עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

סיכן אתחייו , אישהמחלקה למדעי החיים , ר ודיםחסדן " ד במסגרתהמאמציםלנטרל אתהחומריםהרדיואקטיביים במסגרתכתבתתחקיר . רנוביל ' שפרצו מן הכור הגרעיני בצ . חזר לזירתהאסון והרגשותהציפו אותו מחדש 11 של כאן שנים 34 אותותההרסשגרמההדליפההרדיואקטיביתלפני " בבת . רנוביל ' עדיין ניכריםברדיוסשל עשרותקילומטריםמצ . הואמספר ," אחתעלו בי הזכרונותמהימיםהנוראיםההם הוא . ראוי לחשיפה נוספת 57 - סיפור הגבורהשל ודיםבן ה כבאים ואנשי , וחבריו ללימודיםפעלו לצידםשל אזרחים צבא ובכוחותמשותפיםכיבו וניקו אתהפסולתהגרעינית . רנוביל ' שדלפהמהכור הגרעיני בצ בטרםהתבררו ממדי האסון למד ודיםבאוניברסיטה . הממלכתיתעלשםפרנציסקסקורינו בעיר גומלשבבלארוס " התנדבה " הואהיהאחד מקבוצהשל מרצים וסטודנטיםש 30 בעידוד השלטונותכדי לנטרלשטחיםמזוהמים שפונה בתיאוםעםהרשויות , קילומטריםמן הכור הגרעיני . המקומיותמאלפי התושביםשגרו בו קודם , סיפר ודיםחסדן בראיון קודםשערכנו איתו ," התנדבות " ה קיבלנו רמז עבהשמי שלא יתנדב . חובה - הייתה בעצם גיוס " ולפחותסטודנטאחד , אדם - ידי מחלקתכוח - יזומן למבצעעל נאלץ לעזוב אתהאוניברסיטהמן ' להתנדב ' שלאהסכים ." הסיבההזאת חסדן חשמחויבותכלפי המדינה ובעיקר כלפי האנשים . קילומטריםמאזור האסון 200 המרוחקת , שגרו בעירו ," הזיהוםהרדיואקטיבי התפשטלכיוון שלנו והורגשהיטב " חזרתי לצ'רנוביל השתתף בפעולות לנטרול ר ודים חסדן " ד מהכור החומרים הרדיואקטיביים שדלפו התפרצות מגפת לפני | רנוביל ' בצ הגרעיני הקורונה וסגירת השמיים חזר למוקד האסון מיוחד , עדות מהתופת | והזדעזע מחדש ' אבג ' ל

ודים : בעיתון עליו כתבו על רקע כיפת הפלדה הכור המכסה את שרידי

. הואמוסיף ? חשת פחד

זההיה , כולנו פחדנו . בעיקר בגללחוסר הוודאות , בוודאי " הקרב כדי - הרגשנו כמו לוחמיםשעומדיםלצאתלשדה . טבעי ." נראה - להתמודד נגד אויב בלתי . על המשימה שהוטלה עליכם ספר לנו משימתנו הייתה לנטרלשטחיםמזוהמיםבכפרים " - התגוננותחד - קיבלנו מסיכות . נטושים ולאורך הדרכים פעמיותשהיו מיועדותלהגן עלינו מפני אבק וחלקיקיםשהיו . אבל למעשההשתמשנו בהן פעמיםרבות , נגועיםבקרינה אבל בגלל החוםהרב לא כולםהקפידו , עבודה - קיבלנו בגדי ." ללבושאותםכל הזמן מוגדר 1986 באפריל 26 - רנובילשהתרחשב ' אסון צ תאונההגרעינית והאסון האקולוגי החמוריםביותר במאה " כ התאונההגרעינית גבתהאתחייהםשל עשרותאלפי ." 20 - ה כדי לנטרל את " מתנדבים " וכמספר הזה גויסו , בני אדם . החומריםהמסוכנים ולנקותאתהאזוריםהנגועים , ודיםעלה לישראל . רנוביל ' שניםחלפו מאז אסון צ 34 . גוריון ובנהאתחייו מחדש - התקבל לעבודה באוניברסיטתבן במסגרתכתבת . לפני זמן לא רב הואחזר לזירתהאסון , רנוביל כמהמתנדבים ' הובאו לצ 11 תחקירשל ערוץ כאן ומול המצלמהשחזרו אתחוויותיהם , ר ודיםחסדן " ביניהםד : וזוהי עדותו מהביקור במוקד האסון . מהימיםהנוראיםההם . נסענו לכיוון הכור הגרעיני במיניבוסעםמדריך מקומי "

מסע רשמי |

22

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker