אוגדן מערכות בניה לממ"ד

מוליכות תרמית לתכן

משקל אפקטיבי

עובי מסה

חומרים שכבות

התנגדות תרמית אופיינית

תפקוד אנרגטי - עמידה בדרגה (מרשמי)

עמידה בדרישות התנגדות תרמית אופיינית 1-1045 לפי ת״י (2019) (2021( 1 . ג.ת r (m 2· K/W)

אזור אקלים

מרחבית

r (m 2· K/W)

pA (kg/m 2 )

p (kg/m 3 )

λ (W/m · K)

d (m)

(מחוץ לפנים)

לפי ת״י 1-5282 )2017(

לפי ת״י 10-1045 )1*( )2002(

ק״ג/מ״ק ולוח גבס פנימי 12 קיר חיצוני מבטון - צמר מינרלי טיח צמנטי (חוץ) 984 0.020 2000 20 1.000

0.020

קיר חוץ

קיר חוץ

0.100 1.250 0.051 1.421

2.000 0.040

240

2400

0.200 0.050

בטון

B B B B

0.66 0.76 0.86 0.93

א׳ ב׳

צמר מינרלי ק״ג/מ״ק 12

0.6

12

ג׳

0.250

10

800

לוח גבס ורוד 0.127

ד׳

270.8

0.283

סה״כ

העברות תרמית כוללת

התנגדות תרמית כוללת

R (m 2· K/W)

U (W/m 2 · K)

1.591

0.629

בטון

ק״ג/מ״ק ולוח גבס פנימי 80 קיר חיצוני מבטון - צמר סלעים טיח צמנטי (חוץ) 984 0.020 2000 20 1.000

תפקוד אנרגטי - עמידה בדרגה (מרשמי)

עמידה בדרישות התנגדות תרמית אופיינית 1-1045 לפי ת״י (2019) (2021( 1 . ג.ת r (m 2· K/W)

אזור אקלים

0.020

לפי ת״י 10-1045 )1*( )2002(

לפי ת״י 1-5282 )2017(

0.100 1.389 0.051 1.560

2.000 0.036

240 4.0

2400

0.200 0.050

בטון

צמר סלעים ק״ג/מ״ק 80

80

0.250

10

800

לוח גבס ורוד 0.013

קיר חוץ

קיר חוץ

274.2

0.283

סה״כ

A A B B

0.65 0.75 0.85 0.93

א׳ ב׳

העברות תרמית כוללת

התנגדות תרמית כוללת

ג׳

ד׳

R (m 2· K/W)

U (W/m 2 · K)

מקרא אזור אקלים דירוג אנרגטי דרישות עבור

1.730

0.578

לפי ת״י 10-1045 )1*( )2002(

אלמנט כבד ת״י )2017( 1-5282

חוץ

פנים

בטון

A B C 1.50 0.83 0.60 ׳ א 1.50 0.83 0.70 ׳ ב 1.83 1.26 0.78 ג׳ 1.83 1.26 0.91 ד׳

צמר סלעים/ מינרלי

יסוד לשליכט שליכט צבעוני +

לוח גבס ורוד

מג׳יק בונד

טיח צמנטי 984 רב תכליתי

בונדרול סופר סופרקריל + אקו

982 הרבצה צמנטית

חתך סכמתי

28

Made with FlippingBook flipbook maker