עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

העבודההמחקריתבאוניברסיטת : להמשיך בשגרהבכלמקוםשאפשר ; לרבותפעילותםשלתלמידי המחקר , גוריון תימשך כמתוכנן - בן והאגודה ; הספריות והקפיטריות יהיו פתוחותתחתמגבלותהתו הסגול הסטודנטיאליתתגבשמגוון תוכניותלפעילותחברתיתבמרחבים . פתוחיםבקמפוס ! אף סטודנט לא יישאר מאחור לארקבריאותיתאלא גם , כידוע , פגיעתושל נגיףהקורונההיא שחלקםמתמודדיםעם – רביםמהסטודנטיםשלנו , לצערנו . כלכלית . נקלעו למשברשלממשבימי הקורונה , אתגר כלכלי גםבימיםכתיקונם שנאלציםלשקול , והםאינםמעטים , אנו יודעיםכי ישכאלה , חמורמכך – ועלוליםאף להפסיקאתלימודיהםבאוניברסיטה , מחדשאתצעדיהם . אך ורקבשלמצוקתםהכלכליתהנובעתממשברהקורונה - הסטודנטיםשלאוניברסיטתבן ! מצב כזהלאבאבחשבון , בעיניי הכלכלי והטכנולוגי , החברתי , גוריון בנגבמבטיחיםאתעתידההמדעי . וממלאיםתפקידמרכזי בהתפתחותהנגבבפרט , שלמדינת ישראל בכלל אסור לנו לאפשר למשברהקורונהלמנועמהםלהגשיםאתחלומם ! האוניברסיטהשלנו לאתשאיראףסטודנטמאחור . ולמלאאת ייעודם יזמנו קמפיין SAVE THECLASSOF COVID- 19 תחתהכותרת שבמסגרתו קראנו לידידינו ולכלמישעתידההשכלההגבוההחשוב לו מטרתהקמפיין הייחודי . לתרוםלמען המשךהלימודיםשלהסטודנטים סכוםחסרתקדיםבאקדמיה - ₪ מיליון 18 היאלגייסתרומותבסך שיאפשר לנו להושיט יד לכלסטודנטהמתקשהלהמשיך , הישראלית סטודנטיםשהיו זכאיםלתמיכהכלכלית : אתלימודיו מסיבותכלכליות ף יוסיפו לקבלאתהסיועבאופן אוטומטי גם " בשנתהלימודיםתש ובהבעתסטודנטיםאחריםהזקוקיםהיוםלעזרה נקראים , א " בתשפ תמיכה זו תתווסף לסכוםשל . ידי דיקנאטהסטודנטיםלהגישבקשה - על שהועברו כבר בחודשיםאפריל ומאי , מכספי האוניברסיטה ₪800 , 000 . לסטודנטיםשנקלעו למשבר כלכלי בעקבותהקורונה גוריון היאתוכניתמימון ייחודית - יוזמה נוספתשלאוניברסיטתבן מלגות יוענקו לחוקרים ישראליםצעיריםשהיו 10 : דוקטורנטים - לפוסט , לאך נשארו בארץבשלהקורונה " דוקטורטבחו - אמוריםלצאתלפוסט . כדישיוכלו לבצעאתמחקריהםאצלנו בשנההקרובה אשרשותפיםלמאמץהעולמי , אני גאהבחוקריםשלנו , לסיום . ואףהגיעו להישגיםמרשימים , לפיתוחבדיקות ופתרונותלנגיףהקורונה באמצעותהיוזמותהחדשניותאנו מקוויםלהמשיך ולתמוך במחקר לצדשמירהעל בריאותםשל כללחברי קהילתאוניברסיטת , פורץהדרך . גוריון בנגב - בן

מה בגיליון

5 - 4

ודוברות המחלקה לפר ומי ידי – מופק על א נת אית : מנהלת המחלקה 2206 ' מ רשיו זלקאי חיי : וכתב ראשי עור מכלי דני : צילו מ " בע דיזיי . אר . צוות אי : עיצוב 08 - 6477674 : פק | 08 - 6461281 : טלפו zalkai@bgu.ac.il : ל " דוא http://in.bgu.ac.il/Pages/abg.aspx ג " בשליחות אב לוי חזי 11 - 8 אופטימיות זהירה חיים היימס 19 - 16 מנפלאות הסגר ענב פרידמן 21 - 20 מצילה מרעב נבו - ורד סלונים 23 - 22 בחזרה לתופת ודים חסדן

, בברכת בריאות איתנה ושנה טובה , דניאל חיימוביץ ' פרופ נשיא האוניברסיטה

| אבג 3

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker