עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הספר לבריאות - ראש בית , נדב דוידוביץ ' פרופ , גמזו רוני ' ג שהצטרף לצוותשל פרופ " הציבור באב ואת , הפרויקטור מטעם הממשלה למאבק בנגיף על משבר הקורונה האחראי , נמרוד מימון ' פרופ הספר - כבוגר בית . אבות ומוסדות סיעודיים בבתי בניהול מערכות בריאות לרפואה ובעל תואר שני בשנים האחרונות את מימון ' מנהל פרופ , גוריון - בבן האוניברסיטאי במרכז הרפואי ' המחלקה הפנימית ב התפרצות המגפה טיפל יחד עם בזמן ; סורוקה קורונה בחולי הצוות הרפואי ואנשי רופאי בתוקף תפקידו החדש . במסגרת המחלקה הפנימית אבות מגן " בראש הפרויקט מימון ' הועמד פרופ שנועד לתת פתרונות לציבור הקשישים ," ואימהות המוסדות לדיירי וכן , האבות והדיור המוגן בבתי . הסיעודיים של מערכת הבריאות בישראל רשת הביטחון כאשר הצוותים , החולים - מתבססת על בתי כמה . הרפואייםשואבים את השראתם ממנהליהם ניהול האוניברסיטה מונו לתפקידי בוגרי מטובי לאחרונה התבשרנו על מינויו של : החולים בבתי של בית בוגר המחזור התשיעי , ר ארז בירנבוים " ד החולים - למנהל בית , הספר לרפואה על שם גולדמן , חברוני - ר רויטל לוי " על מינויה של ד , אסותא אשדוד למנהלת המרכז הרפואי , 13 - בוגרת המחזור ה הרלב - ר אפרת ברון " ועל מינויה של ד , יוספטל באילת שלושתם התווספו . למנהלת בית החוליםשניידר : וביניהם , אחריםשהסבו לנו גאווה ' גולדמן בוגרי ' ל ר " ד ; סורוקה מנהל המרכז הרפואי , קודש ר שלומי " ד ר " ד ; החולים בילינסון - מנהלת בית , הרלב - אפרת ברון ר איתי " וד ; החולים לוינשטיין - מנהל בית , אמיר חגי . ספרא לילדים החולים אדמונד ולילי - מנהל בית , פסח בניהול בוגר התואר השני , ר זיו רוזנבוים " ד ; העמק מערכות בריאות מנהל את המרכז הרפואי בוגרת המחלקה לניהול , וינשטיין ר אורלי " וד מונתה לאחרונה , ומרצה במחלקה , מערכות בריאות בריאות ל שירותי " החולים וסמנכ - לראשחטיבת בתי וניהלה את ר ויינשטיין " הקימה ד כן לפני . כללית . חטיבת המרכזים הרפואיים במשרד הבריאות

פקולטה עם עמוד שדרה ל השתתפו " במקום לצאת להשתלמות בחו מתמחים וצוותים רפואיים בסדנה ייחודית עמוד שדרה לצורך הכשרת מנתחי סדנה ייחודיתשיזםחבר הפקולטה למדעי הבריאות מכשירהמנתחי עמודשדרה במרכז הרפואי יוזמתו של הסדנה היא פרי . האוניברסיטאי סורוקה רופא בכיר במחלקה האורתופדית , ר אלכס גפטלר " ד והיא נועדה , הבריאות וחבר סגל הפקולטה למדעי לשפר את רמת ההכשרה של המתמחים והצוותים . בייחוד בתקופת הקורונה , הרפואיים הסדנהמאפשרתהתנסותכירורגיתבתנאיםהכי והיא נותנתמענה למתמחים , קרוביםלחדר ניתוח ואנשי הצוותיםהרפואייםשיציאתםלהשתלמויות ליוזמה זו . ל בוטלה בעקבותמשבר הקורונה " בחו עמוס כץ בסיועו של ראש ' נרתםדיקן הפקולטה פרופ . אן ' הרצל ג , מינהל הפקולטה , ל " סדנה במתכונתדומההתקיימהעד כה רק בחו ואז הגיעמשבר . עלותההייתה גבוהה וזמינותה נמוכה . הקורונה ועודד חשיבה יצירתיתשלצידה פתרון יישומי מעבדותההוראהשל הפקולטה למדעי הבריאותהוסבו לחדרי ניתוחשאפשרו למתמחים ולבעלי התפקידים במקצועותהעזר הרפואייםמן המחלקההאורתופדית משתתפיההסתייעו ; לבצעהשתלמותבמסגרתהסדנא למדו טכניקות , בה כדי להעמיקאת ידיעותיהם והבנתם ובכךשיפרו אתמיומנויותיהם , ניתוחיותחדשות . בתחום ניתוחי עמודשדרה עם המתמחים ( מימין שלישי ) ר אלכס גפטלר " ד

| אבג 5

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker