עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

גיליון 126

שעת הסין בני הזוג יאנג סונג וז'יוואן זאנג, פרופסורים שהגיעו אלינו מאוניברסיטת ג'לין, הפכו בעיצומו | להיות חלק מאיתנו של משבר הקורונה הם התגייסו לעזרת האוניברסיטה וגייסו למענה אלפי מסכות | שגרירים של רצון טוב | פנים 15-12 עמודים

2020 ספטמבר | א " תשפ תשרי | 126 גיליון

היברידית באיכות הגבוהה ביותר או / למידה מקוונת ו כולנו מביניםהיוםכי הלימודיםהמקווניםהםכאן כדי , לפחותלתקופתהקורונה וככלהנראה גםאחריה – להישאר לשם . ולכן מן הראוי למנף ולמקסםאתהגישההחדשניתהזאת כךאנו בוניםכעתברחבי הקמפוסתשתיותפיזיותשיתמכו אנו מרשתיםעשרותכיתותבמצלמות . בהוראה ובלמידהאונליין והופכיםכלאחתמהן למעין אולפן קטן המותאם , לשידור ברשת על פי הנחיות ) כאשרחלקמהתלמידים – להוראההיברידית והיתרמתחברים , נמצאיםבכיתה ( משרדהבריאותבאותהעת אנו מכשיריםמגוון , בנוסף לכך . לשיעור באמצעותהאינטרנט שיאפשרו לסטודנטיםלהתחבר , מרחביםללימודעצמי מקוון . להרצאותממקומותשוניםבקמפוס למרציםשלנו אנו מציעיםתוכניתענפהשלהכשרותלמען היחידהלקידוםאיכות . שיפורההוראהמעלמסך האינטרנט מכל , ההוראה והלמידהמזמינהכלחברסגלהמעוניין בכך לסדרתמפגשיםשיסייעו לו להתאים , תחום ומכל פקולטה ויציידו אותו - אתהקורסשלו למתכונתמקוונתאו היברידית . במגוון כליםטכנולוגיים ופדגוגייםלהוראהמקוונתאפקטיבית במהלךהמפגשים יידונו סוגיותמרכזיותשבהן נתקלו המרצים איך להגביראתמעורבותהסטודנטים : שלנו בסמסטרהאחרון . ועוד ? איךמנהליםדיון בכיתהמקוונת ? בשיעורהניתן בזום נעשהכלמאמץ , לצד כלההתאמותהמיוחדותלימי הקורונה

דבר הנשיא

ועושים , מזהכחצישנהכולנו חייםבצלמגפתהקורונה להסתגל למציאות , אתהמיטב כדי לשמורעלהקיים אוניברסיטת .' להוציאמתוקמעז ' ואםאפשר גם , החדשה גוריון בנגב נאבקתבקורונה ובהשלכותיהבכל - בן , המחקרית והכלכלית , האקדמית , הבריאותית – החזיתות וברוח זו אנו נערכיםבימיםאלהלפתיחתשנתהלימודים אנו עושים , למען קהילתהאוניברסיטהכולה . א " תשפ , גםבעתהמורכבתהזאת , ככל יכולתנו כדי לייצר בקמפוס לצד , אווירהאקדמיתמפרה וחווייתלימודיםאיכותית . פעילותחברתית וסטודנטיאליתתוססת

דף הבית |

2

העבודההמחקריתבאוניברסיטת : להמשיך בשגרהבכלמקוםשאפשר ; לרבותפעילותםשלתלמידי המחקר , גוריון תימשך כמתוכנן - בן והאגודה ; הספריות והקפיטריות יהיו פתוחותתחתמגבלותהתו הסגול הסטודנטיאליתתגבשמגוון תוכניותלפעילותחברתיתבמרחבים . פתוחיםבקמפוס ! אף סטודנט לא יישאר מאחור לארקבריאותיתאלא גם , כידוע , פגיעתושל נגיףהקורונההיא שחלקםמתמודדיםעם – רביםמהסטודנטיםשלנו , לצערנו . כלכלית . נקלעו למשברשלממשבימי הקורונה , אתגר כלכלי גםבימיםכתיקונם שנאלציםלשקול , והםאינםמעטים , אנו יודעיםכי ישכאלה , חמורמכך – ועלוליםאף להפסיקאתלימודיהםבאוניברסיטה , מחדשאתצעדיהם . אך ורקבשלמצוקתםהכלכליתהנובעתממשברהקורונה - הסטודנטיםשלאוניברסיטתבן ! מצב כזהלאבאבחשבון , בעיניי הכלכלי והטכנולוגי , החברתי , גוריון בנגבמבטיחיםאתעתידההמדעי . וממלאיםתפקידמרכזי בהתפתחותהנגבבפרט , שלמדינת ישראל בכלל אסור לנו לאפשר למשברהקורונהלמנועמהםלהגשיםאתחלומם ! האוניברסיטהשלנו לאתשאיראףסטודנטמאחור . ולמלאאת ייעודם יזמנו קמפיין SAVE THECLASSOF COVID- 19 תחתהכותרת שבמסגרתו קראנו לידידינו ולכלמישעתידההשכלההגבוההחשוב לו מטרתהקמפיין הייחודי . לתרוםלמען המשךהלימודיםשלהסטודנטים סכוםחסרתקדיםבאקדמיה - ₪ מיליון 18 היאלגייסתרומותבסך שיאפשר לנו להושיט יד לכלסטודנטהמתקשהלהמשיך , הישראלית סטודנטיםשהיו זכאיםלתמיכהכלכלית : אתלימודיו מסיבותכלכליות ף יוסיפו לקבלאתהסיועבאופן אוטומטי גם " בשנתהלימודיםתש ובהבעתסטודנטיםאחריםהזקוקיםהיוםלעזרה נקראים , א " בתשפ תמיכה זו תתווסף לסכוםשל . ידי דיקנאטהסטודנטיםלהגישבקשה - על שהועברו כבר בחודשיםאפריל ומאי , מכספי האוניברסיטה ₪800 , 000 . לסטודנטיםשנקלעו למשבר כלכלי בעקבותהקורונה גוריון היאתוכניתמימון ייחודית - יוזמה נוספתשלאוניברסיטתבן מלגות יוענקו לחוקרים ישראליםצעיריםשהיו 10 : דוקטורנטים - לפוסט , לאך נשארו בארץבשלהקורונה " דוקטורטבחו - אמוריםלצאתלפוסט . כדישיוכלו לבצעאתמחקריהםאצלנו בשנההקרובה אשרשותפיםלמאמץהעולמי , אני גאהבחוקריםשלנו , לסיום . ואףהגיעו להישגיםמרשימים , לפיתוחבדיקות ופתרונותלנגיףהקורונה באמצעותהיוזמותהחדשניותאנו מקוויםלהמשיך ולתמוך במחקר לצדשמירהעל בריאותםשל כללחברי קהילתאוניברסיטת , פורץהדרך . גוריון בנגב - בן

מה בגיליון

5 - 4

ודוברות המחלקה לפר ומי ידי – מופק על א נת אית : מנהלת המחלקה 2206 ' מ רשיו זלקאי חיי : וכתב ראשי עור מכלי דני : צילו מ " בע דיזיי . אר . צוות אי : עיצוב 08 - 6477674 : פק | 08 - 6461281 : טלפו zalkai@bgu.ac.il : ל " דוא http://in.bgu.ac.il/Pages/abg.aspx ג " בשליחות אב לוי חזי 11 - 8 אופטימיות זהירה חיים היימס 19 - 16 מנפלאות הסגר ענב פרידמן 21 - 20 מצילה מרעב נבו - ורד סלונים 23 - 22 בחזרה לתופת ודים חסדן

, בברכת בריאות איתנה ושנה טובה , דניאל חיימוביץ ' פרופ נשיא האוניברסיטה

| אבג 3

הטיפול במשבר הקורונה בידיים טובות Covid-19- סגל האוניברסיטה ובוגריה מובילים את המערכה נגד ה חברי מטעם משרד הבריאות צילומים באדיבות רחל דוד מהמרכז ) נמרוד מימון ' ופרופ , לוי חזי ' פרופ , איתמר גרוטו ' פרופ : לשמאל מימין , גוריונית במשרד הבריאות - הנציגות הבן ( ברזילי הרפואי ובאדיבות המרכז , סורוקה הרפואי

כירורג בהתמחותו ובוגר התואר השני , לוי ' פרופ מילא מגוון , גוריון - בניהול מערכות בריאות בבן שימש כקצין ; תפקידים בכירים בתחום הרפואה ל ועמד בראשמינהל הרפואה " בצה רפואה ראשי . במשרד הבריאות , ל משרד הבריאות " המשנה למנכ , איתמר גרוטו בניהול מערכות בריאות סיים תואר שלישי מפתח ומילא תפקידי גוריון - באוניברסיטת בן משנת – הבריאות במסגרת הפקולטה למדעי במחלקה לבריאות המניין הוא פרופסור מן 2019 בריאות הציבור ובריאות הציבור ומרצה בנושאי מטעם " אות הבוגר " הוענק לו 2018 בשנת . הסביבה . גוריון - אוניברסיטת בן גרוטו התרחבה הנציגות ' ופרופ לוי ' יחד עם פרופ גוריונית בצמרת משרד הבריאות המטפלת - הבן במשבר הקורונה והיא כוללת גם את האפידמיולוג

זכה לאחרונה לתוספת מערך הבריאות הלאומי סגל כוח משמעותית עם הצטרפותםשל חברי בחוד . הבריאות לשורותיו הפקולטה למדעי החניתשל המאבק בנגיף הקורונה ניצבים רופאים , בריאות הציבור בתחומי שם עולמי ומומחים בעלי שרתמו את ניסיונם , גוריוניסטים בעבר ובהווה - בן וצמצום בלימת הנגיף הקטלני וכישוריהם למען . היקף התחלואה ש ברזילי " ע מנהל המרכז הרפואי , לוי חזי ' פרופ התמנה לא מכבר , גוריון - המסונף לאוניברסיטת בן גאה בבחירתו אני " . ל משרד הבריאות " לתפקיד מנכ ," ל משרד הבריאות " לתפקיד מנכ לוי ' של פרופ . דניאל חיימוביץ ' אומר נשיא האוניברסיטה פרופ ספקשמדובר באדם המתאים ביותר למשימה אין " הלאומיתשל מערכת הבריאות בייחוד בתקופה ." המאתגרתשבה אנחנו נמצאים

4 בריאות הציבור

הספר לבריאות - ראש בית , נדב דוידוביץ ' פרופ , גמזו רוני ' ג שהצטרף לצוותשל פרופ " הציבור באב ואת , הפרויקטור מטעם הממשלה למאבק בנגיף על משבר הקורונה האחראי , נמרוד מימון ' פרופ הספר - כבוגר בית . אבות ומוסדות סיעודיים בבתי בניהול מערכות בריאות לרפואה ובעל תואר שני בשנים האחרונות את מימון ' מנהל פרופ , גוריון - בבן האוניברסיטאי במרכז הרפואי ' המחלקה הפנימית ב התפרצות המגפה טיפל יחד עם בזמן ; סורוקה קורונה בחולי הצוות הרפואי ואנשי רופאי בתוקף תפקידו החדש . במסגרת המחלקה הפנימית אבות מגן " בראש הפרויקט מימון ' הועמד פרופ שנועד לתת פתרונות לציבור הקשישים ," ואימהות המוסדות לדיירי וכן , האבות והדיור המוגן בבתי . הסיעודיים של מערכת הבריאות בישראל רשת הביטחון כאשר הצוותים , החולים - מתבססת על בתי כמה . הרפואייםשואבים את השראתם ממנהליהם ניהול האוניברסיטה מונו לתפקידי בוגרי מטובי לאחרונה התבשרנו על מינויו של : החולים בבתי של בית בוגר המחזור התשיעי , ר ארז בירנבוים " ד החולים - למנהל בית , הספר לרפואה על שם גולדמן , חברוני - ר רויטל לוי " על מינויה של ד , אסותא אשדוד למנהלת המרכז הרפואי , 13 - בוגרת המחזור ה הרלב - ר אפרת ברון " ועל מינויה של ד , יוספטל באילת שלושתם התווספו . למנהלת בית החוליםשניידר : וביניהם , אחריםשהסבו לנו גאווה ' גולדמן בוגרי ' ל ר " ד ; סורוקה מנהל המרכז הרפואי , קודש ר שלומי " ד ר " ד ; החולים בילינסון - מנהלת בית , הרלב - אפרת ברון ר איתי " וד ; החולים לוינשטיין - מנהל בית , אמיר חגי . ספרא לילדים החולים אדמונד ולילי - מנהל בית , פסח בניהול בוגר התואר השני , ר זיו רוזנבוים " ד ; העמק מערכות בריאות מנהל את המרכז הרפואי בוגרת המחלקה לניהול , וינשטיין ר אורלי " וד מונתה לאחרונה , ומרצה במחלקה , מערכות בריאות בריאות ל שירותי " החולים וסמנכ - לראשחטיבת בתי וניהלה את ר ויינשטיין " הקימה ד כן לפני . כללית . חטיבת המרכזים הרפואיים במשרד הבריאות

פקולטה עם עמוד שדרה ל השתתפו " במקום לצאת להשתלמות בחו מתמחים וצוותים רפואיים בסדנה ייחודית עמוד שדרה לצורך הכשרת מנתחי סדנה ייחודיתשיזםחבר הפקולטה למדעי הבריאות מכשירהמנתחי עמודשדרה במרכז הרפואי יוזמתו של הסדנה היא פרי . האוניברסיטאי סורוקה רופא בכיר במחלקה האורתופדית , ר אלכס גפטלר " ד והיא נועדה , הבריאות וחבר סגל הפקולטה למדעי לשפר את רמת ההכשרה של המתמחים והצוותים . בייחוד בתקופת הקורונה , הרפואיים הסדנהמאפשרתהתנסותכירורגיתבתנאיםהכי והיא נותנתמענה למתמחים , קרוביםלחדר ניתוח ואנשי הצוותיםהרפואייםשיציאתםלהשתלמויות ליוזמה זו . ל בוטלה בעקבותמשבר הקורונה " בחו עמוס כץ בסיועו של ראש ' נרתםדיקן הפקולטה פרופ . אן ' הרצל ג , מינהל הפקולטה , ל " סדנה במתכונתדומההתקיימהעד כה רק בחו ואז הגיעמשבר . עלותההייתה גבוהה וזמינותה נמוכה . הקורונה ועודד חשיבה יצירתיתשלצידה פתרון יישומי מעבדותההוראהשל הפקולטה למדעי הבריאותהוסבו לחדרי ניתוחשאפשרו למתמחים ולבעלי התפקידים במקצועותהעזר הרפואייםמן המחלקההאורתופדית משתתפיההסתייעו ; לבצעהשתלמותבמסגרתהסדנא למדו טכניקות , בה כדי להעמיקאת ידיעותיהם והבנתם ובכךשיפרו אתמיומנויותיהם , ניתוחיותחדשות . בתחום ניתוחי עמודשדרה עם המתמחים ( מימין שלישי ) ר אלכס גפטלר " ד

| אבג 5

בוגרים ומתגברים השנה טקסים המוניים דאגה לשלומם של הסטודנטים לא התקיימו מתוך והענקת התארים נעשתה בדרכים יצירתיות ( צילום באדיבות בית הספר לרפואה בינלאומית ) טקס הענקת תארים בפורמט דיגיטלי

. הדוקטורים בשנה שעברה " יבול " הספר - בית השנה חל גידול במספר מסיימי בוגרים לעומת 225 - ללימודים מתקדמים קרייטמן אני ' המגמה הברוכה משתלבת עם ה . אשתקד 172 , צבי - בר דודי ' פרופ , בית הספר של דיקן ' מאמין הדוקטורנטים הם לב הפעילות המחקרית " ולפיה ." באוניברסיטה , נשוי זוג , עומרית וארנולד פילצר : פרט פיקנטי במחלקה שניהם למדו . השנה דיפלומות קיבלו להשתלמות פוסט דוקטורט המחשב ויצאו למדעי . ל " בחו יוקרתי במוסד אקדמי תוספת כוח הספר לרפואה יהוו - בית בוגרי 104

ובפעם הראשונה מאז , בצל משבר הקורונה נאלצה , יותר מחמישים שנה הקמתה לפני הענקת האוניברסיטה לבטל השנה את טקסי החלטתם , עם זאת . התארים במתכונתם המוכרת ושל , דניאל חיימוביץ ' האמיצה של הנשיא פרופ האוניברסיטה איפשרה לסטודנטים לסיים קברניטי את השנה חרף הקשיים והמגבלות שכפה המשבר החמור ביותר שפקד את האנושות במאה הבריאותי . השנים האחרונות למועדון : הנתונים בהחלט מעודדים האוניברסיטה הצטרפו של בוגרי האקסקלוסיבי אחוזים לעומת 20 - גידול של כ - דוקטורים 329

מצוינות אקדמית |

6

החזית במסגרת משמעותית למערך הבריאות שנמצא בקו של בנו , לויד גולדמן כי לציין ראוי . המאבק במגפת הקורונה מכהן , על שמו הספר לרפואה קרוי - שבית גולדמן ארווינג . כיושב ראש חבר הנאמנים - בית לנוכח המגבלות שהטיל משרד הבריאות אירגן טקס הענקת תארים (MSIH) הספר לרפואה בינלאומית בטקס אשר וצפו איש התחברו 380 . בפלטפורמה דיגיטלית ובסיוע תוכנת , הועבר בשידור ישיר ברשתות החברתיות משפחותיהם בני , נקלט בבתיהם של הבוגרים (ZOOM) זום . ומתעניינים רבים את התעודות ל קיבלו " הבוגרים השוהים בהתמחות בחו את התעודות בארץ קיבלו אלה שנשארו . באמצעות הדואר במהלך הטקס הווירטואלי . הספר בבאר שבע - בית במשרדי את התעודה את שמות הבוגרים וכל אחד מהם הציג הקריאו . שקיבל הספר לרפואה - מנהל בית , יוטקוביץ אלן ' פרופ לקיים את לאילוצים שכפו התייחס בדבריו , בינלאומית זמנים חריגים מצריכים צעדים " : הטקס במתכונת כה חריגה מצב זה משקף בהרבה מובנים , יחד עם זאת . דופן יוצאי רפואה גלובלית טבעי באופן . מלמדים את מה שאנחנו חשיבה מהירה והתאמה , אינה צפויה ודורשת אלתורים ולכן , מעניקים מיומנויות כאלה הלימודים אצלנו . למצב ." בקלות להתמודד עם המצב החדש די הסטודנטים ידעו השנה למשפחה מלבד הדוקטורים החדשים התווספו מסיימי 3 , 036 – בוגרים 4 , 735 ' גוריון - בן ' המורחבת של שהשיגו 115 - ו , תואר שני מסיימי 1 , 584 , תואר ראשון . תעודת הוראה מתוך דאגה לשלומם של הסטודנטים ובהתחשב באיסור על התקהלויות הוחלט להתאים את הענקת התארים למציאות המורכבת ולהימנע מקיום טקסים המוניים עד כמה שניתן חגיגי באופן לציין וכדי , לחילופין . השנה ניתנה לבוגרים , את המאורע המשמח של הענקת תואר באמצעות , האפשרות לקבל את התעודה ישירות לבתיהם בסמוך ליום המסירה נשלח אליהם מייל מיוחד . שליח המסמיך אותם , חיים היימס ' של הרקטור פרופ מלשכתו . תארים אקדמיים כבעלי

כמה עובדות שכדאי לדעת על מסיימי התארים באוניברסיטה שלנו גוריון - אוניברסיטת בן גאה להציג טובים השניים מוצן אזאגורי ר עדי " ד ר אפרים שרייבר " וד דוקטורט ברפואה במקביל להשלמת סיימו במחלקה לבריאות הציבור תואר שני הבוגר הכי מבוגר 78 בן עמוס דגני בספרות עברית סיים תואר שני הבוגר הצעיר ביותר 20 בן קרנסקיך אנדריי בפיסיקה ובמתמטיקה סיים תואר ראשון הכי הרבה בוגרים 1100 תואר ראשון סטודנטים סיימו הרוח והחברה בפקולטה למדעי יותר בוגרות 2282 2711 סטודנטיות סטודנטים מחלקה ראשונה 399 תואר שני סטודנטים סיימו במחלקה למינהל עסקים ראוי לציון 115 לימודים סטודנטים סיימו לתעודת הוראה

| אבג 7

בשאיפה לחזור למתכונת לימודים רגילה בתשפ"א מסכם שנה אקדמית מאתגרת במיוחד , חיים היימס ' פרופ , רקטור האוניברסיטה לקראת שנת הלימודים הבאה שהתנהלה בצל משבר הקורונה ונערך

. והנהלת המוסד את המעבר הישגם הגדול של הרקטור והצוותים שעשו לקצר להוראה מרחוק מתבטא בדרך המהירה שבה הצליחו בזכות . המנוע האקדמי תהליכים מורכבים ולהימנע מכיבוי הלימודים ושנת הלימודים נמשכו הסגל האקדמי חברי ! האקדמית ניצלה לסגר יום העצמאות סייר " סגר פסח " בהפוגה שבין במילים הרקטור בקמפוס הנטוש וסיכם את התרשמותו סיבוב הולך להסתגר בבית עשיתי שאני רגע לפני " : הבאות . שהם ננטשו שהבניינים לא ירגישו בקמפוס השומם כדי בשולחן אדם ומחשבו – הפתעה נעימה פה ושם זומנה לי אך הפעילויות , אמנם האוניברסיטה ריקה ... מחוץ לארומה , מקוון באופן נמשכו , המחקר וההוראה , במהותה שהן הזהירות הנדרשים ותוך הקפדה על יחד עם כל אמצעי ." ההנחיות

בטח כשמדובר בגן , סגור זה לא כל כך נעים לראות גן . בנגב גוריון - מסוגה של אוניברסיטת בן אקדמי עדן מראשית משבר הקורונה ועד רגע כתיבת שורות אלה מתנהלת האוניברסיטה תחת מגבלות משרד הבריאות ושמירה על ריחוק פיזי מגבלות שהכתיבו , הסגול והתו הקמפוס כיתות הלימוד ומשעולי . היגיינה קפדניים כללי למתכונת מקוונת הלימודים עברו . מסטודנטים התרוקנו לדרך בתחילת הקיץ והבחינות שיצאו , של למידה מרחוק הגדול דרך טכנולוגיית הוראה בחלקן אף הן התנהלו .ZOOM- ו MOODLE מתקדמת שהיא שילוב של תוכנות גם בחינות בכיתות לימוד בזהירות המתחייבת התקיימו תלמידים בלמידה 50 בקמפוס בהתחשב בהגבלה של עד . סטודנט אחד לרעהו מטרים בין פרונטלית ומרחק של שני , חיים היימס ' על האופרציה האקדמית ניצח הרקטור פרופ דניאל חיימוביץ ' בתיאום עם נשיא האוניברסיטה פרופ

ראיון |

8

האם לנוכח ההתפתחויות יחולו , סיור בקמפוס אפרופו ? שינויים בתוכניות להקמת הקמפוס הצפוני יכול לבשר שיש האצה בתוכניות אני " : היימס ' פרופ המעבר המתוכנן . הפיתוח והבנייה של הקמפוס הצפוני נערכים ל דרומה מתרחש בקצב הולך וגובר ואנו " של צה לתת סגל חדשים שיוכלו לקליטתם של הרבה חברי הסטודנטים כתוצאה במספרי מענה לגידול המסתמן שנהיה חייבים לספק לחברי ברור לנו . מהמעבר הנדון והדבר , עבודה מעבדה וחדרי הסגל הנקלטים שטחי היות שאין , מחייב הקמת בניינים חדשים בהקדם האפשרי ." אפשרות לבצע תוספת בנייה בקמפוס מרקוס של האוניברסיטה " הכוח המדעי " ובינתיים בניית על הניהול האקדמי כאחראי בתוקף תפקידו . נמשכת שהקים של כוח המשימה המחקרי שותף הרקטור בגיבושו הפיתוחים . נשיא האוניברסיטה למאבק בנגיף הקורונה לאוניברסיטת אפשרו האקדמיים של כמה מחוקרינו המדע בנגב לכבוש פסגות חדשות בתחומי גוריון - בן ' החוקרים אומר פרופ מלא התפעלות על הישגי . והמחקר היתה התגייסות מדהימה של חוקרות וחוקרים " : היימס . מישורים הקשורים לנגיף למצוא פתרונות בכל מיני כדי הסגל חברי השקיעו , ובתנאים לא פשוטים , לצד זה תוך , שהפעילות המחקרית תימשך מאמצים גדולים כדי את במיוחד יש לציין . המחקר דאגה לשלומם של תלמידי החוקרות והחוקרים שהם הורים לילדים קטנים שנאלצו ." ללמד ולחקור בתנאים לא אופטימליים גוריונים הלומדים - אלף הבן 20 הדאגה לרווחתם של מחשבותיו . לכל התארים אף היא מעסיקה את הרקטור וכל הדרכים הובילו , הסיוע לסטודנטים לאפיקי תועלו להבטיח שהשכלתם של הסטודנטים – ליעד מרכזי ימים " . והסטודנטיות לא תיפגע בגלל משבר הקורונה ' אומר פרופ ," גם בהיבט הכלכלי , קשים עוברים עלינו של משבר עמוק שפקד נמצאים בעיצומו אנחנו " . היימס משבר שלא פסח גם על קהילת , את המשק הישראלי . הסטודנטים שלנו כולל על רבים מן , האוניברסיטה מי – רווחתם של הסטודנטים ניצבת בראש מעינינו האוניברסיטה תעשה , אחר או שיזדקק לסיוע כלכלי ." לעזור כמיטב יכולתה כדי

| אבג 9 מצד מצביעים על שביעות רצון סקרים שביצענו " הסטודנטים על כך שהסמסטר לא נפסק בגלל משבר << המשך בעמוד הבא לסיוע קידום המטרה הקימה האוניברסיטה קרן למען בקשיים אלף שקלים לסטודנטים שנתקלו 800 בסך כלכלי והיא באה לקראתם , כלכליים משמעותיים בגלל המשבר ביוזמת הרקטור ובתיאום עם דיקנאט . נושאים במגוון סטודנטים שמתגוררים במעונות הסטודנטים נקבע כי 1 - לסיים את החוזה שלהם ולפנות את דירתם החל מ יוכלו בכך כל סטודנט שהיה מעוניין . ללא קנסות , 2020 במאי יכול היה לדחות את תשלום שכר הלימוד עבור החודשים . 2020 ביוני 14 אפריל עד - מארס את באר שבע מתוך התחשבות בסטודנטים שעזבו של משבר הקורונה הוחלט שלא לקטוע את הלמידה בגינו על רקע חוסר הפעילות של התחבורה הציבורית . מרחוק התאפשר לסטודנטים להשלים את חובותיהם האקדמיים . להיטלטל בדרכים מבלי , בסיוע תוכנות ללמידה מרחוק אפיקים ספק שהמעבר להוראה מקוונת פתח לפנינו אין " נחפש את הנוסחה שתאפשר הוראה פרונטלית משולבת עם העברת הקורס כך שחלק מהסטודנטים יישבו , בזום , בשיעור מהבית בכיתה וחלק ישתתפו לראות את ההקלטה של השיעור יוכלו או במועד מאוחר יותר , הוראה ואיפשר גמישות ואיגום של משאבי , חדשים . אומר הרקטור ," אך דברים אלה לבדם אינם מספיקים על השילוב הנכון , לחשוב על שיטות ההוראה מחובתנו " ועל הוראה , למידה מקוונת ומפגשים פרונטליים בין problem-based) שמשתפת יותר את הסטודנטים ." ועוד ' כיתות הפוכות ' ,(learning במסקנות ראשונות ממבצע ההוראה תוכל לשתף אותנו ? המקוונת

מצב ההרשמה סביר ביותר ויש אפילו לעכשיו נכון " עלייה במספר הנרשמים בתחומים שבהם היתה בגלל הנגיף נדחה המבחן . ירידה בשנים האחרונות , שהיה אמור להתקיים בחודש אפריל הפסיכומטרי לעודד את ההרשמה חשיבה יצירתית כדי והפעלנו עלול להשפיע ספק שהמצב הכלכלי אין . לאוניברסיטה ." שומרים על אופטימיות אבל אנחנו , על ההרשמה שיטות לימוד משתנות תדיר והנגיף הוראה לאמץ דרכי הכריח אותנו הקורונה היא הזדמנות . חדשות ולשנות תוך כדי , להתקדם , להתחדש שמירה על הרמה האקדמית שמירה קפדנית על תוך כדי , בלימודים ובמחקר יתעמקו להעמיד כדי כאן אנחנו . ההנחיות של משרד הבריאות כדי , לרשות הסטודנטים את התנאים האופטימליים מכל מה שיש לקמפוס להציע תחת שגרת שייהנו ." הקורונה האם אפשר לשאוב עידוד מכמות הנרשמים , לסיום ? לקראת שנת הלימודים הבאה ההגבלות קמפוס תוססים ובין חזרה לחיי הזהב בין ; על מספר הסטודנטים היכולים להיכנס למרחב כיתתי נחפש את הנוסחה שתאפשר הוראה פרונטלית משולבת כך שחלק מהסטודנטים יישבו , עם העברת הקורס בזום לראות יוכלו או , בשיעור מהבית בכיתה וחלק ישתתפו ." את ההקלטה של השיעור במועד מאוחר יותר לשמוע על התרחישים האופטימיים ישמחו קוראינו . ביותר את א תסמן " שואף לכך ששנת הלימודים תשפ אני " שהקמפוס הלוואי . החזרה ההדרגתית למתכונת הרגילה הם יתמלא מחדש בסטודנטים לכל התארים וכאן

אלא שלאורך הסמסטר דעכה ההתלהבות , הקורונה ." הראשונית מהשימוש בזום והבעיות צפו השימוש במהלך הבעיות העיקריות שהתעוררו מהן ? בזום לשבת מול המסך ולהתרכז הקושי : כמה מהן אציין " , לא קיימות תשתיות אינטרנט לא מספיקות או , בלימודים הקמפוס והיעדר החוויה הסטודנטיאלית שמעניקים חיי . משמעותי בלעדיהם תהליך הלמידה נפגע באופן – לא בנוח ללמד כאשר מולם מרצים שחשו היו , בנוסף לכך עוקב אחר מהלך מי להם מושג משבצות שחורות ואין חשוב קשר העין . פנה לעיסוקים אחרים ההרצאה ומי הוראה וזה לרוב לא מתקיים בשיטת למידה ביותר בזמן ההוראה המקוונת היא טובה לחלק , עם זאת . מקוונת אך ללא , המרצים והסטודנטים ופחות נוחה לאחרים מן כיצד להשתמש לבחון להישאר ועלינו כדי ספק היא כאן ." בצורה המועילה ביותר בטכנולוגיות הללו שיטת ההוראה הקונבנציונלית תחזור מתי תוכל להעריך ? בהיקף מלא אלינו שיטות לימוד משתנות תדיר והנגיף הכריח אותנו " הקורונה היא הזדמנות . הוראה חדשות לאמץ דרכי שמירה על הרמה ולשנות תוך כדי , להתקדם , להתחדש ." האקדמית ? ההיערכות לשנת הלימודים הבאה ומה לגבי להיעלם בזמן ברור לכולם שנגיף הקורונה לא מתכוון " עובדה . הקרוב והשגרה החדשה תתנהל בצל הקורונה לקראת פתיחת שנת בהכנותינו היא המנחה אותנו זו למצוא את שביל במסגרת ההיערכות עלינו . הלימודים במסגרת ההיערכות לקראת פתיחת שנת למצוא את שביל הלימודים יהיה עלינו קמפוס תוססים ובין חזרה לחיי הזהב בין ההגבלות על מספר הסטודנטים היכולים להיכנס למרחב כיתתי

10 ראיון |

דניאל חיימוביץ ' הרקטור ונשיא האוניברסיטה פרופ : צופים בתקווה לעבר העתיד

| אבג 11

, לין ' מאוניברסיטת ג אלינו פרופסורים שהגיעו , זאנג יוואן ' וז סונג יאנג הזוג בני של בעיצומו | לעזרתה והתגייסו גוריון - לטובה מאוניברסיטת בן התרשמו בראשיתו " | מסכות פנים לאוניברסיטה בהבאת אלפי משבר הקורונה הם סייעו עוזרים לה אנחנו עכשיו – תמכה בנו גוריון - של משבר הקורונה אוניברסיטת בן הם אומרים ," כמיטב יכולתנו בסין השגרירים שלנו קשרים בינלאומיים | 12

שלושתם . הורים לפעוט מקסים , שניהם פרופסורים חודשים ספורים . בסין ון ' הגיעו אלינו מהעיר צונגצ . לפתח רגשות עזים כלפינו במחיצתנו הספיקו להם כדי , גוריון - אוניברסיטת בן – ואם נהיה מעט יותר מדויקים הסגל שלה והקהילה הסובבת אותה שבו את חברי הייתה מוקד התפרצות המגפה כשסין לרגע , כיצד ישראלים תומכים בה ראינו לתופעות של הסתייגות אחד לא נחשפנו כשסין ועכשיו , התרחקות מאיתנו או התאוששות מעוררי נמצאת בשלבי לתמוך ולעזור הגיע התור שלנו , התפעלות לישראלים להכרת תודה ומתוך תחושה של ערבות כביטוי . ליבם הזוג לעזרת האוניברסיטה ובסיוע הדדית התגייסו בני מסכות פנים לצורך גורמים נוספים ציידו אותה באלפי

בראשיתו של משבר " . נגיף הקורונה התגוננות מפני עכשיו אנחנו – תמכה בנו גוריון - הקורונה אוניברסיטת בן .' אבג ' ל הם מספרים בראיון ," עוזרים לה כמיטב יכולתנו במסגרת הקשרים זאנג נמצאים כאן יואן ' יאנג סונג וז היא מומחית בתחומי . האוניברסיטאות האקדמיים בין . לין ' מרצה בכירה באוניברסיטת ג , היזמות והחדשנות הוא מומחה בתחומי (Entrepreneurship and Innovation) Finance and Game) הפיננסים ותורת המשחקים .(theory מאז הגעתם הפכה הפקולטה לניהול על שם גילפורד למוקד הפעילות , מלול מיקי ' בראשותו של פרופ , גלייזר יאנג מעבירה ' בשעות העבודה פרופ ; שלהם האקדמי שעות הפנאי . באמצעות הזום הרצאות לתלמידיה בסין הזוג מוקדשות לפעילות משפחתית יחד עם של בני והיא נעשית בזהירות המתחייבת ותחת , השלוש בנם בן משבר הקורונה אכן " . המגבלותשל משרד הבריאות למשל איננו מסוגלים , השפיע על תכניותינו בישראל בתקופה . שתכננו שלנו כפי לטייל עם התינוק הקטן

| אבג 13 << המשך בעמוד הבא

בתקופה הקשה ידענו שישראל תומכת בסין . הסיני הנגיף התפשט במהירות רבה ואנו , לרוע המזל . הזאת בתחילתו . עדים למספר הולך וגדל של נדבקים בישראל היינו , של המשבר כמעט כל המסכות אזלו בישראל ל וחילקנו לחברים " השגנו מסכות מחו , מודאגים מאוד פנו אלינו בבקשה חבריםשלנו בסין . שהיו זקוקים להן בעזרתם . לתרום מסכות לישראל ורתמנו אותם למהלך מסכות 2200 גוריון - הצלחנו להעביר לאוניברסיטת בן והם חולקו למחלקות והיחידותשנזקקו להן , פנים ." בדחיפות היותה של ישראל אומת סטארט אפ החדשנות שמובילה בהרבה מתחומי (Start up Nation) יאנג ' עוררה אצל פרופ , רוב המדינות בעולם על פני מיוחד לאור העובדה שתחום החדשנות סונג עניין שארזנו את המזוודות ערכנו תחקיר לפני " . קרוב לליבה . היא מספרת ," קצר על האוניברסיטאות בישראל בלטה מעל שאר המוסדות גוריון - אוניברסיטת בן " מהחומר שקראנו אודותיה . להשכלה גבוהה בישראל וכשהכרנו את האוניברסיטה , התרשמנו מיתרונותיה התרשמנו . מקרוב מיד ידענו שהגענו למקום הנכון ומהישגיה , שיש לה להציע האיכותי מהחינוך האקדמי ." כל אלה התאימו לתוכניותשלנו – בתחומים רבים , בפרט גוריון - כיצד התרשמתם מאוניברסיטת בן ? ומישראל בכלל

מיוחדת זו בילינו איתו בעיקר במרכז הספורט . ובקמפוס , כשהיה פתוח לקהל הרחב , האוניברסיטאי . השגנו כל מה שאנחנו צריכים , שום דבר לא חסר לנו ." כמו בבית גוריון - אנחנו מרגישים באוניברסיטת בן שמפיל כשהתחילו לזרום דיווחים על נגיף מסתורי גילויים שחששמפני מי . הם כבר היו פה , חללים בסין

של המשבר כמעט כל בתחילתו היינו , בישראל המסכות אזלו מסכות השגנו , מודאגים מאוד לחברים שהיו ל וחילקנו " מחו זקוקים להן

שני כלפי של חשדנות וריחוק מצד העם היושב בציון . התבדה במהרה , הפרופסורים הסינים במסגרת חוג העמיתים , באוניברסיטה ומחוצה לה . הושיטו להם יד מלטפת והגישו כתף חמה , והידידים , סגנית נשיא האוניברסיטה לקשרים בינלאומיים ודיקנאט הסטודנטים , דניאל - לימור אהרנסון ' פרופ הפיקו סרטשהמחישאת הסולידריותשל חברי . העמיתים מסין סגל האוניברסיטה ותלמידיה כלפי בשבילם זו הייתה הוכחה חד משמעיתשאוניברסיטת בחירה והקהילה העוטפת אותה היא אכן גוריון - בן הייתה מוקד התפרצות המגפה ראינו כשסין ". מצוינת לרגע אחד לא , כיצד רוב הישראלים תומכים בארצנו ," נחשפנו לתופעותשל הסתייגות או התרחקות מאיתנו נמצאת בשלבי ועכשיו כשסין " , הזוג מספרים בני הגיע התור שלנו לתמוך , התפעלות התאוששות מעוררי ." ולעזור לישראלים ? ביטוי כיצד העזרה שלכם באה לידי וישראל היא נכס חשוב עבור שתי סין הידידות בין " בעיצומה של התפרצות הקורונה בעיר ווהאן . המדינות בנו ובעם גוריון - הרגשנו את התמיכה של אוניברסיטת בן

למסע ערכנו שיצאנו לפני תחקיר על האוניברסיטאות ואוניברסיטת - בישראל בלטה מעל שאר גוריון - בן . המוסדות להשכלה גבוהה כשהכרנו את האוניברסיטה שהגענו מקרוב ידענו למקום הנכון

קשרים בינלאומיים | 14

." למקום הנכון הגענו " משפחתי בבילוי הפרופסורים מסין זוג

יוצרת ההיסטוריה הארוכה של הקמפוס המרכזי " כתליו אנחנו מאוד נהנים לשהות בין . תחושה מיוחדת ישראל . ואוהבים לעבוד לצדםשל הקולגותשסביבנו הדומה למזג האוויר שלה , היא מדינה מלאת תשוקה , אנו מרגישים בטוחים להיות בישראל (. חם חם חם ) , ממה שהספקנו להבין . שלנו שהיא הרבה מעבר לדמיון וגם בטיחות המזון התושבים נהנים מביטוח בריאותי ." היא ברמה גבוהה ? מה הספקתם לספר לקולגות שלכם בסין שיתפנו אותם בחוויות המחקר וההוראה " ואלה תחומיםשאנחנו צריכים , גוריון - באוניברסיטת בן . לשפר באוניברסיטה הביתיתשלנו להרגיש לקולגותשלנו המלצנו לבקר בישראל כדי " זו אחת החום הישראלי . את התשוקה של המדינה הזאת תודה אנו אסירי . החוויות הנעימותשחווינו בחיינו על גוריון - לעיר באר שבע ולאוניברסיטת בן , לישראל אנו מקווים לשכנע עמיתים נוספים מסין . קבלת הפנים ." גוריון - לבוא בעקבותינו לאוניברסיטת בן

... גם כמה חסרונות בטח היו חום קיצוניים נאלצנו להפעיל את המזגן בגלל עומסי " הטמפרטורות בבית ומחוצה לו הם הבדלי . סביב השעון והוא קשור לחוויה נוסף הפך ליתרון חסרון . גדולים מאוד לנו הרבה אוכל סיני שאין מכיוון . הקולינארית בישראל הקטן לשמחתנו הבן . ניסינו ללמוד לבשל אוכל ישראלי נתגעגע , התאהבנו במקום הזה , בקיצור . שלנו התלהב , בנו אילו הדבר היה תלוי , וכן . אליו מאוד כשנחזור לסין , ברעם ר סתוי " וד , האוניברסיטה לקשרים בינלאומיים , ראש המחלקה לקידום קשרים אקדמיים בינלאומיים וסייעו להם במהלך ליוו את צמד הפרופסורים מסין האקדמיה שהגיעו רבים מאנשי " , לדבריהן . שהותם פה ל לתקופה של כמה חודשים ונחשפו " אלינו מחו . התאהבו בנו – למצוינות האקדמיתשל האוניברסיטה ." בהמשך הם נעשו שגריריםשלנו בארצות מוצאם ." לתקופה נוספת היינו שמחים להישאר כאן סגנית נשיא , דניאל לימור אהרנסון ' פרופ

| אבג 15

שוויון בין המינים בתקופת הסגר מחקר שנעשה בפקולטה לניהול על ממצאים שם גילפורד גלייזר מציג הצריכה מפתיעים בנוגע להרגלי יותר צרך מי | בתקופת הסגר ? יותר פורנו צרך ומי ? אלכוהול התשובות מפתיעות

ר ענב פרידמן " ד . הצריכה משבר הקורונה שינה את הרגלי

16 מחקר חדש |

מלמדת אתכם לבחור חוקרת , ר ענב פרידמן " את ד הכירו מרצה במחלקה , פמיניסטית , שיווק למינהל עסקים בפקולטה לניהול על שם גילפורד גלייזר היא סיימה :' גוריון - בן ' ענב עשתה אתשלושת תאריה ב ותואר , ולתואר שני התנהגות לתואר ראשון מדעי בעבודת הדוקטורט חקרה . במינהל עסקים שלישי בקורס ." בחירת מוצרים הבדלים מגדריים בתהליכי " שהיא מעבירה אצלנו הסטודנטים מבצעים ייעוץ . לחברות במשק אסטרטגי בחקר , השאר בין , המחקר שלה מגוונים ועוסקים תחומי בחירת מוצרים ושירותים הבדלים מגדריים בתהליכי .( לטובת החברה קידום התנהגויותשהן ) ובשיווק חברתי מה שאנשים אומרים היא מתעניינת בפער שבין . התנהגות בחירה בפועל שמתכוונים לעשות לבין שיקולים לגברים ולנשים אין , הדעה הרווחת בשונה מן . כשהם בוחרים מוצרים או שירותים ' סטראוטיפיים ' כשאנשים אותםשיקולים סטראוטיפים נגלים לעין אבל לא כאשר בוחנים מה , נשאלים מה חשוב להם כאשר בוחנים את , עקיף באופן , חשוב להם באמת . התנהגות הבחירה שלהם שיווקשפונים לנשים במסר שמתמקד בחוויה סוכני " שמתמקד בביצועים ולגברים במסר פונקציונלי , וברגש מייצרים סטראוטיפים מיותרים , של המוצר או מחירו ," שאינם באמת מובילים לבחירה של המוצר או השירות . ר פרידמן " אומרת ד ורב ערך שבעזרתו משמעותי שיווק הוא כלי , לשיטתה עמדות ולקדם התנהגויות , לשנות תפיסות ניתן . שיכולות להפוך את העולם למקום טוב יותר

אלכוהול ופורנו , יותר שוקולד גברים ונשים צרכו מדובר בשינויים משמעותיים בהרגלי . בתקופת הסגר , והם נחשפים במחקר חדש , המינים הצריכה של שני הפקולטה לניהול על שם של חוקרות מן עבודתן פרי . גילפורד גלייזר וחוקרות נוספות ממעבדת השיווק ר ענב פרידמן " ד משבר הקורונה שינה כי בפקולטה לניהול דיווחו החוקרות . צריכה מגדרית תפישות מקובלות לגבי על עליה המינים גם יחד דיווחו שני לגלות כי הופתעו בתקופת אלכוהול ופורנו , בצריכת שוקולדים ומתוקים הודגשו שנים של מחקר שבמהלכן גם אחרי " . הסגר לגלות הופתענו , המינים ההבדלים הביולוגים בין באופן שברירת המחדל של גברים ונשים היא להתנהג ראש המעבדה , ר פרידמן " אומרת ד ," דומה בשעת לחץ הוכח שלחץ מוריד " . גוריון - לשיווק באוניברסיטת בן והוא מכתיב ביצוע פעולות , את היכולת לווסת רגשות ."' על אוטומט ' מידע פורנהאב הוא אתר למבוגרים בלבד המרכז אנר ' הז רובם חסידי , על המשתמשים בשירותיו לנתונים של חברת דוחות האתר התווספו . הפורנוגרפי מכירות אודות פעילות השווקים המספקת נתוני נילסן על הצביעו המידע הללו מאגרי ושני , העולם ברחבי אלכוהול וסרטים , עלייה שיטתית בצריכת שוקולד בתקופות משבר פחות חמורות נשים . פורנוגרפיים את לעומת גברים שהטביעו , מתיקה יותר דברי צרכו . יגונם במשקאות אלכוהוליים ובסרטים פורנוגרפיים בחסות הסגר התברר שגם כי , כאמור , המפתיע הוא . אלכוהול ופורנו , יותר שוקולד גברים וגם נשים צרכו , אוניברסליות ההנחה שההתנהגויות המגדריות הן << המשך בעמוד הבא

| אבג 17

. על מגפת הקורונה בסרטון בעת שצפו גוריון - בן הזה התגלתה עולה שהצפייה בסרטון מניתוח ראשוני כמשפיעה על העוררות העורית וגרמה לתגובות פנים לעומת , קבוצת הטיפול שליליות יותר אצל משתתפי טבע ותגובות הפנים קבוצת הביקורת שצפתה בסרטון , להפתעת החוקרות . יותר חיוביות של משתתפיה היו שהם גברים בקבוצת הטיפול הישראלית העידו למשל ללבוש כמו , שוקלים לאמץ התנהגויות נשיות לקטר , לנהל שיחה רגשית עם אדם קרוב , חולצה ורודה זמנית ולהשקיע לבצע כמה פעולות בו , שקשה להם תגובות שונות לחלוטין . בנראות החיצונית שלהם . אצל הנבדקים בקבוצת הבקרה נדגמו נשים וגברים עד כה הייתה מקובלת ההנחה כי כך שאסטרטגיות , פועלים אחרת בתחום הצרכנות פי - דגשים שיווקיים על על מתן השיווק הנפוצות נשענו על הגישה הגורסת שיווק הסתמכו מנהלי . פילוח מגדרי קטגוריות שנצרכות יותר על ידי הן שאלכוהול ופורנו - גברים לעומת שוקולדים ומתוקים שנצרכים יותר על לקדמותו ועד להשבת הסדר העולמי מעכשיו . נשים ידי . מחדש צריך כנראה לחשב את המסלול השיווקי

את התיאוריה גוריוניות לבחון - אפשרה לחוקרות הבן 46 ) נבדקים 115 השתתפו שבו על מדגם אנגלי שלהן חלק לקחו שבו ועל מדגם ישראלי ;( נשים 69 - גברים ו 20 - גברים ו 20 ) גוריון - סטודנטים מאוניברסיטת בן 40 .( נשים משבר הקורונה שינה כי גברים באנגליה העידו שעות שינה רבות ) דרמטי את שגרת יומם באופן טיפול רב יותר , פחות שעות עבודה במשרד , יותר ולעומתם נשים אנגליות ,( בילדים ובמשימות הבית שיווק שפונים לנשים במסר סוכני ולגברים במסר , שמתמקד בחוויה וברגש שמתמקד בביצועים של פונקציונלי מייצרים סטראוטיפים , מחירו המוצר או מיותרים שאינם באמת מובילים לבחירה השירות של המוצר או עוד . על רמות לחץ והצפת רגשות גבוהות יותר דיווחו הצריכה בתקופת הסגר כי התברר במחקר על הרגלי ההתמודדות עם הצפת הרגשות השפיעה אחרת על ולמרבה הפלא באופן , בצריכה עבור המינים השינוי גברים שחוו : תואם את הצריכה הסטראוטיפית שאינו על עליה ברגשות דיווחו רמות גבוהות של לחץ והוצפו , שוקולדים ומתוקים כמו " נשיים " בצריכת מוצרים אף רמות גבוהות של לחץ והוצפו נשים שחוו ואילו על עליה בצריכה של קטגוריות ברגשות דיווחו הן . אלכוהול ופורנו כמו " גבריות " של שנערך בסיוען , הישראלי הניסוי משתתפי , אור ועוזרת המחקר עדן הדוקטורנטית גל גוטמן התנהגויות על התפישה הרווחת לגבי ערערו חיישנים המודדים עוררות . סטראוטיפיות שונות את תגובות פנים מדדו עורית ותוכנה לזיהוי תגובותיהם הרגשיות של הנבדקים באוניברסיטת

ר פרידמן " ד . משבר הקורונה מגשר על פערים מגדריים

18 מחקר חדש |

מחקר זה תומך בממצאים קודמים ולפיהם " דקות 15 לחוויית לחץ במשך עכברושים שנחשפו החולדות הראו ואילו , מוח יותר נקביים דפוסי הראו מאוניברסיטת ר גיל פלג " אומר ד ," דפוסים יותר זכריים יש לכך השלכות " . שהיה שותף למחקר , ב " ישיבה בארה שגברים ונשים לומדים להתנהג מרחיקות לכת מכיוון ." דומה אחרת אך בעצם מתנהגים באופן . לא בטוח ? האם גברים ונשים באמת שונים אז אך השוני , מתאמצים להיות שונים כנראה שאנחנו . נעלם בשעת לחץ האפקט של פרסומות פוגעניות על כוונת רכישה ובחירת מוצרים הוא תחום נוסף המעסיק את החוקרת נזק למותג , הספרות טוענת לאפקט שלילי . הצעירה לעתים מדברים , צרכנים שמחרימים מוצרים , ולחברה מדברים כללי שיכול ליצר מכירות אבל באופן על באזז שחורים , בה נשים ) סדרת מחקרים . על אפקט שלילי הדגימה ( בצורה מעליבה בפרסומת וקשישים הוצגו , התאוששות בכוונות לרכוש את המוצר לאחר הפגיעה וההתאוששות המשמעותית יותר הייתה אצל אותם התאוריה . עלבונות בפרסומת אנשים מופלים שספגו , שעומדת בבסיס הממצאים היא המשיכה לכוח לא להשתייך נרכוש את המוצר כדי אנחנו " : לאמור , בטווח הארוך ." לקבוצה החלשה ולהתקרב לחזקה היה ניתן , הופעת הפרסומת במדיה עשרה ימים אחרי , ככל שהפרסומת יותר פוגענית : בדפוס מעניין להבחין נמשכים יותר למוצר ואז ( נשים למשל ) המופלים הדפוס ( גברים למשל ) אצל הלא מופלים . בוחרים בו כך פחות נמשכים , ככל שפרסומת יותר פוגענית : שונה במדגם סטודנטים ראינו . למוצר ופחות בוחרים בו 7 בגולדסטאר מבין הגברים בחרו אחוזים מן 28 - ש . בה הנשים בחרו אחוזים מן 78 - להם ו בירות שהצענו במילים ר פרידמן " שלה מציגה ד ' מאמין אני ' את ה המחקר עלולים לעודד שממצאי מכיוון " : נוקבות נדרשת , משווקים להשתמש בפרסומות פוגעניות כזאת שתמנע מקבוצות מופלות , רגולציה הדוקה יותר לשרת את רק כדי להיחשף לעלבונות על רקע מגדרי ." רווחים של המפרסם להשיג רצונו

לרשותי והועמדו , כך הרבה דברים - פה כל למדתי " ר פרידמן " אומרת ד ," ידע וכלים מקצועיים בהתייחסה לשאלה מה הייתה תרומתה של . להצלחתה גוריון - אוניברסיטת בן ? משפחה כיצד את משלבת קריירה אקדמית עם חיי בעצמאות אתגר שהילדים מתמודדים איתו זהו " ." רבה ? הנוכחי לתחום עיסוקך מה דחף אותך ." יצר הסקרנות שלי " ? סיפוק בעבודה מה גורם לך ." מגלה תגליות חדשות ומפתיעות כשאני " ? שלך ' מאמין אני ' ה מהו ." לאהוב מה שאתה עושה " ? איזה טיפ היית נותנת לחוקרות צעירות ." אותך לחקור רק מה שמעניין " ? עלייך דברים שלא ידענו כיום אני ; ילדים מציירת ציורי פעם הייתי " ." משתדלת לעשות כושר לפחות פעם אחת בשבוע מה היית , אם לא היית חוקרת באוניברסיטה ? רוצה להיות ." מנהלת שיווק של עמותה כלשהי " ילדים לחקר השיווק מציורי

| אבג 19

ורד סלונים נבו ' פרופ . מנות גדושות של נחישות ודבקות במטרה

הרעב ל'באר שובע' גבר בתקופת הקורונה העמותה שהקימו | ' באר שובע ' גרם לירידה בהיקף התרומות ל המשבר הכלכלי לספק ארוחות משוועת לסיוע דחוף כדי גוריון - סגל מאוניברסיטת בן חברי חמות לאוכלוסיות במצוקה

להגדיל את היקף התמיכה באוכלוסייה הנזקקת כדי בחודשים האחרונים העמותה מקבלת " . לשירותיה פניות רבות ממשפחות וקשישים אשר נקלעו למצוקה , נבו - ורד סלונים ' אומרת פרופ ," כלכלית בשל המצב המוטרדת לנוכח הירידה החדה , העמותה ממקימי

של נגיף הקורונה מוצפת על רקע מתקפת הגל השני בפניות מצד המפעילה בית תמחוי " באר שובע " עמותת , העמותה . מאות קשישיםשנקלעו למצוקה כלכלית תומכים בה מדי גוריון - אוניברסיטת בן שעובדי משוועת עתה יותר מתמיד לתרומות , חודש בחודשו

20 מעורבות בקהילה |

חברת סגל המחלקה לעבודה , נבו - ורד סלונים ' פרופ לאוכלוסיות סוציאלי בטחון דוגלת במתן , סוציאלית היא . ומממשת את תפישת החייםשלה , חלשות לפתוח מסעדה קהילתית לרווחת הרעיון הייתה מהוגי היו שניםשהשירות החיוני . העיר באר שבע תושבי ובכל פעםשבעיות תקציביות איימו , הזה עמד להיסגר נמצא ברגע , להשבית את פעילותה של המסעדה שמילא מחדשאת הסירים ואת צלחות פתרון האחרון פעילות העמותה נשענת על תרומות ועל . הסועדים אבל , תרומות לא תמיד מצליחים לגייס . רוח ההתנדבות להעמקת כביטוי . מנשבת הרוח ההתנדבותית עדיין - הקהילה מסייעת אוניברסיטת בן מעורבותה בחיי . בנגב לעמותה כמיטב יכולתה גוריון כשהיא מצוידת במנות גדושותשל נחישות ודבקות לכבות את גוריון מסרבת הפרופסורית מבן , במטרה דווקא בימים קשים אלה " . האפייה והכיריים תנורי . נבו - סלונים ' אומרת פרופ ,"' באר שובע ' תחליף ל אין עבור קשישים רבים ארוחה חמה ביום מאפשרת להם " ." בלעדיה קשה לשרוד , להמשיך הלאה עם " באר שובע " שיתוף הפעולה של עמותת נמשך כבר יותר מעשרים גוריון - אוניברסיטת בן הסגל ובמרוצת את העמותה הקימו כמה מחברי . שנה המחלקה השנה עברו סטודנטים וסטודנטיות מן לעבודה סוציאלית הכשרה מעשית במרחב המסעדה סגל של פעילות העמותה מסתייעת בחברי . הקהילתית . האוניברסיטה התורמים לה מכספם בהוראת קבע שימנעו " באר שובע " מה הם הצרכים המיידיםשל שאלנו את , את סגירתה בשעת משבר כלכלית זו ₪10 כל תרומה של " : והיא ענתה , נבו - סלונים ' פרופ התמיכה החודשיתשל עובדי . היא ארוחה לקשיש האוניברסיטה עוזרת לנו מאוד וחשוב לנו להגיע ליותר ." שנוכל להגדיל את התמיכה עובדים כדי

. עסקים בבאר שבע בהיקף התרומות מבעלי ומשבר הקורונה , הקשישים מוגדרים כקבוצת סיכון מאימת . חשף אותם לסכנת חיים מוחשית ומידית מסתגרים , ותחת הוראות הממשלה הנגיף הקטלני כשהם חשופים גם , הקשישים בבתיהם בחוסר אונים . לסכנת רעב ארוחות " באר שובע " מספקת עמותת 1999 משנת

עבור קשישים רבים ארוחה חמה ביום מאפשרת להם בלעדיה , להמשיך הלאה קשה לשרוד

עד לחודש . חמות לאוכלוסיות נזקקות בבאר שבע יום העמותה לספק מדי דאגו מתנדבי מארס האחרון רובם קשישים הסובלים , אדם בני 120 - ארוחה חמה ל מדי . שואה ממחלות רקע ובתוכם עשרות ניצולי המסעדה ועל הכיסאותשסביב יום נפתחו שערי . סועדים השולחנות התיישבו במשך השנים אלפי ארוחות מזינות ומשביעות אלה חיממו לא רק את הבטן . אלא גם את הלב מאז התפרצות המגפה השתנתה טבלת המשימות של מנהל המטבח וצוות המתנדבים המסורים בבאר כמות הארוחות החמות הוכפלה והפעילות . שובע תחת מגבלות הריחוק . מתמקדת בשיגור משלוחים ואיסור ההתקהלות במקומות סגורים ירדה החברתי 40 כאשר רק , באר שובע " תדירות הביקורים במסעדת מנות הוקצבו לסועדים וישיבתם במקום מתאפשרת הארוחות החמות נארזות . הוראות התו הסגול פי - על . נזקקים נוספים 240 - בחמגשיות ומחולקות ל

, המעוניינים לתמוך ולסייע לעמותת באר שובע slonim@bgu.ac.il : מוזמנים ליצור קשר במייל

| אבג 21

סיכן אתחייו , אישהמחלקה למדעי החיים , ר ודיםחסדן " ד במסגרתהמאמציםלנטרל אתהחומריםהרדיואקטיביים במסגרתכתבתתחקיר . רנוביל ' שפרצו מן הכור הגרעיני בצ . חזר לזירתהאסון והרגשותהציפו אותו מחדש 11 של כאן שנים 34 אותותההרסשגרמההדליפההרדיואקטיביתלפני " בבת . רנוביל ' עדיין ניכריםברדיוסשל עשרותקילומטריםמצ . הואמספר ," אחתעלו בי הזכרונותמהימיםהנוראיםההם הוא . ראוי לחשיפה נוספת 57 - סיפור הגבורהשל ודיםבן ה כבאים ואנשי , וחבריו ללימודיםפעלו לצידםשל אזרחים צבא ובכוחותמשותפיםכיבו וניקו אתהפסולתהגרעינית . רנוביל ' שדלפהמהכור הגרעיני בצ בטרםהתבררו ממדי האסון למד ודיםבאוניברסיטה . הממלכתיתעלשםפרנציסקסקורינו בעיר גומלשבבלארוס " התנדבה " הואהיהאחד מקבוצהשל מרצים וסטודנטיםש 30 בעידוד השלטונותכדי לנטרלשטחיםמזוהמים שפונה בתיאוםעםהרשויות , קילומטריםמן הכור הגרעיני . המקומיותמאלפי התושביםשגרו בו קודם , סיפר ודיםחסדן בראיון קודםשערכנו איתו ," התנדבות " ה קיבלנו רמז עבהשמי שלא יתנדב . חובה - הייתה בעצם גיוס " ולפחותסטודנטאחד , אדם - ידי מחלקתכוח - יזומן למבצעעל נאלץ לעזוב אתהאוניברסיטהמן ' להתנדב ' שלאהסכים ." הסיבההזאת חסדן חשמחויבותכלפי המדינה ובעיקר כלפי האנשים . קילומטריםמאזור האסון 200 המרוחקת , שגרו בעירו ," הזיהוםהרדיואקטיבי התפשטלכיוון שלנו והורגשהיטב " חזרתי לצ'רנוביל השתתף בפעולות לנטרול ר ודים חסדן " ד מהכור החומרים הרדיואקטיביים שדלפו התפרצות מגפת לפני | רנוביל ' בצ הגרעיני הקורונה וסגירת השמיים חזר למוקד האסון מיוחד , עדות מהתופת | והזדעזע מחדש ' אבג ' ל

ודים : בעיתון עליו כתבו על רקע כיפת הפלדה הכור המכסה את שרידי

. הואמוסיף ? חשת פחד

זההיה , כולנו פחדנו . בעיקר בגללחוסר הוודאות , בוודאי " הקרב כדי - הרגשנו כמו לוחמיםשעומדיםלצאתלשדה . טבעי ." נראה - להתמודד נגד אויב בלתי . על המשימה שהוטלה עליכם ספר לנו משימתנו הייתה לנטרלשטחיםמזוהמיםבכפרים " - התגוננותחד - קיבלנו מסיכות . נטושים ולאורך הדרכים פעמיותשהיו מיועדותלהגן עלינו מפני אבק וחלקיקיםשהיו . אבל למעשההשתמשנו בהן פעמיםרבות , נגועיםבקרינה אבל בגלל החוםהרב לא כולםהקפידו , עבודה - קיבלנו בגדי ." ללבושאותםכל הזמן מוגדר 1986 באפריל 26 - רנובילשהתרחשב ' אסון צ תאונההגרעינית והאסון האקולוגי החמוריםביותר במאה " כ התאונההגרעינית גבתהאתחייהםשל עשרותאלפי ." 20 - ה כדי לנטרל את " מתנדבים " וכמספר הזה גויסו , בני אדם . החומריםהמסוכנים ולנקותאתהאזוריםהנגועים , ודיםעלה לישראל . רנוביל ' שניםחלפו מאז אסון צ 34 . גוריון ובנהאתחייו מחדש - התקבל לעבודה באוניברסיטתבן במסגרתכתבת . לפני זמן לא רב הואחזר לזירתהאסון , רנוביל כמהמתנדבים ' הובאו לצ 11 תחקירשל ערוץ כאן ומול המצלמהשחזרו אתחוויותיהם , ר ודיםחסדן " ביניהםד : וזוהי עדותו מהביקור במוקד האסון . מהימיםהנוראיםההם . נסענו לכיוון הכור הגרעיני במיניבוסעםמדריך מקומי "

מסע רשמי |

22

מעקב אבג

, קילומטריםמהכור בדקו לנו דרכונים 30 במחסוםהמרוחק שלסיורים " ליד המחסוםהיו נגמ . הצהרותבריאות ואישורים תיירותיים וקיוסקשהציע למכירה כל מיני אביזריםהקשורים כל זה גרםלי תחושות . להגנהמקרינה ומזכרותשונות ומשונות חשבתי ,' איך מכל דבר אפשר לעשותביזנס ' – מעורבות ." לעצמי המשכנו " : ומוסיף ודיםלתאר אתהמסעהבלתי נשכח רנובילשנמצאתסמוך לגבול עם ' בנסיעה והגענו לעיר צ העיר פונתה . קילומטריםמתחנתהכוחהגרעיני 18 - כ , בלארוס רובםעובדים , תושבים 700 - וכיוםמתגורריםבה כ 1986 - ב ומרחוק ראינו כיפת ,' פריפיאט ' עברנו שלטשנקרא . באזור פלדהענקיתשנבנתהעלשרידי הכור כדי למנוע פליטתקרינה פי ויקיפדיההיקפה - ועל , 2019 סיימו לבנותאותה בשנת . מתוכו הכיסוי . טון 3 , 600 מטרים ומשקלה 162 אורכה , מטרים 257 החדשכיסהסרקופג ישן שנסדקמעוצמתהאנרגיהשנקברה מונההגייגר השתולל כשבדקנו . מתחתיו ואיימה להתפרץשוב ." אתרמותהקרינה במקום צולמה 11 אחתהסצנותהראשונותלסרטששודר בכאן

בבריכהענקיתשתפקידההיה לקרר מיםכבדיםבכורים על קיר בטון באמצעהבריכההענקיתהזאתמישהו . גרעיניים ציירתמונת גרפיטי של אישחבושכובע לבן עםמסיכתבד על . והואמשדר פחד והלם ,(? מזכיר לכםמשהו ) פניו אותותהדליפההרדיואקטיבית ניכרו היטב ברדיוסשל הסיור נמשך ומשתתפי הסרטביקרו . עשרותקילומטרים הרס . מכוסהאבק וזרועעשביםשוטים , ספר נטוש - בבית והזנחהקידמו אתפניהםבאולםספורט ובריכתשחיה . מרוצפתבשרידי אריחיםכחולים המיניבוסשהוביל את ודים וחבריו חזרה לקייב עבר דרך שהתכסה בענן רדיואקטיבי מיד אחרי הפיצוץ " היער האדום " מספריםכי מי שרצה להתאבד פשוטהלך ; ועציו התייבשו במהלך הנסיעההמדריך הפעיל אתמונההגייגר . לשם ולאחזר . המכשירשוב השתגע . וכיוון אותו לעבר היער דרך החלון ודיםהוזמן להקרנתבכורהשל הסרטהדוקומנטרי אני מקווה . סרטחשוב ועשוי היטב " : והתרשםמהמוצר הסופי ." רנוביל ' לאסון צ 35 - שיהיה לו המשך לקראתהשנהה

| אבג 23

חומה ומגדר מחקרן פורץ הדרך של פרופ' אילת הראל-שלו וד"ר שיר דפנה תקוע מציג את הדילמות של לוחמות צה"ל ומציע פתרונות לבעיות שונות שהתעוררו במהלך שירותן הקרבי באדיבות המחברות ," ביטחון שבירת הבינאריות בלימודי " צילום מתוך הספר

בהדרגה האיסורים בעשורים האחרונים בוטלו וכיום הן , על שיבוץ חיילות בתפקידים קרביים , משרתות ביחידות ארטילריה , קרב מטיסות מטוסי , משרתות ביחידות צלפים , מאיישות עמדות טילים , כן - פי - על - ואף . וממלאות תפקידים מגוונים אחרים רוב המחקר הנוגע לנשים בצבא עוסק עדיין מינית בנשים שהותקפו , צבא בנשותיהם של אנשי בנשים המשרתות או הצבאי במהלך שירותן . בתפקידים לא קרביים בצבא חוקרת בכירה , שלו - אילת הראל ' פרופ . לא עוד בתוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ובמחלקה תקוע מן - ר שיר דפנה " וד , לפוליטיקה וממשל לחקור נשים החליטו המכללה האקדמית אשקלון בתפקידים קרביים לוחמות ויוצאות צבא ששירתו המסכם , ספרן . סכסוך ומאבקים חמושים באזורי ניתוח של ראיונות עם מאה מציג , מחקר מקיף החוויות חיילות קרביות ותומכות לחימה לגבי

אלימות , בסביבה של קונפליקט האישיות שלהן נרטיבים אלה חושפים את הדרכים המרובות . ולחימה כל . הצבאי את שירותן הלוחמות חוו שבהן , והמורכבות הסוגיות שהועלו יותר מן פרק בספר עוסק באחת או , טראומה , מגדר וגוף , מלחמה ואלימות : בממצאים . והחזרה לחיים האזרחיים , המאבק להשתלב בצבא חיילים וחיילות זכו 53 , שלאחר מבצע צוק איתן יצוין ניסוח ההצדקה . לאותות הוקרה מהמערכת הצבאית אחת . החוקרות לאותות ההוקרה קומם את שתי החיילות שדיווחה על מחבלים חמושים שמנסים לחדור לא איבדה את " קיבלה תשבחות על כך ש לקיבוץ ישראלי על חיילת אחרת ; והזעיקה את מפקדיה " עשתונותיה ממנהרה ובדומה מחבלים שהגיחו 13 נאמר שזיהתה השפה שבה ." לא איבדה את עשתונותיה " לחברתה בצידוקים להענקת האותות לאחר המבצע השתמשו בוטה את באופן , שלו - הראל ' לשיטתה של פרופ , מחזקת , גברים לוחמים ראויים לשבחים " : הנורמות הקיימות

24 העצמה נשית |

מתבטאת במציאות של נשים לוחמות סוגיה זו שבו בהגנה על לקחת חלק משמעותי ובהתעקשותן הלוחמים וכן בהגנה על עמיתיהן , הלאומי הביטחון : חובשת קרבית מספרת , עדינה . על העורף שאלווה את יחידת זו התעקש שאני המפקד שלי " מפקד היחידה הרפואית לא שמח ... לעזה העילית שלו הוא היה . התעקשתי . אישה שאני מכיוון , זה לגבי חטיפה של נשים לוחמות גרועה , צריך לקבל החלטה צריכה לחתום הייתי [ אז ] . יותר מחטיפה של חייל גבר ...[ למשימה לאשר את הסכמתי כדי ] על טפסים יכולה שאני ידעתי . לקבל את המשימה דרשתי " הטוב להתמודד עם זה ולתת את הטיפול הרפואי טובה הכי שאני ידעתי ... שאדרש לכך ביותר אם ומתי ." לתפקיד היה שבו המחקר מערער על האופן : זאת ועוד מחקר בנוגע , היסטורי באופן . לחקור טראומה נהוג אנוש צמח מתוך בני לטראומה הנגרמת על ידי מחקר זה . החוויות הרגשיות של גברים לוחמים מחקרים על טראומות ידי - הושלם מאוחר יותר על הידע הנוכחי . של נשים וילדים כקורבנות התעללות גברים " טראומה נובע במידה רבה ממחקרים על לגבי תקוע - ודפנה שלו - הראל ." נשים קורבנות " ו " לוחמים היבטים נוספים של טראומה להבין טוענות שניתן . באמצעות מחקרים אודות נשים לוחמות שנשים הנכנסות לתפקידים החוקרות מצאו שתי קרביים צריכות להתמודד עם קשיים גופניים ונפשיים לאירועים , לאלימות , לקרב הנובעים מהחשיפה שלהן צריכות להתמודד הן , ובנוסף ; חיים ולמוות מסכני הקשבה . עם חלוקה מגדרית והגמוניה גברית בצבא לפסיפס הנרטיבים של החיילות הקרביות מאתגרת סכסוך את התפישה הדומיננטית של נשים באזורי וחושפת תובנות חשובות על , היסטריות כחלשות או . של גברים ונשים כאחד משמעות השירות הקרבי Oxford הספר פורסם בהוצאה היוקרתית הלאומית למדע בסיוע הקרן University Press

הסתכלתי דרך הכוונת של הרובה... ו... אני לא יודעת אם את יכולה לדמיין את זה... לכוון את הכוונת של הרובה לעבר בן אדם. ויש כדור בקנה. את מבינה שבאותו רגע את 'מחזיקה חיים בידיים שלך' (נועה, צלפית)

באמצעות הפגנת ) הם אלה שמפגינים כוח ואקטיביות בעוד נשים לוחמות ראויות לשבחים כשהן ,( אומץ בכך ) שלהן מתגברות על הטבע החלש וההיסטרי ייחודי דפוס זה אינו .( מאבדות את עשתונותיהן שאינן הוא משקף נורמות פטריארכליות שעדיין . לישראל לצפות אולי ניתן . שולטות במוסדות צבאיים בעולם הכניסה של נשים כלוחמות לשדה ששנים רבות אחרי הקרב חלק מהנורמות המגדריות המשפיעות על הצבא חוות נשים בצבא עדיין , אולם . שינוי ויעברו יאותגרו של הצבא ונגד נגד הטבע הפטריארכלי - מאבק כפול ." האויבים לכאורה של המדינה " גברים אמיצים " ו " נשים היסטריות " הפער שבין היחיד הקיים בזירות המחקר הבינארי המושג אינו בתחום כי להבחין ניתן . קונפליקט ואלימות , של צבא בחקר טראומה ובחקר שחקנים , ביטחון לימודי מושגים במגוון השיח רווי , אלימים מדינתיים הדימויים המגדריים הבולטים של צבא . בינאריים גברים : מקובעים במשך מאות שנים ומלחמה נותרו / שוחרות השלום ו נשים הן , הם המיליטריסטים ההשתתפות של גברים , יתרה מזאת . קורבנות או באזרחות בסכסוכים חמושים נתפשת כמרכיב חיוני בעוד ההשתתפות של נשים , והשתייכות קהילתית או , בסכסוכים חמושים אינה זוכה לפרשנות כזו . לתיעוד ראוי במחקר עולות דילמות רבות באשר לתפיסת מושג ועל האופן ? על מי מגן מי – Protection :" הגנה " ה

| אבג 25

יחידת סגולה

אתרו את האתר מזהים את הצילום? לחוּ את התשובה למערכת ׳אבג׳ ִ ש ואולי תזכו בפרס

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker