עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

חברת סגל המחלקה לעבודה , נבו - ורד סלונים ' פרופ לאוכלוסיות סוציאלי בטחון דוגלת במתן , סוציאלית היא . ומממשת את תפישת החייםשלה , חלשות לפתוח מסעדה קהילתית לרווחת הרעיון הייתה מהוגי היו שניםשהשירות החיוני . העיר באר שבע תושבי ובכל פעםשבעיות תקציביות איימו , הזה עמד להיסגר נמצא ברגע , להשבית את פעילותה של המסעדה שמילא מחדשאת הסירים ואת צלחות פתרון האחרון פעילות העמותה נשענת על תרומות ועל . הסועדים אבל , תרומות לא תמיד מצליחים לגייס . רוח ההתנדבות להעמקת כביטוי . מנשבת הרוח ההתנדבותית עדיין - הקהילה מסייעת אוניברסיטת בן מעורבותה בחיי . בנגב לעמותה כמיטב יכולתה גוריון כשהיא מצוידת במנות גדושותשל נחישות ודבקות לכבות את גוריון מסרבת הפרופסורית מבן , במטרה דווקא בימים קשים אלה " . האפייה והכיריים תנורי . נבו - סלונים ' אומרת פרופ ,"' באר שובע ' תחליף ל אין עבור קשישים רבים ארוחה חמה ביום מאפשרת להם " ." בלעדיה קשה לשרוד , להמשיך הלאה עם " באר שובע " שיתוף הפעולה של עמותת נמשך כבר יותר מעשרים גוריון - אוניברסיטת בן הסגל ובמרוצת את העמותה הקימו כמה מחברי . שנה המחלקה השנה עברו סטודנטים וסטודנטיות מן לעבודה סוציאלית הכשרה מעשית במרחב המסעדה סגל של פעילות העמותה מסתייעת בחברי . הקהילתית . האוניברסיטה התורמים לה מכספם בהוראת קבע שימנעו " באר שובע " מה הם הצרכים המיידיםשל שאלנו את , את סגירתה בשעת משבר כלכלית זו ₪10 כל תרומה של " : והיא ענתה , נבו - סלונים ' פרופ התמיכה החודשיתשל עובדי . היא ארוחה לקשיש האוניברסיטה עוזרת לנו מאוד וחשוב לנו להגיע ליותר ." שנוכל להגדיל את התמיכה עובדים כדי

. עסקים בבאר שבע בהיקף התרומות מבעלי ומשבר הקורונה , הקשישים מוגדרים כקבוצת סיכון מאימת . חשף אותם לסכנת חיים מוחשית ומידית מסתגרים , ותחת הוראות הממשלה הנגיף הקטלני כשהם חשופים גם , הקשישים בבתיהם בחוסר אונים . לסכנת רעב ארוחות " באר שובע " מספקת עמותת 1999 משנת

עבור קשישים רבים ארוחה חמה ביום מאפשרת להם בלעדיה , להמשיך הלאה קשה לשרוד

עד לחודש . חמות לאוכלוסיות נזקקות בבאר שבע יום העמותה לספק מדי דאגו מתנדבי מארס האחרון רובם קשישים הסובלים , אדם בני 120 - ארוחה חמה ל מדי . שואה ממחלות רקע ובתוכם עשרות ניצולי המסעדה ועל הכיסאותשסביב יום נפתחו שערי . סועדים השולחנות התיישבו במשך השנים אלפי ארוחות מזינות ומשביעות אלה חיממו לא רק את הבטן . אלא גם את הלב מאז התפרצות המגפה השתנתה טבלת המשימות של מנהל המטבח וצוות המתנדבים המסורים בבאר כמות הארוחות החמות הוכפלה והפעילות . שובע תחת מגבלות הריחוק . מתמקדת בשיגור משלוחים ואיסור ההתקהלות במקומות סגורים ירדה החברתי 40 כאשר רק , באר שובע " תדירות הביקורים במסעדת מנות הוקצבו לסועדים וישיבתם במקום מתאפשרת הארוחות החמות נארזות . הוראות התו הסגול פי - על . נזקקים נוספים 240 - בחמגשיות ומחולקות ל

, המעוניינים לתמוך ולסייע לעמותת באר שובע slonim@bgu.ac.il : מוזמנים ליצור קשר במייל

| אבג 21

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker