עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

היברידית באיכות הגבוהה ביותר או / למידה מקוונת ו כולנו מביניםהיוםכי הלימודיםהמקווניםהםכאן כדי , לפחותלתקופתהקורונה וככלהנראה גםאחריה – להישאר לשם . ולכן מן הראוי למנף ולמקסםאתהגישההחדשניתהזאת כךאנו בוניםכעתברחבי הקמפוסתשתיותפיזיותשיתמכו אנו מרשתיםעשרותכיתותבמצלמות . בהוראה ובלמידהאונליין והופכיםכלאחתמהן למעין אולפן קטן המותאם , לשידור ברשת על פי הנחיות ) כאשרחלקמהתלמידים – להוראההיברידית והיתרמתחברים , נמצאיםבכיתה ( משרדהבריאותבאותהעת אנו מכשיריםמגוון , בנוסף לכך . לשיעור באמצעותהאינטרנט שיאפשרו לסטודנטיםלהתחבר , מרחביםללימודעצמי מקוון . להרצאותממקומותשוניםבקמפוס למרציםשלנו אנו מציעיםתוכניתענפהשלהכשרותלמען היחידהלקידוםאיכות . שיפורההוראהמעלמסך האינטרנט מכל , ההוראה והלמידהמזמינהכלחברסגלהמעוניין בכך לסדרתמפגשיםשיסייעו לו להתאים , תחום ומכל פקולטה ויציידו אותו - אתהקורסשלו למתכונתמקוונתאו היברידית . במגוון כליםטכנולוגיים ופדגוגייםלהוראהמקוונתאפקטיבית במהלךהמפגשים יידונו סוגיותמרכזיותשבהן נתקלו המרצים איך להגביראתמעורבותהסטודנטים : שלנו בסמסטרהאחרון . ועוד ? איךמנהליםדיון בכיתהמקוונת ? בשיעורהניתן בזום נעשהכלמאמץ , לצד כלההתאמותהמיוחדותלימי הקורונה

דבר הנשיא

ועושים , מזהכחצישנהכולנו חייםבצלמגפתהקורונה להסתגל למציאות , אתהמיטב כדי לשמורעלהקיים אוניברסיטת .' להוציאמתוקמעז ' ואםאפשר גם , החדשה גוריון בנגב נאבקתבקורונה ובהשלכותיהבכל - בן , המחקרית והכלכלית , האקדמית , הבריאותית – החזיתות וברוח זו אנו נערכיםבימיםאלהלפתיחתשנתהלימודים אנו עושים , למען קהילתהאוניברסיטהכולה . א " תשפ , גםבעתהמורכבתהזאת , ככל יכולתנו כדי לייצר בקמפוס לצד , אווירהאקדמיתמפרה וחווייתלימודיםאיכותית . פעילותחברתית וסטודנטיאליתתוססת

דף הבית |

2

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker