חריש | רישום למוסדות החינוך תשפ"ה

הגשת ערעור על השיבוץ

בגנים הייחודיים: אנגליש סטורי, מונטסורי, רבי חייא וחב"ד. השיבוץ הוא על בסיס מקום פנוי בלבד בגנים שפעלו בשנת הלימודים תשפ"ד בלבד.

,14.7.24 , ניתן להגיש ערעור על השיבוץ מיום ראשון , י״ב בתמוז 18.7.24 , ח׳ בתמוז תשפ"ד, ועד ליום חמישי תשפ"ד. הערעור יידון בוועדת הערעורים בהתאם לקריטריונים הבאים: • אזור רישום • צביון דתי

תשלומי הורים

• סיבות רפואיות\נסיבות חריגות בצירוף המסמכים הרלוונטיים.

תשלומי הורים משמשים לביטוח תאונות אישיות, סל תרבות וחוגי העשרה בגנים. התשלום נקבע על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך. ש״ח לשנה עבור: 347 ש״ח. 69 . ביטוח תאונות אישיות – תשלום חובה 1 ש״ח (תוכנית 79 . סל תרבות ארצי - תשלום רשות 2 חינוכית לחשיפת ילדי הגנים לתרבות ואומנות כחלק ממערכת החינוך הפורמלי, הכוללת הצגות ופעילויות בגן ומחוצה לו). ש״ח (תוכנית לימודים נוספת 199 . תל"ן – תשלום רשות 3 על תוכנית הלימוד הפורמלית של משרד החינוך, עבור חוג אחד). *תשלומי ההורים ייגבו באמצעות אשראי בלבד •תשלום עבור ביטוח ייגבה מייד לאחר הרישום. תשלום עבור תל״ן וסל תרבות ייגבה בשתי פעימות .2024 חיוב במהלך מרץ ואפריל

פרסום שיבוץ אחרי ערעור

השיבוצים יתפרסמו באתר האינטרנט העירוני בתאריך , ג' באב. 7.8.24 לאחר פרסום השיבוצים, לא יתאפשר ערעור נוסף. ילדים שיירשמו לאחר תקופת הרישום, ישובצו על בסיס מקום פנוי!

מגוון הגנים בחריש

בחריש פועלים גנים מגוונים: ממלכתי, ממלכתי-דתי, ממלכתי-דתי תורני, ממלכתי-חרדי, חב"ד, ממלכתי מונטסורי, ממלכתי-דתי מונטסורי.

6

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease