מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 1

צילום: באדיבות הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל

הכשרת בטיחות במכללת לבטח ניידות בטיחות

פיילוט הכשרת בטיחות לעובדים ישראליים

לולים מול הגורמים הרלוונטיים במשרדים הממשלתיים, מוסדות ההכשרה והמעסי ו קים. הקרן מסייעת בפתיחת כיתות, תיאום מול מכללות, הוזלת מחירים, פרסום, בדי ו קת טפסי הרשמה וסיוע לפונים. פיילוט הכשרת בטיחות בסיסית הקרן הפעילה שתי תוכניות 2020 בשנת פיילוט להכשרת בטיחות בסיסית: מכללת אלעולא (בית צפאפא) – הכש ו רה לעובדים פלסטינים. הקמת מתקן הדר ו כות ייעודי בבית צפאפא, ליד מעבר הגבול. העסקת פרויקטור ייעודי לתיאום מול מעסי ו קים. הסעות ממעברי הגבול בהתאם לימי העבודה של העובדים. סקר אפקטיביות מסכם בקרב העובדים והמעסיקים. במסג ו עובדים. 1,017 רת הפיילוט הוכשרו מכללת לבטח (ראשון לציון) – הכשרה לעו ו בדים ישראלים. הדרכה במתכן הכשרה ייעו ו די שהוקם במכללה לצורך הסדנה. תקשורת ישירה מול הקבלנים לתיאום הדרכות. בסיום ההכשרההעובדיםעברו מבחן בקיאות. במס ו עובדים. 417 גרתהפיילוטהוכשרו

התפלגות הביקוש לקורסים

אתרי 232 הניידת ביקרה ב- 2020 בשנת עובדים. החל משנת 7,344 בנייה והכשירה נוספו למערך ניידות הבטיחות ניידות 2021 נוספות, במסגרת שיתוף פעולה עם המוסד לבטיחות ולגיהות, על מנת לאפשר פריסה גיאוגרפית רחבה יותר והרחבה של המשת ו משים במערך. הכשרת מנהלי עבודה מיזם "בונים ישראלים": תוכנית ייעודית במימון ממשלתי להכש ו רת מנהלי עבודה ללא ניסיון (לאחר הכש ו רתם כשלדאים), המופעלת על ידי הקרן. התוכנית נסגרה למשתתפים חדשים בשנת ל � ש 149 הוסמכו 2020 . במהלך שנת 2020 מהם שובצו להתנסות מעשית 145 דאים, מנהלי עבודה התחילו 44 בחברות בנייה ו הכשרה במסגרת המיזם. סיוע בפיתוח הכשרות מנהלי עבודה במסלולים נוספים: הקרן מהווה מוקד ידע בהכשרת מנהלי עבודה ופועלת לקידום ופיתוח הכשרות מנהלי עבודה במגוון מס ו

86 % בטיחות 

6 % 6 % 2 % מנהלי עבודה  קורס מקצועי 

אחר 

צילום: באדיבות הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל

21

Made with FlippingBook Digital Publishing Software