מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 1

4,883

80 68 4,883 ו מ מ כ ד ל ר ל י ו כי ת ם קש ו ו ר ני ס ם ים

ע ה ו כ ב ש די רו ם ת

מה היה לנו ?2020 בשנת הכשרות 4,883 נערכו 2020 בשנת במסגרת מנגנון סבסוד הקורסים של 80 קורסים שונים במסגרת 68 הקרן, ב מוסדות לימוד. הביקוש לקורסים המסובסדים על ידי הקרן נמצא במגמת עלייה בשנים האח ו יותר 84% הוכשרו 2019 רונות. בשנת מ � או 2020 . בשנת 2018 מאשר בשנת ו � בגלל הק 2019 נם חלה ירידה ביחס ל - יותר 36% רונה, אבל בכל זאת הוכשרו . 2018 עובדים מאשר בשנת על אף שהקרן מממנת הכשרות במגוון תחומים ומקצועות, רוב הבק ו שות ממעסיקים הן לקורסים בתחום הבטיחות.

ההכשרות המקצועיות בקרן מקדמות עבודה איכותית ובטוחה. הפעילות כוללת השתתפות במימון קורסים, הפעלת נייידות בטיחות והכשרת מנהלי עבודה ישראלים ופלסטינים

איך מגישים בקשה למימון קורס?

הקרן משתתפת באופן שוטף במימון ו � מעלות ההשתתפות של ע 75% של עד בדים בקורסים מקצועיים שונים, במגוון ההכשרות הקיים בשוק.

המעסיק בוחר את הקורס ומוסד הלימוד

בין הקורסים:

ב הג ק שש תה

קורסי בטיחות

נכנסים לעמוד הגשת הבקשות באתר הקרן

מגמת גידול במספר העובדים שעברו קורס במימון הקרן

הכשרת מנופאים

ממלאים בקלות טופס מקוון עם פרטי העובד, המעסיק והקורס

קורסים לקבלנים

3,571

2018 2019 2020

עבודה בגובה

+84 %

6,572

ימי עבודה המעסיק 10 תוך מקבל תשובה במייל

מנהלי עבודה

+36 %

4,883

וזה רקעלקצההמזלג...

maya@hlb.org.il 03-6247495 : לפרטים נוספים

2018 * הגידול ביחס לשנת

20

Made with FlippingBook Digital Publishing Software