוי הסבת הכנסות עתידיות משכירות חנות במסגרת ירושה בין שתי אחיות

143

עו"ד ורו"ח סיימון יניב

144

מיסוי מקרקעין סוגיות מס שבח ומס רכישה ליורשי דירה יחידה על פי צוואה שערכה סבתא לבנה ולנכדיה

רו"ח עו"ד שוקי ג'אנה מיסוי העברת זכות במקרקעין על פי פסק דין במסגרת גירושין

145

עו"ד ורו"ח שלומי טבח הפסד עסקי שלא קוזז משבח ממכירת מקרקעין במשרד מיסוי מקרקעין - האם ניתן לקזז במסגרת שומה עצמית במס הכנסה

148

עו"ד יוני כהן

149

מס ערך מוסף חבות מע"מ לבעלים של משרד בבניין משרדים שמקבל עליו את ניהול הבניין עו"ד קרן מרציאנו ואחזקתו 94 התנאים להטלת קנס מינהלי על איחור בהגשת דוח מע"מ על פי סעיף

150

עו"ד עמיאל יצחק הלוי לחוק מס ערך מוסף

152

ביטוח לאומי דמי פגיעה של עצמאית שנפגעה בעבודה בחודש שחזרה מחופשת לידה

רו"ח יהושע מיניביצקי

153

חברות, עמותות, מלכ"רים

רו"ח בועז נוה מינוי מורשה חתימה תושב חו"ל בעמותה

154

כספים וחשבונאות תשלום שמתבצע במטבעות קריפטו שהומרו למזומן בהתייחס

עו"ד אורי גולדמן לחוק צמצום השימוש במזומן

155

תוכן עניינים

10 2023 פברואר 557 ידע למידע

חוזרים והוראות ביצוע

מס הכנסה ואילך 2023 לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר

רשות המסים בישראל 2023 אלקטרוני לשנת 101 כללים והוראת להפקת טופס

156

רשות המסים בישראל ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - הקלה נוספת והוראות לעניין 2023 לשנת המס 34/93 להוראת ביצוע 1 הארכת תוקף ההוראות שבתוספת מס' רשות המסים בישראל קביעת מועדי דיווח ותשלום לדוחות תקופתיים מע"מ, מקדמות מס הכנסה 2023 וניכויים מס הכנסה – שנת המס רשות המסים בישראל כללים לחתימה מרחוק על הדוח השנתי של לקוח מול מייצגו רשות המסים בישראל - 2021 נוהל מתן אורכות להגשת דוחות לשנת המס 2 עדכון רשות המסים בישראל הסדר האורכות למייצגים בנושא מס הכנסה 2022 רשימת עמדות חייבות בדיווח חדשות לשנת המס רשות המסים בישראל רשות המסים תעניק הקלות לעסקים החייבים בהחזרת מענקי קורונה: תשלומים 12 ארכה להגשת השגות על החוב ופריסה ל-

170

174

175

177

180

182

רשות המסים בישראל

184

מס ערך מוסף 2022 רשימת עמדות חייבות בדיווח חדשות לשנת המס

רשות המסים בישראל בנושא מס ערך מוסף

186

מיסוי מקרקעין עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה רשות המסים בישראל 1/2023 הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר

187

תוכן עניינים

2023 פברואר 557 ידע למידע 11

ביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי 2023 תשלום מקדמות לעצמאים לשנת שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות  עבור עובדים שכירים 01.01.2023 - עד גיל פרישה, החל ב 18 תושבי ישראל מגיל

190

המוסד לביטוח לאומי

194

חקיקה

תקנות צו מס הכנסה (סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דוח) (תיקון),

196

2023- התשפ"ג

196

2023- הודעת מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשפ"ג הודעת הגנת הדייר [נוסח משולב] (העלאת שיעור מרבי של דמי השכירות

196

2023- לבתי עסק), התשפ"ג

197

2023- צו מס הכנסה (הגדלת שעורי המקדמות) התשפ"ג

197

2023- תקנות הגנת הדייר (דמי שכירות ודמי שכירות בדירות), התשפ"ג

מדדים ושערי מט"ח

198

2022 מדדים לחודש דצמבר

199

2023 שערים יציגים לחודש ינואר

ידע במספר

200

מראה מקום

202

12 2023 פברואר 557 ידע למידע

מס הכנסה האם לחברות ציבוריות ופרטיות כדאי לתרום מניות לארגונים פילנתרופיים? רו"ח איריס שטרק

לתמיכה בנזקקים ולקידום מטרות ציבוריות. סוגיית הפעילות העסקית כבר ,2014 נדונה בהמלצות ועדת פריש בשנת אך בצורה מצומצמת, ורק לגבי פעילות עסקית בתוך עמותה. כשעולם הפילנתרופיה פועל "מחוץ לקופסה" לגיוס משאבים – האם מערכת המס מתמרצת או חוסמת? על מערכת המס בישראל לפעול לשינוי, כדי להתאים למודלים שונים ומגוונים. מה קורה בעולם כאשר בעל הון מחליט לתרום מניות לארגוני המגזר השלישי? בעולם מוכרת יותר המגמה של בעלי הון התורמים מניות של חברות בבעלותם

משבר הקורונה והתנודות הכלכליות בעולם מאז, הובילו למשבר משמעותי עבור ארגונים במגזר השלישי, ובכלל זה עמותות, מוסדות ללא כוונת רווח (מלכ"רים) וחברות לתועלת הציבור (חל"צ), אשר חלק מהותי מפעילותן מתבסס על פילנתרופיה וממומן מכספי תרומות. הארגונים הפועלים כיום במגזר השלישי אינם יכולים להתבסס על התרומות המסורתיות באופן בלעדי. בד בבד מקוצצים חדשות לבקרים גם תקציבי תמיכה ממשלתיים. לפיכך יש לעודד גיוס תרומות, הן תרומות הנובעות מפעילות עסקית כגון תרומת מניות, והן באמצעות הרחבת האפשרויות להקמת פעילות עסקית עצמאית בארגונים, שרווחיה משמשים

הכותבת - רו"ח איריס שטרק, שותפה מנהלת בפירמת "שטרק את שטרק", נשיאת לשכת רואי 35 חשבון לשעבר. דירקטורית בחברות ציבוריות וחברות מובילות במשק. בעלת ניסיון של למעלה מ- שנה בתחום ביקורת חברות, ביקורת פנימית וחשבונאית, ביקורת חברות, מלכ"רים, מיסוי חברות ויחידים, מפעלים מאושרים ומגזר הממשלתי, לצד התמחות בייעוץ כלכלי ואסטרטגי ללקוחות עסקיים וציבוריים. נמנית ברשימה הארצית של נאמנים ומפעילים-תאגידים של משרד המשפטים. ובמאגר בעלי תפקיד בתיקי פירוק של עמותות, חברות לתועלת הציבור ואגודות עות’מניות המתנהלים בבית המשפט. בעלת הסמכה ייחודית באבטחת איכות מערך הביקורת הפנימית של . IIA מבקרי פנים מטעם לשכת המבקרים הפנימיים הבינלאומית

מס הכנסה מאמרים

2023 פברואר 557 ידע למידע 13

בעבר שימש הדיווידנד הוצאה מוכרת וסייע להקטנת תשלום מס החברות. כיום הדבר כבר לא רלוונטי. דיווידנד אינו הוצאה מוכרת, ולכן אין שום אפליה בין חברות עסקיות לארגונים פילנתרופים כפי שנטען בעבר, אולם החקיקה לא שונתה בהתאם. על כך ניתן ללמוד משני פסקי דין בעניין קרנות שנהנו מתרומת מניות, האחת מחברה ציבורית והאחרת מחברה פרטית. במקרה של עמותת קרן עזריאלי פסק בית כי הקרן 2021 המשפט המחוזי בספטמבר ממניותיה של קבוצת 5.69%- המחזיקה כ עזריאלי, תהיה פטורה מתשלום מיסים בעשרות מיליוני שקלים על הדיווידנדים המתקבלים כתוצאה של החזקתה במניות החברה הציבורית. זאת בניגוד לעמדת רשות המיסים. קרן עזריאלי טענה כי היא מוסד ציבורי הפטור ממס על הדיווידנדים. רשות המיסים טענה כי יש לראות בקרן מי ששולטת בקבוצת עזריאלי, ובהתאם להחיל עליה את החריג לפטור ממס, ולחייב על 25% אותה בתשלום מס בשיעור של הדיווידנד, הנובע מהחזקתה במניות. בפסק הדין נקבע כי לא קיימת שליטה מצד הקרן בקבוצת עזריאלי, כי לקרן אין זכויות הצבעה במניות, וכי היותם של חלק מהמנהלים בעלי תפקידים בקבוצת עזריאלי וכן בקרן, אינה מצביעה על שליטה של הקרן בחברה הציבורית, וטיעונים נוספים שביססו החלטה זו.

לארגונים פילנתרופיים בכלל או לקרן צדקה מטעמם בפרט, בעיקר בזכות תרומות רחבות היקף של אילון מאסק, מנכ"ל טסלה, וביל גייטס, מייסד מיקרוסופט. לאחרונה דווח על כך שבשנת 5.74 , מאסק תרם מניות טסלה בשווי 2021 מיליארד דולר לארגון צדקה שזהותו אינה ידועה. על פי הערכות מומחים, תרומתו של מאסק לצדקה למעשה פוטרת אותו ממס רווחי הון, שהיה מחויב לשלם אילו מכר את המניות. כלומר, יש פה תמריץ המעודד מהלכים מסוג זה, והחזרת הון לטובת הקהילה. מיליון 64 תרם גם ביל גייטס 2017 בשנת מניות של מיקרוסופט, שערכן הכולל מיליארד דולר. 4.6- בעת התרומה הגיע ל על פי ההערכות, התרומה הועברה לקרן הצדקה המשפחתית, כמהלך נוסף בהעברה מיליון מניות לקרן 700- המוערכת ביותר מ מיליארד דולר, 50- שנכסיה נאמדים בכ ונחשבת לעמותת הצדקה הפרטית הגדולה בעולם. מה קורה בישראל? לפי החוק, מוסד ציבורי פטור ממס על רווחי הון ודיווידנדים, אך חייב במס על דיווידנד שמשולם מחברה בשליטתו, שיש לה פעילות עסקית. תרומת המניות למוסדות ציבור אכן פטורה ממס, אבל מה דין הרווחים הצומחים מהפעילות העסקית, ומדוע על הגופים לשלם מס על הדיווידנד?

מס הכנסה מאמרים

14 2023 פברואר 557 ידע למידע

הנכסים בעת הפירוק של החברה לאחר סילוק חובותיה. לפיכך יש דרישה לחייב מס במקור על הדיווידנד המועבר לחל"צ , וזאת לאחר תשלום מס 25% בשיעור של .23% חברות בשיעור מס הכנסה טוען שהחל"צ שולטת בחברה העסקית ומכוונת את פעילותה. על דיווידנד מהחברה שהתקבל במוסד הציבורי ששולט בה, לא חל הפטור שקיים בין חברה לחברה כי המחוקק חשש מתכנוני מס לכאורה, וכאמור טיעונים אלו כבר מזמן אינם רלוונטיים. ראוי להדגיש כי חל"צ או עמותה שהן מוסד ציבורי ויפעילו עסק בעצמן, ישלמו רק מס הכנסה על הרווח מהעסק, ולא ישולם מס נוסף על הדיווידנד; ואילו גוף שיבחר למסד פעילות עסקית בחברת בת עסקית, או שקיבל במתנה בעלות בחברה ויוגדר כבעל אמצעי שליטה לכאורה, צריך לספוג את נוספים 25% תשלומי מס ההכנסה בשיעור בגין הדיווידנד המועבר. יש לחדש בדחיפות את יוזמת החקיקה של , שקראה לפטור 2010 חברי הכנסת מינואר מוסד ציבורי ממס על דיווידנד מחברת בת, ולהסיר את אפליית המס שחלה על מוסדות ציבור לעומת חברות עסקיות, שאינן משלמות מס על הכנסותיהן מדיווידנד בחברות בהחזקתן, וכמובן, להפסיק את העיוות הקיים בחוק, עיוות שאין לו כל הצדקה. זאת גם לנוכח הרוח החדשה של הרגולטורים עצמם, שמעודדים פעילות עסקית במוסדות ציבור.

מאידך גיסא, בפסק הדין בעניין קרן בוקסנבאום נטע בע"מ (חל"צ) שניתן לאחרונה, הוכרע שהדיווידנדים חייבים במס. לטעמי, מי שיצא נפסד מכך הוא הציבור שלטובתו פועלת הקרן. השאלה המרכזית שעלתה בפסק הדין היא האם החברה לתועלת הציבור (להלן: "חל"צ") היא בעלת שליטה בחברה העסקית? חברת מכשירי תנועה בע"מ היא חברת נכסים פרטית, המרכזת החזקות נדל"ן של קבוצת מכשירי תנועה. קרן בוקסנבאום נטע פועלת כחברה לתועלת הציבור. מקור המימון לפעילויותיה נובע מהקניית מניות בחברות שמרכיבות את קבוצת מכשירי תנועה. הקרן נהנית מדיווידנדים משמעותיים, והם המקור לחלוקת התרומות לאורך השנים, שבעזרתן מממשים את מטרות הקרן בתחומי הרפואה, החינוך והרווחה החברתית. מהון המניות של 49%- הקרן מחזיקה ב חברת מכשירי תנועה בע"מ ובהתאמה יש לה זכות לרווחים ונכסים בפירוק. מניות היסוד של החברה מוחזקות בידי בעלי המניות האחרים. הקרן טענה לחוסר שליטה בחברה העסקית, עקב חוסר יכולת לכוון את פעילות החברה - ובכלל זה אין לה זכות למנות מנכ"ל, אין לה זכויות הצבעה, וכל הנאתה מההחזקה היא הדיווידנדים המחולקים. מס הכנסה ראה בזכות לקבלת הרווחים כיוצרת שליטה לפי ההגדרה "אמצעי שליטה" והמבחנים של הזכות לרווחים מיתרת 25% ) והזכות לקבלת (החל מ

מס הכנסה מאמרים

2023 פברואר 557 ידע למידע 15

משמעותיים - כדי לעודד תרומות מעבר לסיוע כספי ולאפשר את התפתחותם המואצת של ארגוני המגזר השלישי באמצעות תרומות, ובייצור מקורות עצמאיים. כל הטבת מס מעלה באופן ניכר את התרומות, כפי שהוכח מחקרית. המגמה הגוברת של חברות וארגונים עסקיים לפעול על פי אמות מידה של מעורבות בנושאי סביבה, חברה וממשל, היא הזדמנות לייצר מערכת של תמריצי מס. כמדינה וכחברה כדאי לנו לאמץ גישה הנותנת תמריצים על חדשנות ומחויבות לטווח ארוך, ולא להערים חסמים. *גילוי נאות בקשר למאמר זה - רו"ח איריס שטרק משמשת גם מבקרת פנים של קרן בוקסנבאום נטע

יש להשוות את המצב של דיווידנד מחברת בת, לקבלת דיווידנד מפעילות עסקית שמתקיימת בגופים עצמם (ומוגבלת בהיקפה), כאשר זו פטורה ממס. "הפסד המס" שייווצר לכאורה ממתן ממס הכנסה בגין 25% פטור בחוק של הדיווידנדים המועברים למוסדות ציבור הוא "נזק" קטן הרבה יותר מהרווח החברתי שיחליף עלויות ממשלתיות, ויחסוך למדינה צורך במתן סיוע. כיום החוק פוגע בחברה, בקהילה ובאוכלוסיות שנזקקות לכספי התרומות. הפתרון הוא להוביל לתיקוני חקיקה שימנעו עיוותים ופערים אלה, יחריגו את הפעילות העסקית המשמשת מקור הכנסות לפילנתרופיה, ואף יוסיפו תמריצים

מס הכנסה מאמרים

16 2023 פברואר 557 ידע למידע

הזדמנות אחרונה להגיש השגות על 28.2.2023 מענקי/ החזרי קורונה עד יום עו"ד רו"ח רמי אריה

ולבקש פריסה ארוכה יותר שתיבחן באופן פרטני. כדי לאפשר לעוסקים לבצע פריסת תשלומים ו/או להגיש השגות על הדרישה להחזרת מענקים, רשות המסים תקפיא את העיקולים שהוטלו על עוסקים ונישומים לתקופה קצובה של חודשיים, עד ליום .11.3.2023 כזכור, במהלך משבר הקורונה שילמה רשות המסים מענקים לעצמאים ולבעלי שליטה בכמה מסלולים. לאור הצורך בהעברת התשלומים באופן מהיר למספר גדול מאוד של בעלי עסקים, המענקים שולמו לעתים עוד בטרם הוגשו דיווחי המע"מ הרלוונטיים, ולכן התשלומים בוצעו על סמך הצהרת המבקשים בדבר עמידתם בתנאי הזכאות. בבדיקות שערכה רשות המסים עלה כי ישנם בעלי עסקים רבים שביקשו וקיבלו מענקים שאינם זכאים להם. בשנה וחצי האחרונות, עם היציאה מהמשבר, החלה רשות המסים בפעולות להשבת המענקים ששולמו לעוסקים ולנישומים אף על פי שלא היו זכאים להם.

רשות המסים מאפשרת הזדמנות אחרונה להגיש השגות על הודעות דחייה למענקי . השגות 28.2.2023 קורונה עד ליום מנומקות עם כל הטיעונים והאסמכתאות שיוגשו, עשויות להביא לקבלת המענק במלואו ולפחות להימנעות מהחזרי המענקים. פורסמה הודעת רשות 12.1.2023 ביום המסים, ולפיה היא תאפשר לעוסקים ולנישומים שקיבלו מענקי קורונה ביתר, ונדרשים להחזיר את המענקים וטרם הסדירו את התשלום, להגיש השגות בפברואר 28 מנומקות על החיוב עד ליום .2023 זאת, בעקבות פניות של עוסקים ונישומים שטוענים כי דחיית המענק שנעשתה על ידי רשות המסים נעשתה בטעות, וכי הם רוצים להשיג עליה, אך המועד להגשת השגה עבר. רשות המסים תאפשר לאוכלוסייה זו תשלומים 12 להסדיר את החוב בפריסה ל- ללא ריבית. במקרים שבהם נדרשת פריסה ארוכה יותר כתוצאה מקשיים כלכליים או נסיבות מיוחדות של המבקש, יהיה אפשר לפנות למשרד השומה שבו מתנהל התיק

הכותב - עו"ד רו"ח רמי אריה הוא שותף בכיר במשרד משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, .www.ralc.co.il גוטמן, עמית גרוס ושות' והעורך של אתר מיסים ועסקים

מס הכנסה מאמרים

2023 פברואר 557 ידע למידע 17

לסיכום: ההקלות שפורטו לעיל נועדו לסייע לכל מי שטרם הסדיר את חובותיו בגין המענקים ששולמו לו ולא היה זכאי לקבלם, וכן לכל מי שיש לו סיבות מוצדקות להגשת השגה. אנו מציעים להביא לבדיקה כל הודעת דחייה של מענק שהתקבלה מרשות המסים, וככל שלא התקבלה - הרי ניתן לראות אותה במערכת המחשוב של רשות המסים, ולהגיש את ההשגות מנומקות ומגובות באסמכתאות כראוי, כדי שהן אכן יתקבלו ויאושרו על ידי רשות .28.2.2023 המסים. זאת לא יאוחר מיום

עד עתה כללו הפעולות מהלך וולונטרי להשבת המענקים, שבמסגרתו יכלו בעלי עסקים שקיבלו מענקים שאינם זכאים להם להשיב את המענקים מיוזמתם, בפריסה נוחה וללא תוספת ריבית ו/או קנסות. נוסף על כך נעשו פעולות יזומות, שכללו בין היתר שיחות טלפון, משלוח מסרונים, משלוח מכתבים וכו'. בתקופה האחרונה החלה רשות המסים להפעיל הליכי אכיפה כלפי עוסקים ונישומים שלא נענו לפניות היזומות ולמהלך הוולונטרי להשבת המענקים.

רשות המסים אוכפת דרישה להחזר מענקי קורונה בניגוד לעמדת ועדות הערר כדי ללחוץ שלא כדין על עוסקים המבקשים לקבל את המענק שהם זכאים לו רו"ח אפי לבקוביץ; עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

הרקע לחקיקתו כמעט באופן מידי של חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (להלן: 2020- (הוראת שעה), התש"ף . רשות המסים 2020 "החוק") בחודש יולי פעלה במרץ והעבירה תשלומי מקדמות לכל מי שדרש מענקים, וזאת בשיעור של . אט אט, וככול שהתפזר ערפל 60% עד הקורונה, החלה רשות המסים לבחון את המקדמות ששולמו לעוסקים ומסיבות שונות החלה לבקש את המענקים או את

לאחרונה מנצלת רשות המסים את העובדה שלכאורה החוק אינו מקפיא את חבות המס שנוצרה עקב דרישת רשות המסים להחזר המענק, ופוצחת בהליכי גבייה כדי להפעיל לחץ לא הוגן על העוסק לוותר על דרישתו לתשלום מלוא המענקים , עם פרוץ נגיף הקורונה, 2020 במהלך התבקש מנהל רשות המסים להעניק מענקי קורונה לזכאים, וזאת באופן מידי - כדי למנוע קריסה של עסקים בישראל. זה היה

הכותב - עו"ד רו"ח רמי אריה הוא שותף בכיר במשרד משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, .www.ralc.co.il גוטמן, עמית גרוס ושות' והעורך של אתר מיסים ועסקים

מס הכנסה מאמרים

18 2023 פברואר 557 ידע למידע

כמתחייב על פי דין, ומבלי שיגיש לוועדה בקשה לעיכוב השבתה, וקובעת כדלקמן: "נציין, כי הטענה לחוסר ניקיון כפיים עקב אי השבת המקדמה אינה מתיישבת עםטענה אחרתשל המשיבה, לפיה מנגנון תשלום המקדמות שנקבע בחוק מהווה מענה לפגם של אי קבלת ההחלטה בהשגה במועד. כיצד אפוא מרפא תשלום המקדמה את פגם האיחור במתן ההחלטה בהשגה, אם לשיטת 90 המשיבה על העוסק להחזירו תוך ימים מקבלת הודעת דחיית הבקשה למענק ועוד לפני קבלת ההחלטה בהשגה? הדעת נותנת שכל עוד סוגיית זכאות העוסק למענק מצויה במחלוקת ומתבררת בהליכים מכוח החוק, יש טעם בהותרת הסכומים ששולמו לעוסק בידיו עד לקבלת הכרעה סופית בדבר זכאותו. השבת כספי המקדמות שמטבע הדברים נעשה בהם שימוש לצורך המשך פעילות העסק בתקופת משבר חריגה, מכבידה באופן דרמטי על העסקים (שחלקם עדיין נאבקים על המשך קיומם)." כמו כן מדגישה הוועדה כי לטעמה פרשנות זו מתיישבת עם לשון החוק ותכליתו. (א) לחוק שכותרתה 16 הוראת סעיף ', קובעת כדלקמן: תשלום ביתר ' "שולם לעוסק מענק, לרבות מקדמה, בסכום העולה על סכום המענק שהוא , יחזיר העוסק את זכאי לו לפי פרק זה ההפרש שבין סכומים אלה (בסעיף זה – סכום היתר) באמצעות רשות המסים

חלקם בחזרה, פעמים רבות חודשים ואף שנים לאחר תשלומם. רבים מהעוסקים ממשיכים לטעון לזכאותם למענקי קורונה מכוח החוק, אך לאור פניותיה של רשות המסים להחזרת המענקים, הם נאלצים להגיש השגות ועררים לוועדות הערר. אלא מאי? לאחרונה מנצלת רשות המסים את העובדה שהחוק לכאורה אינו מקפיא את חבות המס שנוצרה עקב דרישת רשות המסים להחזר המענק, ופוצחת בהליכי גבייה כדי להפעיל לחץ לא הוגן על העוסק לוותר על דרישתו לתשלום מלוא המענקים. הגם שהחוק כאמור אינו מקפיא את הליכי הגבייה במקרה של הגשת השגות ועררים, בניגוד למשל לפקודת מס הכנסה ולחוק מע"מ, הרי הדעת אינה סובלת כי רשות המסים תבקש מחד גיסא החזר מענקים שלא כדין, ומאידך גיסא תפעיל לחץ לא הוגן ותטריד את העוסק כדי שייסוג מהליכי ההשגה והערר, טרם התקבלה החלטה סופית בעניינו. דומה כי עיקרון זה מקובל על ועדות הערר. דהיינו, לא בכדי הן הביעו את מורת רוחן על דרישת רשות המסים להחזר המקדמות טרם התקבלה החלטה סופית בעניינם של העוסקים המבקשים לבחון את בקשתם. כך לדוגמה, בערר ש.ס שאמא עבודות ) מתייחסת ועדת 1112-22( פיתוח ובניה הערר לטענת רשות המסים ולפיה העורר נוהג בחוסר ניקיון כפיים משהוא מחזיק במקדמה ששולמה לו מבלי להשיבה

מס הכנסה מאמרים

2023 פברואר 557 ידע למידע 19

בישראל בתוך תשעים ימים מהיום שהמציא לו המנהל דרישה להחזר, בתוספת הפרשי הצמדה על סכום היתר, מיום ששולם סכום היתר עד יום ההחזר". הוראות החוק המסדירות את מענק ההשתתפות בהוצאות קבועות לעסקים : סימן א' לפרק בפרק ו' לחוק נמצאות עוסק במענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות, סימן ב' לפרק עוסק במענק סיוע בשל פגיעה ממושכת, וסימן ג', ", מסדיר את אופן תשלום כללי שכותרתו " המענק וכן את הליכי ההשגה והערר על החלטת המנהל בנוגע למענק. ועדת הערר מסיקה מהפסקה "...בסכום שהוא זכאי לו לפי העולה על סכום המענק ..." כי במקום שבו הוגשו השגה פרק זה וערר, המועד למניין תשעים הימים להחזר סכום היתר יתחיל להימנות מעת סיום הליך הערר, שכן זכות הגשת הערר מעוגנת אף היא בפרק ו' לחוק והזכאות הסופית למענק נקבעת רק בסיום ההליך. כן מדגישה הוועדה כי תקופת הקורונה שבגדרה נקבעו המענקים בחוק נמשכה חודשים (ולמעשה המשיכה להשפיע על 16 העסקים גם לאחר מכן, על רקע התפרצות נגיף האומיקרון). מדובר בתקופה ממושכת מאוד והפגיעה שספגו העסקים הקטנים והבינוניים במהלכה איימה על שרידותם. המענקים נועדו לספק לעסקים שנפגעו "אוויר לנשימה" ולסייע להם לשרוד. לפיכך, במצב דברים זה, דומה שפרשנות 16 ולפיה חובת ההשבה הקבועה בסעיף

לחוק תחול מעת קביעת הזכאות הסופית למענק - ומשהוגש ערר ממועד ההכרעה בערר - מתיישבת עם תכלית החוק. אליבא דוועדת הערר, מצב זה שונה מהקבוע בתקנות מס רכוש והוראת השעה בעקבות מבצע צוק איתן, אשר עוסקות בתשלום פיצויים עבור נזק שנגרם לעסק כתוצאה ממלחמה שהתרחשה באזור מוגדר ובמהלך תקופה קצובה, וניתן להניח שהעסקים שניזוקו לא עמדו בפני איום קיומי.  כמו כן, יש לציין כי במרבית המקרים רשות המסים היא זו שהשתהתה בדרישת החזר המקדמות והמענקים, ולכן היא יכולה לבוא בטענות רק לעצמה, ונוסף על כך, חלק ניכר מהליכי הערר מסתיימים בקבלת עמדת העוררים, ובכל מקרה מדובר בהליך משפטי מהיר ויעיל אשר מוכרע לעיתים בתוך חודשים ספורים. בכל אלו יש כדי לתמוך, לדעתנו, במסקנת ועדת הערר כי אין להתחיל בהליכי גבייה טרם סיום הליכי הערר או ערעור מנהלי בפני בית המשפט המנהלי. לאור דברים אלו, אפשר היה לקוות כי רשות המסים, כרשות מנהלית, תאמץ את פרשנות ועדת הערר ותמתין בסבלנות לתום הדיונים בוועדות הערר. ואולם תקוות לחוד ומציאות לחוד. לצערנו אין הדבר כך, ורשות המסים ממשיכה להטיל עיקולים על חשבונות הבנק של עוסקים, כחלק ממכבש לחצים להחזר המקדמות והמענקים, ובמטרה להרתיע אותם מהמשך ניהול הליכי ההשגה והערר ולהניע אותם להגיע לפשרות שאינן מטיבות עימם. 

מס הכנסה מאמרים

20 2023 פברואר 557 ידע למידע

רב אם היא עומדת בקנה אחד עם חובת ההגינות המוגברת שחלה עליה כרשות מנהלית, בפרט לאור תקופת הקורונה, אשר הטביעה את חותמה על חלק ניכר מציבור העוסקים, ולאור מחדליה הרבים של רשות המסים בהתנהלות אל מול העוסקים במהלך התקופה האמורה.

אנו קוראים מכאן לוועדות הערר ולבתי המשפט המנהליים להורות לרשות המסים לחדול מהתנהלותה חסרת תום הלב, ובלית ברירה להורות על הקפאת הליכי הגבייה במקרים הפרטניים עד קבלת ההחלטה בערר. ברור כי התנהלות זו של רשות המסים אינה מוסיפה לה כבוד, וספק

רילוקיישן לאירופה, היבטי מס וביטוח לאומי בישראל עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי; עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס; עו"ד דורון פסו

עבור מי שעונה על הגדרת "תושב ישראל" הקבועה בפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"). הפקודה מגדירה "תושב ישראל" כמי ש'מרכז חייו' נמצא בישראל. הגדרה זו היא הגדרה חמקמקה למדי, וקובעת בכלליות כי אדם הוא תושב ישראל כאשר רוב היבטי חיי היום-יום של האדם מתקיימים בישראל. מקום התושבות של היחיד ייקבע בהתאם לפרמטרים אובייקטיביים ולפי כוונתו הסובייקטיבית של היחיד לעזוב את ישראל

יותר ויותר ישראלים מקבלים בעת האחרונה החלטה על עזיבת ישראל לטובת מגורים באחת ממדינות האיחוד האירופי. נוסף על כלל האתגרים שנוצרים כתוצאה ממעבר זה, חשוב מאוד שלא להזניח את היבטי המס והביטוח הלאומי בישראל, ולתכנן מראש ובתבונה את עזיבת ישראל, כדי שלא להיקלע לחבויות כספיות לרשויות בישראל. תושבות לצורכי מס הכנסה ככלל, שיטת המס בישראל היא 'פרסונלית', קרי - חבות במס הכנסה בישראל נוצרת

- דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות', שהינו DTKG&G הכותבים - ממשרד עו"ד אחד המשרדים הגדולים והמובילים בישראל בתחום המסים, הנדל"ן, חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ליטיגציה אזרחית, שוק ההון, היי-טק, דיני עבודה דיני הגירה ועוד. המשרד מדורג בדרך קבע על ידי מדריכי הדירוג השונים כמשרד בולט ומוביל בתחומי התמחותו.

מס הכנסה מאמרים

2023 פברואר 557 ידע למידע 21

למבחן מרכז החיים נקבע בפקודה מבחן 'עזר' –'חזקת הימים'. חזקה זו בוחנת את מספר ימי השהייה של היחיד בישראל בשנת המס, ובמקרה שבו שוהה היחיד מעל ימים 30 בשנת מס אחת או שוהה מעל 183 ימים בשנה הנבחנת 425 בשנת מס ו-מעל ובשתי השנים שקדמו לה – תקום עבורו חזקה שהוא 'תושב ישראל'. חשוב לציין שחזקה זו ניתנת לסתירה על ידי היחיד או על ידי רשות המסים באמצעות הוכחת מקום מרכז החיים של היחיד באמצעות פרמטרים ממבחן 'מרכז החיים'. יחיד שנקבע שהוא תושב ישראל חייב במס בישראל על הכנסות שהפיק גם בישראל וגם מחוצה לה. יחיד המקיים את חזקת הימים בשנת המס וטוען שאינו תושב ישראל נדרש לדווח לרשות המסים ולטעון את טענותיו בצירוף מסמכים המוכיחים אותן, ופקיד השומה רשאי לקבל את הדיווח או לקבוע אחרת על סמך ראיות, וקביעה כאמור פותחת את הדלת עבור היחיד לפנות להליכי השגה ואף לערעור בפני בית המשפט. חשוב גם להזכיר שקביעת מקום התושבות היא לכאורה נקיטת עמדת מס, אך במקרים מסוימים יכול הדבר לעלות כדי עבירה פלילית של השמטת הכנסות במזיד (עבור תושב ישראל שאינו משלם מס בישראל על הכנסותיו), ובהתאם לגרור הליכים פליליים וקנסות כבדים. לאור הצורך בכוונה סובייקטיבית, וכאחד הפרמטרים האובייקטיביים, היחיד נדרש לשהות מחוץ לישראל לתקופה משמעותית

לתקופה משמעותית ולהקים עבורו מרכז חיים במדינה זרה. ההיבטים המרכזיים הנבחנים הם מיקום האינטרסים המשפחתיים-אישיים, כלכליים וחברתיים. האינטרסים המשפחתיים נמדדים על פי רוב במיקום מגורי המשפחה הגרעינית (בן/בת זוג, ילדים). עם זאת, חשוב לציין כי בתי המשפט הכירו בכך שבמקרים מסוימים משפחות מחליטות להתפצל לתקופה מסוימת, כך שאחד מבני הזוג יתגורר במדינה פלונית, בעוד בן הזוג השני יתגורר בישראל – וכי אין בכך כדי לקבוע כי שני בני הזוג תושבי ישראל. האינטרסים הכלכליים של היחיד כוללים את הנכסים המשמעותיים שבבעלותו (בעיקר דירות ורכבים) – כאשר העיקרי שבהם הוא 'בית הקבע' של היחיד – בית מגורים הפנוי וזמין עבור היחיד ובו עושה הוא שימוש דרך קבע. מלבד זאת נבחן המקום שממנו מבצע היחיד את פעילותו הכלכלית (המדינה שבה מחזיק היחיד חשבון בנק פעיל וכרטיסי אשראי המשויכים לו), בעלות וניהול של תאגידים, המקום שבו מחזיק היחיד פוליסות ביטוח ומוצרים פיננסיים (קרנות פנסיה/ קרנות השתלמות/ קופות גמל – פעילות). האינטרסים החברתיים כוללים בדרך כלל חברות במועדונים או מפלגות, המקום שבו מחזיק היחיד מעגל חברתי וכיו"ב. חשוב להזכיר שמבחן 'מרכז החיים' נמדד על פי פרמטרים רבים ואינו בינארי – קרי, אין היבט אחד שבהתקיימו/ בהיעדרו תיקבע מדינת תושבותו של היחיד.

מס הכנסה מאמרים

22 2023 פברואר 557 ידע למידע

. מבחן "מרכז האינטרסים החיוניים" מבחן זה דומה למבחן 'מרכז החיים' ובוחן את קשריו האישיים והכלכליים של הנישום. במקום שבו לא ניתן לקבוע את מיקום מרכז האינטרסים החיוניים של הנישום, ניתן לפנות למבחן הבא. מבחן "המקוםשבו הנישום נוהג להתגורר" הבוחן את הטריטוריה שבה הנישום הוא תושב. במקום שבו לא ניתן לקבוע זאת, ניתן לפנות למבחן הבא. , מבחן עובדתי הבוחן מבחן "האזרחות" את מדינת אזרחותו של הנישום. אם הנישום אינו אזרח באף אחת משתי המדינות או שהוא בעל אזרחות כפולה, תיקבע התושבות באמצעות הליך של "הסכמה הדדית" בין הרשויות המוסמכות של המדינות החתומות על האמנה. מס יציאה היבט נוסף שנובע מעזיבת ישראל לטובת מגורי קבע במדינה זרה הוא תחולתו של מס יציאה. א לפקודה עוסק בדין החל לגבי 100 סעיף נכסיו של אדם שחדל להיות תושב ישראל. הסעיף קובע שככלל, נכסיו של אדם שחדל מלהיות תושב ישראל ייחשבו כאילו נמכרו יום טרם ניתוקו מישראל, והנישום רשאי לדחות את מועד תשלום המס למועד מכירתם בפועל של הנכסים. בפועל לא נעשה שימוש רחב בהוראות סעיף זה עבור ישראלים שעוזבים את המדינה, אך אנו עדים לכוונות בקרב רשות המסים

של שלוש שנים לכל הפחות, כדי לטעון לניתוק תושבות מישראל.

אמנות למניעת כפל מס ישראל חתומה על אמנות רבות למניעת כפל מס עם מדינות באיחוד האירופי. מעמדן של אמנות אלו גובר על הוראות הפקודה, ומשכך ההוראות באמנות אלו לגבי קביעת מקום התושבות גוברות על הדין המקומי בישראל. מבחנים אלה מוחלים כאשר לפי הדינים המקומיים ניתן לקבוע שהיחיד הוא תושב של שתי המדינות. ככלל, אמנות למניעת כפל OECD מס נשענות על אמנת המודל של ה- שבה מוגדרים מבחנים המוחלים על יחיד לצורך קביעת מקום תושבותו – מבחני 'שובר השוויון'. מבחנים אלה הם מצטברים, קרי – די בהכרעה באחד מהם כדי למנוע את הצורך לבחון את יתר המבחנים. ברוב האמנות קבועים המבחנים שלהלן: – המקום שבו מקיים מבחן "בית-הקבע" הנישום 'בית קבע' הזמין עבורו מבחינה משפטית (למשל בית שאינו מושכר לצד ג' או אינו תפוס פיזית) ומתאים לצרכיו (למשל דירת חדר לא תיחשב בית קבע למשפחה של ארבע נפשות). במקום שבו הנישום מחזיק בבית קבע בשתי המדינות או אינו מחזיק בית כאמור באף אחת מהן – ניתן יהיה להמשיך ולבחון את המבחן הבא.

מס הכנסה מאמרים

2023 פברואר 557 ידע למידע 23

ציבורית בישראל, ואף אינו זכאי לקצבאות ולגמלאות שתושב ישראל זכאי להן. קיימים מקרים שבהם נישומים ניתקו את תושבותם לצורכי מס הכנסה, אך בחרו לשמר את תושבותם לצורכי ביטוח לאומי, מכיוון שלא רצו להתנתק מן המערכת הציבורית בישראל. (נציין ששימור תושבות לצורך ביטוח לאומי נחשב 'זיקה' של היחיד לישראל לצורך מס הכנסה, ומחזק את הטענה שמרכז חיי היחיד הוא בישראל). מומלץ ליחיד המבקש לעזוב את ישראל לתקופה ארוכה לפעול לצורך ניתוק תושבות לצורכי מס הכנסה באמצעות צעדים מתוכננים מראש. כתוצאה מכך לא יחויב בתשלום מס בישראל על הכנסותיו, וכך יקטן נטל המס החל עליו. בד בבד, עבור יחידים המעוניינים בכך קיימת אפשרות גם לנתק תושבות לצורכי ביטוח לאומי, אך החלטה מסוג זה טומנת בחובה משמעויות נוספות עבור הנישום מלבד החבות בדמי הביטוח. כאשר מתכננים הגירה מישראל חשוב מחד גיסא לנתק את הזיקות המשמעותיות אליה, ומאידך גיסא לבסס זיקות משמעותיות במדינת היעד. ברור שתהליך כזה אינו 'זבנג וגמרנו', ולכן הרשויות בישראל מכירות בכך שהליך ניתוק תושבות עשוי להימשך זמן מה. מומלץ גם להישען על חוות דעת משפטית שבה ייערך ניתוח משפטי לצעדים שנקט רילוקיישן לאירופה וניתוק תושבות לצורכי מס הכנסה

לפנות למחוקק לתיקון חקיקה אשר יעניק "שיניים" לסעיף, ויאפשר לרשות לשום את נכסיהם של ישראלים טרם עזיבתם, ולחייבם בגין הכנסה רעיונית הנובעת מן ה"מכירה". תושבות לצורכי ביטוח לאומי מלבד חבות במס הכנסה, תושב ישראל מחויב גם בתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות הנגזרים מסך הכנסותיו החייבות. חבות בביטוח לאומי נשענת ברובה על קביעותיו של מס הכנסה לגבי תושבות היחיד, ובאמצעות בחינת מקום 'מרכז החיים' של היחיד. בניגוד למס הכנסה המבקש לכלול כמה שיותר נישומים (שמשמעותם הגדלת בסיס המס) – לביטוח הלאומי לכאורה אינטרס הופכי (כמה שפחות מבוטחים משמעותם הקטנה של חבות התשלום עבור מוצרי ביטוח שנדרש הביטוח הלאומי לשלם). לפיכך, לאחר חמש שנים שבהן היחיד ימים, יקבע 183- שוהה בישראל מתחת ל עבורו הביטוח הלאומי שהוא חדל מלהיות תושב ישראל. ניתן להגיש פנייה יזומה לרשויות הביטוח הלאומי ולבקש את ניתוק התושבות גם טרם תקופת חמש השנים כאמור, ופנייה זו תיעשה תוך הצגת הנימוקים לכך שהיחיד אינו תושב ישראל. נפקות קביעה שיחיד אינו תושב ישראל לצורך הביטוח הלאומי היא שהיחיד אינו חייב לשלם דמי ביטוח, אך במקביל היחיד אינו זכאי לכיסוי ביטוחי ולשירותי רפואה

מס הכנסה מאמרים

24 2023 פברואר 557 ידע למידע

העלאתן של טענות פליליות נגד הנישום, בכך שהיא מעגנת משפטית את העמדה שנקט.

הנישום כדי לנתק את התושבות, והמלצות שקיומן צפוי לבסס טענה של מיקום מרכז החיים במדינת היעד. חוות דעת כאמור עשויה לשמש כלי להתגוננות מפני

מיסוי רבנים בגין מתן שירותי דת עו"ד רו"ח רמי אריה

משתתף באירועים, מקיים הילולות ומשכיר חדרים לשבתות חתן, ואף הקים חמש עמותות. פעילות זו של אבוחצירא מניבה ממון ונתמכת באמצעות תרומות ומתנות ממאמיניו בארץ ובחו"ל. פקיד השומה קבע כי על פי חשבונות הבנק של הרב אבוחצירא ובנו היו לרב אבוחצירא , ומצא כי 2011-2003 הכנסות בשנות המס בשנים הללו הופקד בחשבונותיהם סך של מיליון ש"ח. 62 כ- פקיד השומה ראה בכספים שהופקדו או הועברו לחשבונות הבנק של אבוחצירא ובנו בתמורה לפעילותו במתן ברכות וכו', הכנסה מעסק או משלח יד למתן שירותי ) לפקודה. 1 ( 2 דת לפי סעיף פקיד השומה טען בין היתר כי אבוחצירא מעניק שירותי דת ללא רישום התקבולים המתקבלים על ידו וללא ניהול פנקסים כדין. עם זאת, הוא גרע מסכומי ההפקדות

כספים שקיבלו רבנים או מי מטעמם עבור מתן ברכות וקמעות, חייבים במס על הכנסה מעסק או משלח יד למתן שירותי דת, וכמובן חייבים גם במע"מ. משום כך כדאי שרבנים, עמותות או הקדשים אשר יש בהם פעילות של מתן שירותים כנגד תרומות, יקבלו ייעוץ בקשר להיבטי המיסוי העלולים לחול בגין כספים אלו, ופתרונות לבעיות המשפטיות האחרות שעלולות להתעורר עם רשם העמותות, רשם ההקדשים ועוד. סוגיה זו של סיווג תקבולים של רבנים ממתנות ותרומות כהכנסה חייבת במס כמה שנים לאחור, נדונה בבית המשפט המחוזי ,18767-01-15 בעניין הרב אבוחצירא (ע"מ הרב ברוך אבוחצירא נ' פקיד שומה יחידה .)19.8.2022 ארצית לשומה, ניתן ביום הרב אבוחצירא מקבל את קהל מאמיניו, מברך, מייעץ, מוכר אותיות בספרי תורה,

הכותב - עו"ד רו"ח רמי אריה הוא שותף בכיר במשרד משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, .www.ralc.co.il גוטמן, עמית גרוס ושות' והעורך של אתר מיסים ועסקים

מס הכנסה מאמרים

2023 פברואר 557 ידע למידע 25

פירותית טובים גם לצורך השאלה אם ההכנסה היא הכנסה מעסק ומשלח יד ) לפקודה או אם ההכנסה 1 ( 2 לפי סעיף נובעת ממקורות אחרים ... הטעם לכך הוא שהכנסה עסקית מאופיינת, דרך כלל, בכך שהיא מניבה הכנסת פירות בעלת אופי תדיר ומחזורי". [ההדגשות כאן ולהלן אינן במקור – ר"א] ,3159/19 בעניין יקותיאל אבוחצירא (ע"א יקותיאל אבוחצירא נ' פקיד שומה היחידה הארצית לשומה) התייחס בית המשפט לשאלת סיווג הכנסה משירותי דת, וקבע כי יש לראות בהכנסות הכנסה ממשלח ) לפקודה, 1 ( 2 יד החייבת במס לפי סעיף כדלקמן: "גם אם בראייתו הסובייקטיבית של המערער, פעילותו היא לשם שמים, ולא לצורך הפקת הכנסות, אין בכך כדי לשנות מהמסקנה כי אגב פעילות זו מופקת לטובתו הכנסה קבועה החייבת במס... עצם העובדה שתקבול מסוים כונה או הוגדר על ידי הצדדים כ"מתנה" או "תרומה" אינה מכרעת לעניין סיווגו לצרכי מס, ואין הכרח כי תתקיים זהות בין האופן בו הצדדים מסווגים את החלפת המשאבים ביניהם, לבין האופן בו היא תסווג לצרכי מס" בית המשפט קבע כי מעדות אבוחצירא עולה כי בשנות המס נטל הרב חלק בפעילויות שונות, בין היתר מתן ייעוץ וברכות למאמיניו, השתתפות בחתונות, קיום הילולות בארץ ובחו"ל, והכול בצורה שוטפת, תוך שהוא נעזר במערכת ארגונית

בחשבונותהבנקסכומיםשהועברו לעמותות, וקבע שומה רק על יתרת הסכומים. מנגד טען אבוחצירא בין היתר כי כספים המתקבלים במסגרת הילולות מקורם בתרומות, ורובם המכריע מועבר לעמותות, " להעברת כספי צינור על כן שימש " התרומות. כמו כן, טען כי חלק מהתקבולים התקבלו כמתנות על רקע אישי-רגשי וללא קשר לרקע המקצועי. עוד טען כי אינו נוהג לתת שירותי דת ואין בביתו קבלת קהל. אם אדם פונה אליו כדי לשהות במחיצתו או מבקש ברכה, הוא מקבל אותו בזמנו הפנוי ואם הוא חפץ בכך הוא תורם לו או לעמותות. עוד נטען כי קיים שיהוי וחל שינוי מדיניות, לאור חלוף הזמן הרב בין מועד קבלת הכספים לבין מועד דרישת פקיד השומה לראשונה להמצאת אסמכתאות בגין התקבולים, ולאור שינוי המדיניות בעניין מיסוי מקובלים. כמו כן, נטען כי פקיד השומה ערך שומות " (הכנסות בחשבון הבנק), ולא טרח מחזור " לכמת את ההוצאות. נטען כי פקיד השומה היה צריך להתחשב בהוצאות לצורך ייצור 17 הכנסות בגין שירותי דת בהתאם לסעיף .2/2012 לפקודה וחוזר מס הכנסה , רפאל מגיד נ' 9187/06 בעניין מגיד (ע"א פקיד שומה פ"ת), דן בית המשפט בסיווג הכנסה מעסק וממשלח יד כמשמעותם ) לפקודה, וכך נקבע: 1 ( 2 בסעיף "המבחנים שנועדו לבדוק אם הכנסה מסוימת הינה הכנסה הונית או הכנסה

מס הכנסה מאמרים

26 2023 פברואר 557 ידע למידע

כאשר מדובר בסכומים ניכרים החורגים ממתנה הניתנת ברגיל. באשר לטענת ניכוי ההוצאות, בית המשפט בנושא 2/2012 ' קבע כי מטרת חוזר מ"ה מס "אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות", היא לקבוע אמות מידה לקביעת שומה בנסיבות שבהן אין בידי הנישום חשבונית המאששת את קיומה ואת סכומה של ההוצאה. ואולם, בענייננו אבוחצירא לא צירף ביסוס להוצאותיו חרף דרישותיו החוזרות ונשנות של פקיד השומה. נקבע כי בעניינו אין להתיר הפחתת הוצאות על דרך האומדנה, בהתחשב באפשרות שחלק מההוצאות מומנו על ידי העמותות, ובהתחשב בכך שחלק מההוצאות שולמו מכספי מזומן שקיבל אבוחצירא באופן שוטף, ובשעה שאין ניהול פנקסים כדין. נציין כי רבנים מפורסמים יותר ומפורסמים פחות, עלולים למצוא את עצמם חבים חבויות מס גבוהות, אשר יוטלו עליהם גם אחרי כמה שנים באופן רטרואקטיבי. משום כך מוצע לקבל בדחיפות ייעוץ בנושא ולבחון בחוות דעת מקצועית-מיסויית את היבטי המס אשר עלולים לחול בגין תקבולים כאלו, כמו גם לנהל רישומים של הוצאות שהוצאו לצורך קבלת התקבולים.

הכוללת עוזרים ועובדים שעסקו בתיאום פגישות, קבלת קהל וניהול כספים. גובההסכומים, תדירותההעברותוהמערכת הארגונית הענפה שאפשרה את המפגשים עם הרב, מלמדים שמדובר בפעילות העולה כדי עסק או משלח יד ונובעת ממעמדו ומהכשרתו של הרב, מכישוריו האישיים ומהמוניטין האישי שלו, לרבות ייחוסו לפיכך, לצורכי מס יש לראות המשפחתי. בתקבולים שהתקבלו על רקע פעילותו ומעמדו של הרב הכנסה מעסק או משלח . לצורכי הדיון ) לפקודה 1 ( 2 יד לפי סעיף בשומות שערך פקיד השומה, אין להבחין בין העברות והפקדות כספים לחשבון לבין הפקדות לחשבון בנו או לחשבונות נשותיהם. בית המשפט לא קיבל את טענת אבוחצירא ולפיה חלק מהתקבולים נתקבלו כמתנות על רקע אישי-רגשי בלבד, שכן לא צירף לכך כל ראיה. בפסיקה נקבע כי מה שמכונה "מתנות" אינו מתנה בראי דיני המס כאשר מדובר בסכומים המועברים בשל תוארו או העמדה או המשרה שבה הוא מחזיק. תקבולים אלו ניתנים בשל תפקידו של מקבלם, ומשכך תפקידו, כישוריו, משרתו או מעמדו הם המקור להכנסות אלו. קל וחומר כשיש מנגנון עסקי המטפל בכך או

מס הכנסה מאמרים

2023 פברואר 557 ידע למידע 27

קורונה - פרויקטים, קורונה ומה שביניהם רו"ח רונית בר

הוכיחה שכמה פרויקטים שלה בפיליפינים בוטלו עקב הקורונה ולפיכך חלה ירידה בהכנסותיה בתקופות הזכאות הנידונות .2019- ביחס לתקופות המקבילות ב רשות המיסים טענה מנגד כי מחזורי ההכנסות שלה תנודתיים, ולפיכך קבעה שיש לבחון את הזכאות בהתאם לשיעור הירידה במחזורים לפי ממוצע המחזורים , ביחס לממוצע מחזורים 2020- השנתי ב . כיוון ששיעור הירידה היה נמוך 2019 שנתי , קבעה רשות המיסים כי היא אינה 40%- מ זכאית למענקים כלל. בדיון בוועדת הערר העלתה הועדה "חשד" כי החברה הסיטה הכנסות לתקופות מאוחרות לתקופות הנדונות וביקשה לקבל תשובות במהלך הדיון, ומשלא קיבלה תשובות מספקות לאלתר, דחתה את הערר. בית המשפט קיבל את ערעור החברה וקבע שהיא זכאית למענקים בהתאם לנוסחה שבהוראת השעה. 43404-09-21 פס"ד ק. סלאמה בע"מ (עמ"נ :8.11.2022 – להלן "פס"ד סלאמה"), מיום

רבות דובר בדבר זכאותם של נישומים, העוסקים בביצוע פרויקטים ארוכי טווח, למענקי ההשתתפות בהוצאות הקבועות ("המענקים"). הטענות הנטענות על ידי רשות המיסים הן כי העוסק מוחרג ואינו זכאי למענקים כלל, או שמחזורי עסקאותיו "תנודתיים" ובחישובי מחזור שונים, "מקוצץ" סכום המענקים עד כדי ביטול הזכאות. בשני פסקי דין שניתנו לאחרונה בבית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, קיבל בית , ואישר את המשפט את עמדת הנישומים המענקים על פי הנוסחה שנקבעה בחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (להלן: "הוראת 2020- (הוראת שעה),תש"ף השעה"), תוך מתיחת ביקורת נוקבת על התנהלות רשות המיסים בהליך, וקביעת הוצאות לחובתה בסכומים לא מבוטלים. פס"ד ווטרמטיק אינטרנשיונל (עמ"נ - להלן "פס"ד ווטרמטיק"), 33553-01-22 :16.10.2022 מיום מדובר בחברה העוסקת בתכנון, הקמה והתקנה של מערכות לטיהור מים. החברה

www.ahec tax.co.il הכותבת - מהפירמה ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

28 2023 פברואר 557 ידע למידע

העוסק בביצוע פרויקטים ארוכי טווח, קרי, פרויקטים הנמשכים מעל שנה. השאלות העיקריות שעלו לדיון: מה משמעות הקביעה כי "בחישוב הכנסתו א לפקודה"? האם גם נישום 8 חל סעיף המבצע פרויקטים ארוכי טווח אולם מחייב את לקוחותיו על פי הביצוע בפועל (לדוגמה בהתאם לאבני דרך שבוצעו או כתבי כמויות) ומדווח בהתאם לכך ולא על פי אומדנים, מוחרג אף הוא ואינו זכאי למענקים? וכן, האם עוסק המבצע פרויקטים ארוכי טווח, אולם מדווח בהתאם לאבני דרך מוגדרות וקצרות יותר, שכל אחת מהן אורכת פחות משנה, מוחרג אף הוא? פס"ד סלאמה עונה על שתי השאלות: בית המשפט אימץ את קביעת ועדת הערר בגדרי המונח "עבודה ממושכת" ולפיה " תיכלל רק עבודה שהינה מקשה אחת ואינה ניתנת לחלוקה לתת-יחידות, אשר משך הזמן של כל אחת מהן אינו עולה על ." שנה ואולם, בית המשפט קובע כי כאשר מדובר בפרויקטים שקיימים בהם שלבים מופרדים וברורים - אבני דרך, הנמשכים על פני תקופות הקצרות משנה, ומתומחרים ומשולמים באופן פרטני ונפרד, הרי הללו בהחלט יכולים להיות מושפעים ממשבר הקורונה, ולפיכך ראוי לתת בגין הפגיעה בהם מענקים על פי הוראת השעה. א קובע בית 8 בדבר תחולתו של סעיף א הוא סעיף בעל היבטים 8 המשפט כי סעיף חשבונאיים בעיקרו ותכליתו להביא לדיווח

מדובר בחברה העוסקת בביצוע עבודות שיפוץ עבור עסקים שונים, בין היתר בתחום המלונאות, וזאת באמצעות התקשרויות עם קבלני משנה שונים. רשות המיסים טענה כי החברה מוחרגת ואינה זכאית למענקים כלל, כיוון שהיא מבצעת פרויקטים ארוכי טווח וכי חל א לפקודה, גם 8 בחישוב הכנסתה סעיף אם היא אינה מדווחת בפועל בהתאם לו. לטענתה, החוק נוקט לשון "חל" וזאת להבדיל מלשון "מדווח בפועל", משמע המחוקק בחר להחריג מהגדרת עוסק את א ואבן 8 כל מי שמחויב לדווח לפי סעיף הבוחן אינה אם בפועל הוא עושה כן אם לאו. ועדת הערר בחנה את הפרויקטים שביצעה החברה ואת דיווחיה וקבעה כי היא זכאית למענקים כיוון שהפרויקטים שהיא מבצעת מורכבים מאבני דרך ברורות ומוגדרות, הקצרות משנה, וכי היא מדווחת על הכנסותיה ומחייבת את לקוחותיה בהתאם לביצוע בפועל ולפיכך לא חל בחישוב א. 8 הכנסתה סעיף בית המשפט אימץ את קביעת ועדת הערר ודחה את ערעור רשות המיסים. כידוע, הגדרת "עוסק" בהוראת השעה מי וכן ממעטת קבלנים וסוחרי מקרקעין, 2020- ו 2019 שבחישוב הכנסתו לשנות המס א לפקודה בשל עבודה ממושכת 8 חל סעיף שמשך ביצועה עולה על שנה. בעשרות רבות של עררים נדרשו ועדות הערר השונות לשאלה מה דינו של עוסק

מס הכנסה מאמרים

2023 פברואר 557 ידע למידע 29

העסקאות של עוסקים. ה"תנודתיות" הפכה לטיעון-סל שהמשיבה עושה בו ". שימוש, בלא העמקה והנמקה ממשית חשוב לציין כי בית המשפט מותח ביקורת חריפה וחסרת תקדים על ועדת הערר שפגעה בזכויות העוררת, דרשה הסברים מהעוררת בזמן הדיון ולא נתנה לה שהות מספיקה להציגם, העלתה חשדות לדחיית הכנסות, בלא בסיס, דנה בערר לתקופות שבהן רשות המיסים טרם נתנה את טענותיה ועוד. בית המשפט לא חסך מביקורתו גם על רשות המיסים, שלדעתו התנהלה ברשלנות: דרך התנהלות זו של המשיבה בסיכומיה, " המתעלמת מעמדת המערערת ומדרישתה כי המסמכים שהועברו לעיון המשיבה לאחר הדיון המקדמי, הם לצרכי משא ומתן לפשרה בלבד, כמו גם התנהלות המשיבה בציטוט מסמכים באופן שגוי ומטעה – הינה מוקשית בעיניי ורחוקה מלהניח את הדעת, ובוודאי שאינה עולה בקנה אחד עם המצופה מרשות ציבורית וממיצגיה בבתי המשפט. במקרה הטוב, נראה כי סיכומי המשיבה בעניין זה נערכו ברשלנות ניכרת, ובמקרה הפחות טוב – עלול להיווצר רושם ". של ניסיון להטעות את בית המשפט בשולי הדברים ראוי כי רשות המיסיםתפנים את הביקורת שספגה מבית המשפט המחוזי, ותתייחס יותר בהבנה וביתר חפץ לב, לתביעות רבות של נישומים שנפגעו קשות מהקורונה, ולא יראו בהם מי שמנסים לרוקן את הקופה הציבורית.

נכון של קבלני ביצוע בפרויקטים ארוכי טווח, בגין ההכנסה שנצמחה להם בתקופת הדיווח ועל פי היקף העבודה שבוצע. אמנם א היא נורמטיבית ואינה 8 תחולתו של סעיף תלויה בבחירת הנישום, ועם זאת, כדי לקבוע כי דיווחי הנישום מוטעים, נדרש מרשות המיסים לבחון את דיווחיו באופן ענייני ומהותי ולא לטעון טענות פשטניות ולא מבוססות: כדי לקבוע אם נישום חייב בדיווח לפי " א' לפקודה, נדרשת בחינה מהותית 8 סעיף של התקשרויותיו החוזיות תוך שימת לב להוראות התקינה החשבונאית. על כן, קביעה פשטנית כי כל חוזה עבודה מייצג עבודה אחת נפרדת, כפי שמבקשת המערערת כי בית המשפט זה ייקבע – לא ". תוכל לעמוד בפס"ד ווטרמטיק חשובה קביעת בית המשפט, ולפיה לטעמו, רשות המיסים עושה שימוש תדיר מדי בטענת התנודתיות במחזורי העסקאות, ללא בדיקה או העמקה. מאחר שהמערערת היא חברה המבצעת פרויקטים, הרי מועדי הדיווח על הכנסותיה הם בהתאם להשלמת אבני הדרך. כל שנדרש מועדת הערר היה לבחון אם המחזורים האפסיים שהיו לה בתקופות הזכאות אינם נובעים מתנודתיות במחזוריה אלא מהשפעת מגפת הקורונה. בנוגע להתנהלות רשות המיסים קובע בית המשפט: סבורני כי קיימת תנודתיות רבה בשימוש " המשיבה בטיעון בדבר תנודתיות מחזורי

מס הכנסה מאמרים

30 2023 פברואר 557 ידע למידע

חבות במס בגין פרסום במדיה החברתית דרך "אושיות רשת" עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי; עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס; עו"ד דורון פסו; משפטן דניאל דורון

'לפלח' את קהל היעד המדויק שאליו פונה הפרסום, ולכן כנראה זוהי גם אחת הסיבות שהרשת אכן מלאה בפרסומים של מוצרים ושירותים מכל הסוגים. שיווק זה נעשה בדרכים שונות, באמצעות קידום ממומן, 'דפי נחיתה', העלאת תכנים פרסומיים ואף פרסום סמוי, או באמצעות 'משפיעני רשת' - יחידים אשר להם קהל עוקבים גדול ברשתות החברתיות, ואליהם פונה המפרסם כדי שיעשו שימוש ו/או יעבירו מסרים חיוביים לגבי מוצר או שירות מסוים, וזאת תמורת תשלום כספי או תמורה אחרת, כגון מוצרים או שירותים. אך מה לגבי חבות המס הנובעת מפרסום מסוג זה? האם פרסום בעמוד פרטי ברשת חברתית בתמורה לקבלת מוצר או שירות - חייב במס? כיצד יחושב מס זה? מס הכנסה פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ("הפקודה") אינה מתייחסת במפורש להכנסות שמקורן בפרסום באינטרנט. מנגד, הפקודה מגדירה

כיום אחת מהאסטרטגיות הנפוצות ביותר לפרסום ולשיווק של מוצרים ושירותים היא באמצעות פלטפורמת האינטרנט. השימוש בה נעשה במטרה למשוך לקוחות פוטנציאליים חדשים לעסקים. אם בעבר השיווק כאמור נעשה באמצעות פרסומות באתרים, כיום יותר ויותר מפרסמים עושים שימוש ב'אושיות רשת' (משתמשי מדיה חברתית שלהם קהל עוקבים רחב) כדי לפרסם את מוצריהם/ שירותיהם באמצעותם. אך מה לגבי חבות המס כתוצאה מפרסום באופן זה? זמן לא רב לאחר כניסתה של רשת האינטרנט לחיינו נחשף הפוטנציאל הענקי לשיווק ומכירות באמצעותה. כיום, שיווק באינטרנט נעשה באופן רחב (עד כדי כך שניתן לראות פרסומות כמעט בכל אתר). מלבד שיווק באמצעות אתרי אינטרנט, קיימת פלטפורמת שיווק נוספת שנעשה בה שימוש נרחב - הרשתות חברתיות. ברשתות אלה ניתן לראות פרסום של נושאים שונים החל מתכנים, עובר לקידום עמודים, וכלה במוצרים ושירותים. היתרון ברשתות החברתיות הוא שהן מאפשרות

- דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות', שהינו DTKG&G הכותבים - ממשרד עו"ד אחד המשרדים הגדולים והמובילים בישראל בתחום המסים, הנדל"ן, חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ליטיגציה אזרחית, שוק ההון, היי-טק, דיני עבודה דיני הגירה ועוד. המשרד מדורג בדרך קבע על ידי מדריכי הדירוג השונים כמשרד בולט ומוביל בתחומי התמחותו.

Made with FlippingBook flipbook maker