מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 1

ב ט ו כ ני נו ם לו ע גי תיד )ConTech( מרכז קונטק מכוון להפוך את ישראל למוקד בינלאומי של טכנולוגיית בנייה ונדל"ן

freepik צילום:

16

Made with FlippingBook Digital Publishing Software