מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 1

לות רווחה מרוכזת, כי הם לרוב לא שייכים לחברה מסוימת. ללא הקרן, אין לעוב ו די הבניין שום גוף שדואג להם מעבר ליום העבודה עצמו. הקרן משרתת את כל המ ו קומות המאורגנים וגם את העובדים הלא מאורגנים. לפני הקמת הקרן לא היה גוף שעשה זאת". מהי הפעילות של הקרן שאתה הכי מא ו מין בה? סרוגו: "מטה הבטיחות. אם ביום מן הימים יישאר רק שקל אחד בקרן, ראוי להוציא אותו על בטיחות. זאת ההצד ו קה המרכזית לקיומה של הקרן. הבטיחות וההכשרה לבטיחות בענף הבנייה הן סוגיות שניתן לפתור רק באמצעות ריכוז משאבים ענפי, כי העובדים עוברים כל הזמן בין את ו רים ומעסיקים (עקב התבססות על קבלנות משנה והעסקה פרויקטלית). נדרש גורם ענפי יציב, אשר ייזום הכשרות חדשות, יסייע במימון הכשרות קיימות ויתמודד עם כשלי שוק שונים, שמייצרים איכות ירודה או היע ו דר היצע של הכשרות". מויאל: "הדרכות, הכשרות, קידום מקצו ו עי ובניית מסלולים לשיפור איכות הלמידה של העובדים באתרי הבנייה. מתן מלגות והשתתפות בלימודים למועסקים בענף, על מנת לאפשר שיפור מקצועיות ומיומנות. אלה כלים חשובים, שהקרן מעמידה לטובת העובדים המעוניינים לקדם את עצמם. יש חשיבות רבה גם לפעילויות הרווחה שהקרן מבצעת לטובת העובדים, על מנת לשפר אתתחושת השייכותשל העובד לענף". מה היה האתגר הכי גדול של ענף הב ו נייה בשנת הקורונה? סרוגו: "שמירה על המעמד של ענף חיוני. מצאנו את עצמנו מתחננים למקבלי ההח ו לטות כל פעם מחדש, לפני כל סגר, לא לעצור את הפעילות. אני שמח שהצלחנו למצוא אוזן קשבת ולשמור על היכולת לה ו משיך לבנות. אילו היינו נדרשים לעצור את

צילום: באדיבות הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל

משתתפים בהכשרת בטיחות מעשית ביוזמת הקרן. קורס במכללת "לבטח"

תון עמוק, שייקח שנים לשקם. המשכנו לה ו כניס עובדים פלסטינים, ובזמן מגפה זה היה אתגר ענק, עם המון תיאומים מול מש ו רדי הממשלה. הצלחנו במקביל להפחית משמעותית את מספר הנפגעים ומספר התאונות באתרי הבנייה. ההצלחה הכי גדו ו לה הייתה מבצע החיסונים. הצלחנו לחסן את כלל העובדים, בפרויקט שאורגן מהיום למחר, בתיאומים עם משרד הבריאות והמ ו עסיקים ובפיזור ארצי". מה הצעדים שיהיה על הממשלה הבאה לנקוט? סרוגו: "במהלך הבחירות האחרונות, הקרן וההתאחדות הציגו תוכנית מפורטת להאצת ענף הבנייה והתשתיות, וקראנו לכל המפלגות לאמץ אותה. התוכנית היא תוצר של עבודת מטה מעמיקה, והיא מציעה פת ו רון אמיתי ובר קיימא למשבר הדיור. יישומה הוא הדרך היחידה להיערך להכפלת האוכ ו לוסייה בעשורים הקרובים". מויאל: "להגדיל את היקפי הבנייה, לה ו ש � אלף יחידות חדשות בשנה, ל 100 גיע ל - פוך כספים על הכשרות עובדים, לשפר דר ו

הבנייה, זאת הייתה לא פחות מקטסטרופה לאומית. זאת בזמן שסיכוני ההידבקות נמו ו כים, משוםשהעבודה באוויר הפתוח". מויאל: "הענף היה צריך להמשיך לתפ ו קד כרגיל בזמן שכל המדינה בסגר ובחל"ת. האתגר הגדול היה להמשיך לתת את השירו ו תים לכלל העובדים שהמשיכו לעבוד, בזמן שהמשפחות שלהם בבית והילדים לא בבית ספר. דאגנו לעובדים ונתנו להם את הביטחון שאנחנו איתם ושאףאחדמהםלא לבד". מהי ההצלחה הגדולה של הקרן בתקו ו פת הקורונה? סרוגו: "חיסון העובדים הפלסטינים. הקרן פיצתה על אוזלת ידה של הממשלה, והצלי ו ו � אלף ע 100 חה לאפשר חיסון של יותר מ - 8 בדים, בזכות מערך סדרנים שהקימה ב מעברי גבול, שבהם הוקמו עמדות חיסו ו נים. התהליך הזה תרם לשמירה על בריאות העובדים ואיפשר המשך פעילות סדירה של הענף". מויאל: "להחזיק את הענף מתפקד זו הייתה הצלחה גדולה. כניסת הענף לסגר, הייתה משפיעה על כל המדינה וגורמת למי ו

4

Made with FlippingBook Digital Publishing Software