עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מצב ההרשמה סביר ביותר ויש אפילו לעכשיו נכון " עלייה במספר הנרשמים בתחומים שבהם היתה בגלל הנגיף נדחה המבחן . ירידה בשנים האחרונות , שהיה אמור להתקיים בחודש אפריל הפסיכומטרי לעודד את ההרשמה חשיבה יצירתית כדי והפעלנו עלול להשפיע ספק שהמצב הכלכלי אין . לאוניברסיטה ." שומרים על אופטימיות אבל אנחנו , על ההרשמה שיטות לימוד משתנות תדיר והנגיף הוראה לאמץ דרכי הכריח אותנו הקורונה היא הזדמנות . חדשות ולשנות תוך כדי , להתקדם , להתחדש שמירה על הרמה האקדמית שמירה קפדנית על תוך כדי , בלימודים ובמחקר יתעמקו להעמיד כדי כאן אנחנו . ההנחיות של משרד הבריאות כדי , לרשות הסטודנטים את התנאים האופטימליים מכל מה שיש לקמפוס להציע תחת שגרת שייהנו ." הקורונה האם אפשר לשאוב עידוד מכמות הנרשמים , לסיום ? לקראת שנת הלימודים הבאה ההגבלות קמפוס תוססים ובין חזרה לחיי הזהב בין ; על מספר הסטודנטים היכולים להיכנס למרחב כיתתי נחפש את הנוסחה שתאפשר הוראה פרונטלית משולבת כך שחלק מהסטודנטים יישבו , עם העברת הקורס בזום לראות יוכלו או , בשיעור מהבית בכיתה וחלק ישתתפו ." את ההקלטה של השיעור במועד מאוחר יותר לשמוע על התרחישים האופטימיים ישמחו קוראינו . ביותר את א תסמן " שואף לכך ששנת הלימודים תשפ אני " שהקמפוס הלוואי . החזרה ההדרגתית למתכונת הרגילה הם יתמלא מחדש בסטודנטים לכל התארים וכאן

אלא שלאורך הסמסטר דעכה ההתלהבות , הקורונה ." הראשונית מהשימוש בזום והבעיות צפו השימוש במהלך הבעיות העיקריות שהתעוררו מהן ? בזום לשבת מול המסך ולהתרכז הקושי : כמה מהן אציין " , לא קיימות תשתיות אינטרנט לא מספיקות או , בלימודים הקמפוס והיעדר החוויה הסטודנטיאלית שמעניקים חיי . משמעותי בלעדיהם תהליך הלמידה נפגע באופן – לא בנוח ללמד כאשר מולם מרצים שחשו היו , בנוסף לכך עוקב אחר מהלך מי להם מושג משבצות שחורות ואין חשוב קשר העין . פנה לעיסוקים אחרים ההרצאה ומי הוראה וזה לרוב לא מתקיים בשיטת למידה ביותר בזמן ההוראה המקוונת היא טובה לחלק , עם זאת . מקוונת אך ללא , המרצים והסטודנטים ופחות נוחה לאחרים מן כיצד להשתמש לבחון להישאר ועלינו כדי ספק היא כאן ." בצורה המועילה ביותר בטכנולוגיות הללו שיטת ההוראה הקונבנציונלית תחזור מתי תוכל להעריך ? בהיקף מלא אלינו שיטות לימוד משתנות תדיר והנגיף הכריח אותנו " הקורונה היא הזדמנות . הוראה חדשות לאמץ דרכי שמירה על הרמה ולשנות תוך כדי , להתקדם , להתחדש ." האקדמית ? ההיערכות לשנת הלימודים הבאה ומה לגבי להיעלם בזמן ברור לכולם שנגיף הקורונה לא מתכוון " עובדה . הקרוב והשגרה החדשה תתנהל בצל הקורונה לקראת פתיחת שנת בהכנותינו היא המנחה אותנו זו למצוא את שביל במסגרת ההיערכות עלינו . הלימודים במסגרת ההיערכות לקראת פתיחת שנת למצוא את שביל הלימודים יהיה עלינו קמפוס תוססים ובין חזרה לחיי הזהב בין ההגבלות על מספר הסטודנטים היכולים להיכנס למרחב כיתתי

10 ראיון |

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker