אוגדן מערכות בניה לממ"ד

מהדורה דיגיטלית

אוגדן מערכות בניה לממ"ד

תוכן עניינים

3 ............................................................................ מפרט ביצוע מערכת טיח צמנטי לממ"ד- גמר בגר

8 ...................................................................... מפרט ביצוע מערכת טיח תרמי לממ"ד- גמר טיח גבס

15 ........................................................................................................ מפרט ביצוע טיח גבס לממ"ד

22 .................................................................................... דירוג אנרגטי ביישום לוחות גבס- איזולציה

29 ................................................................................................... דף קשר מומחים ויועצים טכניים

2

מפרט ביצוע מערכת טיח צמנטי בממ״ד גמר בגר

3

המוצרים המשתתפים במערכת

תצרוכת

אריזה

תיאור

שם המוצר

מלט צמנט לשיקום בטון מ"מ, מחוזק 10-40 בעובי על ידי סיבים, טיקסוטרופי, חד -רכיבי, 1504- בעל תו תקן אירופאי EN 3

ק"ג 25

100 סטרקצ'ורייט

מ"מ 1 ק"ג/מ"ר בעובי 1.8

טיח צמנטי רב / 984 תכליתי שכבת מגן

טיח צמנטי מיישר למרחבים מוגנים. עומד בדרישות פיקוד העורף

ק"ג 25

מ"מ 1 ק"ג/מ"ר בעובי 1.7

לבידוד 400 טיח תרמי מבנים מקור, חום ולמניעת עיבוי

ק"ג 23

986 טיח תרמי

מ"מ 1 ק"ג/מ"ר בעובי 1.7

שליכט בגר חוץ 588

שכבת גמר להחלקת טיח צמנטי ובטון

ק"ג 25

מ"מ 1 ק"ג/מ"ר בעובי 1.2

רשת אינטרגלס הינה רשת העשויה מפיברגלס, משמשת לצורך חיזוק שכבות טיח ושכבות איטום

רשת אינטרגלס עמידה באלקלי 2.8x2.8

מ״ר 50

4

טיח צמנטי בממ״ד

01

הכנת השטח

יום מסיום יציקת הבטון לפני היישום. 28 המתינו

כהכנה מקדימה. 100 תקנו ברזלים חשופים או ליקויים מקומיים ביציקה (סגרגציה) באמצעות סטרקצ'ורייט הסירו שכבות רופפות ונקו היטב את התשתית מכל שמן, אבק, וכל חומר אחר העלול לגרום לכשל ביישום.

02

984 שכבת יסוד - טיח צמנטי רב תכליתי

הכנת התערובת

ליטר מים לתוך מיכל ערבול נקי והוסיפו אליו בהדרגה את כל תכולת השק. ערבלו במערבל מכני עד 4-4.5 שפכו לקבלת תערובת אחידה וללא גושים. המתינו כחמש דקות וערבלו שנית ערבול קצר נוסף. משלב זה החומר מוכן לעבודה.

יישום שכבת היסוד

מ"מ 4-6 על גבי הרקע בעובי של 984 בעזרת צידו החלק של המלאג', מרחו טיח צמנטי רב תכליתי והמתינו לייבוש.

03

986 טיח תרמי

הכנת התערובת

השתמשו בשק מלא וערבבו את הטיח התרמי בערבל מכני רציף או מנתי.

בערבל מנתי

ליטר מים לערבל. לאחר מכן הוסיפו את תכולת השק וערבלו. 12-13 הוסיפו תחילה

בערבל רציף

כוונו תחילה את כמות המים במד המים לכמות הנדרשת לפני תחילת ההזזה.

יישום הטיח התרמי

שעות עד חמישה ימים, לאחר גמר שכבת היסוד - ההרבצה 24 המתינו הצמנטית ואשפרתה, לפני יישום שכבת הטיח התרמי. כדי להבטיח עובי אחיד של שכבות הטיח וקבלת מישוריות אחידה, התקינו על גבי הקיר סרגלי מתכת. ס"מ, תוך כדי הידוק 1- לאחר ערבוב החומר, מרחו שכבה דקה, בעובי של כ החומר, ולאחר מכן מלאו עד לעובי שכבת הטיח התרמי הנדרשת בהתאם .1414- ו 1045 לתקנים

5

טיח צמנטי בממ״ד

04

984 שכבת מגן - טיח צמנטי רב תכליתי

הכנת התערובת

ליטר מים לתוך מיכל ערבול נקי והוסיפו אליו בהדרגה את כל תכולת השק. ערבלו בערבל מכני עד 4-4.5- שפכו כ לקבלת תערובת אחידה וללא גושים. המתינו כחמש דקות וערבלו ערבול קצר נוסף. משלב זה החומר מוכן לעבודה.

יישום החומר

מ"מ. 6-10 מרחו את הטיח בעזרת כף טייחים וסרגל טייחים בשכבה אחידה של אשפרו את המערכת במשך שלושה ימים ברציפות.

05

588 שליכט בגר חוץ

הכנת התערובת

ליטר מים לתוך מיכל ערבול נקי והוסיפו אליו בהדרגה את כל תכולת השק. ערבלו בערבל מכני עד לקבלת 8- שפכו כ תערובת אחידה וללא גושים. המתינו כחמש דקות וערבלו ערבול קצר נוסף. משלב זה החומר מוכן לעבודה.

יישום הבגר

באמצעות מרית (מלאג׳), על גבי התשתית. 588 מרחו שכבה דקה של שליכט בגר חוץ

.2.8x2.8 מיד לאחר מכן, הטביעו רשת אינטרגלס בגודל עין לאחר הייבוש מרחו שכבה נוספת עד לקבלת קיר חלק ומוכן לצבע.

06

צביעה

ניתן לצבוע את המערכת בכל סוגי צבעי טמבור. התחילו לצבוע כשבוע לאחר הטיוח והייבוש. לפני שימוש בצבע אקרילי יש ליישם שכבת פריימר על בסיס מים, כדוגמת בונדרול סופר.

6

טיח צמנטי בממ״ד

דגשים לביצוע

יש לעיין באריזות המוצרים ובדפים הטכניים של כל מוצר ומוצר ולפעול על פי הכתוב בהם ובהתאם להוראות התקן הישראלי, המתייחסות לאמור לעיל. יש לנקוט באמצעי הבטיחות המפורטים על אריזות המוצרים ובדפים הטכניים. אין לעשות שימוש בחומרים שלא הומלצו או אושרו על ידי טמבור במפורש. למען הסר ספק חברת טמבור אינה מספקת שירותי פיקוח. טמבור אחראית לטיב החומרים, בתנאי שיושמו לפי המפרט והדפים הטכניים, אך אינה אחראית לאיכות העבודה. מפרט זה הינו לצורך המחשה בלבד ואינו תחליף לייעוץ טכני מוסמך ולדרישות התקנים הרלוונטיים. לקבלת .*6477 ייעוץ טכני פנו למוקד המומחים של טמבור בטלפון

7

מפרט ביצוע מערכת טיח תרמי לממ״ד גמר טיח גבס

8

טיח גבס לממ״ד

קיר בטון

982 הרבצה צמנטית

986 טיח תרמי

רשת אינטרגלס

911 טיח גבס לממ״ד

9

10

המוצרים המשתתפים במערכת

תצרוכת

אריזה

תיאור

שם המוצר

מלט צמנט לשיקום בטון מ"מ, מחוזק 10-40 בעובי על ידי סיבים, טיקסוטרופי, חד -רכיבי, בעל תו תקן אירופאי EN 1504-3

ק"ג 25

100 סטרקצ'ורייט

מ"מ 1 ק"ג/מ"ר בעובי 1.8

שכבת בסיס דוחה מים ליצירת תשתית אחידה למערכות טיח צמנטי ודבק

הרבצה צמנטית 982

ק"ג 25

מ"מ 1 ק"ג/מ"ר בעובי 1.6

לבידוד 400 טיח תרמי מבנים מקור, חום ולמניעת עיבוי

ק"ג 23

986 טיח תרמי

מ"מ 1 ק"ג/מ"ר בעובי 1.7

טיח על בסיס גבס ליישור ולהחלקת קירות פנים של מרחבים מוגנים

טיח גבס לממ"ד 911

ק"ג למ"ר בעובי 10 - כ ס"מ 1

ק"ג 25

רשת אינטרגלס הינה רשת העשויה מפיברגלס, משמשת לצורך חיזוק שכבות טיח ושכבות איטום

רשת אינטרגלס עמידה באלקלי 2.8x2.8

מ״ר 50

11

טיח תרמי לממ״ד - גמר טיח גבס

01

הכנת התשתית

יום מסיום עבודת היציקה והבנייה לפני היישום. 28 המתינו

כהכנה מקדימה, וקצצו חוטי קשירה. זיון 100 תקנו ברזלים חשופים או ליקויים מקומיים, באמצעות סטרקצ'ורייט הנראה לעין במישור הקיר יהיה מוגן מכיוון שיותך לפני יישום שכבת ההרבצה. הסירו שכבות רופפות ונקו היטב את התשתית מכל שמן, אבק, וכל חומר אחר העלול לגרום לכשל ביישום.

02

982 שכבת יסוד - הרבצה צמנטית

הכנת התערובת

דקות 3 ליטר מים לתוך מיכל ערבול נקי והוסיפו אליו בהדרגה את כל תכולת השק. ערבלו במשך 5-5.5 - שפכו כ בערבל מכני, עד לקבלת תערובת אחידה ונטולת גושים.

שניות. משלב זה החומר מוכן לעבודה. 30 המתינו כדקה וערבלו שנית במשך

אופן היישום

בעזרת מרית בעובי של 982 מרחו הרבצה צמנטית מ"מ והמתינו לייבוש. 8-5 כעבור יום אשפרו את שכבת ההרבצה. אם לא יישמתם את הטיח המיישר - המשיכו באשפרה במשך שלושה ימים.

03

986 טיח תרמי

הכנת התערובת

השתמשו בשק מלא וערבבו את הטיח התרמי בערבל מכני רציף או מנתי.

ליטר מים לערבל. לאחר מכן הוסיפו את תכולת השק וערבלו. 12-13 הוסיפו תחילה בערבל מנתי: כוונו תחילה את כמות המים במד המים לכמות הנדרשת לפני תחילת ההזזה. בערבל רציף:

12

טיח תרמי לממ״ד - גמר טיח גבס

יישום הטיח התרמי

שעות עד חמישה ימים, לאחר גמר שכבת ההרבצה הצמנטית ואשפרתה, לפני יישום שכבת הטיח 24 המתינו התרמי. כדי להבטיח עובי אחיד של שכבות הטיח וקבלת מישוריות אחידה, התקינו על גבי הקיר סרגלי מתכת קבועים או סרגלי עץ נשלפים. ס"מ, תוך כדי הידוק החומר, ולאחר מכן מלאו עד לעובי 1- לאחר ערבוב החומר, מרחו שכבה דקה, בעובי של כ .1414- ו 1045 שכבת הטיח התרמי הנדרשת בהתאם לתקנים

אשפרת הטיח התרמי

התחילו באשפרה למחרת יישום הטיח התרמי. הרטיבו במים במשך שלושה ימים לפחות (יום אשפרה לכל ס"מ עובי). בימי שרב התחילו להרטיב עוד באותו יום.

04

911 שכבת מגן - טיח גבס לממ"ד

המתינו שבוע מגמר יישום הטיח התרמי לפני יישום שכבת הגמר.

הכנת התערובת בצורה ידנית

ק"ג). ערבלו במערבל מכני עד לקבלת 25( ליטר מים לתוך מיכל ערבול נקי והוסיפו אליו את תכולת השק 16 שפכו תערובת אחידה וללא גושים. המתינו דקות ספורות וערבלו שנית. משלב זה החומר מוכן לעבודה. יישום הטיח במכונה התיזו את הטיח בצורה אופקית. מרחק ההתזה מהקיר צריך להיות כזה שמאפשר קבלת שכבה אחידה ורציפה. ס"מ. 10-15- המרחק המומלץ מהקיר הוא כ מ"מ. 5 עד קבלת מישוריות אחידה בעובי של עד h מרחו את הטיח בעזרת סרגל אלומיניום בצורת

13

טיח תרמי לממ״ד - גמר טיח גבס

05

הטבעת רשת בממ״ד

בתוך שכבת טיח גבס לממ"ד. 2.8x2.8 הטביעו רשת אינטרגלס עמידה באלקלי גודל עין

המ"מ האחרונים (שכבת ההחלקה). 2- מיקום הרשת – ב

06

החלקת הטיח לפני הצביעה

מרחו את הטיח בעזרת כף טייחים וסרגל, והחליקו את הקיר בעזרת מרית מאלג'.

07

צביעה

ניתן לצבוע טיח גבס בכל סוגי צבעי טמבור. התחילו לצבוע כשבוע לאחר הטיוח והייבוש. לפני שימוש בצבע אקרילי יש ליישם שכבת פריימר על בסיס מים, כדוגמת בונדרול סופר.

דגשים לביצוע

יש לעיין באריזות המוצרים ובדפים הטכניים של כל מוצר ומוצר ולפעול על פי הכתוב בהם ובהתאם להוראות התקן הישראלי, המתייחסות לאמור לעיל. יש לנקוט באמצעי הבטיחות המפורטים על אריזות המוצרים ובדפים הטכניים. אין לעשות שימוש בחומרים שלא הומלצו או אושרו על ידי טמבור במפורש. למען הסר ספק חברת טמבור אינה מספקת שירותי פיקוח. טמבור אחראית לטיב החומרים, בתנאי שיושמו לפי המפרט והדפים הטכניים, אך אינה אחראית לאיכות העבודה. מפרט זה הינו לצורך המחשה בלבד ואינו תחליף לייעוץ טכני מוסמך ולדרישות התקנים הרלוונטיים. לקבלת .*6477 ייעוץ טכני פנו למוקד המומחים של טמבור בטלפון

14

מפרט ביצוע טיח גבס לממ״ד

15

טיח גבס לממ״ד

קיר בטון

פוליבונד

רשת אינטרגלס

911 טיח גבס לממ״ד

16

צבע לקירות פנים

17

המוצרים המשתתפים במערכת

תצרוכת

אריזה

תיאור

שם המוצר

מוסף רב תכליתי על בסיס לתערובות SBR לטקס צמנטיות כגון: טיח. משמש בנוסף בפריימר לטיח גבס

ק"ג 18

פוליבונד

גרם למטר 200- כ

טיח על בסיס גבס ליישור והחלקת קירות פנים של מרחבים מוגנים

טיח גבס לממ״ד 911

ק״ג / מ״ בעובי 10- כ ס״מ 1

ק"ג 25

רשת אינטרגלס הינה רשת העשויה מפיברגלס, משמשת לצורך חיזוק שכבות טיח ושכבות איטום

רשת אינטרגלס עמידה באלקלי 2.8x2.8

מ״ר 50

18

טיח גבס לממ״ד

01

הכנת השטח

הסירו שכבות רופפות ונקו היטב את התשתית מכל שמן, אבק, וכל חומר אחר העלול לגרום לכשל ביישום.

02

פריימר לגבס פוליבונד

יישום הפריימר

באמצעות מברשת או רולר. 898 מרחו פריימר מסוג פוליבונד

מיד לאחר יישום הפריימר, מרחו את טיח הגבס כרגיל, כל עוד הפריימר דביק (בדקו דביקות בעזרת האצבע). שעות לאחר מריחת הפריימר. 12- יש לעשות זאת לא יאוחר מ

03

911 טיח גבס לממ״ד

יישום הטיח בצורה ידנית

דקות 3 ק"ג). ערבלו במשך 25( ליטר מים לתוך מיכל ערבול נקי והוסיפו אליו בהדרגה את תכולת השק 16- שפכו כ במערבל מכני עד לקבלת תערובת אחידה וללא גושים. מרחו את הטיח בעזרת כף טייחים וסרגל, והחליקו את הקיר בעזרת מרית (מאלג').

יישום הטיח במכונת התזה

התאימו את כמות המים למכונה, כך שתערובת הטיח המותזת לא תגלוש מהקיר ולא תהיה סמיכה מדי. התיזו את הטיח בצורה אופקית. מרחק ההתזה מהקיר צריך להיות כזה שמאפשר קבלת שכבה אחידה ורציפה. ס"מ. 10-15- המרחק המומלץ מהקיר הוא כ עד קבלת מישוריות אחידה על ידי מילוי חוסרים והסרת עודפים. h יישרו בעזרת סרגל אלומיניום בצורת או 914 ס"מ, בעזרת טיח צמנטי דוחה מים 20- פס ניתוק: השאירו פס ניתוק בין רצפת הבטון לטיח, ברוחב של כ למניעת עלייה קפילארית. 982 הרבצה צמנטית

19

טיח גבס לממ״ד

04

הטבעת רשת בממ״ד

מ"ר אין צורך 2-7 מ"מ. בעובי טיח בין 7-20 הטביעו רשת טיח תקנית לממ"ד בתוך שכבת הטיח רק אם עובי הטיח הוא מ"מ. 20 ברשת שיריון. העובי המירבי המותר בממ"ד הוא

מ"מ. 2.8x2.8 סוג הרשת - רשת אינטרגלס עמידה באלקלי גודל עין המ"מ האחרונים (שכבת ההחלקה). 2- מיקום הרשת - ב

05

צביעה

ניתן לצבוע טיח גבס בכל סוגי צבעי טמבור לקירות פנים. התחילו לצבוע כשבוע לאחר היישום. ניתן לצבוע בפוליסיד/ גמר סיד. בבחירת צבע אקרילי – מרחו בונדרול ועליו סופרקריל.

20

טיח גבס לממ״ד

דגשים לביצוע

יש לעיין באריזות המוצרים ובדפים הטכניים של כל מוצר ומוצר ולפעול על פי הכתוב בהם ובהתאם להוראות התקן הישראלי, המתייחסות לאמור לעיל. יש לנקוט באמצעי הבטיחות המפורטים על אריזות המוצרים ובדפים הטכניים. אין לעשות שימוש בחומרים שלא הומלצו או אושרו על ידי טמבור במפורש. למען הסר ספק חברת טמבור אינה מספקת שירותי פיקוח. טמבור אחראית לטיב החומרים, בתנאי שיושמו לפי המפרט והדפים הטכניים, אך אינה אחראית לאיכות העבודה. מפרט זה הינו לצורך המחשה בלבד ואינו תחליף לייעוץ טכני מוסמך ולדרישות התקנים הרלוונטיים. לקבלת .*6477 ייעוץ טכני פנו למוקד המומחים של טמבור בטלפון

21

דירוג אנרגטי ביישום לוחות גבס )איזולציה(

22

טמבור. בונים עתיד טוב יותר שנה טמבור לוקחת חלק בעיצוב הנוף הישראלי: בבית, במשרד, בבית הספר וברחוב, בתעשיות 85- כבר למעלה מ הביטחוניות, בגשרים ובמנהרות. כחברה המובילה בישראל למוצרי צבע ובנייה, לקחנו על עצמנו את האחריות והמחויבות לשפר את איכות החיים בישראל, על ידי קידום ופיתוח מתמיד של פיתרונות ושירותים לבנייה ירוקה ומתקדמת. .*5282 * ות״י 1045 בחוברת זו אנו מציגים מערכות וחתכי קיר שונים ממוצרי טמבור לעמידה בדרישות ת״י * ראו הערות בעמוד הבא

23

הערות לגבי התקנים, החישובים והחומרים בחוברת 1045 בידוד תרמי של בניינים: בנייני מגורים, הינו תקן מחייב לפי תקנות התכנון והבנייה ת"י - )2021 ,1 . (ג.ת 1 חלק 1045 * ת"י המגדיר את ביצועי בידוד מעטפת הבניין בהתאם לאזורי האקלים בישראל. דירוג אנרגטי של מבני מגורים, קובע (בין היתר) מסלול מרשמי להערכת יחידות התכנון (מהדורת תקן )2017( 1 - חלק 5282 *ת״י ). התפקוד אנרגטי של קירות חוץ הינו אחד הפרמטרים הנבדקים במסלול המרשמי כאשר 2024 בפברואר 5 זו הינה בתוקף עד רק עמידה במכלול הדרישות מבטיחה את הדירוג האנרגטי של יחידת התיכנון והבניין כולו. (מערכת הדרישות כוללת בין היתר: התנגדות/העברות תרמית כוללת של אלמנטי המעטפת, שטח וערכיים תרמיים של מערכות הזיגוג, אמצעי הצללה, יחס מעטפת לשטח הנבדק ועוד). הערות כלליות: (תגובות בשריפה של חומרי בניין) 921 חומרי הבידוד התרמי והגמר של חברת טמבור עומדים בדרישות אש הנקובות בת"י (סיווג חומרים לתגובות בשריפה). 755 ובעלי סיווג אש מתאים לפי ת"י (מערכות של ציפויים וחיפויים פנמיים במרחבים מוגנים). 5075 פתרונות הבידוד בממ"דים יעמדו בדרישות ת"י .) α >0.6 - נלקח בחשבון גוון המשטח החיצוני בקירות חוץ שאינו כהה (מקדם הבליעה הסולארית .1-1045 יש לטפל בבידוד הגשרים התרמיים לפי דרישות ת"י 2023 חישובי התפקוד האנרגטי בוצעו על ידי חברת גרינר קיימות ובנייה ירוקה בע"מ לבקשת טמבור. הנתונים נכונים ליוני וניתנים לצורכי נוחות, מומלץ להתעדכן באתר האינטרנט של טמבור לגרסא עדכנית או במוקד המומחים. החישוב מובא כשירות ללקוחות טמבור, אולם אין לטמבור ולחברת גרינר כל אחריות בגין החישוב ו/או דרך החישוב ו/או הסתמכות כלשהי של עושה השימוש בחישוב. מפת אזורי אקלים

אזורי אקלים: . 1 רצועת החוף, אזור א׳ -

אזור אקלים א׳ אזור אקלים ב׳ אזור אקלים ג׳ אזור אקלים ד׳

מישור החוף והשפלה, הנגב הצפוני, אזור ב׳ - גליל עליון, רמת הגולן והרי ירושלים, אזור ג׳ -

.)15 בקעת הירדן והערבה (ראו מפת אזורי אקלים בעמוד אזור ד׳ - של בטון, טיח צמנטי, לוחות נתוני מוליכות תרמית אופיינית: .2 .)2019( 0-1045 , ת״י 1- גבס ושכבת מגן לטיח תרמי - טבלה ב

לדירוג אנרגטי מבני מגורים, מסלול מרשמי, בתוקף :1 - 5282 ת"י .3 .2024 בפברואר 5 עד

על קיר עם כיס גרירה חלות הדרישות של קיר :1-1045 לפי ת"י .4 מתייחס לחלק הקיר של כיס הפרדה. חישוב המסה וההתנגדות עמידה בדרישות לקיר חוץ מחמירות הפונה לתוך הדירה. הגרירה לעומת קיר הפרדה.

24

חתך קיר בטון ובידוד צמר מינרלי ולוח גבס פנימי

סופרקריל אקו + בונדרול סופר

מג׳יק בונד

לוח גבס ורוד

ק״ג/מ״ק 24 צמר מינרלי מחסום אדים + ס״מ 5

ניצב (קונסטרוקציה)

קיר בטון

982 הרבצה צמנטית

984 טיח צמנטי רב תכליתי

חוץ

פנים

שליכט צבעוני + יסוד לשליכט

דירוג אנרגטי )1*( לפי אזור אקלים

קיר חיצוני בטון וצמר סלעים ק"ג/מ"ק 80

קיר חיצוני בטון וצמר מינרלי ק"ג/מ"ק 12

קיר ממ"ד ללא כיס גרירה וצמר מינרלי ק"ג/מ"ק 24

קיר בטון/ממ"ד עם כיס גרירה וצמר מינרלי ק"ג/מ"ק 24

A A B B

B B B B

A A B B

A A B B

א׳ ב׳

ג׳

ד׳

וניתנים לצורכי נוחות, מומלץ להתעדכן באתר 2023 החישוב בוצע על ידי חברת גרינר קיימות ובנייה ירוקה בע"מ לבקשת טמבור. הנתונים נכונים ליוני האינטרנט של טמבור לגרסה עדכנית או במוקד המומחים. החישוב מובא כשירות ללקוחות טמבור, אולם אין לטמבור ולחברת גרינר כל אחריות בגין החישוב ו/או דרך החישוב ו/או הסתמכות כלשהי של עושה השימוש בחישוב.

25

מוליכות תרמית לתכן

משקל אפקטיבי

עובי מסה

חומרים שכבות

התנגדות תרמית אופיינית

תפקוד אנרגטי - עמידה בדרגה (מרשמי)

עמידה בדרישות התנגדות תרמית אופיינית 1-1045 לפי ת״י (2019) (2021( 1 . ג.ת r (m 2· K/W)

אזור אקלים

מרחבית

r (m 2· K/W)

pA (kg/m 2 )

p (kg/m 3 )

λ (W/m · K)

d (m)

(מחוץ לפנים)

לפי ת״י 1-5282 )2017(

לפי ת״י 10-1045 )1*( )2002(

- ) 6*( קיר חיצוני מבטון או ממ"ד עם כיס גרירה ק״ג/מ״ק גבס פנימי 24 צמר מינרלי

0.020

1.000

20

2000

0.020

טיח צמנטי (חוץ) 984

קיר חוץ

קיר חוץ

A A B B

0.66 0.76 0.86 0.93

א׳ ב׳

0.100 1.563 0.051 1.733

2.000 0.032

240

2400

0.200 0.050

בטון

צמר מינרלי ק״ג/מ״ק 24

1.2

24

ג׳

ד׳

0.250

10

800

לוח גבס ורוד 0.013

271.4

0.283

סה״כ

העברות תרמית כוללת

התנגדות תרמית כוללת

R (m 2· K/W)

U (W/m 2 · K)

1.903

0.525

ק״ג/מ״ק 24 קיר חיצוני מבטון או ממ״ד ללא כיס גרירה- צמר מינרלי ולוח גבס פנימי

תפקוד אנרגטי - עמידה בדרגה (מרשמי)

עמידה בדרישות התנגדות תרמית אופיינית 1-1045 לפי ת״י (2019) (2021( 1 . ג.ת r (m 2· K/W)

אזור אקלים

טיח צמנטי (חוץ) 984

0.020

1.000

20

2000

0.020

לפי ת״י 10-1045 )1*( )2002(

לפי ת״י 1-5282 )2017(

0.150 1.583 0.051 1.783

2.000 0.032

360

2400

0.030 0.050

בטון

צמר מינרלי ק״ג/מ״ק 24

1.2

24

קיר חוץ

קיר חוץ

0.250

10

800

לוח גבס ורוד 0.013

A A B B

0.60 0.70 0.80 0.90

א׳ ב׳

391.4

0.483

סה״כ

העברות תרמית כוללת

התנגדות תרמית כוללת

ג׳

ד׳

R (m 2· K/W)

U (W/m 2 · K)

מקרא אזור אקלים דירוג אנרגטי דרישות עבור

1.953

0.512

לפי ת״י 10-1045 )1*( )2002(

אלמנט כבד ת״י )2017( 1-5282

חוץ

פנים

A B C 1.50 0.83 0.60 ׳ א 1.50 0.83 0.70 ׳ ב 1.83 1.26 0.78 ג׳ 1.83 1.26 0.91 ד׳

בטון

צמר סלעים/ מינרלי

יסוד לשליכט שליכט צבעוני +

לוח גבס ורוד

טיח צמנטי 984 רב תכליתי

מג׳יק בונד

בונדרול סופר סופרקריל + אקו

982 הרבצה צמנטית

חתך סכמתי

26

חתך קיר בטון ובידוד צמר סלעים ולוח גבס פנימי

סופרקריל אקו + בונדרול סופר

מג׳יק בונד

לוח גבס ורוד

ק״ג/מ״ק / 80 צמר סלעים ק״ג/מ״ק 12 צמר מינרלי מחסום אדים + ס״מ 5 -

ניצב (קונסטרוקציה)

קיר בטון

982 הרבצה צמנטית

984 טיח צמנטי רב תכליתי

חוץ

פנים

שליכט צבעוני + יסוד לשליכט

דירוג אנרגטי )1*( לפי אזור אקלים

קיר חיצוני בטון וצמר סלעים ק"ג/מ"ק 80

קיר חיצוני בטון וצמר מינרלי ק"ג/מ"ק 12

קיר ממ"ד ללא כיס גרירה וצמר מינרלי ק"ג/מ"ק 24

קיר בטון/ממ"ד עם כיס גרירה וצמר מינרלי ק"ג/מ"ק 24

A A B B

B B B B

A A A A

A A B B

א׳ ב׳

ג׳

ד׳

וניתנים לצורכי נוחות, מומלץ להתעדכן באתר 2023 החישוב בוצע על ידי חברת גרינר קיימות ובנייה ירוקה בע"מ לבקשת טמבור. הנתונים נכונים ליוני האינטרנט של טמבור לגרסה עדכנית או במוקד המומחים. החישוב מובא כשירות ללקוחות טמבור, אולם אין לטמבור ולחברת גרינר כל אחריות בגין החישוב ו/או דרך החישוב ו/או הסתמכות כלשהי של עושה השימוש בחישוב.

27

מוליכות תרמית לתכן

משקל אפקטיבי

עובי מסה

חומרים שכבות

התנגדות תרמית אופיינית

תפקוד אנרגטי - עמידה בדרגה (מרשמי)

עמידה בדרישות התנגדות תרמית אופיינית 1-1045 לפי ת״י (2019) (2021( 1 . ג.ת r (m 2· K/W)

אזור אקלים

מרחבית

r (m 2· K/W)

pA (kg/m 2 )

p (kg/m 3 )

λ (W/m · K)

d (m)

(מחוץ לפנים)

לפי ת״י 1-5282 )2017(

לפי ת״י 10-1045 )1*( )2002(

ק״ג/מ״ק ולוח גבס פנימי 12 קיר חיצוני מבטון - צמר מינרלי טיח צמנטי (חוץ) 984 0.020 2000 20 1.000

0.020

קיר חוץ

קיר חוץ

0.100 1.250 0.051 1.421

2.000 0.040

240

2400

0.200 0.050

בטון

B B B B

0.66 0.76 0.86 0.93

א׳ ב׳

צמר מינרלי ק״ג/מ״ק 12

0.6

12

ג׳

0.250

10

800

לוח גבס ורוד 0.127

ד׳

270.8

0.283

סה״כ

העברות תרמית כוללת

התנגדות תרמית כוללת

R (m 2· K/W)

U (W/m 2 · K)

1.591

0.629

בטון

ק״ג/מ״ק ולוח גבס פנימי 80 קיר חיצוני מבטון - צמר סלעים טיח צמנטי (חוץ) 984 0.020 2000 20 1.000

תפקוד אנרגטי - עמידה בדרגה (מרשמי)

עמידה בדרישות התנגדות תרמית אופיינית 1-1045 לפי ת״י (2019) (2021( 1 . ג.ת r (m 2· K/W)

אזור אקלים

0.020

לפי ת״י 10-1045 )1*( )2002(

לפי ת״י 1-5282 )2017(

0.100 1.389 0.051 1.560

2.000 0.036

240 4.0

2400

0.200 0.050

בטון

צמר סלעים ק״ג/מ״ק 80

80

0.250

10

800

לוח גבס ורוד 0.013

קיר חוץ

קיר חוץ

274.2

0.283

סה״כ

A A B B

0.65 0.75 0.85 0.93

א׳ ב׳

העברות תרמית כוללת

התנגדות תרמית כוללת

ג׳

ד׳

R (m 2· K/W)

U (W/m 2 · K)

מקרא אזור אקלים דירוג אנרגטי דרישות עבור

1.730

0.578

לפי ת״י 10-1045 )1*( )2002(

אלמנט כבד ת״י )2017( 1-5282

חוץ

פנים

בטון

A B C 1.50 0.83 0.60 ׳ א 1.50 0.83 0.70 ׳ ב 1.83 1.26 0.78 ג׳ 1.83 1.26 0.91 ד׳

צמר סלעים/ מינרלי

יסוד לשליכט שליכט צבעוני +

לוח גבס ורוד

מג׳יק בונד

טיח צמנטי 984 רב תכליתי

בונדרול סופר סופרקריל + אקו

982 הרבצה צמנטית

חתך סכמתי

28

הקו הישיר שלך למומחי טמבור

להמלצה על חומר איטום לתנאים מיוחדים, להחלטה לגבי מערכת הצבע המתאימה לפרויקט, למידע טכני על לוח גבס או לעצה על אתגר מקצועי מורכב - המומחים שלנו נמצאים במרחק שיחת טלפון וישמחו לעזור. צרו איתנו קשר וכל מאות הפרויקטים ועשרות שנות הניסיון המצטברות יעמדו לרשותך.

חומרי בניה

נתנאל תורג׳מן יועץ טכני תשתיות 050-6411112

דוד טוטמה יועץ טכני חומרי בניה 054-6737578

ליאור מלכה מנהל שרות טכני תשתיות 054-6737614

אלכסיי קוצ’קוב יועץ טכני חומרי בניה 052-7315552

נתנאל לאופר מנהל מכירות תשתיות 054-6737589

ברק כספי מנהל שירות טכני חומרי בניה 054-6737776

בניה בגבס

אייל נפרין יועץ טכני בכיר בניה בגבס 054-6737680

דרור אסייג יועץ טכני בכיר בניה בגבס 054-6737154

משה יעקובי אדריכל, מנהל קשרי לקוחות מקצועיים 054-6737039

צבע

זיו בן יוסף יועץ טכני

נפתלי ברנשטיין יועץ טכני בכיר צבעים לתעשיה 054-6737626

משה מויאל יועץ טכני בכיר צבעים לבניה 054-6737609

משה זמיר מנהל מחלקה טכנית 054-6737628

צבעים לתעשיה 054-6737570

www.tambour.co.il | * 6477 מוקד המומחים של טמבור

29

1936 משנת בונים עתיד טוב יותר

שנה שאנחנו בטמבור לוקחים חלק בעיצוב פני המדינה. מקימים בניינים, מנהרות וגשרים, 85 כבר צובעים כבישים, בונים תשתיות לאומיות ומשפרים את איכות החיים של התושבים. היום, אנחנו מביטים אל העתיד, רואים את גודל ההשפעה שלנו על הדורות הבאים, ופועלים במטרה לבנות סביבות חיים חדשניות, בריאות ואקולוגיות יותר. השינוי כבר כאן והוא עתיד להמשיך במגוון דרכים, עם פתרונות ומוצרים שמשפרים את איכות החיים, חוסכים באנרגיה ומצמצמים את ההשפעה על הסביבה. אנחנו בטמבור בחרנו צד - לעשות ככל שאנחנו יכולים ומעבר לכך, כדי לבנות עתיד טוב יותר.

| * 6477 מוקד המומחים של טמבור www.tambour.co.il

Made with FlippingBook flipbook maker