מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 1

מהדורה דיגיטלית

בניין זה מקצוע ההכשרות המקצועיות מקדמות עבודה איכותית 18

נוסעים על בטוח ניידות להכשרת בטיחות מגיעות לאתרי הבנייה 14

הצלת חיים כך ניצל המבצע לחיסון העובדים הפלסטינים 8

אין וואקום סרוגו ומויאל מסבירים למה הקרן כל כך חיונית 3

המגזין 2021 י ו נ י #1 גיליון

freepik צילום:

1

שי בירן מנכ"ל

עשייה בלי הפסקה שנה פועלת הקרן לקידום ענף הבנייה והעובדים 30- כבר יותר מ משולחנו של המנכ"ל / שי בירן

שגית רוזנבאום רכזת גביה ומלגות

מאיה מדהלה מנהלת הדרכה

צילום: כפיר סיון

צבי רוט אחראי תחום בטיחות שמעון דבוש הכשרת מנהלי עבודה

חירות למפלגותהשונותתכניתאסטרטגית להאצת קצב הבנייה למגורים והורדת המחירים וכאן תוכלו לצפותבתוצאה. במפגש שבין המקרו למיקרו ניתן למצוא את המבצע לחיסוני קורונה לכל העובדים הפלסטינים המועסקים כדין בישראל. מבצע זה התאפשר בא ו מצעות יוזמה משותפת של ההתאחדות, ההסתד ו רות והקרן, וסייע בשמירת בריאותם של העובדים, ובהבעתתרםלהמשךפעילותסדירהבענף. לאור פרופיל הסיכון הייחודי של הענף, פעילות למען בטיחות תופסת נתח ניכר מהעיסוק היומיומי של הקרן, וזאת בין היתר באמצעות מטה הבטי ו חות הענפי הפועל מתוך הקרן. הקרן החלה השנה בשת"פ אסטרטגי עם המוסד לבטיחות וגהות, לה ו פעלת מערך ניידות בטיחות, אשר נועדו להגיע למאותאתרי בנייהברחבי הארץ. לצד הדרכות בטיחות, הקרן עוסקת באופן אינ ו טנסיבי בפעילויות הכשרה מקצועית. היא עושה זאת במספר ערוצים. ראשית, מנגנון סבסוד הקו ו רסים של הקרן, המאפשר לקבלנים לקבל מימון מעלות ההכשרה. 75% הכשרות עד לתקרה של שנית, הקרן מארגנת באופן ישיר ועקיף קורסים להכשרת מנהלי עבודה. שלישית, הקרן פועלת מול הממשלה להגברת התקצוב של הכשרות מק ו צועיות בענף, ולאחרונה פרסמה קול קורא משו ו תף למימון הכשרות, יחד עם ההתאחדות, שירות התעסוקה ומשרד האוצר. לצד הפעילויות המ ו שקיעות בהווה של ענף, הגיליון נסגר בכתבה על לקידום CONTECH עתיד הענף ובפעילות במיזם יזמות טכנולוגית בענף הבנייה. אני מקווהשתיהנו מקריאתהמגזין, ומזמין אתכם לשלוח לנו כתבות משלכם ורעיונות לפעילויות חד ו שותבקרן.

אני שמח ונרגש להגיש לכם את המהדורה הרא ו שונה של מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה על ידי התאחדות 1990 בישראל. הקרן נוסדה ב הקבלנים והבונים (כיום התאחדות הקבלנים בוני הארץ) והסתדרות עובדי הבניין והעץ (כיום הסתד ו רותעובדי הבניין והתעשיותהנלוות), ומאז היאפוע ו לת במגוון גדול של חזיתות וערוצים למען ענף הב ו ניין והתשתיות. המהדורה שלפניכם כוללת מבחר כתבות על העשייה הענפה של הקרן. החל מסוגיות מאקרו – כגון תכנית מדיניות להאצת ענף הבנייה ומבצע חיסוני קורונה לכלל העובדים הפלסטינים המועס ו קים כדין בישראל – וכלה בסוגיות הנוגעות בעובד הבודד שבאתר הבנייה – כגון חלוקת מלגות לילדי עובדים. הכתבה הראשונה בגיליון – ראיון חגיגי של נשיא הקרן (ראול סרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ) ומ"מ נשיא הקרן (יצחק מויאל, יו"ר הסתד ו רות עובדי הבניין והתעשיותהנלוות) – מגלמת בתו ו כה את המעמד הייחודי של הקרן, כארגון שהוקם מתוקף הסכם העבודה הקיבוצי, המהווה נווה מדבר של דיאלוג ושיתוף פעולה בין נציגי עובדים ונציגי מעסיקיםבענף. בהמשך המהדורה תוכלו למצוא את סיפורו של ו � הזוכים בטקס פרס הע 16 מחמוד בכר, אחד מ - בד המצטיין הענפי ולהגיש מועמדות לפרס לשנת . 2021 שני מנגנונים נוספים שבאמצעותם הקרן מסייעת לעובדים הם מערך ההשתלמויות המק ו צועיות, המאפשר שילוב של למידה והנאה, ומיזם המלגות לילדי עובדים, המהווה מנגנון ענפי חשוב בסיוע לעובדי הענף לקדםהשכלה לילדיהם. במקביל, הקרן וההתאחדות הגישו לקראת הב ו

גיורא ואלה פיתוח עסקי וקשרי ממשל

נירית ויטמן מנהלת רכש ותפעול

מאיה וסרמן מחקר וכלכלה

שלום אליהו מנהל כספים

תמר גרינשפן הכשרת מנהלי עבודה

ענבל שמעוני מזכירות

רוצים לדעת כל מה שמתרחש בעולם הבנייה הישראלי? הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו וקבלו עידכונים ישירות למייל! אני מעוניין!

2

מתמודדים עם הוואקום הממשלתי ראול סרוגו - נשיא הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל, ויצחק מויאל - מ"מ נשיא הקרן, מפרטים מהם תפקידיה של הקרן, מתארים את פעולותיה והישגיה ומסבירים מהי חשיבותה המיוחדת דווקא בתקופה הזאת

ק שה לדמיין איך ענף הבנייה היה נראה ללא הקרן לעידוד ופיתוח ענף הב ו ניה בישראל. בעידן שבו הממשלה מתק ו שה לקבל החלטות, ובמילא היא לא באמת מבינה את צרכי ענף הבנייה, לפעולות הקרן יש חשיבות מיוחדת. הגברת הבטיחות, הכ ו שרות מקצועיות, הבטחת הפעילות הסדי ו רה גם בעת משבר, דאגה לרווחת העובדים - בכל התחומים האלה פעילות הקרן חסרת תחליף. ראול סרוגו - נשיא הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל, ויצחק מויאל - מ"מ נשיא הקרן, התייצבו לשלב השאלה הזהה והשיבו לסדרה של שאלות על פעילות הקרן ומשמעותה. למה בעצם הקרן כל כך נחוצה? סרוגו: "הקרן היא ערוץ התמודדות חסר תחליף עם ואקום ממשלתי וחוסר יכולות בי ו צוע של הרשויות. הממשלה מקבלת החל ו טות בלי להבין את הענף, ובלי להיות מסוג ו לת לדאוג לכך שההחלטות יבוצעו. הוואקום קיים בעיקר בנושא הכשרות מקצועיות וב ו טיחות בעבודה, אך גם במגוון תחומים נו ו ספים - החל מחיסון העובדים הפלסטינים (שלא היה מתאפשר בלי הקרן) וכלה בתו ו כניות תמ״א (כאשר הממשלה לא מצליחה

Charisma Pixel צילום:

צילום: כפיר סיון

ראול סרוגו: " אם ביום מן הימים יישאר רק שקל אחד בקרן, ראוי להוציא אותו על בטיחות"

לאכוף את מדיניותה על הרשויות המקו ו מיות, והקרן יוזמת עתירות שמסייעות להב ו טיח התחדשות עירונית)". יצחק מויאל: "ללא הקרן, אין לעובדי הבניין שום גוף שדואג להם מעבר ליום העבודה עצמו"

מויאל: "הקרן הוקמה במטרה להעניק שירות לכל העובדים בענף. מדובר בעו ו בדים פרטניים, שלא יכולים לקבל פעי ו

3

לות רווחה מרוכזת, כי הם לרוב לא שייכים לחברה מסוימת. ללא הקרן, אין לעוב ו די הבניין שום גוף שדואג להם מעבר ליום העבודה עצמו. הקרן משרתת את כל המ ו קומות המאורגנים וגם את העובדים הלא מאורגנים. לפני הקמת הקרן לא היה גוף שעשה זאת". מהי הפעילות של הקרן שאתה הכי מא ו מין בה? סרוגו: "מטה הבטיחות. אם ביום מן הימים יישאר רק שקל אחד בקרן, ראוי להוציא אותו על בטיחות. זאת ההצד ו קה המרכזית לקיומה של הקרן. הבטיחות וההכשרה לבטיחות בענף הבנייה הן סוגיות שניתן לפתור רק באמצעות ריכוז משאבים ענפי, כי העובדים עוברים כל הזמן בין את ו רים ומעסיקים (עקב התבססות על קבלנות משנה והעסקה פרויקטלית). נדרש גורם ענפי יציב, אשר ייזום הכשרות חדשות, יסייע במימון הכשרות קיימות ויתמודד עם כשלי שוק שונים, שמייצרים איכות ירודה או היע ו דר היצע של הכשרות". מויאל: "הדרכות, הכשרות, קידום מקצו ו עי ובניית מסלולים לשיפור איכות הלמידה של העובדים באתרי הבנייה. מתן מלגות והשתתפות בלימודים למועסקים בענף, על מנת לאפשר שיפור מקצועיות ומיומנות. אלה כלים חשובים, שהקרן מעמידה לטובת העובדים המעוניינים לקדם את עצמם. יש חשיבות רבה גם לפעילויות הרווחה שהקרן מבצעת לטובת העובדים, על מנת לשפר אתתחושת השייכותשל העובד לענף". מה היה האתגר הכי גדול של ענף הב ו נייה בשנת הקורונה? סרוגו: "שמירה על המעמד של ענף חיוני. מצאנו את עצמנו מתחננים למקבלי ההח ו לטות כל פעם מחדש, לפני כל סגר, לא לעצור את הפעילות. אני שמח שהצלחנו למצוא אוזן קשבת ולשמור על היכולת לה ו משיך לבנות. אילו היינו נדרשים לעצור את

צילום: באדיבות הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל

משתתפים בהכשרת בטיחות מעשית ביוזמת הקרן. קורס במכללת "לבטח"

תון עמוק, שייקח שנים לשקם. המשכנו לה ו כניס עובדים פלסטינים, ובזמן מגפה זה היה אתגר ענק, עם המון תיאומים מול מש ו רדי הממשלה. הצלחנו במקביל להפחית משמעותית את מספר הנפגעים ומספר התאונות באתרי הבנייה. ההצלחה הכי גדו ו לה הייתה מבצע החיסונים. הצלחנו לחסן את כלל העובדים, בפרויקט שאורגן מהיום למחר, בתיאומים עם משרד הבריאות והמ ו עסיקים ובפיזור ארצי". מה הצעדים שיהיה על הממשלה הבאה לנקוט? סרוגו: "במהלך הבחירות האחרונות, הקרן וההתאחדות הציגו תוכנית מפורטת להאצת ענף הבנייה והתשתיות, וקראנו לכל המפלגות לאמץ אותה. התוכנית היא תוצר של עבודת מטה מעמיקה, והיא מציעה פת ו רון אמיתי ובר קיימא למשבר הדיור. יישומה הוא הדרך היחידה להיערך להכפלת האוכ ו לוסייה בעשורים הקרובים". מויאל: "להגדיל את היקפי הבנייה, לה ו ש � אלף יחידות חדשות בשנה, ל 100 גיע ל - פוך כספים על הכשרות עובדים, לשפר דר ו

הבנייה, זאת הייתה לא פחות מקטסטרופה לאומית. זאת בזמן שסיכוני ההידבקות נמו ו כים, משוםשהעבודה באוויר הפתוח". מויאל: "הענף היה צריך להמשיך לתפ ו קד כרגיל בזמן שכל המדינה בסגר ובחל"ת. האתגר הגדול היה להמשיך לתת את השירו ו תים לכלל העובדים שהמשיכו לעבוד, בזמן שהמשפחות שלהם בבית והילדים לא בבית ספר. דאגנו לעובדים ונתנו להם את הביטחון שאנחנו איתם ושאףאחדמהםלא לבד". מהי ההצלחה הגדולה של הקרן בתקו ו פת הקורונה? סרוגו: "חיסון העובדים הפלסטינים. הקרן פיצתה על אוזלת ידה של הממשלה, והצלי ו ו � אלף ע 100 חה לאפשר חיסון של יותר מ - 8 בדים, בזכות מערך סדרנים שהקימה ב מעברי גבול, שבהם הוקמו עמדות חיסו ו נים. התהליך הזה תרם לשמירה על בריאות העובדים ואיפשר המשך פעילות סדירה של הענף". מויאל: "להחזיק את הענף מתפקד זו הייתה הצלחה גדולה. כניסת הענף לסגר, הייתה משפיעה על כל המדינה וגורמת למי ו

4

ללחוץ על זרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה שימשיך לפקח שאכן מתקיימים כל חוקי העבודה ובמקביל להמשיך להדריך ולהכניס לתוכנית העבודה את מגמת ההד ו רכות וההרצאות כחלק בלתי נפרד של העו ו בד, מנהל העבודה והקבלן (המשנה, הישיר והקבוע). "בנוסף, ליישם את ההחלטה הכי קריטית - חלוקת תפקידים אחראית וצודקת בכל אתרי הבנייה. על האחריות לבטיחות להת ו חלק בין כל בעלי התפקידים באופן ישיר וע ו קיף, וכך יהיה אפשר להפחית ולמגר את כל מה שהוזנח במהלך השנים בענף הבנייה". מיהו אישהשנה בעיניך? סרוגו: "מנהלי העבודה בענף הבנייה הם אנשי השנה שלי. הם סוחבים על כת ו פיהם טונות של אחריות - בריאות העובדים באתר בתקופת הקורונה, לצד אתגרי בטי ו חות בלתי פוסקים, וכל זה בלחץ של לוחות זמנים מאתגרים. מדובר בקבוצה איכותית שעומדת בחזית, וחווה ממש על בשרה את כל האתגרים של ענף הבנייה, ואת המח ו סור החריף בכוח אדם (אשר הוחמר במהלך שנת הקורונה, בעיקר עקב מגבלות על כני ו סת פלסטינים). "למרות כל האתגרים והמגבלות, מנהלי העבודה הצליחו לספק את הסחורה - ירידה בתאונות עבודה והיעדר פגיעה בפעילות בענף. אני מצדיע להם, ומעוניין לסייע לייצר מהפכה במקצוע הזה - לשפר הלימה בין אחריות לסמכות, לפעול להגברת ההיצע של מנהלי עבודה איכותיים ועוד". מויאל: "ראש הממשלה. ברור לי שזו תשובה מעוררת מחלוקת, אבל בשורה הת ו חתונה הוא הציל את המדינה. הייתי בחו"ל בשנה האחרונה, ואנשים לא מבינים מה קורה בעולם. הכל סגור, אין מנהיגות ואנ ו שים מרגישים אבודים. כאן בישראל חזרנו לחיים נורמליים. הכלכלה נפגעה, זה ברור, אבל במסגרת המגבלות עשו כאן את הדב ו רים הנכונים".

צילום: באדיבות הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל

בטיחות לפני הכל. קורס בטיחות לעובדים ישראלים

מתית את תחום הבטיחות - בטכנולוגיה, בחקיקה, באכיפה וענישה. כל אלה חייבים להתבצע מייד. זה בידי הממשלה, וכבר התקבלו בעבר ההחלטות. כל מה שצריך זה ממשלה שתבצע את החלטותיה". איך אפשר לעודד ישראלים להצטרף לענף? סרוגו: "ראשית, חייבים לשפר את התד ו מית. יש בענף משרות מתגמלות עם הרבה ביטחון סוציאלי, והציבור פשוט לא מספיק מודע לכך. שנית, הטמעת טכנולוגיות מת ו קדמות, כדי לצמצם את התלות במלאכות כפיים שוחקות וקשות, כגון העבודות הרטו ו בות. הקרן הולכת לפעול בשני המישורים הללו, תוך פעילות מקבילה להגדלת ההש ו קעה בהכשרות מקצועיות עבור העובדים שיפנימו את ההזדמנויות המלהיבות הגלו ו מות בענף". מויאל: "יש להביא לידיעת כולם את מס ו לולי הקידום, השכר הגבוה, המלגות, הסיוע בלימודים. כל הכלים קיימים, ורק צריך לעו ו

דד אנשים להגיע. מי שרוצה אופק תעסוק ו תי – זה קיים בענף הבניין". מהו הצעד החשוב ביותר לשיפור מצב הבטיחות בענף? סרוגו: "לייצר תמריץ כלכלי חיובי לשמי ו רה על בטיחות. דרך אחת לקדם זאת היא לייצר מצב בו חברות ביטוח יעניקו הנחות בפרמיה לחברות בנייה שהשלימו את תה ו ליך תוכנית הכוכבים. מטה הבטיחות המ ו שותף של הקרן, ההתאחדות וההסתדרות פועל במרץ כדי להגשים זאת. דרך נוספת לייצר תמריץ כלכלי לבטיחות היא להטמיע הקצב בטיחות ייעודי בתמחור פרויקטים ולהכניס שיקולי בטיחות בתהליכים של מזמיני עבודות בנייה גדולות, ובראשם ממשלת ישראל". מויאל: "ראשית, יש לעמוד ביסודיות וב ו ב � הסעיפים ומזכר הה 12 עקביות על יישום נות מול הממשלה והסתדרות. כל סעיף שם הוא עולם ומלואו. יש לדאוג להגברת האכי ו פה על שעות העבודה והמנוחה, להמשיך

5

" של 2020 במדור זה נספר על העובדים הנבחרים מטקס "העובד המצטיין הסתדרות עובדי הבניין והתעשיות הנלוות, התאחדות הקבלנים בוני הארץ והקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה. הכירו את העובד המצטיין מחמוד בכר

ה ה מ ע צ ו ט ב י ד ין

"יש בטיחות - יש הכל" מחמוד בכר מחברת רום גבס חיפוי וקירוי מכיר כל עובד ודואג לכל אחד

כל עובד ולתדרך כל אחד בתחילת יום הע ו בודה. הוא מוודא כי כל הכללים, התקנות, ההנחיות וההוראות יובנו עד תומם, וזאת בנועם וללא קשר לסוג העבודה שעתידה להתבצע ולתפקיד: קבלני משנה, עובדי כוח אדם או מסייעים בכל תחום נדרש. מחמוד ניכר ביחסי אנוש מצוינים, התו ו רמים מאוד לאיכות העבודה ולאווירה באתר, והוא מגדיל לעשות ומסייע לעובדים גם מעבר לשעות העבודה, ועל כך מגיעה לו הערכה רבה. יישר כוח!

שנות ותק בענף הבנייה. 30 למחמוד הוא החל את דרכו בתחום כטרקטוריסט וברזלן, המשיך כמנופאי עגורן צריח, בהמ ו שך שימש עוזר מנהל ולבסוף החל לפעול כמנהל עבודה בזכות כישוריו. ניכר כי מחמוד אוהב מאוד את תחום עיסוקו, ותחושתו זו באה לידי ביטוי בכל מעשה ידיו ובהצלחתו. הבטיחות באתר היא נר לרגליו, וכפי שהוא אומר: "יש בטי ו חות – יש הכל". כיום הוא משמש מנהל עבודה באתר רפאלו. ייאמר לזכותו שהוא דואג להכיר

בכר. רואים שהוא אוהב את עבודתו צילום: באדיבות הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל

מקפצה לעתיד ? , הקרן מפעילה מיזם של הענקת מלגות לילדים 2008 החל משנת של עובדי הענף. בכל שנה מוענקות מלגות, המסייעות לעובדי הבנייה הזקוקים לכך, עבור הוצאות הקשורות להשכלת ילדיהם, בין אם מדו ו בר בתשלומים לביתהספר היסודי ועד ללימודיםאקדמאייםאו לימו ו מ � , עקב משבר הקורונה, הוגדל תקציב ה 2020 די תעודה. בשנת מלגות. פעמים רבות, השפעת 300 לגות באופן חריג, וחולקו כ המלגות יכולה להיות עצומה עבור העובד ומשפחתו, ובכוחן לאפשר עתיד טוב יותר לילדי העובדים. בקרן מתא ו רים על ביקור מרגש של פועל בחברת בנייה מוכ ו רת, אשר הגיע למשרדי הקרן וסיפר על חייו הק ו שים. הוא אלמן, המגדל לבד ארבעה ילדים. שניים מהם סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה, בין היתר הודותלמלגתהלימודיםשקיבלמהקרן. במהלך חודש אוגוסט הקרוב יפורסמו מועד הגשת הבקשות ותנאי הזכאות למלגות לשנת . לפרטים נוספים - בקרו באתר הקרן. 2021 לחצו כאן והשאירו פרטים

ר ל ו ה צ ג י י םש ל מו פר ע סמדות ההמעו צ ב ט ד יין 2021

freepik צילום:

6

הבנייה תעלה, המחירים יירדו התכנית האסטרטגית של הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל והתאחדות הקבלנים בוני הארץ להאצת ענף הבניין והתשתית ולהתמודדות עם משבר הדיור

מי, מה, איפה, מתי? הקורונה כמעט מאחורינו, אז אפשר לעשות תוכניות. רשימת אירועים לתקופה הקרובה

2

1

קידום התחדשות עירונית ברשויות המקומיות אלף 100 עם תוספת של דירות, תוך תגמול כספי לרשויות המקומיות בהסכמי גג להתחדשות עירונית

ריכוז גופי הממשל תחת משרד ממשלתי אחד רמ"י, מינהל התיכנון, הרשות להתחדשות עירונית וכו'

יום האישה בהיכל 21.6 מוזמנות. 2,200 . התרבות 18.6/25.6 משתתפים, 10,000- ימי כיף. כ 2 כולל בני משפחה.

כנס שנתי במלון ווסט לגון נתניה, 1.7 בהשתתפות: ועדי עובדים, מזכירי האיגוד המקצועי, עובדי הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל, עובדי הסתדרות, נשיאות הקבלנים בוני הארץ, גמלאי הבניין. יום הבטיחות הבינלאומי. פעילות 7.7 באתרי הבנייה, במרחבי ההסתדרות ומעברי הגבול. www.hakeren.co.il/safety-day השתלמויות בטיחות השתלמויותשנתיות להכשרה 3 והעשרה למנהלי עבודה בתחום משתתפים. 60 בטיחות בבית ברל. כ

שקל בשנה 4

3

השוואת השקעות OECD- בתשתיות ל מיליארד 28 תוספת של

הגדלת התחלות בנייה והאצת שיווק קרקעות מדינה פרטיות וציבוריות אלף דירות בשנה 70

רישוי עצמי וסטנדרטיזציה בהתקשרויות חיסול בירוקרטיה 6 קרן הלוואות בערבות מדינה לפרויקטים של מגורים ותשתיות 8 קידום פיתוח תשתיות מגורים 10

וחומרי גלם 5

טיפול במחסור בידיים עובדות

יום עיון במהלך השנה בהשתתפותתאגיד כוח אדם מוזמנים. 100 מנופאים. כ

ותשתיות 7

תיעדוף חברות ישראליות בבנייה

למגורים 9

המרת משרדים

freepik צילום:

לתוכנית עבודה מלאה לחצו כאן ←

7

חיסו ל נ ל י אם גבולות אלף עובדי בניין פלסטינים חוסנו נגד 60- קרוב ל קורונה. המבצע כמעט בוטל בגלל היעדר כוח אדם, אבל הקרן התגייסה והצילה את המצב

חלוקת ציוד מיגון נגד קורונה

מדי חום כ־

1 מסיכות מעל ל

כפפות כ־

אלכוג'ל כ־

2,500 אפודים זוהרים

250

5,000 5,000

freepik צילום:

יחידות

יחידות

מיליון

יחידות

יחידות

8

צילום: באדיבות הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל

העובדים מחוסנים, המשפחות רגועות

נה בריאותית, ולשמור על שגרת העבודה בענף. החיסונים שהועברו לפלסטינים הם של חברת מודרנה, הניתנים להפצה באופן קל יחסית לעומת תנאי השינוע הנדרשים לחיסוני פייזר, שבהם נעשה שימוש לישראלים.

"השכנים ברחוב מסתכלים עליי בק ו מחברון, פועל 52 נאה", מספר מוחמד, בן שנה בחברת בנייה 30 בנייה עם ותק של גדולה בישראל. "אחוזי התחלואה אצלנו גבוהים, אבל המשפחה שלי רגועה, למ ו

אשר הוצבו בכל אחד מהמעברים בהם בוצעו החיסונים, במטרה לשמור על כללי הבריאות ולאפשר מערך חיסונים יעיל. ההצלחה נרשמה באופן כמעט מיידי. 110,000- נכון לכתיבת שורות אלו, חוסנו כ עובדים פלסטינים, מכלל ענפי העבודה, ב � עו 60,000 בשתי מנות חיסון, מתוכם כ - דים המועסקים בענף הבניין. "המבצע משקף את מדיניות הקרן לש ו וויון ביחס לעובדים. הקרן מאמינה ופועלת

רות שאני עומד בצ ו פיפות אדירה במ ו חסום. אם הייתי יכול, הייתי שולח את כל המשפחה להתחסן". מבצע חיסוני קו ו רונה לפועלי הבנייה הפלסטינים המועס ו קים בישראל מבוצע

הקרן פועלת לקידום בטיחות, בריאות ורווחה לכלל העובדים, ללא הבדל דת, גזע ומין

8 ב- 10.3.21- המבצע החל ב מעברי גבול ברחבי הארץ ודרש תכנון לוגיסטי מורכב, כדי ליצור

לטובת הענף וקידום מקצו ו עיות, בטיחות, בריאות ורווחת העובדים, ללא הבדל דת, גזע ומין", אומרים בקרן. "זה מבצע חשוב מאוד, כי מדי יום אנחנו מארחים פוע ו לים פלסטינאים, והם עובדים כתף לכתף עם פועלים ישרא ו לים", אמר מנכ"ל משרד הב ו ריאות, פרופ' חזי לוי, והוסיף:

נגישות לכלל העובדים הפלס ו טינאים, בתיאום עם המעסיקים בענף. עוד לפני שניתן החיסון הראשון, התוכנית נתק ו עה בגלל העדר סדרנים, והיה חשש לביטולה בידי משרד הבריאות. מכיוון

החיסונים מבטיחים את שגרת העבודה, ומגינים גם על מי שעובד לצד הפועלים מהרשות

בהצלחה אדירה ובתיקתוק מהיר. מבצע החיסונים מבוצע בשיתוף משרד הבריאות ומגן דוד אדום, המנהל האזרחי, התאח ו דות הקבלנים בוני הארץ, הסתדרות העוב ו דים הכללית, הסתדרות עובדי הבניין והת ו עשיות הנלוות וכמובן הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל. מטרת המבצע היא להבטיח שהעוב ו דים הפלסטינים המועסקים כדין בישראל, מרביתם בענף הבנייה, יהיו מוגנים מבחי ו

שבמקרה הזה קופות החולים לא היו בת ו מונה, לא היה מי שיממן את כוח האדם שיארגן את תהליכי החיסון. ללא היסוס הקרן לעידוד מימנה צוותי סדרנים, בעלות של מאות אלפי שקלים,

"חשבנו שיהיה נכון לחסן אותם כדי למנוע ככל הניתן מעבר תחלואה מהרשות. חיסון של כלל הציבור הפלסטינאי הוא עניין של מוסדות הבריאות הפלסטינאים. אנחנו יכו ו לים לסייע בניסיון ובידע".

9

פיילוט פורץ דרך להכשרת בטיחות מעשית לעובדים פלסטינים במתקן בבית צפאפא. גם העובדים הישראלים עברו הכשרה דומה. האם הסדנה תהפוך למחייבת? פועלים למען בטיחות הפועלים freepik איור:

ז והי כרונולוגיה ידועה מראש: פועלי בניין פלסטינים חסרי ידע והכשרה עו ו בדים למחייתם, עד לתאונה שגוזלת מהם את כושר העבודה. הם נפגעים ומאבדים את היכולת לפרנס את משפחתם. החידוש: יוזמה של התאחדות הקבלנים בוני הארץ והסתדרות עובדי הבניין והתע ו שיות הנלוות, בביצוע ובמימון הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל, לקיים פיילוט של הכשרת בטיחות מעשית בסיסית, המיועדת לעובדים פלסטינים, במתקן שהותאם במיוחד בבית צפאפא. הפועלים הובאו, בהסכמת המעבידים הקבלנים, ליום שלם שהוקדש לבטיחות בעבודה, באמצעות הדרכה, הדגמה והתנסות מע ו

חדות הקבלנים וההסתדרות. ההדרכות בוצעו באמצעות מכללת עלאולא הוותיקה מסחנין, המתמחה בבטיחות בענף הבניין, ובניהול מקצועי של מטה הבטיחות המשו ו תף של הקרן, ההתאחדות וההסתדרות. חשופים לתאונות ״העובדים הפלסטינים חשופים במיוחד לתאונות עבודה, אבל אינם מקבלים אף הכשרה, מקצועית או אחרת", נמסר מה ו קרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל. "המדינה לא משקיעה תקציב בהכשרות, במיוחד של עובדים פלסטינים, שמקב ו לים רישיון ללא שום מיון מקצועי. יש לקדם את הסדנה כאקט מחייב לכל עובד פלס ו

שית בפעולות בסיסיות בסביבה המדמה אתר בנייה. הפיילוט נמשך שלושה חוד ו ד � ובחו 2020 שים (בחודשים יולי-אוגוסט 1,019 .) 2021 וינואר 2020 שים דצמבר מעסיקים 30 פועלים, המועסקים אצל יום, 22 שונים, עברו את ההכשרה במהלך והכל ביוזמה וביצוע משותפים של הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל, התא ו ההכשרה הראשונה מסוגה משכה מבקרים רבים ונציגים ממגוון משרדי ממשלה לאתר בבית צפאפא

10

צילום: באדיבות הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל

הכשרה שיכולה להציל חיים. מדריכי מכללת עלאולא באתר ההדרכה בבית צפאפא

הפיילוט הניח תשתית בת קיימא לה ו פיכת הכשרה כזו לחובה עבור כל עובד בענף. ההכשרה הראשונה מסוגה משכה מבקרים רבים לאתר בבית צפאפא, אליו הגיעו נציגים ממגוון משרדי ממשלה: האוצר, הבינוי והשיכון, העבודה והרווחה, המינהל האזרחי, רשות האוכלוסין וההגי ו רה וקרן מנוף של הביטוח הלאומי. הפיילוט הגיע גם אל הקהילה הבי ו ב � הש BWI נלאומית, כאשר ארגון Building and Wood Worker's( די נ � ) מימן שלוש סדנאות, ו International ספח העבודה הגרמני ביקר באתר בבית צפאפא. עכשיו הרגולציה בעקבות הצלחת הפיילוט, ופיילוט מק ו ביל שביצעה הקרן בניהול מטה הבטיחות ובאמצעות מכללת לבטח לעובדים ישרא ו לים, פורסם קול קורא למכללות בטיחות, לקיום הכשרת בטיחות מעשית, כך שיהיו מוקדים שבהם יוכלו להתקיים 8 למעשה

טיני בענף הבנייה, אוכלוסיית העובדים הקיימת וזו שתיכנס לעבודה בעתיד, במס ו גרת מודל התעסוקה החדש״. לא סוד הוא שקיים צורך ברור ומיידי להשקיע בהגברת הבטיחות ולצמצם את תאונות העבודה בענף הבנייה. אחד הכ ו לים המשמעותיים להשיג זאת הוא הש ו קעה בהכשרה מקצועית ובהדרכות בטי ו חות. הבעיה אצל עובדים פלסטינים חמורה במיוחד, מאחר שמרביתם אינם עוברים כל הכשרה מקצועית שיטתית טרם או במהלך תקופת עבודתם, סובלים מעייפות מצטברת חמורה (הנובעת מה ו מתנה ממושכת במעברי הגבול) ומפערי שפה. בנוסף, המדינה אינה מתקצבת הכ ו שרות של עובדים פלסטינים ואינה מחייבת מיונים מקצועיים כתנאי לקבלת רשיון עבו ו דה בישראל. להגיע לכל עובד על הרקע הזה עלתה היוזמה: פיילוט של הכשרת בטיחות מעשית בסיסית לעובדים

פלסטינים, במימון מלא של הקרן, כאשר לטובת ההכשרה הקבלנים משחררים את העובדים ליום שלם מהעבודה ומשלמים את שכרם המלא. בתחילת הדרך נתקל הפיילוט במגוון אתגרים: התנגדות מצד גורמים ברשות הפלסטינית, התפרצות מגפת הקורונה וס ו גירת המעבר בין ישראל לבין הרשות הפל ו סטינית. כל אלה הקשו מאוד על הפיילוט. הנחישות, התושייה ושיתוף הפעולה של כלל השותפים הביא לקיום הפיילוט למרות תנאי הפתיחה הקשים. הפיילוט זכה להצלחה גדולה: ההדרכות היו באיכות גבוהה, הן בזכות ההדרכה המ ו קצועית והאתר יוצא הדופן שהעמידה מכ ו ללת אלעולא, והן בזכות העבודה בקבוצות עובדים בכל 46 קטנות (בממוצע השתתפו סדנה), מה שאפשר הדרכה מעמיקה והת ו נסות מעשית של כל עובד במגוון פעילויות בסיסיות. העובדים והמעסיקים דיווחו על שביעות רצון, ובקשות מצד מעסיקים נוס ו פים הלכו והצטברו.

11

צילום: באדיבות הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל

תוכנית ייעודית מקצועית ומעמיקה

התוכנית לעובדים הפלסטינים זהה בתכניה לזו של הישראלים. ההדרכה בערבית מתאימה לאוכלוסיית היעד

הדרכות מעין אלו. "המטרה היא ליצור מצב שבו הכשרות בטיחות איכותיות הופכות להיות הסטנדרט בענף ומגיעות לכל עובד, כשהמעסיקים מבינים את הערך שבהן ומשתפים פעו ו לה״, מסבירים בקרן. יש לזכור, ללא רגולציה מחייבת ותקציב קשה יהיה להניע קבלנים לשלוח את העו ו בדים להכשרה. הקבלנים מחויבים ללוחות זמנים תובעניים, והפסד של אפילו יום

הסיכון הנפוצים שבהם נתקלים העובדים באתרי הבנייה. ההדרכה הייעודית בערבית תור ו מת להצלחה: התוכן עובר בצורה טובה לאוכלוסיית היעד ונוצר אמון שמאפשר להסביר את חשיבות ההקפדה על כללי הבטיחות. הקשר הבין אישי הישיר מול הק ו בלנים מוכיח את עצמו. קבלנים שהגיעו לבקר את עובדיהם יצרו קשרים עם קבל ו נים נוספים. כל משתתף קיבל בסיום הסדנה אישור הדרכת עבודה בגובה, תעודת סיום הכש ו רה - כרטיס מגנטי מטעם הקרן לעידוד ופי ו תוח ענף הבניה בישראל, התאחדות הק ו בלנים בוני הארץ, הסתדרות עובדי הבניין והתעשיות הנלוות, מטה הבטיחות בענף הבנייה ומכללת אלעולא, עם תמונתו ותא ו ריך ההשתתפות בסדנה. העובדים זכו גם לשי איכותי מטעם ההסתדרות.

עבודה עלול ליצור עיכובים. האיכות הגבוהה של ההכשרה באה עם תג מחיר - עלות גבוהה לסדנה, לצד תש ו לום השכר בגין יום העבודה והפסד ההכנסה עבור אותו היום. ללא סיוע ורוח גבית מצד המדינה, בדמות רגולציה שתתמוך במהלך (חובת ביצוע הכשרות ופיקוח על הביצוע) ותקציב ממשלתי, ההכשרות האיכותיות, ואיתן החזון של עבודה בטוחה יותר ופחות תאונות עבודה, עלולים להיגנז. אפליה? לא פה התוכנית המועברת לעובדים הפלסטי ו נים הינה עשירה וזהה בתכניה לזו של העו ו בדים הישראלים, במסגרת הפיילוט הנוסף שביצעה הקרן לעידוד באמצעות מכללת "לבטח". תוכנית ההכשרה מקצועית ומעמיקה, ומותאמת במיוחד לענף הבניין ולמצבי

12

בס"ד

כניסה עם תו ירוק בלבד או תעודת מחלים

הבטיחות בדרך אליכם ניידות להכשרת בטיחות, שמופעלות על ידי הקרן,

מ ניידות בטיחות מאובזרות 5 ערך של עובר בין אתרי בנייה להכשרת עובדים בתחום הבטיחות. עקב הקושי לשחרר עוב ו דים ליום שלם, ניתן להזמין ניידת לאתר הב ו דקות. 30 נייה ולקיים הדרכה קצרה של כ פועליםסינים? רומנים? אין בעיה. הניידתמו ו נגשתבמגוון שפותלעובדים זרים. הקרן לעידוד ופיתוח הבנייה ממשיכה להגדיל את ההשקעה בבטיחות ובהדרכות בטיחות. מערך הניידות מורכב מניידות של המוסד לבטיחות וגיהות ומניידת בבעלות חברת ה.ק.ב לשירותים בענף הבניה. הקרן מנהלת את המערך ודואגת לשיבוץ הניידות בהתאם לביקוש שעולה מהשטח, במטרה לייעל את פעילות הניידות ולהגדיל את היקף ההכשרות. ניידות ההדרכה מחולקות בין אזור המרכז וירושלים, הדרום (אחת מהן בעיקר במגזר החקלאי) ובצפון. הניידותמשרתות את אתרי הבנייה על פי הזמנות המועברות ישירות אל המוסד לבטיחות. כל ניידת מצויידת במערכת למידה אינ ו טראקטיבית מתקדמת, המאפשרת לעובד הדרכה אישית מול מחשב בשפה המובנת לו. במהלך ההדרכה מוצגות שאלות לבחינת הבנת החומר. פרטי העובד והישגיו נשמרים ומאפשרים מעקב אחר התקדמותו בהדר ו כותעתידיות. בתום ההדרכה נרשמים שמות המודרכים בפנקס ההדרכה באתר הבנייה, וכך מנהל העבודה יכול להציג קיום הדרכות בטיחות מציעות הדרכות באמצעים מתקדמים באתרי הבנייה

צילום: באדיבות הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל צילום: באדיבות הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל

הניידות מגיעות לאתרי העבודה

הדרכה אישית באמצעים מתקדמים

כאשר הוא נדרש. בכל אחד מסבבי ההדרכה בניידת ניתן ר � עובדים, כאשר משך ההד 9 להדריך דקות, בהתאם למסלול 45 ל- 20 כה נע בין ההדרכה. ר � מסלולים להד 4 לעובדי הבניין מוצעים

כת בטיחות, החל ממסלול בסיסי ועד מסלו ו ו � שיעורים בנ 15 לים מתקדמים. בכל מסלול שאיםשונים. בחודשים ינואר ומרץ השנה (בפברואר הדרכות באתרי 32 הניידת הושבתה) בוצעו עובדים. 1,321 בנייה והודרכו

14

zvir@hlb.org.il להזמנה ותיאום הגעה של ניידת לאתר שלכם

ב ט ו כ ני נו ם לו ע גי תיד )ConTech( מרכז קונטק מכוון להפוך את ישראל למוקד בינלאומי של טכנולוגיית בנייה ונדל"ן

freepik צילום:

16

ק

) הוא מרכז חדשנות ConTech( ונטק לטכנולוגיותבנייה ונדל"ן בישראל, אשר נוסד כשיתוף פעולה של התאחדות הקבל ו נים בוני הארץ, הקרן לעידוד ופיתוח ענף הב ו ניה בישראל, משרד הבינוי והשיכון ומשרד הכלכלה, במטרה להפוך את ישראל למוקד בינלאומי לטכנולוגיותאלו. קונטק כולל קהילה ייחודית, שמטרתה חי ו בור בין הסטארטאפים הישראלים הפועלים בתעשיית הבנייה והנדל"ן, לבין גופי התע ו שייה בגזרה המקומית והבינלאומית, וכן למ ו שקיעים, גופים רגולטוריים, יצרני חומרים, תוכנה ועוד. בניית קהילה זו אפשרה צמיחה בכמות המיזמים העוסקים בתחום, מיקסום החיבו ו רים העסקיים בין הסטארטאפים לתעשייה בארץ ובעולם, עזרה בקבלת השקעות בשל ו בים המוקדמים של הקמת המיזם וכן קידום הטמעתהטכנולוגיותבתעשייה. לאור העובדה שעתיד הענף טמון בתי ו עוש העבודה ושילוב מוגבר של טכנולוגיות, צפויים שיתופי פעולה מוגברים בין המיזם לבין יתר פעילויות הקרן לקידום הכשרות, בטיחות, רווחה ופיתוח העובדים והענף. ניהול פרויקטים הרכיבהמרכזי בתעשייתהבנייההוא ניהול הפרויקט. הטכנולוגיות כיום מתמודדות עם הניסיון להבין מה קורה באתר וכיצד מנהלים עשרותמתכננים וקבלני משנהבו-זמנית. י � חלקים: לוג 4 ניהול הפרויקט מורכב מ - צילומי רחפן, עיבודי תמונה וניטור מיקום העובדים מאפשרים להבין מה קורה באתר בכל רגע נתון

freepik צילום:

למה שנעשה בפועל. משם מזהה הטכנולו ו גיה את הפערים, לאחר מכן מנתחת ולב ו סוף מציעה המלצות למנהל הפרויקט כיצד להמשיך. מנטרים את מיקום - ) Genda ג'נדה ( העובדים ויודעים לומר על בסיס המיקום והתקדמות העבודה מהו הפריון. כך ניתן לייצר המלצותלמנהלי הפרויקט. תוך שימוש - ) Datumate דאטומייט ( ברחפן ועיבוד תמונה מתקדם הם מנתחים אתההתקדמות ויודעיםלומרמהבוצע והיכן, מתחילת העבודות השונות באתרי העבודה של פרויקטי תשתיות. עתיד הענף טמון בתיעוש, כך שצפויים שיתופי פעולה מוגברים בין המיזם לבין יתר פעילויות הקרן

סטיקה, ניהול זמנים, בקרה תקציבית ובטי ו חות. מעבר לכל אלו מתבקשת בקרה על כל מה שנעשה באתר. כיום באתרי הבנייה אין אתהיכולתלהבין אתהנעשהבאתר ללאשי ו מוש באמצעי עזר. כל אחד מהערוצים הללו מתנהל בצורהעצמאית ונפרדתמהאחר. בקרה וניהול בקונטק פועלים לקדם שימוש באמצעים טכנולוגיים שיאפשרו להבין מה קורה באתר בכל רגע נתון - מי נמצא איפה, אלו חומרי בנייה נכנסו לאתר, מה התפוקות של הצ ו וותים השונים ועוד. לאחר שנאסף המידע, בשלב הבא מייצרים אופטימיזציה על הנתו ו נים הללו ולבסוף מייצרים המלצות למנהלי הפרויקט, כגון היכן נכון להשקיע את המשא ו ביםהנדרשים. שלושת הסטארטאפים הבאים בוחנים את ניהול הפרויקטמכיווניםשונים: י � משתמשים בע - ) Constru קונסטרו ) בוד תמונה, תוך צילום האתר מבפנים, על מנת להשוות בכל רגע נתון את מה שתוכנן

לאתרקונטק CHEVRON-CIRCLE-LEFT

17

מגייסים, מכשירים וקולטים בעבודה איך מתמודדים עם המחסור בעובדים בענף הבנייה? תוכנית משותפת של הקרן לעידוד, התאחדות הקבלנים, משרד האוצר ושירות התעסוקה להכשרת עובדים במימון המדינה

16,000 מענק למעסיק שיכול להגיע עד

שקל

ר פ ד ר יו סו פו ם ני 40 תשדירים מח ו ש ע י ר פ כ ה ת

בענף הבניין קיים מחסור משמעותי ומת ו משך בעובדים מקצועיים, במגוון מקצועות ותפקידים - החל מעובדי כפיים כגון עובדי עבודות גמר, רצפים ומתקיני קירות גבס, דרך עובדים מקצועיים כגון חשמלאי בניין, רתכים ומתקיני מערכות מיזוג אוויר, עבור במפעילי ציוד מכני כגון מנופאים, מפעילי צמ"ה ומפעילי מכונות קידוח ועד למנהלים

ומפקחים כגון עוזרי בטיחות, מנהלי עבודה ועוד. על אף השכר הגבוה יחסית ואפיקי הקי ו דום האטרקטיביים מצד אחד, והשיפור בפיריון עבור המעסיקים מצד שני, הגורמים בענף לא מצליחים להתמודד עם המחסור שיוצר כשל שוק. הסיבות לכך רבות, ובהן ניתן למנות: חוסר הכדאיות של הקבלן הבודד להשקיע בהכשרת עובדים, משום שענף הבנייה מת ו בסס על קבלנות משנה בהתקשרות לפי פרויקט. קבלני הביצוע הגדו ו לים לא מעסיקים בעצמם את העו ו בדים באתרי הבנייה, וקבלני המשנה מתקשים לצפות את צרכי כוח האדם ולהתחייב לאופק תעסוקתי. תנאי עבודה פיזיים קשים ושחיקה מוגברת – סיכון הבטיחות בעבודה בא ו תרי הבנייה וסביבת העבודה הפיזית המאתגרת, מגבירים את סכנת העזיבה ויוצרים קשיי תדמית לעבודה בענף. עקב כשלי שוק בתחום גיוס עובדים והכשרתם, ענף הבנייה לא מצליח לה ו תמודד עם המחסור. כתוצאה מכך נוצ ו רת פגיעה בענף וביעדי הבנייה הלאומיים. כשל השוק, שלא מאפשר להתמודד עם המחסור בעובדים, פוגע גם בהתמודדות הלאומית עם משבר האבטלה.

8 , ימים 5 פעמים ביום ברשת ב' וג'

3.15 מיליון מאזינים

60 עד 30 בגיל TGI (לפי נתוני )2020 לשנת

100 שיחות טלפון יזומות של עובדי הקרן לקבלנים גדולים שיחות טלפון

18

מודעה שפורסמה בעיתונות

עם האתגר בהפצה ובעידוד הגשת בקשות מצד מעסיקים. פעולות בתפוצה ארצית: פרסום מוד ו עות בעיתונות המודפסת – בשיתוף עם משרד האוצר ושירות התעסוקה. פרסום מודעות בעיתונות המודפסת. תשדיר רדיו 40 פעמים ביום ברשת ב' וג' ( 8 ימים, 5 – TGI תשדירים). חשיפה מוערכת (לפי נתוני מיליון מאזינים, בגיל 3.15 : ) 2020 לשנת . פרסום בדפי הפייסבוק של הקרן 60 עד 30 וההתאחדות, לרבות קידום ממומן. פעולות ממוקדות לציבור הקבלנים: שלי ו במגוון רשימות תפוצה – SMS חת הודעות ב � הודעות שנשלחו לתפוצות של אלפי ק 9 מוקלטת לרשימת IVR לנים. שליחת הודעת 3 התפוצה של התאחדות הקבלנים. שליחת הודעות דוא"ל ברשימת התפוצה של התא ו חדות הקבלנים. הקמת מיני סייט עם מידע רלוונטי – .https://www.hakeren.co.il/maanak הפעלת מוקד טלפוני עם שלוחה ייעודית עבור קבלנים, למתן מידע וסיוע בהגשת 20 בקשות בזמן אמת. כנס הסברה לכ יו"רים ומנהלי ארגונים אזוריים של ההתא ו חדות בהשתתפות נציג שירות התעסוקה. קבלנים, בהשתתפות 90 כנס הסברה לכ נציג שירות התעסוקה. שיחות טלפון יזומות קבלנים גדולים. 100 של עובדי הקרן לכ- ההמשך: אישור והכשרה בפועל כרגע מתרכזים בקרן לעידוד ובהתאח ו דות בהשלמת המהלך – סיוע באישור הב ו קשותשהוגשו מצד המעסיקים, קליטת דור ו שי העבודה והכשרתם בפועל. בנוסף, יש הבנה שקמפיין נוסף מחייב השקעה בערוצי קשר נפרדים עבור קהלי היעד השונים בקרב הקבלנים, ובחיזוק ההנגשה של ערוצי המימון הממשלתיים השונים הפועלים באופן שוטף עבור קליטה והכשרה של עובדים חדשים.

מפגש מעסיקים המביעים עניין בתוכנית

צילום: באדיבות הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל

הקול הקורא הוא אירוע תקדימי - תקציב ממשלתי להכשרת עובדים, בשיתוף פעולה הדוק עם התאחדות הקבלנים והקרן

הפתרון: הכשרה במימון המדינה הפתרון: תוכנית משותפת של הקרן לעי ו דוד, התאחדות הקבלנים, משרד האוצר ושירות התעסוקה למימון ממשלתי להכש ו רה וקליטה של דורשי עבודה במגוון מקצו ו עות נדרשים בענף הבניין. ההתמודדות הלאומית עם משבר האב ו טלה בעקבות התפרצות מגפת הקורונה יצרה שיתוף פעולה חשוב בין הקרן לעידוד והתאחדות הקבלנים לבין מנהלת התעסו ו קה וההכשרות המקצועיות במשרד האוצר ושירות התעסוקה, לעידוד קליטה של דור ו שי עבודה במגוון תפקידים נדרשים בענף הבניין. היוזמה – פרסום קול קורא למעסיקים בענף הבנייה, שמציע מימון ממשלתי עבור קליטה והכשרה של דורשי עבודה ישראלים במגוון תפקידים בענפי הבניין והתשתיות, בשני מסלולים: )On the Job Training( שובר למעסיק

– המעסיק קולט ומכשיר בעצמו באתר הבנייה את העובד, ומקבל מהממשלה שקל 16,000 מענק שיכול להגיע עד לעובד. הכשרה בהתאמה – הכשרת דורשי הע ו בודה מתבצעת במוסדות הכשרה מקצו ו עיים על חשבון הממשלה, ולאחר השל ו מת ההכשרה המעסיקים קולטים אותם לעבודה. הקול הקורא, שיצא במקביל גם לענף מיליון שקל, 18 התעשייה וכלל תקציב של הוא אירוע תקדימי ויוצא דופן בענף הבנייה – תקציב ממשלתי שמוקצה לקליטה ולה ו כשרה של עובדים, בהתאם לצרכי המעסי ו קים ובשיתוף פעולה הדוק עם התאחדות הקבלנים והקרן. האתגר: הפצה וסיוע בהגשת בקשות לאחר ההישג הראשון - קבלת תקציב ופרסום הקול הקורא, היה צורך להתמודד

19

4,883

80 68 4,883 ו מ מ כ ד ל ר ל י ו כי ת ם קש ו ו ר ני ס ם ים

ע ה ו כ ב ש די רו ם ת

מה היה לנו ?2020 בשנת הכשרות 4,883 נערכו 2020 בשנת במסגרת מנגנון סבסוד הקורסים של 80 קורסים שונים במסגרת 68 הקרן, ב מוסדות לימוד. הביקוש לקורסים המסובסדים על ידי הקרן נמצא במגמת עלייה בשנים האח ו יותר 84% הוכשרו 2019 רונות. בשנת מ � או 2020 . בשנת 2018 מאשר בשנת ו � בגלל הק 2019 נם חלה ירידה ביחס ל - יותר 36% רונה, אבל בכל זאת הוכשרו . 2018 עובדים מאשר בשנת על אף שהקרן מממנת הכשרות במגוון תחומים ומקצועות, רוב הבק ו שות ממעסיקים הן לקורסים בתחום הבטיחות.

ההכשרות המקצועיות בקרן מקדמות עבודה איכותית ובטוחה. הפעילות כוללת השתתפות במימון קורסים, הפעלת נייידות בטיחות והכשרת מנהלי עבודה ישראלים ופלסטינים

איך מגישים בקשה למימון קורס?

הקרן משתתפת באופן שוטף במימון ו � מעלות ההשתתפות של ע 75% של עד בדים בקורסים מקצועיים שונים, במגוון ההכשרות הקיים בשוק.

המעסיק בוחר את הקורס ומוסד הלימוד

בין הקורסים:

ב הג ק שש תה

קורסי בטיחות

נכנסים לעמוד הגשת הבקשות באתר הקרן

מגמת גידול במספר העובדים שעברו קורס במימון הקרן

הכשרת מנופאים

ממלאים בקלות טופס מקוון עם פרטי העובד, המעסיק והקורס

קורסים לקבלנים

3,571

2018 2019 2020

עבודה בגובה

+84 %

6,572

ימי עבודה המעסיק 10 תוך מקבל תשובה במייל

מנהלי עבודה

+36 %

4,883

וזה רקעלקצההמזלג...

maya@hlb.org.il 03-6247495 : לפרטים נוספים

2018 * הגידול ביחס לשנת

20

צילום: באדיבות הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל

הכשרת בטיחות במכללת לבטח ניידות בטיחות

פיילוט הכשרת בטיחות לעובדים ישראליים

לולים מול הגורמים הרלוונטיים במשרדים הממשלתיים, מוסדות ההכשרה והמעסי ו קים. הקרן מסייעת בפתיחת כיתות, תיאום מול מכללות, הוזלת מחירים, פרסום, בדי ו קת טפסי הרשמה וסיוע לפונים. פיילוט הכשרת בטיחות בסיסית הקרן הפעילה שתי תוכניות 2020 בשנת פיילוט להכשרת בטיחות בסיסית: מכללת אלעולא (בית צפאפא) – הכש ו רה לעובדים פלסטינים. הקמת מתקן הדר ו כות ייעודי בבית צפאפא, ליד מעבר הגבול. העסקת פרויקטור ייעודי לתיאום מול מעסי ו קים. הסעות ממעברי הגבול בהתאם לימי העבודה של העובדים. סקר אפקטיביות מסכם בקרב העובדים והמעסיקים. במסג ו עובדים. 1,017 רת הפיילוט הוכשרו מכללת לבטח (ראשון לציון) – הכשרה לעו ו בדים ישראלים. הדרכה במתכן הכשרה ייעו ו די שהוקם במכללה לצורך הסדנה. תקשורת ישירה מול הקבלנים לתיאום הדרכות. בסיום ההכשרההעובדיםעברו מבחן בקיאות. במס ו עובדים. 417 גרתהפיילוטהוכשרו

התפלגות הביקוש לקורסים

אתרי 232 הניידת ביקרה ב- 2020 בשנת עובדים. החל משנת 7,344 בנייה והכשירה נוספו למערך ניידות הבטיחות ניידות 2021 נוספות, במסגרת שיתוף פעולה עם המוסד לבטיחות ולגיהות, על מנת לאפשר פריסה גיאוגרפית רחבה יותר והרחבה של המשת ו משים במערך. הכשרת מנהלי עבודה מיזם "בונים ישראלים": תוכנית ייעודית במימון ממשלתי להכש ו רת מנהלי עבודה ללא ניסיון (לאחר הכש ו רתם כשלדאים), המופעלת על ידי הקרן. התוכנית נסגרה למשתתפים חדשים בשנת ל � ש 149 הוסמכו 2020 . במהלך שנת 2020 מהם שובצו להתנסות מעשית 145 דאים, מנהלי עבודה התחילו 44 בחברות בנייה ו הכשרה במסגרת המיזם. סיוע בפיתוח הכשרות מנהלי עבודה במסלולים נוספים: הקרן מהווה מוקד ידע בהכשרת מנהלי עבודה ופועלת לקידום ופיתוח הכשרות מנהלי עבודה במגוון מס ו

86 % בטיחות 

6 % 6 % 2 % מנהלי עבודה  קורס מקצועי 

אחר 

צילום: באדיבות הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל

21

רוצים לדעת כל מה שמתרחש בעולם הבנייה הישראלי? הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו וקבלו עידכונים ישירות למייל! להצטרפות

freepik צילום:

Made with FlippingBook Digital Publishing Software