מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 1

ק

) הוא מרכז חדשנות ConTech( ונטק לטכנולוגיותבנייה ונדל"ן בישראל, אשר נוסד כשיתוף פעולה של התאחדות הקבל ו נים בוני הארץ, הקרן לעידוד ופיתוח ענף הב ו ניה בישראל, משרד הבינוי והשיכון ומשרד הכלכלה, במטרה להפוך את ישראל למוקד בינלאומי לטכנולוגיותאלו. קונטק כולל קהילה ייחודית, שמטרתה חי ו בור בין הסטארטאפים הישראלים הפועלים בתעשיית הבנייה והנדל"ן, לבין גופי התע ו שייה בגזרה המקומית והבינלאומית, וכן למ ו שקיעים, גופים רגולטוריים, יצרני חומרים, תוכנה ועוד. בניית קהילה זו אפשרה צמיחה בכמות המיזמים העוסקים בתחום, מיקסום החיבו ו רים העסקיים בין הסטארטאפים לתעשייה בארץ ובעולם, עזרה בקבלת השקעות בשל ו בים המוקדמים של הקמת המיזם וכן קידום הטמעתהטכנולוגיותבתעשייה. לאור העובדה שעתיד הענף טמון בתי ו עוש העבודה ושילוב מוגבר של טכנולוגיות, צפויים שיתופי פעולה מוגברים בין המיזם לבין יתר פעילויות הקרן לקידום הכשרות, בטיחות, רווחה ופיתוח העובדים והענף. ניהול פרויקטים הרכיבהמרכזי בתעשייתהבנייההוא ניהול הפרויקט. הטכנולוגיות כיום מתמודדות עם הניסיון להבין מה קורה באתר וכיצד מנהלים עשרותמתכננים וקבלני משנהבו-זמנית. י � חלקים: לוג 4 ניהול הפרויקט מורכב מ - צילומי רחפן, עיבודי תמונה וניטור מיקום העובדים מאפשרים להבין מה קורה באתר בכל רגע נתון

freepik צילום:

למה שנעשה בפועל. משם מזהה הטכנולו ו גיה את הפערים, לאחר מכן מנתחת ולב ו סוף מציעה המלצות למנהל הפרויקט כיצד להמשיך. מנטרים את מיקום - ) Genda ג'נדה ( העובדים ויודעים לומר על בסיס המיקום והתקדמות העבודה מהו הפריון. כך ניתן לייצר המלצותלמנהלי הפרויקט. תוך שימוש - ) Datumate דאטומייט ( ברחפן ועיבוד תמונה מתקדם הם מנתחים אתההתקדמות ויודעיםלומרמהבוצע והיכן, מתחילת העבודות השונות באתרי העבודה של פרויקטי תשתיות. עתיד הענף טמון בתיעוש, כך שצפויים שיתופי פעולה מוגברים בין המיזם לבין יתר פעילויות הקרן

סטיקה, ניהול זמנים, בקרה תקציבית ובטי ו חות. מעבר לכל אלו מתבקשת בקרה על כל מה שנעשה באתר. כיום באתרי הבנייה אין אתהיכולתלהבין אתהנעשהבאתר ללאשי ו מוש באמצעי עזר. כל אחד מהערוצים הללו מתנהל בצורהעצמאית ונפרדתמהאחר. בקרה וניהול בקונטק פועלים לקדם שימוש באמצעים טכנולוגיים שיאפשרו להבין מה קורה באתר בכל רגע נתון - מי נמצא איפה, אלו חומרי בנייה נכנסו לאתר, מה התפוקות של הצ ו וותים השונים ועוד. לאחר שנאסף המידע, בשלב הבא מייצרים אופטימיזציה על הנתו ו נים הללו ולבסוף מייצרים המלצות למנהלי הפרויקט, כגון היכן נכון להשקיע את המשא ו ביםהנדרשים. שלושת הסטארטאפים הבאים בוחנים את ניהול הפרויקטמכיווניםשונים: י � משתמשים בע - ) Constru קונסטרו ) בוד תמונה, תוך צילום האתר מבפנים, על מנת להשוות בכל רגע נתון את מה שתוכנן

לאתרקונטק CHEVRON-CIRCLE-LEFT

17

Made with FlippingBook Digital Publishing Software