עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מעקב אבג

, קילומטריםמהכור בדקו לנו דרכונים 30 במחסוםהמרוחק שלסיורים " ליד המחסוםהיו נגמ . הצהרותבריאות ואישורים תיירותיים וקיוסקשהציע למכירה כל מיני אביזריםהקשורים כל זה גרםלי תחושות . להגנהמקרינה ומזכרותשונות ומשונות חשבתי ,' איך מכל דבר אפשר לעשותביזנס ' – מעורבות ." לעצמי המשכנו " : ומוסיף ודיםלתאר אתהמסעהבלתי נשכח רנובילשנמצאתסמוך לגבול עם ' בנסיעה והגענו לעיר צ העיר פונתה . קילומטריםמתחנתהכוחהגרעיני 18 - כ , בלארוס רובםעובדים , תושבים 700 - וכיוםמתגורריםבה כ 1986 - ב ומרחוק ראינו כיפת ,' פריפיאט ' עברנו שלטשנקרא . באזור פלדהענקיתשנבנתהעלשרידי הכור כדי למנוע פליטתקרינה פי ויקיפדיההיקפה - ועל , 2019 סיימו לבנותאותה בשנת . מתוכו הכיסוי . טון 3 , 600 מטרים ומשקלה 162 אורכה , מטרים 257 החדשכיסהסרקופג ישן שנסדקמעוצמתהאנרגיהשנקברה מונההגייגר השתולל כשבדקנו . מתחתיו ואיימה להתפרץשוב ." אתרמותהקרינה במקום צולמה 11 אחתהסצנותהראשונותלסרטששודר בכאן

בבריכהענקיתשתפקידההיה לקרר מיםכבדיםבכורים על קיר בטון באמצעהבריכההענקיתהזאתמישהו . גרעיניים ציירתמונת גרפיטי של אישחבושכובע לבן עםמסיכתבד על . והואמשדר פחד והלם ,(? מזכיר לכםמשהו ) פניו אותותהדליפההרדיואקטיבית ניכרו היטב ברדיוסשל הסיור נמשך ומשתתפי הסרטביקרו . עשרותקילומטרים הרס . מכוסהאבק וזרועעשביםשוטים , ספר נטוש - בבית והזנחהקידמו אתפניהםבאולםספורט ובריכתשחיה . מרוצפתבשרידי אריחיםכחולים המיניבוסשהוביל את ודים וחבריו חזרה לקייב עבר דרך שהתכסה בענן רדיואקטיבי מיד אחרי הפיצוץ " היער האדום " מספריםכי מי שרצה להתאבד פשוטהלך ; ועציו התייבשו במהלך הנסיעההמדריך הפעיל אתמונההגייגר . לשם ולאחזר . המכשירשוב השתגע . וכיוון אותו לעבר היער דרך החלון ודיםהוזמן להקרנתבכורהשל הסרטהדוקומנטרי אני מקווה . סרטחשוב ועשוי היטב " : והתרשםמהמוצר הסופי ." רנוביל ' לאסון צ 35 - שיהיה לו המשך לקראתהשנהה

| אבג 23

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker