חריש | רישום למוסדות החינוך תשפ"ה

אישור לימודי חוץ

הורים עצמאיים (גרושים/פרודים/יחידנים)

אישור לימודי חוץ באתר העירייה ››

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי לצורך רישום הילדים למוסדות החינוך יש לקבל את הסכמת שני ההורים (במקרים שבהם תישלל ו/או תוגבל האפוטרופסות של אחד ההורים לא תחול חובה זו). אם קיימת מחלוקת בין ההורים לעניין ההסכמה, על ההורים לפנות להכרעה משפטית בנושא ולצרף אותה לפנייה באתר העירייה. הורה יחיד- יש לצרף תמצית מרשם אוכלוסין.

מסמכים נדרשים שיש לצרף: . שתי תעודות זהות של שני ההורים, כולל ספח 1 עם כתובת מעודכנת בחריש. . אישור קבלה מהמוסד החינוכי 2 שימו לב: • סבסוד הסעות יינתן רק לזכאים בהתאם להוראות הדין ולא משום סיבה אחרת. • במקרה של לימודי חוץ למי שאינו זכאי, העירייה אינה חבה בהסעה ו/או בכל חבות ו/או הוצאות. ההגעה למוסד הלימודים היא באחריות ההורים, והעירייה לא תישא בכל אחריות מכל סוג. בחריש פועלים בתי ספר מכלל הזרמים: ממלכתי, ממלכתי-דתי, ממלכתי-חרדי, חינוך מיוחד, חטיבות ביניים ממלכתיות, תיכונים, ישיבה תיכונית ואולפנה.

ביטול רישום

הורים המבקשים לבטל רישום בעקבות מעבר דירה לרשות אחרת מתבקשים לבצע זאת באתר העירייה.

מסמכים נדרשים שיש לצרף: . תעודות זהות של שני ההורים 1 . חוזה דירה ברשות החדשה 2

8

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease