חריש | רישום למוסדות החינוך תשפ"ה

מהדורה דיגיטלית

א׳ עד כ״א בשבט | בינואר 31 עד 11 רישום למוסדות החינוך בחריש

פרטים באתר העירייה 2025-2024

1

תושבי חריש היקרים, אנו נמצאים בעיצומה של תקופה לאומית סוערת ומורכבת. מערכת החינוך לצד כלל החברה הישראלית ממשיכה לפעול אל מול אתגרים מרובים. אנו חיים בעידן של תמורות ושינויים. כעת עוד יותר מתמיד מתבררת החשיבות המכרעת שיש למערכת החינוך כעוגן בעבור הילדים. תפיסת החינוך העירונית "דרך חריש", שאותה עיצבנו בשנים האחרונות, מדברת את השפה החיונית הזו ומכוונת את מסגרות החינוך שלנו - מעונות, גני ילדים ובתי ספר - לפעול כ"קהילות חינוך" העוטפות את סביבתם השלמה של התלמידים כקהילה. אנשי החינוך שלנו בחריש מתמקדים בחיזוק החוסן האישי ובהגברת שייכות ולכידות. בימים אלה אנו עדים לשעה היפה של עוצמתנו כעם, בנתינה, אכפתיות וערבות הדדית.

רכיב "עבודת הלב" בתפיסת החינוך שלנו מקפל את הרעיון של "צמיחה מתוך משבר" מתוך אמונה כי בכל קושי ניתן למצוא הזדמנויות וכוחות של צמיחה. יסוד זה לנגד עינינו גם בעת הזו, במטרה לחזק כוחות טובים ועוצמות. לקראת שנת הלימודים הנוכחית בחרנו כמטרה לחזק את הקשר והשותפות ביניכם ההורים לבין צוותי החינוך, ואנו פועלים בנושא במספר ערוצים. חריש הולכת ומתפתחת כעיר גדולה, דינמית, בעלת כוחות קהילתיים מרגשים. מערכת החינוך היא הקרקע המצמיחה את התפתחותם הנפלאה. חוברת הרישום המונחת לפניכם מייצגת את המשך התרחבותם של מוסדות החינוך הרבים והמגוונים בעבור כלל הגילים והאוכלוסיות. מחלקת הרישום מתאמצת בכל שנה מחדש ללמוד ולדייק את הליך הרישום במטרה לשפר אותו בעבורכם באופן מיטבי.

אנו כאן לשירותכם ולמענכם,

ישראל שלו מנהל אגף החינוך

2

מערכת הרישום המקוונת עומדת לרשותכם באתר האינטרנט העירוני. האתר ייפתח בתקופת הרישום: מתאריך בחצות 31.1.24 ועד 09:00 בשעה 11.1.24 (א’- כ”א בשבט תשפ״ד)

במערכת המקוונת ניתן לבצע:

. רישום לגני הילדים ט.ט חובה 1 )2021 בדצמבר 13 - 2021 בינואר 1 ,3 גילי ( . רישום לגני הילדים ט. חובה 2 )2020 בדצמבר 31 - 2020 בינואר 1 ,4 גילי ( . רישום לגני הילדים חובה 3 )2019 בדצמבר 31 -2019 בינואר 1 ,5 גילי (

רישום לגני ילדים

ילדים שיירשמו לאחר תקופת הרישום, ישובצו על בסיס מקום פנוי!

למי מיועד הרישום?

תושבים חדשים

לילדים הנרשמים לגן בכל שכבות הגיל. • לפי תקנות משרד החינוך כל ההורים מחויבים לבצע רישום מחדש לגן, גם אם הילד/ה לומד/ת השנה בגן עירוני.

הרישום למערכת החינוך מתבצע באופן מקוון. עליכם לבצע שלב מקדים של מילוי פרטים וצירוף מסמכים: . ספח תעודת זהות של שני ההורים, שבו רשומים 1 פרטי הילדים והכתובת מעודכנת לחריש. . טופס ביטול רישום מהרשות שממנה עוברים אל 2 חריש.

3

הורים עצמאיים (גרושים/פרודים/יחידנים)

שינוי כתובת בתוך העיר לתושבי חריש

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי לצורך רישום הילדים למוסדות החינוך יש לקבל את הסכמת שני ההורים (במקרים שבהם תישלל ו/או תוגבל האפוטרופסות של אחד ההורים לא תחול חובה זו). אם קיימת מחלוקת בין ההורים לעניין ההסכמה, על ההורים לפנות להכרעה משפטית בנושא ולצרף אותה לפנייה באתר העירייה. הורה יחיד- יש לצרף תמצית מרשם אוכלוסין.

שינוי כתובת לתושבי חריש שמעתיקים את מגוריהם בתוך העיר ניתן לבצע באתר עיריית חריש תחת הכותרת חינוך- פניות בנושא רישום- עדכון כתובת תושב קיים.

(שימו לב: עליכם לעדכן את הכתובת במשרד הפנים. בקשת שינוי כתובת תטופל בצירוף ספח מעודכן עם הכתובת החדשה בלבד) שינוי הכתובת יאפשר שיבוץ בהתאם לכתובת החדשה. מסמכים נדרשים שיש לצרף: תעודות זהות מקוריות של שני ההורים, כולל שני ספחים שבהם רשומים פרטי הילדים עם הכתובת החדשה בחריש. הערה: לאחר מילוי טופס שינוי כתובת בצירוף המסמכים הנדרשים, המסמך יועבר לבדיקה באגף החינוך.

ביטול רישום

הורים המבקשים לבטל רישום בעקבות מעבר דירה לרשות אחרת מתבקשים לבצע זאת באתר העירייה.

מסמכים נדרשים שיש לצרף: . תעודות זהות של שני ההורים 1 . חוזה דירה ברשות החדשה 2

4

הליך הישארות שנה נוספת בגן חובה

אישור לימודי חוץ

אישור לימודי חוץ באתר העירייה

החלטה בדבר הישארותו של ילד בגן חובה הינה תהליך, שבו שותפים ההורים, הגננת, פסיכולוגית הגן ואנשי מקצוע נוספים המכירים את הילד. פסיכולוגית מטעם השירות הפסיכולוגי-חינוכי של העירייה מלווה באופן קבוע את הגן. על ההורים ליידע את הגננת אם ברצונם לשמור מקום בגן, ובמקביל לבצע רישום לכיתה א' בכל מקרה. עבור ילדים שיש ספק לגבי התאמתם לעלות לכיתה א' יישמר מקום בגן חובה ובכיתה א' עד לקבלת החלטה סופית בתאריך . המלצות והחלטות סופיות יימסרו להורים בכתב 30.5.24 ע"י פסיכולוגית הגן. שימו לב: כל עוד לא התקבלה החלטה על הישארות בגן חובה, יש לבצע רישום לכיתה א' על פי גיל הילד/ה.

מסמכים נדרשים שיש לצרף: . תעודות זהות של שני ההורים, כולל ספח 1 עם כתובת מעודכנת בחריש. . אישור קבלה מהמוסד החינוכי. 2 . סבסוד הסעות יינתן רק לזכאים בהתאם להוראות 1 הדין ולא משום סיבה אחרת. . במקרה של לימודי חוץ למי שאינו זכאי, העירייה 2 אינה חבה בהסעה ו/או בכל חבות ו/או הוצאות. ההגעה למוסד הלימודים היא באחריות ההורים, והעירייה לא תישא בכל אחריות מכל סוג.

פרסום שיבוצים

, ד' בתמוז תשפ"ד, 10.7.24 ,' השיבוצים יתפרסמו ביום ד באתר האינטרנט של העירייה.

5

הגשת ערעור על השיבוץ

בגנים הייחודיים: אנגליש סטורי, מונטסורי, רבי חייא וחב"ד. השיבוץ הוא על בסיס מקום פנוי בלבד בגנים שפעלו בשנת הלימודים תשפ"ד בלבד.

,14.7.24 , ניתן להגיש ערעור על השיבוץ מיום ראשון , י״ב בתמוז 18.7.24 , ח׳ בתמוז תשפ"ד, ועד ליום חמישי תשפ"ד. הערעור יידון בוועדת הערעורים בהתאם לקריטריונים הבאים: • אזור רישום • צביון דתי

תשלומי הורים

• סיבות רפואיות\נסיבות חריגות בצירוף המסמכים הרלוונטיים.

תשלומי הורים משמשים לביטוח תאונות אישיות, סל תרבות וחוגי העשרה בגנים. התשלום נקבע על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך. ש״ח לשנה עבור: 347 ש״ח. 69 . ביטוח תאונות אישיות – תשלום חובה 1 ש״ח (תוכנית 79 . סל תרבות ארצי - תשלום רשות 2 חינוכית לחשיפת ילדי הגנים לתרבות ואומנות כחלק ממערכת החינוך הפורמלי, הכוללת הצגות ופעילויות בגן ומחוצה לו). ש״ח (תוכנית לימודים נוספת 199 . תל"ן – תשלום רשות 3 על תוכנית הלימוד הפורמלית של משרד החינוך, עבור חוג אחד). *תשלומי ההורים ייגבו באמצעות אשראי בלבד •תשלום עבור ביטוח ייגבה מייד לאחר הרישום. תשלום עבור תל״ן וסל תרבות ייגבה בשתי פעימות .2024 חיוב במהלך מרץ ואפריל

פרסום שיבוץ אחרי ערעור

השיבוצים יתפרסמו באתר האינטרנט העירוני בתאריך , ג' באב. 7.8.24 לאחר פרסום השיבוצים, לא יתאפשר ערעור נוסף. ילדים שיירשמו לאחר תקופת הרישום, ישובצו על בסיס מקום פנוי!

מגוון הגנים בחריש

בחריש פועלים גנים מגוונים: ממלכתי, ממלכתי-דתי, ממלכתי-דתי תורני, ממלכתי-חרדי, חב"ד, ממלכתי מונטסורי, ממלכתי-דתי מונטסורי.

6

רישום לבתי ספר

למי מיועד הרישום?

(שימו לב: עליכם לעדכן את הכתובת במשרד הפנים. בקשת שינוי כתובת תטופל בצירוף ספח מעודכן עם הכתובת החדשה בלבד) שינוי הכתובת יאפשר שיבוץ בהתאם לכתובת החדשה. מסמכים נדרשים שיש לצרף: שתי תעודות זהות מקוריות של שני ההורים, כולל שני ספחים שבהם רשומים פרטי הילדים עם הכתובת החדשה בחריש. הערה: לאחר מילוי טופס שינוי כתובת בצירוף המסמכים הנדרשים, המסמך יועבר לבדיקה ביחידת הרישום של אגף החינוך.

2018 ילידי ילדים העולים לכיתה א', 2013 ילידי ילדים העולים לכיתה ז',

2010 ילידות תלמידות העולות לכיתה ט' בחינוך החרדי, ילדים שיירשמו לאחר תקופת הרישום ישובצו על בסיס מקום פנוי בלבד. תושבים חדשים הרישום למערכת החינוך מתבצע באופן מקוון. עליכם לבצע שלב מקדים של מילוי פרטים וצירוף מסמכים: . ספח תעודות זהות של שני ההורים, שבו רשומים פרטי 1 הילדים והכתובת מעודכנת לחריש. . טופס ביטול רישום מהרשות שממנה עוברים אל חריש. 2

שינוי כתובת בתוך העיר לתושבי חריש

ניתן לבצעה שינוי כתובת לתושבי חריש שמעתיקים את מגוריהם בתוך העיר באתר עיריית חריש תחת הכותרת חינוך/ פניות בנושא רישום/ עדכון כתובת תושב קיים.

7

אישור לימודי חוץ

הורים עצמאיים (גרושים/פרודים/יחידנים)

אישור לימודי חוץ באתר העירייה ››

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי לצורך רישום הילדים למוסדות החינוך יש לקבל את הסכמת שני ההורים (במקרים שבהם תישלל ו/או תוגבל האפוטרופסות של אחד ההורים לא תחול חובה זו). אם קיימת מחלוקת בין ההורים לעניין ההסכמה, על ההורים לפנות להכרעה משפטית בנושא ולצרף אותה לפנייה באתר העירייה. הורה יחיד- יש לצרף תמצית מרשם אוכלוסין.

מסמכים נדרשים שיש לצרף: . שתי תעודות זהות של שני ההורים, כולל ספח 1 עם כתובת מעודכנת בחריש. . אישור קבלה מהמוסד החינוכי 2 שימו לב: • סבסוד הסעות יינתן רק לזכאים בהתאם להוראות הדין ולא משום סיבה אחרת. • במקרה של לימודי חוץ למי שאינו זכאי, העירייה אינה חבה בהסעה ו/או בכל חבות ו/או הוצאות. ההגעה למוסד הלימודים היא באחריות ההורים, והעירייה לא תישא בכל אחריות מכל סוג. בחריש פועלים בתי ספר מכלל הזרמים: ממלכתי, ממלכתי-דתי, ממלכתי-חרדי, חינוך מיוחד, חטיבות ביניים ממלכתיות, תיכונים, ישיבה תיכונית ואולפנה.

ביטול רישום

הורים המבקשים לבטל רישום בעקבות מעבר דירה לרשות אחרת מתבקשים לבצע זאת באתר העירייה.

מסמכים נדרשים שיש לצרף: . תעודות זהות של שני ההורים 1 . חוזה דירה ברשות החדשה 2

8

הערעור יידון בוועדת הערעורים בהתאם לקריטריונים הבאים: • אזור רישום • צביון דתי • סיבות רפואיות \ נסיבות חריגות בצירוף המסמכים הרלוונטיים.

• ילדים שלומדים בשנת תשפ"ד בבית ספר בחריש אינם צריכים לבצע רישום. •ילדים העולים לכיתה א' או לכיתה ז' או ט' בתיכון חרדי בנות נדרשים לבצע רישום. • הרישום באתר הינו עבור כל המגזרים. • הרישום לבתי הספר במגזר החרדי (ממלכתי חרדי/ מוכר שאינו רשמי) מתבצע באתר העיריה ויש להעלות .)3 אישור קבלה (נספח • השיבוץ מתבצע בהתאם לכתובת המגורים.

פרסום שיבוץ אחרי ערעור

השיבוצים יתפרסמו באתר האינטרנט העירוני בתאריך , ג' בתמוז. 9.7.24 לאחר פרסום השיבוצים, לא יתאפשר ערעור נוסף.

פרסום שיבוצים

השיבוצים של בתי הספר יתפרסמו ביום רביעי, , כ״ח באייר תשפ"ד, באתר האינטרנט של 5.6.2024 העירייה.

זכאות לשעות שילוב

בקשה לקבלת זכאות לשעות השילוב תיבחן ע"י המוסד החינוכי שבו התלמיד לומד. יש להגיש בתחילת השנה את המסמכים הנדרשים למוסד החינוכי.

הגשת ערעור על השיבוץ

,9.6.24 , ניתן להגיש ערעור על השיבוץ מיום ראשון , ז' בסיוון 13.6.24 ג' בסיוון תשפ"ד, ועד ליום ראשון תשפ"ד.

9

תלמידים המיועדים לחינוך מיוחד

ילדים שעולים לכיתה ז' במסגרות חנ"מ או שממתינים לוועדת אפיון וזכאות לקבלת שירותי חנ"מ, צריכים לבצע רישום במערכת הרישום הרגילה לבתי הספר.

רישום למסגרות חנ"מ בחריש יבוצע באמצעות מערכת רישום באתר העירייה לילדים שמתגוררים בחריש.

, אשר 31.12.21 ועד 1.1.21 ילדים שנולדו בתאריכים נרשמים בפעם הראשונה לגנים והגישו בקשה לוועדת אפיון וזכאות, צריכים לבצע רישום רגיל במערכת הרישום הרגילה לגנים, וזאת במקביל להגשת בקשה לוועדת אפיון וזכאות לקבלת שירותי חנ"מ במחלקת חנ"מ.

משפחות חדשות שעוברות לחריש

ילדים שעוברים דירה לחריש וזקוקים למסגרות חנ"מ, יבצעו רישום תושב חדש ורישום למסגרות באתר הרישום. , כ"ה בתמוז 31.7.24 שיבוץ למסגרות חנ"מ יפורסמו עד תשפ"ד.

ילדים שמשובצים בגני חנ"מ וממשיכים במסגרות חנ"מ חייבים ברישום רגיל במערכת הרישום.

ילדים שעולים לכיתה א' במסגרות חנ"מ או ילדים שממתינים לוועדת אפיון וזכאות לקבלת שירותי חנ"מ, צריכים לבצע רישום במערכת הרישום הרגילה לבתי הספר.

10

רישום לצהרונים - בתי ספר וגנים בשנת תשפ"ה תפעל תוכנית צהרוני ניצנים בחריש מטעם . הצהרונים יופעלו 17:00 / 16:00 משרד החינוך עד השעה ע"י חברת "קיטו מרום" המתמחה בניהול פרויקטים חינוכיים. הרישום לצהרונים ייפתח במועד מאוחר יותר על ידי החברה המפעילה. שלבי הרישום לצהרון עבור ילדי הגנים או 16:00 בחירת מסלול הצהרון (שעות סיום הפעילות ) מתבצעת במקביל לרישום למסגרת החינוכית. 17:00 יש לבחור את סוג הגן שאליו אתם מבקשים להירשם: המחירים המשוערים יפורסמו במעמד הרישום לצהרונים. התשלום עבור הצהרון בגני הילדים יתבצע במערכת נפרדת של זכיין הצהרונים בהתאם למסלול שבחרתם בעת הרישום למוסד החינוכי.

תאריכי רישום לצהרון יפורסמו בהמשך. • בסיום הרישום יישלח אישור רישום לדוא"ל שאותו הזנתם במערכת.

14:00 • גן ללא צהרון עד השעה 16:00 • גן עם צהרון עד השעה 17:00 • גן עם צהרון עד השעה

זכאות לשעות שילוב

בקשה לקבלת זכאות לשעות השילוב תיבחן ע"י המוסד החינוכי שבו התלמיד לומד. יש להגיש בתחילת השנה את המסמכים הנדרשים למוסד החינוכי.

11

באתר הרישום יתבצע האינטרנט של העירייה harish.muni.il

אנחנו עומדים לרשותכם בערוצים הבאים:

אתר העירייה *6719 מרכז שירות לתושב פנייה למרכז שירות לתושב באמצעות הודעת 052-5575106 למספר WhatsApp

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease