עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ורד סלונים נבו ' פרופ . מנות גדושות של נחישות ודבקות במטרה

הרעב ל'באר שובע' גבר בתקופת הקורונה העמותה שהקימו | ' באר שובע ' גרם לירידה בהיקף התרומות ל המשבר הכלכלי לספק ארוחות משוועת לסיוע דחוף כדי גוריון - סגל מאוניברסיטת בן חברי חמות לאוכלוסיות במצוקה

להגדיל את היקף התמיכה באוכלוסייה הנזקקת כדי בחודשים האחרונים העמותה מקבלת " . לשירותיה פניות רבות ממשפחות וקשישים אשר נקלעו למצוקה , נבו - ורד סלונים ' אומרת פרופ ," כלכלית בשל המצב המוטרדת לנוכח הירידה החדה , העמותה ממקימי

של נגיף הקורונה מוצפת על רקע מתקפת הגל השני בפניות מצד המפעילה בית תמחוי " באר שובע " עמותת , העמותה . מאות קשישיםשנקלעו למצוקה כלכלית תומכים בה מדי גוריון - אוניברסיטת בן שעובדי משוועת עתה יותר מתמיד לתרומות , חודש בחודשו

20 מעורבות בקהילה |

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker