עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

. על מגפת הקורונה בסרטון בעת שצפו גוריון - בן הזה התגלתה עולה שהצפייה בסרטון מניתוח ראשוני כמשפיעה על העוררות העורית וגרמה לתגובות פנים לעומת , קבוצת הטיפול שליליות יותר אצל משתתפי טבע ותגובות הפנים קבוצת הביקורת שצפתה בסרטון , להפתעת החוקרות . יותר חיוביות של משתתפיה היו שהם גברים בקבוצת הטיפול הישראלית העידו למשל ללבוש כמו , שוקלים לאמץ התנהגויות נשיות לקטר , לנהל שיחה רגשית עם אדם קרוב , חולצה ורודה זמנית ולהשקיע לבצע כמה פעולות בו , שקשה להם תגובות שונות לחלוטין . בנראות החיצונית שלהם . אצל הנבדקים בקבוצת הבקרה נדגמו נשים וגברים עד כה הייתה מקובלת ההנחה כי כך שאסטרטגיות , פועלים אחרת בתחום הצרכנות פי - דגשים שיווקיים על על מתן השיווק הנפוצות נשענו על הגישה הגורסת שיווק הסתמכו מנהלי . פילוח מגדרי קטגוריות שנצרכות יותר על ידי הן שאלכוהול ופורנו - גברים לעומת שוקולדים ומתוקים שנצרכים יותר על לקדמותו ועד להשבת הסדר העולמי מעכשיו . נשים ידי . מחדש צריך כנראה לחשב את המסלול השיווקי

את התיאוריה גוריוניות לבחון - אפשרה לחוקרות הבן 46 ) נבדקים 115 השתתפו שבו על מדגם אנגלי שלהן חלק לקחו שבו ועל מדגם ישראלי ;( נשים 69 - גברים ו 20 - גברים ו 20 ) גוריון - סטודנטים מאוניברסיטת בן 40 .( נשים משבר הקורונה שינה כי גברים באנגליה העידו שעות שינה רבות ) דרמטי את שגרת יומם באופן טיפול רב יותר , פחות שעות עבודה במשרד , יותר ולעומתם נשים אנגליות ,( בילדים ובמשימות הבית שיווק שפונים לנשים במסר סוכני ולגברים במסר , שמתמקד בחוויה וברגש שמתמקד בביצועים של פונקציונלי מייצרים סטראוטיפים , מחירו המוצר או מיותרים שאינם באמת מובילים לבחירה השירות של המוצר או עוד . על רמות לחץ והצפת רגשות גבוהות יותר דיווחו הצריכה בתקופת הסגר כי התברר במחקר על הרגלי ההתמודדות עם הצפת הרגשות השפיעה אחרת על ולמרבה הפלא באופן , בצריכה עבור המינים השינוי גברים שחוו : תואם את הצריכה הסטראוטיפית שאינו על עליה ברגשות דיווחו רמות גבוהות של לחץ והוצפו , שוקולדים ומתוקים כמו " נשיים " בצריכת מוצרים אף רמות גבוהות של לחץ והוצפו נשים שחוו ואילו על עליה בצריכה של קטגוריות ברגשות דיווחו הן . אלכוהול ופורנו כמו " גבריות " של שנערך בסיוען , הישראלי הניסוי משתתפי , אור ועוזרת המחקר עדן הדוקטורנטית גל גוטמן התנהגויות על התפישה הרווחת לגבי ערערו חיישנים המודדים עוררות . סטראוטיפיות שונות את תגובות פנים מדדו עורית ותוכנה לזיהוי תגובותיהם הרגשיות של הנבדקים באוניברסיטת

ר פרידמן " ד . משבר הקורונה מגשר על פערים מגדריים

18 מחקר חדש |

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker