High-Q | תרגול כיתה

23

פסיכומטרי תרגול כיתה

2019 אוקטובר מהדורה חמש עשרה:

ומחלקת המחקר והפיתוח High Q Global נכתב על-ידי מרצי

 כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי , אלקטרוני או מכני ( לרבות צילו ם או הקלטה ) ואין ללמדו , כולו או חלקים ממנו , בשום מכון או קורס או בית ספר , ללא אישור בכתב מאת המוציאים לאור .

4250708 נתניה 10 בע"מ, הגביש High-Q Global

1800-80-80-80

חשיבה מילולית:

7

 ות אנלוגי ................................ ................................ ................................ ........  השלמת משפטים ................................ ................................ ............................. ................................ ................................ ................................ ...........  הבנת הפסקה ................................ ................................ ................................ .. ................................ ................................ ................................ ............  חיזוק והחלשה ................................ ................................ ................................   חשיבה כמותית:  שיטת החץ ................................ ................................ ................................ ......  יחסים ................................ ................................ ................................ ...........  טבלת + לוח הכפל חזקות ושורשים ................................ ................................ ..  חזקות ושורשים ................................ ................................ ..............................  משווא ות וביטויים ................................ ................................ .......................... ................................ ................................ ................................ ...............  גאומטריה – קווים וזוויות ................................ ................................ ...............   ................................ ................................ ................................ ........  קטע "קריעה" ................................ ................................ ................................ .  כל חוקי הגאומטריה ................................ ................................ ........................ ................................ ................................ ................................ .......... ות שוויונ ................................ ................................ ................................ ....  מספרים שלמים ................................ ................................ ..............................  שאלות משוואה ................................ ................................ .............................  בעיות תחום ................................ ................................ ................................ ...  הסקה מתרשים ................................ ................................ ..............................   -אי  אלגברה ................................ ................................ ................................ .......... ................................ ................................ ................................ ...............  הסתברות ................................ ................................ ................................ ....... ................................ ................................ ................................ ............  תרגילי אותיות ................................ ................................ ................................  מערכת צירים ................................ ................................ ................................ . אנגלית:  Sentence Completions ................................ ................................ ................. 148  Restatements ................................ ................................ ................................ 150  Reading Comprehension ................................ ................................ .............. 158 : חיבור    מבוא לחיבור ומיצוי ................................ ................................ .......................  פיתוח הטיעון ................................ ................................ ................................ .  חשיבה ביקורתית ................................ ................................ ............................  תכנון החיבור ................................ ................................ ................................ ..  פסקת הפתיחה ................................ ................................ ...............................  פסקת הסיכום ................................ ................................ ................................  ששת כללי הברזל (לכותב המתבלבל) ................................ ................................ . 162 164 167 172 176 181 183 101 105 108 111 115 121 125 131 135 139 143  ................................ ................................ ................................ ........ 12 14 16 20 23 26 30 32 34 37 38 42 46 50 53 56 59 62 64 67 71 77 93 97  גאומטריה – גאומטריה – ................................ ................................ ..................... ................................ ................................ ...................... ................................ ................................ ........................   גאומטריה – ים מעגל  גאומטריה – שילובי צורות ................................ ................................ ...............  גאומטריה – ................................ ................................ ......................  גאומטריה – נפחים ................................ ................................ ..........................  גאומטריה – ................................ ................................ ...........................

משלים כללים מחקרים משולשים מרובעים מצולעים הסוף אחוזים ממוצעים קומבי

ב"ה קצב

פתרונות

תרגילים

EXTRA

260 261 262 263 265 267 270 272 275 277 279 280 283 286 289 293 298 303 307 309 312 315 318 320 326 327 328 329 330 331 334 341 344 347 350 353 356 359 361 365 368 371 374 377 379 381 383 385 388

193 194 195 196 198 200 202 203 205 206 207 208 209 210 211 214 216 218 220 221 222 223 224 226 227 228 229 230 231 232 233 235 236 237 238 239 240 241 242 243 245 247 248 249 250 251 252 254 256

 1 ................................ ................................ ...............................  אנלוגיות 2 ................................ ................................ ...............................  אנלוגיות 3 ................................ ................................ ...............................  השלמת משפטים 1 ................................ ................................ ...................  השלמת משפטים 2 ................................ ................................ ...................  משלים 1 ................................ ................................ ................................ .  משלים 2 ................................ ................................ ................................ .  חיזוק והחלשה ................................ ................................ ........................  יחסים 1 ................................ ................................ ................................ ..  יחסים 2 ................................ ................................ ................................ ..  חזקות ושורשים 1 ................................ ................................ ....................  חזקות ושורשים 2 ................................ ................................ ...................  חזקות ושורשים 3 ................................ ................................ ....................  גיאומטריה 1 ................................ ................................ ............................  גיאומטריה 2 ................................ ................................ ............................  גיאומטריה 3 ................................ ................................ ............................  גיאומטריה 4 ................................ ................................ ............................  אחוזים 1 ................................ ................................ ................................ ים אחוז 2 ................................ ................................ ................................ .  בעיות 1 ................................ ................................ ................................ .  בעיות 2 ................................ ................................ ................................ ...  בעיות 3 ................................ ................................ ................................ ...  ................................ ................................ ..............................  גרף 2 – הרימו עוגן ................................ ................................ ...................  גרף 4 – עוסקים זעירים ................................ ................................ .............  גרף 5 – ידיעון לאלכוהוליסט ................................ ................................ .....  ממוצעים 1 ................................ ................................ ..............................  ממוצעים 2 ................................ ................................ ..............................  קצב 1 ................................ ................................ ................................ .....  קצב 2 ................................ ................................ ................................ .....  קצב 3 ................................ ................................ ................................ .....  קצב 4 ................................ ................................ ................................ .....  אלגברה 1 ................................ ................................ ...............................  אלגברה 2 ................................ ................................ ................................  אלגברה 3 ................................ ................................ ................................  קומבינטוריקה והסתברות ................................ ................................ .........  קומבינטוריקה 2 ................................ ................................ .....................  קומבינטוריקה 3 ................................ ................................ ......................  תרגילי אותיות ................................ ................................ ......................... ................................ ................................ ................................ ......  Sentence Completions 1 ................................ ................................ ........  Sentence Completions 2 ................................ ................................ ........  Sentence Completions 3 ................................ ................................ ........  Restatements 1 ................................ ................................ ......................  Restatements 2 ................................ ................................ ......................  Restatements 3 ................................ ................................ ......................   חזקות ושורשים – ................................ ................................ ............  ................................ ................................ ........................  גרף 1 לול –  גרף 3 – ................................ ................................ .......................

אנלוגיות מבוא בסיס מפעלים

– אחוזים שונות

: קיאות

B חני B

391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 416 417 418 419

................................ ................................ ................................ .........

אנלוגיות ללים מצולעים הסוף אחוזים שיוויונות ממוצעים אלגברה עברית אנגלית

 השלמת משפטים ................................ ................................ .............................

................................ ................................ ................................

משלים, כ

 הבנת הפסקה ................................ ................................ ................................ ..  חיזוק והחלשה, מחקרים ................................ ................................ ..................  יחסים ................................ ................................ ................................ ............  חזקות ושורשים ................................ ................................ ..............................  משוואות וביטויים ................................ ................................ ...........................  משולשים ומרובעים ................................ ................................ .........................  מעגל ים ושילובי צורות ................................ ................................ ..................... ................................ ................................ ........................... ................................ ................................ ................................ ........... ................................ ................................ ................................ ...  מספ רים שלמים ................................ ................................ ...............................  שאלות משוואה ................................ ................................ ...............................  בעיות תחום ................................ ................................ ................................ ....   -אי ................................ ................................ ................................ ........ ................................ ................................ ................................ .......... ................................ ................................ ................................ ...............  הסתברות, קומבי ................................ ................................ .............................  תרגילי אותיות, מערכת צירים ................................ ................................ ...........  Restatements ................................ ................................ ................................  Sentence Completions 1 ................................ ................................ ...............  Sentence Completions 2 ................................ ................................ ...............  Sentence Completions 3 ................................ ................................ ...............  Sentence Completions 4 ................................ ................................ ...............    ................................ ................................ ................................ .........  נפחים ................................ ................................ ................................ .............  גאומטריה – 

קצב

420 422

................................ ................................ .................... ................................ ................................ ...................

קשרים לוגיים – קשרים לוגיים –

אנלוגיות

אוהל : בית -

-

מאפה : לחם

מדורה : כיריים

(1) (2) (3)

(1) שינה : חלום (2) :ס נ

אבק : חול

פליאה רהיט תבואה - אשפה

טיגון :

: שולחן

(3) (4)

בישול

(4) רובה : רומח

: אמבר

אנלוגיות - ע צמים, השלם וחלקיו

- ענבל : פעמון

- אנייה : משט

יבשת - חוף :

- ראש : עורף

מטס : כנף -

: גבינה חריץ גבינה -

אנלוגיות - ע צמים, משמש ל -

-גב : משענת

- חיתוך

: סכין

- כפפה : קור

: חצים

אנלוגיות - ע צמים, אותו הדבר אבל...

- אחו : גינה

- כרך : עיירה

מכמורת

- חכה :

אנלוגיות - ע צמים, סוג של...

: שינוי

זבן : משלח יד -

- שיפור

- כמות : קורט

תרגול כיתה

7

(c) High Q Global

אנלוגיות - מ ילוניות

לשקר

- שקר :

נפח : לכווץ -

- כסף : מימן

הערכה : אמד -

ניסיון :

- מנוסה ח

אולי : ודאות -

עלום : מידע -

- ללטש : ק ל

הדליק: כבוי -

בוּל ש : מתערטל -

- הבשיל

: בשֵל

- יורה : מלקוש

: מופלא הפליא

(1) (2) (3) (4)

אמבר: אסם

(1) (2) (3) (4)

: עטוי התכסה

מדורה : שריפה מטריה : שמשיה

: עצוב

העציב תכשיט

: מוצלח התמיד

בן זקונים בכור :

מ ילוניות

ע

צמים,

4.

1.

להשרות - נוזל :

להתחרות -

: תחרות

סכנה : להסתכן חברות : להתערות מלחמה : להילחם איפור : להתאפר

(1) (2) (3) (4)

לקבור : אדמה

(1)

(2) אויר : לנשום (3)

להסכין הֶרְגּל : להדגיש דגש :

(4)

2.

5. חוט : רקוּ

- שיתוק

: שיתק

-

התיש : לאות שנא : תיעוב

(1) (2) (3) (4)

(1) חדר : קיטון (2) רעל : ארס (3) (4) שידה : מגירה

שתה :

רוויה

: אצעדה

התאמץ : מאמץ

3. - מחלה : חיסון

6. - אמרה : אריג

(1) כסף : בנק (2)

שעווה

: נר

(1) (2) (3)

משתיק קול רעש :

מטעם : מאכל

צל: שמש

(3) (4)

פרח : תפרחת

אנפילאות יובש :

(4) פרבר : עיר

תרגול כיתה

8

(c) High Q Global

אנלוגיות - ש

לבים

: פרי

: התארס

- ניצן

- נישא

לחתוך : להשחיז -

- צלוי : חרוך

אנלוגיות - מ קצועות ותכונות

- הרשעה

: סניגור

- אופה : רקיק

: כּילַי נדיבות -

קדר : אבניים -

אנלוגיות - פ עולות

נתן אמון - בגד :

- נענה : הפציר

- בא: קרוא

- דרוּך : היכון!

- חמק

: מילט

- נאלם : היסה

: קומם

- דרַ מ

- תקף : סה יש

: כתיבה חנות ספרים -

- קשת : כנר

בישול : מסעדה

(1) (2) (3) (4)

סנדל : סנדלר

(1) (2) (3) (4)

: זיגוג קונדיטוריה

עץ: נגר

: קריאה ספרייה

: חצוצרן חצוצרה

: חביצה

תרווד : טבח

מחלבה

תרגול כיתה

9

(c) High Q Global

מ קצועות ותכונות, פ עולות

ש

לבים,

4. - שמן : מסיק

1.

: שילח יצא לדרך -

תמר : גדיד

(1) (2) (3)

: הסכית האזין

(1) (2)

יין : דריכה

סיבן : הסתבן

לחם : קציר

(3) נעלב : עלב (4) קיים : הבטיח

(4) צמח : זריעה

5. - רקוב : בוסר

2.

מורה דרך - תעייה :

: גולמי מעובד

(1)

פחד : חייל

(1) (2) (3)

(2) חרוּך : נא (3)

בלבול : שוטר

רך: קשיח

: צוללן טביעה

: דהוי

(4)

(4) סדר -אי : סדרן

צבעוני

6.

3.

נהנתן : לסגף

עמדה מנגד : קריאה לעזרה -

להוליך שולל

(1) : ישר (2) לשבח : ענו (3)

רדפה : מנוסה

(1) (2) (3) (4)

התפשרה : מיקוח הפרה : התחייבות

לעזור : אנוכי

מהיר חימה : להתרגז

(4)

צקהה: הבליגה

אנלוגיות - ל התחיל/ ל הפסיק

נגמל : מכור -

: פרע

-חוב - לרוץ

: פסק דין - משפט

יקיצה - ער:

אנלוגיות - ק ל/ ק /שה אפשרי/בלתי אפשרי

- לדובב

: לַהגן

- קפוץ יד

להתרים :

לסמוך : אמין -

- ללבות

: כבוי

אנלוגיות - ל

וואי

להתנשף :

- עשן : שריפה

תרגול כיתה

10

(c) High Q Global

ל התחיל/ ל הפסיק ק, ל/ ק ... שה ל, וואי

4. - ללחוץ : לחיץ

1.

-

נסורת : מסור

: מרזב חלודה

(1) (2) (3)

למנות : ספיר

(1) (2) (3) (4)

שיער : מסרק

: חדיר להרטיב : בריא לחלות : גמיש להאריך

רשף : רובה

(4) מים : גשם

2. - חולי : החלמה

5.

- הריון

: התעברות

: הפשרה קיפאון

(1) (2) (3) (4)

ים: גאות

(1) (2) (3) (4)

רזון : הרחבה כוח : החלשה

: גיזום

צמיחה

זריחה יום:

בדידות

: הטמעה

: שיכרות גילופין

3.

6.

חֶנֶק : לנשום -

- להתיר

: סבוך

האיר

: ל חושך

(1) (2) (3) (4)

: משומן ךסוֹל

(1)

לעיסה : לאכול אבדון : לחוש

(2) לפגוע : חסין (3)

: מוסווה לראות

: לראות

עיוורון דוושה קולב ממחטה

: אופי להשפיע

(4) חלש

אנלוגיות - עבודה עם התשובות

: מחילה

בהינתן - אינת:

מתנצל קופיץ

טובל ושרץ בידו : צביעות נאחז בקרנות המזבח : ישועה פוסח על שתי הסעיפים : התלבטות

(1) (2) (3) (4)

: עּקֶב תוצאה היכן? : מיקום

(1) (2) (3) (4)

סיבה : בגלל

קופא על שמריו : התקדמות

למעט : כלל

: בשר

: טבעת מקלדת

סירה : מים פרי : מטע

(1) (2) (3) (4)

: חולצה ארון

(1) (2) (3) (4)

: גרב : בגד : נזם

גרזן : עץ

מאוורר: רוח

תרגול כיתה

11

(c) High Q Global

השלמת משפטים וגמאות ד -

סרטו של הבמאי הנודע, ז'אק מישל ז'יל, זכה להצלחה ____ בקרב מבקר י הקולנוע, ____, רבים מקרב צופי הסרט הגדירו אותו כחוויה ____. הדבר ____ לאור העובדה כי מרבית הצופים רואים עין בעין עם מבקרי הקולנוע.

/ אולם נהדרת א / ינו מפתיע

/ מסחררת

(1) (2) (3) (4)

/ מאכזבת היה צפוי

למרות זאת /

ו / מועטה

/ מופלאה מעורר פליאה

בהתאם לכך /

ו / מסחררת

/ מאכזבת מתבקש

בהתאם לכך /

ו / מועטה

גרשון ____ טענה של מיכל, כי מערכת יחסים נוטה להיות מוצל חת ____ כאשר שני בני הזוג ____. כהוכח ה לדבריו הוא הז כיר למיכל את סוניה ו רומק , שניהם ממוצא פולני , אשר ____ .

/ פחות אינם מגיעים מרקע דומה / רבים ללא הפסקה

מתנגד למי ששולל את ה - /

(1) (2) (3) (4)

לא פחות / מגיעים מרקע דומה / ביניהם שוררת איבה עזה

מסכים עם / -ה אינו שותף ל - /

/ פחות אינם מגיעים מרקע שונה / נשואי ם באושר כבר שלושים שנה

/ פחות אינם מגיעים מרקע דומה / מנהלים מערכת יחסים יציבה ומאושרת

אינו מתנגד למי ששולל את ה - /

ית אוריית הקשר אודות זיוף הנחיתה על הירח היא אחת מת י אוריות הקשר הידועות ביותר. ____ טוענים כי סוכנות החלל האמריקאית זייפה את הנחיתה ____ את התקדמותה של ברית המועצות ב תכנית חלל, ה ולראיה זו ____ פרו יקט הנחיתה שלה ____.

/ אוריה בניסיון לעצור / היית ה נחושה להוציא לפועל את / לאחר הצלחת האמריקנים

חסידי הת י

(1) (2) (3) (4)

ראשי הממשל האמריקני / מכיוון שראתה / תיעדה את / הרבה אחרי האמריקנים

/ אוריה על מנת לבלום / ויתרה על / לאחר הצלחת האמריקנים

יהת חסידי

/ אוריה כדי להאיץ / קידמה את / על מנת לעמוד בתחרות עם האמריקאים

מתנגדי הת י

להישגים ____ במשרתו הנוכחית.

____ הישגיו ____ של עודד בלימודיו האקדמאיים, ציפי

תי ממנו

ן, לכ הופתעתי ל שמוע כי עוד ד ____ משימות פשוטות שהוטלו עליו ב מסגרת עבודתו .

ביצע על הצד הטוב ביותר את / מחפירים הצליח הצלחה מסחררת ב -

נוכח / העלובים / / ים מעול

(1) (2) (3) (4)

/ חרף העלובים /

/ דומים נכשל נחרצות ב -

נוכח / הגבוהים /

/ חרף המדהימים / גרועים / לא הצליח כלל ב -

תרגול כיתה

15 12

(c) High Q Global

השלמת משפטים

בכל שאלה יש משפט (או יותר ממשפט) שכמה חלקים ממנו חסרים, ולאחריו ארבע אפשרויות להשלמת החסר. עליכם לבחור באפשרות המתאימה ביותר להשלמת החסר. 1. ד"ר לב הניח כי שיעור המשתמשים בתרופות בקרב חולים הלוקים במחלות לב ____ באופן משמעותי, זאת ____ פרסום ממצאי מחקר חדש שהצביע על ____ ש ל התרופות כתחליף להליך כירורגי. במאמרו האחרון אמר הד"ר: "____ בהפיכת ההמלצות המחקריות לדפוס התנהגות בריא בשטח".

/ על אף יעילות גבוהה / חובתנו היא להתמקד

יגדל בקרוב / צפוי לעלות /

(1) (2) (3) (4)

/ בזכות חוסר יעילות / לאחרונה הוקם צוות מיוחד שתפקידו לסייע

/ למרות יעילות גבוהה / ישנו קושי רב

לא יעלה /

/ לאחר חוסר יעילות / אין אנו תולים את תקוותנו

צפוי לרדת /

2. ____ היה אמיר מעוניין שפרדי יביע את דעתו, ____ מבקש ממנו. לאור העובדה כי ____ מהי עמדתו של פרדי בעניין זה הוא לא ____.

/ אילו הרי שהיה / אמיר לא מעוניין לדעת / פנה אליו

(1) (2) (3) (4)

/ אילולא הרי שלא היה פונה אליו ו - / אמיר חפץ לדעת / מצא לנכון לשמוע אותו

/ אילו הרי שהיה / לאמיר אין כל עניין לדעת / יהסס לפנות אליו / אלמלא היה ניגש אליו ו - / אמיר חפץ לדעת / נמנע מלפנות אליו

3. מסקנות המחקר של ד"ר שליימזל, לפיהן אנשים הנוהגים לרקוד סובלים מבעיות ברכיים ____ מאשר אנשים אחרים ____ הטענה שה י יתה רווחת ב משך שנים, יש לפיה ____ כיוון שהם ____.

/ ת את להימנע מריקודים / עשויים להיטיב עם הברכיים

/ פחות סותרו

(1) (2) (3) (4)

/ ד עם להרבות בריקודים / עשויים להיטיב עם הברכיים

יותר / עומדות בקנה אח

/ פחות סותרות את / להימנע מריקודים / עלולים לפגוע בברכיים / יותר סותר ות את / להימנע מריקודים / עלולים לפגוע בברכיים

תרגול כיתה

13

(c) High Q Global

דוגמאות - משלים

יונה אמרה ליוסף: "אתה כמו אדם שממשיך למלא מים בדלי במקום לסתום את החור שבתחתיתו" למה התכוונה יונה?

דוד אמר ליוסי: "התנהגותך משולה לאדם שמחפש תחת הפנס את המטבע שאבד לו" לאיזו התנהגות של יוסי יכול היה דוד להתכוון?

אורלי אמרה למאיר: "אתה כמו דג הנמצא באגם ומוציא את הראש כדי לספוג את טיפות הגשם" איזו התנהגות של מאיר הייתה יכולה להביא את אורלי לומר את מה שאמרה ?

עבר בשבוע שעבר להתגורר בירושלים, ועדיין אינו מכיר את העיר ולא יודע להתמצא בה. משהיה צריך להגיע לתחנת המשטרה ולא הצליח, פנה לחברתו בבקשת עזרה, לאחר שאמרה לו דבר מה, הוא אמר לה בתגובה שהצעתה

אור מה שאמרה

היא

מיכל

בתוכה.

כמו להציע לאדם המנסה לפתוח כספת, להשתמש בקוד הכתוב על פתק

הנמצא

מיכל לאור?

ייתכן

"אני צריכה להגיע לתחנת המשטרה מחר בבוקר ואשמח לקחת אותך איתי"

(1) (2)

"התקשר למספר 999999 והזמן מונית"

(3) "ביציאה מביתך פנה ימינה, ברמזור השני פנה שמאלה ותחנת המשטרה תהיה בדיוק מולך" (4) "גש ללשכת המודיעין וקח משם את מפת ההתמצאות בעיר המחולקת חינם"

אהרונה כהן: "אני חוששת שאם ת י חשף העובדה שסולקתי מהצופים, ס י כויי להיבחר לראשות המועצה יקטנו מאוד". אחי תופל, יועץ התקשורת של כהן: "האמיני לי, נשרים אינם עטים ע ל נבלה שחום גופה כבר פג". אהרונה כהן: "אולי אתה צודק, אבל במדבר – כל קוץ הוא פרח". מתשובתה של אהרונה ניתן להבין כי –

היא לא היחידה אשר יש דברים בעברה שהיא מעדיפה להסתיר היא מניחה שעובדת סילוקה מהצופים כבר ידועה ממילא ליריביה

(1) (2) (3) (4)

אין בעברה עובדות אחרות שיכולות להעיב על סיכוייה להיבחר לראשות המועצה היא אינה סומכת על יועץ ה תקשורת שלה שישמור את המידע בסוד

מומחים טוענים שאם רוצים לגרום לילדים לקרוא ספרים, אין טעם לומר להם שוב ושוב לעשות זאת. הם ממליצים פשוט להניח בבית ספרים רבים במקומות נגישים לילדים. הילדים כבר יתחילו לקרוא בעצמם, כך הם טוענים. איזו מן הטענות הבאות היא הדומה ביותר לטענת המומחים? (1) אם רוצים לעודד את הציבור למחזר בקבוקים, אין טעם לחלק לכל בית סל י י עודי ל בקבוקים, אלא לפזר בערים מתקני מ חזור בקבוקים (2) אם רוצים לג רום לחיילים בבסיסי צה"ל להקפיד על שתייה מרובה, אין טעם להציב עוד ועוד שלטים המורים על כך, אלא יש להציב מתקני שתייה רבים ברחבי הבסיסים (3) אם רוצים לגרום לילדים להכין שיעורי בית, אין טעם להזכיר להם כל יום, אלא לתת להם פרס בכל פעם שהם מכינים שיעורים (4) אם ר וצים לעודד אנשים להפסיק לעשן במקומות ציבוריים, אין טעם להציב שלטים המסבירים על סכנות העישון בכל מקום, אלא להגביר אכיפה ולהגדיל קנסות על עישון שכזה

תרגול כיתה

14

(c) High Q Global

משלים

1. בביקורת על ספרו של הוגה הדעות הידוע פיליפ מוריס נכתב: "קונפציוס לימד את חניכיו: 'הקוף יודע דברים הרבה, אבל הפיל יו דע דבר אחד גדול'. כלומר, יש האוהבים דברים רבים ומגוונים, ללא חיפוש הקשר ביניהם, ויש החושבים שהכל הוא פנים שונות לרעיון אחד גדול, אמת אחת שממנה נובעות התופעות. מהו פיליפ מוריס? עורו עור קוף, ולבו לב פיל." איזו מן הטענות שלהלן היא המתאימה ביותר להיות הדבר א ליו התכוון המבקר בדבריו? מציג רעיון פילוסופי מרכזי שהגה מוריס, אך רעיון זה אינו מקיף מספיק על מנת לטפל במגוון הבעיות העולות ממנו (2) הספר מתפרש על פני מגוון נושאים רחב מאוד, אך בכל זאת מעמיק בכל אחד ואחד מהם (3) הספר מציג יריעה רחבה של נושאים פילוסופיים, אך מי שיעמיק לקרוא יגלה שכולם אינם אלא מופעים שונים שבבסיסם רעיון מרכזי אחד (4) הספר מציג גישה פילוסופית רחבה הקושרת בתוכה נושאים רבים שנהוג היה לחשוב שאינם קשורים זה לזה (1)

רהספ בכל לדעתו כשמי אינני דני

2. שר

שנה ב ה הוגדלו הקצבאות הניתנות לשכבות החלשות, העוני . גדל

האוצר לסגנו: "

המסקנה היא כי אין להגדיל את הקצבאות על מנת שהעוני לא יגדל". לפי : " הסגן דבריך, עלינו להאשים את מי שפותח מטריה בכך שיורד גשם".

של סגן השר -

העוני גדל כיוון שהקצבאות הוגדלו ולא להיפך מימדי העוני והגדלת הקצבאות אינם קשורים זה לזה בשנים גשומות אין להגדיל את הקצבאות הקצבאות הוגדלו כיוון שהעוני גדל ולא להיפך

(1) (2) (3)

(4)

3. אני : " אסף

חושש שהמצב הכלכלי הקשה עשוי לעורר מתחים חבויים במשפחה .

הים סוערים, לכלוך שהיה מונח על הקרקעית עולה ומעכיר אותם". : " דני דואג למשפחתי. אם קרקעית הים נקייה - גם הסערה הגדולה

לא תעכיר את המים".

ביותר

התכוון לכך ש -

המצב הכלכלי אינו כל כך קשה

(1) (2) (3) (4)

משפחתו תתגבר על המתחים החבויים

במשפחתו אין מתחי ם חבויים

אסף טועה בהערכתו את השפעת המצב הכלכלי

תרגול כיתה

15

(c) High Q Global

הבנת הפסקה דוגמאות -

מוטציות הן שינויים בהרכב המולקולארי של הדנ"א, העשויים להעיד על שינויים סביבתיים שהצריכו הסתגלות של המין לתנאים חדשים. ספירת כמות המוטציות שהתרחשו בהרכב מולקולארי מאפשרת למדענים לספור את הדורות שעברו מאז החלה ההעברה התורשתית של הדנ"א. החומר התורשתי הזה יכול לספר לנו, בעבור כל צמד אנשים ברחבי העולם, כמה דורות חלפו מאז ששניהם חלקו אם אחת. הוא יכול גם להעיד מתי התרחש שינוי אקולוגי מכריע, שגרם להיווצרות של מוטציה כלשהי . מה מהב אים אינו משתמע מהקטע?

כל בני האדם בעולם הם צאצאים של אם אחת

(1)

(2) מוטציות אינן מתרחשות ללא שינויים סביבתיים המצריכים הסתגלות אליהם (3) יש קבוע בין מספר הדורות שעברו לכמות המוטציות שנוצרו

קשר עקב כך כיצד

הדנ"א משמש את המדענים בחקר ההיסטוריה של המין האנושי

(4)

מדו"ח של המועצה הלאומית לביטחון של ארה"ב עולה כי עד 2232 תהפוך כלכלת סין לכלכלה הגדולה ביותר בעולם.

כוחה של ארה"ב כמעצמת העל יצטמצם, אך הוואקום שיווצר ייתפס ידי - לא על שורה של מדינות. "לא יהיה מרכז כוח הגמוני " אומר ראש המועצה, " הכוח יעבור לקואליציות בתוך עולם רב - קוטבי. לתפוצת הכוח תהיה השפעה דרמטית ו אסיה תעלה על צפון אמריקה ואירופה גם יחד במונחים של תוצר מקומי גולמי , הוצאות צבאיות והשקעה טכנולוגית. " מה ניתן להסיק מ הפסקה שלעיל ? מדינה אחרת אלא ידי -על

עד 2232 תחליף סין את ארה"ב כמעצמת - העל היחידה בעו לם

(1) (2)

בעתיד הכלכלות של צפון אמריקה ואירופה יתאחדו לקואליציה כלכלית אחת (3) כיום התוצר המקומי הגולמי המשותף של צפון אמריקה ואירופה גדול מזה של אסיה (4) קואליציה של מדינות תתפוס את השליטה בכלכלה העולמית במקום ארה"ב

בתרבויות רבות, השפם נחשב לסמל הגבריות, אף על פי שאין הוכחה חותכת לכך שבעלי שפם הם אכן בעלי תכונות "גבריות" יותר, ורוב הגברים נוהגים לגדל שפם אף על פי שהשפם עלול ליצור בעיות חמורות בעצם הלסת התחתונה, אלא אם כן מקפידים לקצץ את השפם פעם בשבועיים לפחות, ולגלחו לחלוטין לפחות פעמיים בשנה.

? יותר

את נסחל ניתן

המשפט בצורה פשוטה

גברים שמגדלים שפם מסתכנים בפגיעה ב בריאות הלסת ולכן נחשבים גבריים יותר

(1)

(2) שפם הוא גישה אופנתית הנפוצה בתרבויות רבות, המעידה על בעליו שלא אכפת לו מבריאותו שלו (3) למרות שעלול לגרום לבעיות בריאותיות בלסת אם לא יתוחזק כראוי, השפם נחשב סמל לגבריות (4) גברים מעדיפים להיחשב "גבריים" ולא לקצץ את שפמם היות שדבר זה עלול לפגוע להם בלסת

מתן פיצוי לנפגעי פשע הוא רעיון נושן שמצא ביטוי בקבצי חוקים קדומים ובמשפט העברי העתיק, אולם בשלבים מאוחרים יותר הועברה זכותו של הקורבן לפיצוי על ידי העבריין לטיפול המשפט האזרחי והפכה לערך שאינו כה מובן מאליו. רק במאה העשרים חזר הנושא לסדר היום, משעוגן בחוק המודרני הראשון בניו זילנד, ומאז ועד היום מספר המדינות המחוקקות הסדרי פיצוי ממשיך לגדול ולל וכ – גם את מדינת ישראל. איזה מהמשפטים הבאים הוא המתאים ביותר לשמש כותרת לפסקה שלעיל? (1) החשיבות בעיגון הסדרי פיצוי של קורבנות פשע בחוק (2) פיצוי קורבנות פשע במאה העשרים בישראל ובעולם (3) המקורות המשפטיים של פיצוי נפגעי פשע (4) מעמדו המשתנה של פיצוי לקרבנות פשע במערכת המשפט

תרגול כיתה

16

(c) High Q Global

ד"ר שרן: "אנו רואים כל העת זליגה משמירה על פרטיות לכיוון של פגיעה בפרטיות. באנגליה לדוגמא התקיים מאבק לוּ ארוך ש וה בהתנגדות ציבורית עזה להתקנת מצלמות אבטחה בכל פינת רחוב. היום, לאחר שהמצלמות הותקנו, הציבור התרגל לנוכחותן תוך א מון שמערכות האכיפה על הסדר הציבורי לא יעשו שימוש לרעה במידע שנאסף על האזרחים אלא רק ישתמשו בו כדי למנוע או לפענח מקרי פשע ". ד"ר שרן משתמש במקרה של מצלמות האבטחה שהוצבו באנגליה כדי להדגים –

(1) אמצעים שהרשויות נוקטות כדי לאכוף את הסדר הציבורי שמצדיקים פגיעה בפרטיות (2) את הסכנה שרשויות האכיפה יעשו שימוש לרעה במידע שנאסף על האזרחים (3) את המאבק הציבורי כנגד צעדים של הרשויות שפוגעים בפרטיות (4) את המעבר של הציבור מהתנגדות לפגיעה בפרטיותו אל גילוי סובלנות לפגיעה כזו

הפרופסור עזי ברק: "מרבית הייחוסים השל יליים המודבקים לאינטרנט הם לא יותר מקשקוש. מקורן של הבעיות האמיתיות בחברה אינו באינטרנ אלא במקומות אחרים. האינטרנט הוא אחת המתנות הנפלאות שקיבלה האנושות, ואם נשתמש בה בצורה מושכלת, יהיה בה כדי לרומם חיי אדם. בעיות החברה אמנם לא ייפתרו כולן, אבל כידוע, שטו ת היא לחפש את המטבע מתחת לפנס ולא במקום בו אבד. לצערי, טעות זו בהתייחסות לאינטרנט כאל מחולל תחלואים חברתיים מאפיינת רבים: אזרחים מן השורה , אנשי מקצוע וקובעי מדיניות גם יח

ט

ד".

איזו עמדה של פרופ' ברק נרמזת מהאמירה "שטות היא לחפש את המטבע מתחת לפנס ולא במקום ב ו אבד"?

(1) במקום להתמקד דווקא בתופעות השליליות באינטרנט יש להתייחס לתרומה שלו לאנושות (2) אם נדע להשתמש באינטרנט בצורה רחבה יותר הוא יכול לתת מענה לצרכים אנושיים רבים (3) האינטרנט יכול לפתור חלק מבעיות המין האנושי אך לא את כולן (4) האינטרנט אינו גורם להי ווצרותן של הבעיות בחברה אלא רק משקף אותן

גיא דויטשר: " כשהשפה מרגילה אותנו להתייחס לשני גוונים כצבעים שונים, היא מאמנת אותנו להתייחס אליהם כמושגים שונים, ו גורמת למוח להגזים מעט את ההבדלים בין הצבעים האלה , במיוחד באזורי הגבול. בלשנים קוראים לתופעה הזו 'קפיצה קטגוריאלית'. המוח קצת מעוות את הצבע המקורי כדי שיתאים לקטגוריות הצבע הנקיות שלו ". ידוע כי בשפת שבט הצ'אקורי יש שתי מילים שונות לורוד ולאדום, בעוד שבשפת שבט הנינגו ורוד נקרא פשוט "אדום

בהיר". שונים

מה מהבאים נכון לפי דבריו של דויטשר?

(1) בני הצ'אקורי, בניגוד לבני הנינגו, רואים את הורוד והאדום כשני צבעים נפרדים ולכן העניקו להם בשפתם שמות

(2) בני הנינגו אינם מבחינים בהבדל בין אדום וורוד כיוון שלא מתרחשת במוחם 'קפיצה קטגוריאלית' (3) שני השבטים רואים את ההב דל בין אדום לורוד בצורה זהה, אך בעוד בני הצ'אקורי מתייחסים אליהם כאל צבעים שונים, בני הנינגו מתייחסים אליהם כגוונים של אותו הצבע (4) בני הצ'אקורי רואים את ההבדל בין אדום לורוד כחד מעט יותר מאשר רואים אותו בני הנינגו, וזאת כתוצאה מהשמות השונים שהעניקו לצבעי ם אלו בשפתם רני: "______, האם גם אז תחליטי אותו דבר?" די נה: "ודאי שגם אז אחליט אותו הדבר. אמנם ההצגה מעולה והבמאי מאפשר לי לממש את כל יכולות המשחק שרכשתי לאורך השנים, אך לא אוכל לקחת בה חלק, גם לא אם אבחר בעצמי את התלבושת המועדפת עליי , בזמן ש את התלבושות כולן תופר בעלי לשעבר. " איזו מהאפשרויות תשלים את דבריו של רני בצורה ההגיונית ביותר?

ואם נאפשר לך לבחור את התלבושת בעצמך ואם נמנה אדם אחר לתפקיד הבמאי ואם נמנה תופר תלבושות אחר להצגה

(1) (2) (3) (4)

ונניח שנשנה את ההצגה כלי ל

תרגול כיתה

17

(c) High Q Global

הבנת הפסקה

1.

האם היא

מלאכותית נע בין יום אחד לשלושה ימים, כתלות בסוג

שן השתלת

משך זמן ההחלמה לאחר

– השן – קתי השתלת שן הוא מובילים לירידה התרחשה

ש במידה המשכך הו

זמנית או קבועה . כמו כן, משך זמן ההחלמה תלוי בסוג משכך הכאבים שנוטל המטופל – אנטי דלקתי, זמן ההחלמה מ תקצר, ואילו במקרה ש המשכך אינו אנטי דל

א מפניה בעיקר בזכות גידול חוסר

זמן ההחלמה מתארך בהתאמה.

לאיכות הרופא המטפל ולהיסטוריה הרפואית של המטופל. ראוי לציין, כי מבין

בנוסף, ישנה חשיבות גבוהה

ביותר וא נוטל יותר צריך בירידה כהונת בפשיעה בזכות

שן סוג ה , ומיד לאחריו הה י סטוריה הרפואית של המטופל.

כל הגורמים הנ"ל, הגורם החשוב ביותר ה

מה אינו משתמע מהקטע?

סוג השן

במידה הרבה ביותר על משך ה החלמה לאחר

משפיע ה הגורם

(1)

(2) ההחלמה של מטופל הנוטל משכך כאבים אנטי - דלקתי לאחר השתלת שן מלאכותית תימשך פחות משלושה ימים (3) לסוג משכך הכאבים ש המטופל יש השפעה גדולה יותר מאשר איכות הרופא המטפל

הוא אנטי דלקתי זמן ההחלמה יהיה קצר יותר

משכך הכאבים הנלקח לאחר זמנית שן השתלת

ש במידה

(4)

2. מפכ"ל המשטרה התהדר בנאומו ב ירידה בפשיעה מאז תחילת כהונתו, ו בתגובה טען העיתונאי גלעד מילוא כי על המשטרה להימנע מלצאת בהצהרות שכאלה. לפי נתוני משרדי האוצר וביטחון הפנים, תקציב המשטרה גדל בעשור האחרון ברבע ומספר השוטרים בעשירית, יש עוד עשרות אלפי מתנדבים וסיירים עירוניים המעבים את המשטרה ומספר התיקים הפליליים לחוקר ירד ביותר ממחצית. למרות כל אלו, שיעור העבירות המפוענ חות ירד .

הציבור יודע כי לא יקבל מענה לפנייתו ועל כן לא טורח לפנות למשטרה מראש. איזו מן הטענות הבאות מתמצתת באופן המדויק ביותר את טענתו של מילוא?

להימנעות

בפשיעה אלא ,

רב שוטרים

ומספר

(1)

יותר אינם בהכרח עבודת מספר התיקים

תקציב גדול במהלך הירידה

למשטרה

אלא , לו הודות

בפשיעה , לא היא שכן

להתהדר

לא ל" המפכ

(2)

החוקרים

בתקציב ובמספר המתנדבים וייעול

ל " המפכ לא באמת חלה יריד ב ה פשיעה, אלא ירידה באמון של האזרחים ביכולת המשטרה

(3)

לפענח פשעים, ולכן הם נמנעים מלדווח עליהם

של פנייתו

הפליליים עקב ולא לחוקר

של הצמצום

נגרמה

(4)

הציבור

3. אם מתייחסים למהות הקואופרטיב כהבנה שבני אדם יכולים להשיג יותר אם יעבדו יחדיו, הרי שמימיו הראשונים של המין האנושי שיתפו בני אדם פעולה בציד, וחלקו את השלל ביניהם לאחר מכן. הבבלים העתיקים התנסו בארגונים דמויי קואופרטיבים, והסינים הקדומים השתמשו בקואופרטיבים פיננסיים הרבה לפני שמישהו בעו לם ידע מה ו בנק חברתי. שבטים קדומים באירופה הפרה־תעשייתית פעלו כקואופרטיבים בפועל, כשהם מחלקים ביניהם את המטלות השונות וחולקים ברווחים. הגילדות המקצועיות של המאה ה -11 , שמכרו את תוצרתן לתושבים מקומיים, היו גם הן דוגמה למיזמים עסקיים שהיו ברשות העובדים . מהי המטרה המרכזית של הקטע שלעיל?

לתת הסבר היסטורי להווצרות המושג קואופרטיב

(1) (2) (3) (4)

להדגים מצבים לאורך ההיסטוריה בהם בני האדם עבדו יחד בתקווה להשיג כך יותר

להציג את ההבדלים בין קואופרטיבים בתקופות שונות ברחבי העולם להסביר את החשיבות של קיום הקואופרטי בים לאורך ההיסטוריה

תרגול כיתה

18

(c) High Q Global

4.

את המהפכה הראשונה חולל ג'ון קיינס, ששבר

במאה ה -22.

החוקר קרוגמן: " שתי מהפכות עיצבו את

הכלכלה

בשנות ה -32 את שלטון האורתודוקסיה של השוק החופשי ויצר את הכלים למעורבות רחבת היקף של המדינה מילטון פרידמן, שנישל את התיאוריה הקיינסיאנית ממעמדה, ו החזיר את ההגמוניה של התחרות החופשית. ההתרחשויות הכלכליות בעולם ב עשורים האחרונים מלמדות על כישלון השוק החופשי . לפיכך, אם בשנות ה -02 הקרקע הייתה בשלה למהפכת הנגד של פרידמן, הרי שעתה זקוק בכלכלה. את המהפכה השנייה הוביל בשנות ה -02

העולם למהפכת נגד למהפכת הנגד של פרידמן . " למה הכוונה בביטוי "מהפכת נגד למהפכת הנגד"?

יש לחזור לשלטון האורתודוקסי שאפיין את הכלכלה עד שנות ה -32

(1)

(2) המהפכה של פרידמן כשלה, ולכן יש להחזיר את ההגמוניה של הכלכלה החופשית (3) התפיסה האורתודוקסית כשלה ולכן יש לנתק את הקשר שבין המדינה לכלכלה (4) גישת השוק החופשי כשלה ולכן יש להגדיל את מעורבות המדינה בכלכלה

5. יוכבד, חוקרת המיתוסים המהוללת, ניסתה לה סביר מאיפה צמחה דמותם של ערפדים – יצורים דמיוניים המתוארים כניזונים מדם אנושי ואינם נחשפים לאור יום. המסקנה אליה הגיעה היא שדמויותיהם מבוססות על אליזבת גאת'ורי, רוזנת הונגרי י ה בת המאה ה -11 , אשר האמינה שדם אנושי - ואי חשיפה לשמש הם הסוד לחיי נצח. מתושלח ניסה להסביר על פי אותו ההיגיון מדוע מכשפות מתוארות כנשים זקנות החוטפות ילדים קטנים. מה יכול להיות ההסבר של מתושלח?

להעניש את יריביה בכך שלקחה

דמות המכשפה מבוססת על הדוכסית השוודית בטי בם, ש לעת זקנה חלהה

(1)

מהם א ת ילדיהם ושלחה אותם לחיי עבדות

(2) דמות המכשפה נוצרה לפי דמותה של האם החורגת באגדה לכלוכית, אשר העבידה את בתה החורגת בפרך והעדיפה על פניה את בנותיה הביולוגיות (3) המכשפות הן סוג של קוסמות אשר כדי ליצור רושם חזק על קהל הצופים היו נוהגות להעלים את ילדיהם עד

מופע הקסמים שלהן

לתום

י הן צאצא ות של עם אירופי נודד בשם "קבוקים" הידוע בעורו המקומט

מכשפות ידועות ככאלו משום ש

(4)

ובחיבתו העזה לבשר של בעלי חיים צעירים

תרגול כיתה

19

(c) High Q Global

דוגמאות - כללים

: תחבורה

לבחירה נבונה של

אמצעי הנוסעים לא מהם הפארק חורפי גשום שאורכו לנעול לזכור שנועל מגפיים חייב לחבוש חייב ללבוש חולצה ללבוש חולצה שחורה ספורט לובש סודית משתי האות מקיף לגיוס בעוד חברתה תופיע יותר מפעם שמה להיות לפחות שתי אותיות אף אות יותר מפעם אחת

המלצות השימוש ממונע בלתי הבאים ניתן לקבוע למשרד אחד לטיול צבעי החולצה ספורט בצבע חשוב שמי הבאים מהגדרות מגפיים צהובים חולצה מגפיים כובע ספורט מכנסיים אדומים ונועל נעלי התבקשו סיסמה תהיה להיות המילה בחודש האחרון מבצע ברעננה מתגוררת מתחיל חייבות תופיע

מועצת העיר פרסמה בימי רצוי תמיד ממונע הוא המקרים ארבעה חברים האחיות איילה במגזין האופנה נעלי ספורט בצבע נעלי אך תואם איזה מי שנועל מי שנועל מי שנועל נעלי מי שלובש מאיר וגבי האות איזו רעם המשמר האזרחי קיים רינת מה יכול התנאי שם בשמה בשמה

להשתמש

, החורף

. ממונעים

, דהיינו

"–

ירוקים " תחבורה

להשתמש באמצעי

, הקיץ

מומלץ הנוסעים חובה לנעול לאחד מותר לנעול בצבע שונה תופיע כולן

שאינם בעונת מרחק הנסיעה מגפיים בצבע הזהה לחבוש כובע אדומה חולצה כחולה רבות הגישו הטובה

ומספר

01

-מ גדול

אם, מקרה

וסגור פרט , בכל . גשם יורד לא בהם לימים

רכב - בכלי

מ"ק

. נמנע

רכב - בכלי

4 ומעלה –

? המועצה

חרגו מהמלצות

בוודאות כי

מן באיזה

של ברכבו

יחד נסעו

(0) (2) (3) (4)

אל אופניים

וירדן על יחד רכבו

באוטובוס ביום סבו את לבקר

נסע דניאל

01

גלגיליות במסלול

יצאה

לוי משפחת

מ"ק

נכתב " : כשלובשים חולצה לובשים תמיד גם מכנסיים . אם החולצה והמכנסיים , זהה בצבע

אך , מהם

והמכנסיים יש, שונים

אם. שונה

מהמגפיים ,

גם מוכרח

. שלישי

זאת במקום

למכנסיים ".

לחולצה או

? המגזין

של האופנה

נובע

מהמשפטים

לבן כובע

, לבנה

ולובש

(0) (2) (3) (4)

, אדום

ירוקים וחובש

יכול שחורות

ירוקות לא,

', ל האות

סיסמה ב שאם

. מילים דרש אשר

המורכבת

על לחשוב

, אשר

בסיסמה

', ר תהיה ש דרש וגבי

האחרונה

הראשונה או

. 'ר האות סיסמה שב דרש מאיר

סיסמה ב הבאה

אותה אות פעמיים . לאחר מחשבה רבה הצליחו לחבר סיסמה אשר ענתה על הדרישות של שלושתם .

ופיע תלא

הראשונה ? סיסמה ב

יכולה

ות הבא מהמילים

רכבל ברק חזיז

(0) (2) (3) (4)

נמצאו

לא אך מועמדות

מתנדבות . נשים

נמצאה

לא, אביב

, תהילה המתגוררת בתל

, מתאימה

נמצאה

המתגוררת

מתאימות .

. מתאימה

? האזרחי

להתאמה למשמר

להיות

אחת

אף אות

המתנדבת לא המתנדבת

של המגורים

עיר בשם

(0) (2) (3) (4)

הפרטי

כמו אות באותה

בה העיר

מתגוררת

היא בה העיר

המופיעות בשם גם

המתנדבת המתנדבת לא

של הפרטי

של הפרטי

תרגול כיתה

20

(c) High Q Global

ירפה 'צ, יטה והיפופוטם . ידוע כי החיה ששוקלת הכי הרבה שרה הכי יפה .

בתכנית " כוכב ממליט " ארבע חיות 'ג, זברה :

, כמו כן ידוע כי הצ ' יטה שוקלת יותר מהג ' ירפה אך פחות מההיפופוטם ושרה יפה יותר מהזברה .

מי החיה בעלת המשקל הגבוה ביותר ?

ההיפופוטם או הזברה , אולם לא ני תן לדעת בוודאות מי מביניהם

(0) (2) (3) (4)

ההיפופוטם

הזברה הבדיקה גם למעשה לאחר הבדיקה המנוע המנוע המנוע המנוע

'הצ יטה או ההיפופוטם , אולם לא ניתן לדעת בוודאות מי מביניהם

שלושה חברים בגבהים שונים משוחחים ביניהם . ידוע כי אחד מהשלושה משקר ושניים דוברי אמת . : " אבי אני הגבוה משלושתנו ." : " גדי אני הנמוך משלושתנו ." : " בני אני נמוך מאבי ."

הוא השקרן . ____ אז ,

____ אם

/ אבי בני גבוה מגדי / גדי בני נמוך מגדי / בני גדי גבוה מאבי / אבי בני נמוך מאבי

(0) (2) (3) (4)

, כלל במנוע

אין כאשר

ובניו כי ידוע ".

לבדיקה רמי " במוסך

והחליט

שניה -יד מכונית

קנה ערן

בעיות תוצאות הבדיקה תמיד בעיות

לקחת אותה הבלמים אינם תקינים תקינים תוצאות מהבאים לא אינם תקין אינו תקין

, בנוסף כי ידוע

. במנוע

שכן בעיות

לא שהבדיקה

גם יתכן

יעידו אך , כך על

קיימות בעיות עשויה הבלמים אינם

תצליח לגלות הבדיקה המנוע תקינים תקינים אינם תקינים תקינים

בבלמים

להצביע על

היא , במנוע

יש אם לעתים

ותעיד אך , כך על

בו מצב תזהה

לחלוטין .

הם כאשר

. תקינים

במכוניתו אך , תקין

נאמר פי על כי לערן

יתכן ?

מה , הבדיקה

בהתבבס על

והבלמים במכוניתו ערן של והבלמים במכוניתו ערן של

(0) (2) (3) (4)

והבלמים

במכוניתו ערן של במכוניתו ערן של

והבלמים

תרגול כיתה

21

(c) High Q Global

כללים

1.

כל על, המשחק

לפי ".

נשקני " במשחק

" חרציות " הספר

0

' ז כיתה

חוקי כושלים מחמש אמר מספריים

שיחקו במהלך ההפסקה הוראה קבועה מספר תורות מתנהל הכיתתי נמוך משלך להכנס אמר מהמילים שמות אינו מהטענות הבאות לא הפתק השמות השניה הפתקים תמיד השמות אוכל פריט איזה הביא מספריים הביא לטאה

בבית לילד נתנה ליוסי הלחי שמופיע הקשר שגובהו קיבל אחר שממוצע להכנס לאתר סיסמת הכניסה השלושה להזכר מתחילה באחת אחד איזו שיחקו במשחק המיועד אותו שחקנים אותו הפתק איזו משחקים אחד הביא אחד הביא לטאה הביא הביא לטאה הביא

תלמידי משתתף מה ניסו טועים יחד ניסו תמהיל נופר שלושת שלושת נועה השמות נופר לנארד שלדון

. חלילה

ש לילד קיבל נשיקה , וחוזר

ואז , כלשהי

לפי אחר

נשיקה

לתת בתורו

התור עובר קיבלה הלחי לאחר מספר מורכבת המופיעה הבאות לשמש שחקן אחד אחד משני ששמו ששמו הפתק הבאים לא

. מיוחאי

נשיקה על

וכעבור

נשיקה על

נועה כי ידוע

? המשחק

יכולה להיות פיה שעל ההוראה

בדף לפניך

ילד נשק ילד נשק

(0) (2)

שלך על עולה

נשיקה ילד מאף

(3) שלא ילד נשק

שלו הציונים

ילד נשק

(4)

2.

הם כי הבינו

ניסיונות

האוניברסיטה אך

האינטרנט של המשותפת .

וקובי

חן , אורי

בהקלדת

חן , אותיות

שהסיסמה

קובי : לאתר

בסיסמה כדי

פעמיים .

בסיסמה אות ישנה

ואורי כי אמר

מהאותיות י"אהו

שהסיסמה

? הכניסה

כסיסמת

יכולה

, בדבריו

מהשלושה שגה

רק כי ידוע אם

ירכית

(0) (2) (3) (4)

מדמנה גזוזטרה

3.

המשתתפים וכותב

של שמו

את בוחר

לשלושה כל בו שחקנים

וירדן

נועה ,

המשתתפים האחרים .)

של שמו

את לבחור את או שלו שמו

יכול משתתף

( פתק על אותו

. הפתקים

על רשום

המשתתף

, השם הוא המנצח

השחקנים את כתבו

אם -

. הנותר

על רשום

המשתתף

, השם הוא המנצח

את כתבו

שני אם -

. מנצח

איש , שונים

השחקנים על כתבו

אם -

תיתכן ?

ניצחה במשחק .

נופר כי ידוע

על שמה

את רושמת

(0) לא פעם אף נופר

של אחת

את הפתק

וירדן על רשמו

(2) (3) (4)

מזה זה שונים

וירדן על

נועה שרושמות

השניה

של אחת

את הפתק

ונועה על רשמו

4.

ולטאה .

, אבן

3 פריטים :

להם דרושים

במשחק . כך לשם

וקריפקי

, שלדון

מספריים ".

יביא לנארד

אם אבן אביא

לא": שלדון

." אבן להביא

לא ולכן

חול רק יש בביתי ": קריפקי

יתכן ?

מהמצבים

, בדיוק

מהשלושה

כל כי ידוע אם

ולנארד לא

לא קריפקי

(0) (2) (3) (4)

לטאה

וקריפקי

אבן הביא

ולנארד אבן הביא

לא שלדון לא שלדון

ולא מספריים

תרגול כיתה

22

(c) High Q Global

חיזוק והחלשה דוגמאות -

100 .

דני בחשבון

נתון :

קיבל ציון קיבל מורה פרטי אוכלים יותר קישואים קרואטיה קישואים פחות

במבחן האחרון איך אחד בכל שאר תושבי איך אחד אבוקדו

. חכם ילד דני : מסקנה

? המסקנה

על הבאים

מהמשפטים

כל משפיע

100

המבחנים גם דני בחשבון

(1) (2)

בכל שאר המקצועות דני תמיד נכשל

המבחן

שנה חצי במשך

(3) עם למד דני

לקראת מאשר קישואים יותר ילדי קרואטיה

דני פתר את המבחן בעזרת עפרון מכני חדשני

(4)

. אבוקדו

נתון : בקרואטיה

. אבוקדו

של טעם מאשר

של טעם אוהבים

: מסקנה

? המסקנה

על הבאים

מהמשפטים

כל משפיע

בקרואטיה שותים מיץ קישואים יותר מיץ מאשר אבוקדו

(5)

בקרואטיה קישואים זולים יותר מאשר אבוקדו

(1)

(6)

בקרואטיה קישואים יקרים יותר מאשר אבוקדו

(2)

יותר אבוקדו מאשר העולם לירק בריא יותר העולם לירק בריא פחות של

קרואטיה אוכלים הקישוא מאבוקדו הקישוא

קישואים

נחשב בכל

(7)

מלפפונים הם הירק היקר ביותר ב

(3)

נחשב בכל

(8)

מיץ מאשר

בקרואטיה מיץ שותים

(4)

מאבוקדו

ארה"ב.

: נתון באולימפיאדה האחרונה זכתה נבחרת ההתעמלות של גרמניה ביותר מדליות מאשר נבחרת ההתעמלות

מסקנה: המתעמלים הגרמנים טובים יותר מהמתעמלים האמריקאים. איזה מהמשפטים הבאים מחזק את המסקנה?

(1) באליפות העולם האחרונה זכתה נבחרת ארה " ב ביותר מדליות מאשר נבחרת גרמניה (2) במהלך האולימפיאדה האחרונה השתמשו המתעמלים הגרמנים בכדורי מרץ (3) במהלך האולימפיאדה האחרונה סבלו חלק מהמתעמלים הגרמנים מקלקול קיבה (4) בחרת נ

ההתעמלות של צרפת זכתה בכמות הגדולה ביותר של מדליות באולימפיאדה האחרונה

בניסוי שנערך רצו חוקרים לבדוק את השפעת הנגיף הקטלני ' קוקוס A ' על ארנבים. בניסוי השתתפו 3 קבוצות: קבוצה של צעירים - זכרים ונקבות, קבוצה של זכרים בוגרים וקבוצת נקבות בוגרות. כל הקבוצות הודבקו בנגיף באותו זמן. 3 הקבוצות נצפו במשך חודשיים מיום ההדב קה. קבוצת הזכרים הבוגרים פיתחה תסמינים יומיים לאחר ההדבקה, קבוצת הנקבות הבוגרות פיתחה תסמינים שבועיים לאחר ההדבקה וקבוצת הצעירים לא פיתחה תסמינים כלל. מתוצאות הניסוי החוקרים הסיקו 2 מסקנות לגבי ארנבים ככלל: מסקנה א': מידת החסינות של נקבות כנגד הנגיף ' קוקוס A ' גדולה מאשר זו של זכרים. מסקנה ב': ככל שהגיל עולה, כך קטנה מידת החסינות כנגד הנגיף.

לפניך שני נתונים. עליך לקבוע לגבי כל אחד מהם האם הוא: (1) מחזק את שתי המסקנות (2) מחליש את שתי המסקנות (3) מחליש את מסקנה א' אך לא את מסקנה ב' (4) מחליש את מסקנ ה ב' אך לא את מסקנה א'

1. קבוצת הנקבות הבוגרות קיבלה לפני הניסוי נוגדן מסוג X שידוע בין השאר כמעכב הופעת תסמינים דוגמת תסמיני נגיף '-ה קוקוס A '. 2. שבוע מהיום בו תם הניסוי, בדקו החוקרים שוב את הקבוצות. ל -2 קבוצות הבוגרים התסמינים נעלמו, בעוד שקבוצת הצעירים לקתה בתסמינים ומתה יומיים לאחר מכן.

תרגול כיתה

23

(c) High Q Global

Made with FlippingBook Learn more on our blog