מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 1

צילום: באדיבות הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל

הכשרה שיכולה להציל חיים. מדריכי מכללת עלאולא באתר ההדרכה בבית צפאפא

הפיילוט הניח תשתית בת קיימא לה ו פיכת הכשרה כזו לחובה עבור כל עובד בענף. ההכשרה הראשונה מסוגה משכה מבקרים רבים לאתר בבית צפאפא, אליו הגיעו נציגים ממגוון משרדי ממשלה: האוצר, הבינוי והשיכון, העבודה והרווחה, המינהל האזרחי, רשות האוכלוסין וההגי ו רה וקרן מנוף של הביטוח הלאומי. הפיילוט הגיע גם אל הקהילה הבי ו ב � הש BWI נלאומית, כאשר ארגון Building and Wood Worker's( די נ � ) מימן שלוש סדנאות, ו International ספח העבודה הגרמני ביקר באתר בבית צפאפא. עכשיו הרגולציה בעקבות הצלחת הפיילוט, ופיילוט מק ו ביל שביצעה הקרן בניהול מטה הבטיחות ובאמצעות מכללת לבטח לעובדים ישרא ו לים, פורסם קול קורא למכללות בטיחות, לקיום הכשרת בטיחות מעשית, כך שיהיו מוקדים שבהם יוכלו להתקיים 8 למעשה

טיני בענף הבנייה, אוכלוסיית העובדים הקיימת וזו שתיכנס לעבודה בעתיד, במס ו גרת מודל התעסוקה החדש״. לא סוד הוא שקיים צורך ברור ומיידי להשקיע בהגברת הבטיחות ולצמצם את תאונות העבודה בענף הבנייה. אחד הכ ו לים המשמעותיים להשיג זאת הוא הש ו קעה בהכשרה מקצועית ובהדרכות בטי ו חות. הבעיה אצל עובדים פלסטינים חמורה במיוחד, מאחר שמרביתם אינם עוברים כל הכשרה מקצועית שיטתית טרם או במהלך תקופת עבודתם, סובלים מעייפות מצטברת חמורה (הנובעת מה ו מתנה ממושכת במעברי הגבול) ומפערי שפה. בנוסף, המדינה אינה מתקצבת הכ ו שרות של עובדים פלסטינים ואינה מחייבת מיונים מקצועיים כתנאי לקבלת רשיון עבו ו דה בישראל. להגיע לכל עובד על הרקע הזה עלתה היוזמה: פיילוט של הכשרת בטיחות מעשית בסיסית לעובדים

פלסטינים, במימון מלא של הקרן, כאשר לטובת ההכשרה הקבלנים משחררים את העובדים ליום שלם מהעבודה ומשלמים את שכרם המלא. בתחילת הדרך נתקל הפיילוט במגוון אתגרים: התנגדות מצד גורמים ברשות הפלסטינית, התפרצות מגפת הקורונה וס ו גירת המעבר בין ישראל לבין הרשות הפל ו סטינית. כל אלה הקשו מאוד על הפיילוט. הנחישות, התושייה ושיתוף הפעולה של כלל השותפים הביא לקיום הפיילוט למרות תנאי הפתיחה הקשים. הפיילוט זכה להצלחה גדולה: ההדרכות היו באיכות גבוהה, הן בזכות ההדרכה המ ו קצועית והאתר יוצא הדופן שהעמידה מכ ו ללת אלעולא, והן בזכות העבודה בקבוצות עובדים בכל 46 קטנות (בממוצע השתתפו סדנה), מה שאפשר הדרכה מעמיקה והת ו נסות מעשית של כל עובד במגוון פעילויות בסיסיות. העובדים והמעסיקים דיווחו על שביעות רצון, ובקשות מצד מעסיקים נוס ו פים הלכו והצטברו.

11

Made with FlippingBook Digital Publishing Software