מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 1

עם האתגר בהפצה ובעידוד הגשת בקשות מצד מעסיקים. פעולות בתפוצה ארצית: פרסום מוד ו עות בעיתונות המודפסת – בשיתוף עם משרד האוצר ושירות התעסוקה. פרסום מודעות בעיתונות המודפסת. תשדיר רדיו 40 פעמים ביום ברשת ב' וג' ( 8 ימים, 5 – TGI תשדירים). חשיפה מוערכת (לפי נתוני מיליון מאזינים, בגיל 3.15 : ) 2020 לשנת . פרסום בדפי הפייסבוק של הקרן 60 עד 30 וההתאחדות, לרבות קידום ממומן. פעולות ממוקדות לציבור הקבלנים: שלי ו במגוון רשימות תפוצה – SMS חת הודעות ב � הודעות שנשלחו לתפוצות של אלפי ק 9 מוקלטת לרשימת IVR לנים. שליחת הודעת 3 התפוצה של התאחדות הקבלנים. שליחת הודעות דוא"ל ברשימת התפוצה של התא ו חדות הקבלנים. הקמת מיני סייט עם מידע רלוונטי – .https://www.hakeren.co.il/maanak הפעלת מוקד טלפוני עם שלוחה ייעודית עבור קבלנים, למתן מידע וסיוע בהגשת 20 בקשות בזמן אמת. כנס הסברה לכ יו"רים ומנהלי ארגונים אזוריים של ההתא ו חדות בהשתתפות נציג שירות התעסוקה. קבלנים, בהשתתפות 90 כנס הסברה לכ נציג שירות התעסוקה. שיחות טלפון יזומות קבלנים גדולים. 100 של עובדי הקרן לכ- ההמשך: אישור והכשרה בפועל כרגע מתרכזים בקרן לעידוד ובהתאח ו דות בהשלמת המהלך – סיוע באישור הב ו קשותשהוגשו מצד המעסיקים, קליטת דור ו שי העבודה והכשרתם בפועל. בנוסף, יש הבנה שקמפיין נוסף מחייב השקעה בערוצי קשר נפרדים עבור קהלי היעד השונים בקרב הקבלנים, ובחיזוק ההנגשה של ערוצי המימון הממשלתיים השונים הפועלים באופן שוטף עבור קליטה והכשרה של עובדים חדשים.

מפגש מעסיקים המביעים עניין בתוכנית

צילום: באדיבות הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל

הקול הקורא הוא אירוע תקדימי - תקציב ממשלתי להכשרת עובדים, בשיתוף פעולה הדוק עם התאחדות הקבלנים והקרן

הפתרון: הכשרה במימון המדינה הפתרון: תוכנית משותפת של הקרן לעי ו דוד, התאחדות הקבלנים, משרד האוצר ושירות התעסוקה למימון ממשלתי להכש ו רה וקליטה של דורשי עבודה במגוון מקצו ו עות נדרשים בענף הבניין. ההתמודדות הלאומית עם משבר האב ו טלה בעקבות התפרצות מגפת הקורונה יצרה שיתוף פעולה חשוב בין הקרן לעידוד והתאחדות הקבלנים לבין מנהלת התעסו ו קה וההכשרות המקצועיות במשרד האוצר ושירות התעסוקה, לעידוד קליטה של דור ו שי עבודה במגוון תפקידים נדרשים בענף הבניין. היוזמה – פרסום קול קורא למעסיקים בענף הבנייה, שמציע מימון ממשלתי עבור קליטה והכשרה של דורשי עבודה ישראלים במגוון תפקידים בענפי הבניין והתשתיות, בשני מסלולים: )On the Job Training( שובר למעסיק

– המעסיק קולט ומכשיר בעצמו באתר הבנייה את העובד, ומקבל מהממשלה שקל 16,000 מענק שיכול להגיע עד לעובד. הכשרה בהתאמה – הכשרת דורשי הע ו בודה מתבצעת במוסדות הכשרה מקצו ו עיים על חשבון הממשלה, ולאחר השל ו מת ההכשרה המעסיקים קולטים אותם לעבודה. הקול הקורא, שיצא במקביל גם לענף מיליון שקל, 18 התעשייה וכלל תקציב של הוא אירוע תקדימי ויוצא דופן בענף הבנייה – תקציב ממשלתי שמוקצה לקליטה ולה ו כשרה של עובדים, בהתאם לצרכי המעסי ו קים ובשיתוף פעולה הדוק עם התאחדות הקבלנים והקרן. האתגר: הפצה וסיוע בהגשת בקשות לאחר ההישג הראשון - קבלת תקציב ופרסום הקול הקורא, היה צורך להתמודד

19

Made with FlippingBook Digital Publishing Software