עיריית תל-אביב יפו | פותחים שנה

מהדורה דיגיטלית

פותחים שנה

ל

ש

י

ר

פ

ו

ח

מ

|

ה

ن

ר

س

ו

ت

ד

ث

ב

م

ر

ת ו

ف

ע י

ي

ي ج ل ا

ק ש

2024-2023

מ

ا ي ل ا ل

ו ם

י ע

ف

י ק

َ ي

ل ا

ש

ا ق

מ

د

م

במרכז הקהילתי הערבי יהודי في المركز الجماهيري العربي اليهودي

תושבות ותושבים

במחירים טובה הכי הקהילתית מהפעילות נהנים יפו שתושבי בביטחון להגיד אפשר כבר שהיום חושב אני שווים. הכי להם לתת במטרה ביותר הטוב את לקבל צריכים יפו וילדי שילדות היא בעירייה שלנו העולם תפיסת חברתיים. פערים ולצמצם לחיים הזדמנויות שלנו הנוער מקכזי שכל גם גאה אני ברית. ובבני רקע בבית - חדשים קהילה מרכזי העירייה חונכת השנה חודשו הרך לגיל שלנו המשחקיות גם ביותר. הגבוה בסטנדרט לנוער מענה לתת כדי והורחבו שופצו ההורים. ועבורכם והקטנטנים הקטנטנות עבור יפו בכל טיסנאות, לחוגי להצטרף כבר ואפשר שעריו את שפתח דג'אני המדעים מרכז את להכיר אתכם מזמין אני כזה. מרכז קיים ביפו רק - ועוד בוטניקה ארכיאולוגיה, אדריכלות, ומייקרס, נגרות לואיס. בדייויס קט-רגל מגרשי שני עוד בקרוב ונבנה המבוקשים הכדורגל חוגי את מרחיבים גם אנחנו ילדות ילדים, 100- מ למעלה עם ביפו פועלות תיאטרון תוכניות חמש התחזקנו: ואמנות בתרבות גם ואמנות. מוזיקה מחול, חוגי גם כמו ונוער, ולילדות לילדים ולתת נפתחו חוגים אילו לגלות כדי השאר) לכל (וגם אליכם הקרוב הקהילתי למרכז בואו בהם. הטמונים הכישרונות את לגלות שלכם יפו. את לקדם יחד שנמשיך כדי וקולכן קולכם את להשמיע בקשר, להיות המשיכו בכל אלא ביפו רק לא מיוחדות הטבות שנותן העירוני התושב כרטיס - לדיגיתל להירשם הזדמנות זו העיר. רחבי

שושן רפי ליפו המישלמה מנכ"ל

2

السكّان الكرام

برأيي، يمكن القول اليوم وبكل ثقة إن سكان يافا يستفيدون من أفضل الفعاليات واألنشطة الجماهيرية. بالنسبة لنا في البلدية، يحق ألوالد وبنات يافا الجصول على أفضل ما يكون، وذلك لنوفر لهم الفرص المناسبة للحياة وللتقليص الفجوات االجتماعية. تفتتح البلدية هذه السنة مراكز جماهيرية جديدة، ومن ضمنها بيت ريكع وبني بريت أشعر بالفخر أيضًا ألننا نجحنا في ترميم مراكز الشبيبة وتوسيعها، لتلبي احتياجات أبناء وبنات الشبيبة بأعلى المعايير. كما وقمنا بتجديد مناطق األلعاب الخاصة لمرحلة الطفولة المبكرة في جميع أنحاء يافا، من أجل صغارنا ومن أجل األهالي. أدعوكم للتعرّف على مركز العلوم دجاني، الذي فتح أبوابه الستقبالكم، ويمكن االنضمام فيه إلى دورات من مختلف المجاالت مثل الطيران الالسليك، النجارة والمايكرز، الهندسية المعمارية، علم النباتات وغيرها - فقط في يافا يوجد مركز كهذا. نعمل أيضًا على توسيع دورات كرة القدم المطلوبة، وسنبني قريبًا ملعبين إضافيين لكرة قدم الصاالت (كات ريجل) في مركز ديفيس لويس. تطورنا أيضًا على الصعيد الثقافي والفني: خمسة برامج مسرح ولد وبنت وشاب، باإلضافة إلى دورات الرقص، الموسيقى والفنون. 100 تعمل في يافا مع أكثر من زوروا المركز الجماهيري األقرب إليكم (والمراكز األخرى أيضًا) لتتعرفوا على الدورات المتوفرة فيه وليكتشف أوالدكم وبناتكم المواهب والقدرات الكامنة فيهم. ابقوا معنا على تواصل، عبّروا عن آرائكم ليك نستمر معًا في تحسين وتطوير يافا. هذه الفرصة المناسبة للتسجيل إلى ديجيتل - بطاقة المواطن البلديّة التي تمنح امتيازات خاصّة ليس فقط في يافا، بل في كل أرجاء المدينة.

رافي شوشان مدير عام المكمّلة ليافا

في المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי

3

4

جدول المحتويات תוכן עניינים

معلومات وإجراءات ונהלים מידע

7-6

دورات موسيقى מוזיקה חוגי

17-8

دورات رقص מחול חוגי

25-18

دورات رياضة ספורט חוגי

31-26

دورات إثراء، فن، مسرح ولغة ושפה תיאטרון אומנות העשרה חוגי

35-32

مجتمع الطفولة المُبكّرة הרך הגיל קהילת

37-36

شبيبة נוער

39-38

عمل مجتمعي في حي شيكونات العرب הגדולים שם בשכונת קהילתית עבודה

41-40

المكتبة على اسم آنا الورا فيشر פישר לאורה אנה ע"ש הספרייה

43-42

نادي اللياقة البدنيّة הכושר מועדון

47-44

יהודי הערבי הקהילתי למרכז התקשרות דרכי طرق االتصال مع المركز الجماهيري العربي اليهودي

48

في المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי

5

מידע ונהלים

• נרשמים. במינימום מותנית חוג של פתיחה • תשלום. והסדיר ההרשמה תהליך את שסיים למי רק מובטחת ההשתתפות • אשראי מסגרת תפיסת הפעילות-ללא תקופת לכל מראש הינו הרישום • נפרד. בתשלום ייגבו נוספות, העשרה ופעילויות תחרויות תלבושות, ערכות, לחוגים, חומרים • .₪ 20 של בעלות ניסיון שיעור • .₪ 50 של בעלות הינו פרטני מוסיקה שיעור בעבור ניסיון שיעור • השיעור. תחילת לפני במזכירות תשלום • במהלך החוג שעת לשנות קבוצות, לאחד החוג, את להפסיק הזכות קיימת המרכז להנהלת מראש. מוקדמת ובהודעה דעתה שיקול פי על הדרכה צוות לשנות או השנה • חודשית. עלות הינה החוג עלות • אביב-יפו. – תל לתושבי הינם המחירים • החופשות. ללוח בהתאם השנה במהלך יפעלו החוגים הנחות • לקריטריונים. בהתאם בלבד אביב-יפו – תל לתושבי יינתנו הנחות • חדשים. עולים חיילים, בלבד) נכה תעודת (לנושא נכים גמלאים, סקטוריאליות: הנחות • הנחות. כפל אין • המרכז. מזכירות דרך הקהילתי המרכז של הנחות לוועדת בקשות להגיש ניתן ביטול תנאי • המרכז. במזכירות להודיע יש בחוג, השתתפות לבטל מנת על העוקב. לחודש מהראשון יינתן הזיכוי • חוג. הקפאת תתאפשר לא • אקטיבי. רטרו כספי החזר לקבל ניתן לא • חוג. לבטל ניתן לא 1.4 מה- החל • החזר יינתן מיידי-לא באופן החוג ביטול על להודיע יש פציעה/מחלה של במקרה אקטיבי. רטרו

073-3844170 והרשמה: מידע נוספים, לפרטים | ט.ל.ח | לשינויים. ניתנת התוכנית

מהתמונות חלק המשתתפים, ואת הפעילות את בצילום מתעדים אנו הפעילות שנת במהלך לידיעתכם, תואם. טופס למלא יש ילדיכם, את שנצלם רוצים ואינכם במידה החברתיות. ברשתות יוצגו

6

معلومات وإجراءات

• فتح الدورة يخضع للحد األدنى لعدد المسجلين. • المشاركة مضمونة فقط لمن أتموا عمليّة التسجيل وقاموا بإجراءات دفع الرسوم. • التسجيل يكون مسبقًا طوال فترة النشاط - دون حجز اإلطار االئتماني • مواد للدورات، رُزم، أزياء، مسابقات ونشاطات إثرائيّة إضافيّة، سيتم الدفع عليها بشكل منفصل. • شيكل، 20 درس تجريبي بتكلفة • شيكل، 50 درس تجريبي لدرس الموسيقى المنفرد بتكلفة • الدفع في سكرتاريّة المركز قبل بداية الدرس. • يحق إلدارة المركز إيقاف الدورة، دمج المجموعات، تغيير موعد الدورة خالل العام أو تغيير فريق التدريب حسب تقديرها وبإشعار مسبق. • تكلفة الدورة هي تكلفة شهريّة. • األسعار لسكان يافا تل أبيب. • ستعمل الدورات على مدار العام وِفقًا لجدول العطالت تخفيضات • سيتم منح التخفيضات لسكان يافا تل أبيب فقط وِفقًا للمعايير. • التخفيضات القطاعية: متقاعدون، ذوي االحتياجات الخاصّة (فقط لحاملي شهادة المعاق)، الجنود، المهاجرين الجدد. • ال يوجد مضاعفة للخصومات. • يُمكن تقديم الطلبات للجنة الخصم بالمركز الجماهيري عن طريق سكرتاريّة المركز. شروط اإللغاء • يمكن إلغاء االشتراك بالدورة وإعادة التسجيل بناء على مكان متوفّر • لن يكون من الممكن تجميد الدورة • لن يكون من الممكن الحصول على استرجاع بأثر رجعي • ال يمكن إلغاء الدورة 1.4 ابتداء من • في حالة اإلصابة/المرض، يجب اإلعالن عن إلغاء الدورة على الفور - لن يتم االسترجاع بأثر رجعي 073-3844170 ما عدا السهو والخطأ لتفاصيل إضافيّة، معلومات وتسجيل | البرنامج قابل للتغييرات لمعلومتكم، خالل عام النشاط نقوم بتصوير النشاط والمشاركين، سيتم عرض بعض الصور على شبكات التواصل االجتماعي. إذا كنتم ال تريدون منا تصوير أطفالكم، يجب تعبئة النموذج المناسب.

في المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי

7

מחלקת המוסיקה قسم الموسيقى

8

ביניהם ומסורים, מנוסים מקצועיים מורים בצוות מתגאה יהודי הערבי במרכז המוזיקה מחלקת במחשב מוזיקה, בקבוצות נגינה שירה, כלים, של רחב מגוון על המלמדים ומוכרים, פעילים מוסיקאים יינתנו במחלקה לראשונה מוזיקליים. הרכבים ושיעורי תופים שיעורי אלינו מתווספים השנה ועוד. דיג'יי | במחשב מוזיקלית הפקה מבין: לבחירה ומעלה שנייה שנה לתלמידי מוזלים קבוצות שיעורי מוזיקליים הרכבים | מקצועית מקהלה | המוזיקה ושפת תאוריה וקבוצתיים. פרטניים בשיעורים בוגרים, ועד שלוש מגיל הגילים: לכל שיעורים במחלקה يفخر قسم الموسيقى في المركز العربي اليهودي بفريق من المعلمين المحترفين ذوي الخبرة والتفاني, من بينهم موسيقيون فعّالون ومعروفون، يقومون بتدريس مجموعة متنوعة من اآلالت الموسيقيّة، الغناء، العزف في مجموعات موسيقيّة،على الكمبيوتر والمزيد. ستُضاف إلينا هذا العام دروس في الطبول ودروس في الفرق الموسيقيّة. ألول مرة في القسم، سيتم إعطاء دروس دي | جماعيّة مُخَفّضَة لطالب السنة الثانية وما فوق لالختيار من بين: إنتاج الموسيقى على الحاسوب فِرق موسيقيّة | جوقة محترفة | تعلّم نظري ولغة الموسيقى | جي يوجد في القسم دروس لجميع األعمار: من جيل ثالث وحتى الكبار، دروس فرديّة وجماعيّة.

המוזיקה לרכזת לפנות מוזמנים וייעוץ שאלה לכל لكل سؤال واستشارة يُمكنكم التوجه لمُركّزة الموسيقى alma@ajcc-jaffa.org / عالما جيسيس: גיסיס עלמה >> رابط لمجموعة الواتساب / אפ לווטס

في المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי

9

قسم الموسيقى | מחלקת מוזיקה

פרטניים שיעורים • תאוריה לשיעורי גם פעמיים שמגיעים הפסנתר מתלמידי חוץ לשבוע, אחת מתקיימים השיעורים כל ועוד. אצבוע תווים, קריאת כלי, על נגינה למידת וסולפג’. • המחלקה. המורה/רכזת עם התאמה פגישת לעבור נדרשים החדשים התלמידים • מוזלים קבוצתיים שיעורים הפרטני לשיעור בנוסף יינתנו ומעלה שנייה שנה הלומדים לתלמידים בהמשך. מפורט הקבוצתיים השיעורים על לבחירה. • אודישן. לעבור נדרשים קמילה קמא אצל חדשים תלמידים • למחלקה. חגיגי קונצרט מתקיים השנה בסוף והופעות, קונצרטים יתקיימו השנה במהלך دروس فرديّة • تُعقد دروس اآلالت الموسيقيّة مرة واحدة في األسبوع، ويحضر طالب البيانو مرتين لدروس التعلُّم النظري والصولفيج أيضًا. تعلّم العزف على آلة موسيقية، قراءة النوتات، اإلصبع، والمزيد. • يُطلب من جميع الطالب الجُدد حضور لقاء مالئمة مع المعلّم.ة / مُركّزة القسم. • باإلضافة إلى الدروس الفرديّة، سيتم إعطاء الطالب الذين يدرسون في السنة الثانية وما فوق دروسًا جماعيّة مُخَفَّضَة لالختيار من بينها. على الدروس الجماعيّة مفصّل فيما بعد. • يُطلب من الطالب الجُدُد عند كاما كميله اجتياز االختبار. • ستقام خالل العام حفالت موسيقيّة وعروض، وفي نهاية العام سيكون هناك حفل موسيقي احتفالي للقسم.

10

חמיש י الخميس

שני اإلثنين

ראשו ן األحد

רביע י األربعاء

שליש י الثالثاء

פרטניים שיעורים دروس فرديّة אלה עם - פסנתר بيانو- مع آال אור עם - פסנתר بيانو- مع أور לונה עם - גיטרה - مع لونا غيتار רונן עם - גיטרה غيتار - مع رونان

20:00-14:30 20:00-14:30 20:00-14:30 20:00-14:30 20:00-14:30

20:00-14:30

20:00-14:00 20:00-14:00

20:00-14:00 20:00-14:00

21:00-14:00 21:00-14:00

קמילה עם - קול פיתוח تطوير الصوت - مع كميلة מרי עם - קול פיתוח تطوير الصوت - مع ميري

17:00-14:00

17:00-14:00

21:00-14:00

אמיר עם - תופים طبل - مع أمير יניב עם - עוד عود - مع ينيڤ דניאל עם - כינור كمان - مع دانيال

20:00-14:00

20:00-14:00

20:00-14:00

في المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי

11

قسم الموسيقى | מחלקת מוזיקה

معلمات ومعلمو القسم: دروس فرديّة / פרטניים שיעורים המחלקה: ומורי מורות

/ رونين شتيينباوم שטיינבאום רונן מורה . רימון בוגר ומפיק, כותב זמר גיטריסט . גיטרה בליווי ושירה לגיטרה عازف غيتار، مغني، كاتب ومنتج، خريج ريمون. معلّم غيتار وغناء بمرافقة الغيتار

بيانو פסנתר

د. آال بروبين / בורבין אלה ד"ר במוזיקה שלישי תואר עם מוסיקלי לחינוך ד"ר חמישים של הוראה נסיון בעלת , מיוחד וחינוך לפסנתר, מורה וקבוצות. פסנתר בהוראת שנה לגיל מוזיקה המוזיקה, תולדות וסולפז’, תאוריה כלי. וטרום הרך دكتورة في التربية الموسيقيّة حاصلة على دكتوراه في الموسيقى والتربية الخاصّة، لديها خمسون عامًا من الخبرة في التدريس في معلّمة بيانو، تدريس البيانو والمجموعات. نظريّة وصولفيج، تاريخ الموسيقى، موسيقى . للطفولة المبكرة وما قبل اآللة الموسيقيّة / أور فيشبيين פישביין אור מתוך בנגינה מאמין בפסנתר, שני תואר בוגר פיתוח עצמית, להגשמה וככלי מוזיקה אהבת והתמדה. עצמי خريج لقب ثاني في البيانو. يؤمن بالعزف بدافع حب الموسيقى وكأداة لتحقيق الذات، تطوير الذات والمثابرة. مُعلّم بيانو ونظريّة موسيقيّة

تطوير الصوت פיתוח קול

كاما كميله / קמילה קמא לפיתוח ומורה מופיעה זמרת מוזיקאית, 20- ב נתיב ניסן למשחק סטודיו בוגרת קול. במסגרות קול פיתוח מלמדת האחרונות שנים ומחלקת נתיב ניסן למשחק סטודיו ייחודיות: ההתמקצעות החינוך. במשרד הנוער עליית התלמיד, של הפנימי הקול במציאת קמילה של הנפש. של העמוקים הרגשות מתוך موسيقيّة، مغنيّة أداء ومعلّمة لتطوير الصوت. خريجة ستوديو للعزف نيسان نتيڤ. على مدار العشرين عامًا الماضية، كانت تُعلّم تطوير الصوت في أماكن فريدة: استوديو للتمثيل نيسان نتيڤ وقسم هجرة الشباب في وزارة التربية والتعليم. خبرة كميله في إيجاد الصوت الداخلي للطالب، من المشاعر العميقة للروح. / ميري زوعروب זוערוב מרי ראשון תואר בוגרת קול, לפיתוח ומורה זמרת המרכז מוזיקלי, בחינוך הוראה ותעודת שני בתואר סטודנטית וינגייט, לוינסקי האקדמי הערבית- המקהלה בוגרת במוזיקה. בתרפיה לפיתוח מורה יהודי. הערבי המרכז של יהודית יפו". "כולנא במקהלת וע.מנצחת קול

غيتار גיטרה

/لونا أبو نصّار נסאר אבו לונא בוגרת ומפיקה, זמרת-יוצרת גיטריסטית, באמתחתה ויצירה, להפקה מיוזיק הספר בית אלבומים. שלושה عازفة غيتار، مغنيّة-كاتبة أغاني ومنتجة، خريجة مدرسة الموسيقى لإلنتاج واإلبداع. أصدرت . ثالثة ألبومات

12

عود עוד

مغنيّة ومعلّمة لتطوير الصوت، خريجة لقب أوّل وشهادة تدريس في التربية الموسيقيّة، المركز األكاديمي ليڤينسيك ڤينچييت، طالبة لقب ثاني في العالج بالموسيقى. خريجة جوقة المركز معلّمة لتطوير الصوت وقائدة العربي اليهودي. . في جوقة «كُلّنا يافا»

/ ينيف طييخمن טייכמן יניב 20 של הוראה נסיון ומפיק.בעל מלחין עוד, נגן במכללת מקאם לימד רימון, במכללת מלמד שנה. אומנים עם ומקליט מופיע שבצפת. מקאמאת . לעוד מורה ובעולם. בארץ הראשונה מהשורה عاما من 20 عازف عود، مُلَحّن ومُنتج، لديه الخبرة في التدريس. يدرّس في كليّة ريمون علّم مقام في كليّة مقامات في صفد. يؤدي عروض ويسجل مع فنانين كبار في البالد وحول العالم. معلّم للعود. / دانيال هوفمان הופמן דניאל לימודיו את סיים דוקומנטריים, סרטים וצלם כנר הופיע במנהטן, למוזיקה הגבוה הספר בבית כמו אמנים ועם שונים ובהרכבים לבד ומופיע רבים ועוד צברי שי טסה, דודו בנאי, אהוד לכינור. מורה וטובים. عازف كمان ومُصوّر أفالم وثائقيّة، خريج مدرسة الموسيقى في مانهاتن، قام ويقوم بعروض فرديّة وفي فرق مختلفة ومع فنانين مثل إيهود بناي، دودو تسا، شاي تسبري والعديد من معلّم للكمان الفنانين الجيدين اآلخرين. كمان כינור

طبل תופים

/ أمير برنت ברנט אמיר במרכז 11 בגיל לנגן החל ומתופף. מוסיקאי מגמת בוגר בהצטיינות. סיים שם ביפו המוזיקה במוזיקה ראשון תואר ובעל ילין תלמה של הג׳אז בעל אונו. האקדמית מהקריה יתרה בהצטיינות פרטית, הוראה בהן שנים 7 של הוראה נסיון ועבודה ספר בבתי הוראה הרכבים, הדרכת לתופים מורה מיוחדים. צרכים בעלי ילדים עם מוזיקליים. ולהרכבים موسيقي وعازف طبل. لقب أوّل في الموسيقى مع مرتبة الشرف من كليّةكريات أونو. بدأ العزف في سن الحادية عشرة في المركز الموسيقي في يافا حيث تخرج بمرتبة الشرف. تخرّج من دورة الجاز لتالما يلين وحصل على لقب أوّل في الموسيقى مع مرتبة الشرف سنوات من الخبرة في 7 من كليّة أونو. لديه التدريس بما في ذلك التعليم الفردي، ارشاد الفِرق، التعليم في المدارس والعمل مع معلّم طبول األطفال ذوي االحتياجات الخاصّة. وفِرق موسيقيّة.

في المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי

13

قسم الموسيقى | מחלקת מוזיקה

/ دروس جماعيّة קבוצתיים שיעורים

> للتسجيل / להרשמה

חמישי الخميس

שנ י اإلثنين

ראשו ן األحد

רביעי األربعاء

שליש י الثالثاء

קבוצתיים שיעורים دروس جماعيّة

1 שנ ה 1 سنة 17:45-17:00

אלה / וסולפז’ תאוריה التعلُّم النظري والصولفيج

3 שנ ה 3 سنة 17:45-17:00

2 שנ ה 2 سنة 17:45-17:00

17:45-17:00

אור / וסולפז’ תאורי ה نظريّة وصولفيج / أور

5-4 גיל 5-4 جيل 17:45-17:00 7-6 גיל 7-6 جيل 18:30-17:45

3-2.5 גיל 3-2.5 جيل 17:45-17:00

אלה / הרך לגיל מוזיקה موسيقى للطفولة المُبكّرة / آال

אלה / כלי טרו ם ما قبل اآللة /آال

17:30-16:00

בוריס / DJ بوريس

19:00-17:30

אבלטון ביתי אולפן בוריס استديو ابلتون بيتي بوريس אמיר / מוזיקלי הרכב فرقة موسيقيّة / أمير

צעירים הרכב مجموعة الشباب 17:30-16:00 בוגרים הרכב مجموعة الكبار 19:15-17:45

אמיר / מוזיקילי הרכ ב فرقة موسيقيّة / أمير

19:30-17:30

יפו” “כולנא מקהל ת מרי ביאטריס, جوقة “كُلّنا يافا” بياتريس، ميري

14

معلمات ومعلمو القسم: دروس فرديّة / פרטניים שיעורים המחלקה: ומורי מורות

DJ דיג'יי

بوريس حوديينتوف / חודיינטוב בוריס - DJ מיקס, סט, בניית תקלוט. מקצועית נגינה רמת ועד מאפס ללמוד שרוצים למי מקצועי, תקלוט חוג ביותר. המתקדמת בטכנולוגיה אישית עמדה על הכל ועוד, אפקטים ומעלה 10 גילאים: לקבוצה, 7- ל מוגבל המשתתפים *מספר دورة تسجيل احترافي، ألولئك الذين يرغبون في التعلم من الصفر إلى مستوى تسجيل احترافي. بناء مجموعة ، مزج، تأثيرات وأكثر ، كل ذلك على منصة شخصيّة بأحدث التقنيات. . وما فوق 10 لكل مجموعة، أعمار: 7 * يقتصر عدد المشاركين على

אולפן ביתי אבלטון استديو ابلتون بيتي

/ بوريس حوديينتوف חודיינטוב בוריס תוכנת אבלטון, בתוכנת ממוחשבת בסביבה ביצירה מעמיקה למידה במחשב: מוזיקה ויצירת הפקה הקלטה, וטרקים, מוסיקליים קטעים ויצירת כתיבה בעולם. המתקדמת האלקטרונית המוזיקה יצירת העריכה. תוכנות עולם עם והיכרות פעילותו שנות 16 במשך הפקה במסלול BPM מכללת בוגר אלקטרונית. מוזיקה ומפיק DJ יוצר, אמן והפקה dj ל מורה הוראה. שנות 8 של נסיון עם אלקטרונית למוזיקה מרצה ובעולם, בארץ ניגן ממוחשבת בסביבה מוזיקלית ומעלה 10 גילאים: לקבוצה, 7- ל מוגבל המשתתפים מספר * إنتاج الموسيقى وإنشاءها على الحاسوب: التعلّم المتعمق في اإلنتاج في بيئة محوسبة في برنامج ابلتون، أكثر برنامج إلنشاء الموسيقى اإللكترونية تقدمًا في العالم. كتابة وإنشاء المقطوعات والمسارات الموسيقية، التسجيل والتعرّف على عالم برامج التحرير. عامًا 16 في مسار اإلنتاج. خالل BPM فنان مُنتج، دي-جي ومنتج للموسيقى اإللكترونية. تخرج من كليّة سنوات في 8 من النشاط، عزف في البالد وحول العالم، محاضرًا للموسيقى اإللكترونية يتمتع بخبرة

التدريس. مدرس دي جي وإنتاج الموسيقى في بيئة محوسبة وما فوق 10 لكل مجموعة، أعمار: 7 *يقتصر عدد المشارركين على

في المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי

15

قسم الموسيقى | מחלקת מוזיקה

فرقة موسيقيّة הרכב מוזיקלי

أمير برنت / ברנט אמיר כיף. והמון וליווי הובלה הרמוניה קצב, יכולות פיתוח כלים, במגוון ביחד שונים בסגנונות נגינה השיעור. המחלקה/מורה רכזת עם התאמה מפגש לעבור יש בלבד, ומעלה שנייה שנה לתלמידי * العزف على أنماط مختلفة معًا على مجموعة متنوعة من اآلالت، تطوير مهارات اإليقاع، التناغم، الريادة والمرافقة والكثير من المرح. * لطالب السنة الثانية فما فوق فقط، يجب حضور لقاء مالئمة مع مُركّزة القسم ومعلّم الدرس.

موسيقى لجيل الطفولة المُبكّرة מוזיקה לגיל הרך

آال بوربين / בורבין אלה מוזיקה, ומשחקי מקצבים שירה האזנה, כלים, במגוון בנגינה התנסות דרך המוזיקה לעולם הכנה שנה. 50- כ המלמדת למוזיקה דוקטורית בורבין, אלה עם ילדים. 8 עד של בקבוצה موسيقى للطفولة المبكرة: التحضير لعالم الموسيقى من خالل تجربة العزف على مجموعة متنوعة أطفال. مع آال 8 من اآلالت، االستماع، إيقاعات الغناء وعزف الموسيقى، في مجموعة تصل حتى عامًا. 50 بوربين، دكتورة في الموسيقى التي تدرس منذ حوالي

6-7 ما قبل األداة 6-7 טרום כלי

/ آال بوربين בורבין אלה בעולם מעמיקה והתנסות תאוריה מקצבים, תווים, וקריאת כתיבה כלים, שלושה על נגינה לימוד בורבין אלה עם נעימה. ואווירה קטנה בקבוצה מקצועי, כלי ללימוד המושלמת ההכנה המוזיקה. تُعلّم العزف على ثالث آالت، كتابة وقراءة النوتة الموسيقية، اإليقاعات، النظريّة، والتجربة المتعمقة في عالم الموسيقى. التحضير المثالي لتعلم آلة موسيقية احترافيّة في مجموعة صغيرة وفي جو لطيف. مع آال بوربين

16

״ كُلّنا يافا ״ جوقة מקהלת "כולנא יפו"

بياتريسه بار، ميري زوعروب / זוערוב מרי בר, ביאטריסה ד"ר השנייה השנה זוהי ביפו. המוזיקה ומרכז יהודי הערבי המרכז של המשולבת הייצוגית המקהלה דר. של בניצוחן מוזיקה. והמון כנסים הופעות רבים, מפרוייקטים נהנה השנה וגם המקהלה, לפעילות זוערוב. ומרי בר ביאטריסה מלחינה מקהלות, מנצחת וינגייט. לוינסקי אקדמי במרכז מוזיקלי לחינוך בפקולטה בכירה מרצה יפו”. “כולנא מקהלת מנצחת .2021 לשנת אנגל פרס כלת וחוקרת, לקבלה. אודישן לעבור יש ומעלה, 8 *גילאים: جوقة تمثيلية مشتركة للمركز العربي اليهودي ومركز الموسيقى في يافا. هذه هي السنة الثانية أخرى هذا العام سنستمتع بالعديد من المشاريع، عروض المؤتمرات والكثير من ​ لنشاط الجوقة، ومرة الموسيقى. بقيادة الدكتورة بياتريسه وميري زوعروب. محاضرة مرموقة في كليّة التربية الموسيقيّة في المركز األكاديمي ليڤينسيك ڤينجييت. قائدة جوقات، . قائدة جوقة «كُلّنا يافا» 2021 مُلحّنة وباحثة، حائزة على جائزة انجل لعام سنوات فما فوق، يجب اجتياز االختبار للقبول 8 : األعمار * آال بوربين، أور فيشبيين / פישביין אור בורבין, אלה תולדות של לימוד מוסיקלית, תאוריה הרמוניה, תווים, וקריאת כתיבה לעומקה. המוזיקה שפת לימוד הכלים לתלמידי מומלץ המוזיקה. בשפת ושליטה ביטחון מעניקים אלו כל היום, ועד מאז המוזיקה פישביין בורבין/אור אלה מורים: והשירה. השונים تعلّم لغة الموسيقى بعمق. كتابة وقراءة النوتة الموسيقيّة، التناغم، النظريّة الموسيقيّة، دراسة تاريخ الموسيقى منذ ذلك الحين وحتى اليوم، كل هذه تمنح الثقة وإتقان لغة الموسيقى. يوصى به للطالب من مختلف اآلالت والغناء. عالما جيسيس גיסיס עלמה בסיכון, נוער וחינוך בחינוך עוסקת מקהלות, וניצוח פסנתר שירה לימודי בוגרת המחלקה, מנהלת אביב. תל חינוך מוסדות עובדי ועד ומקימת ויו”ר יפו חינוך קריית בבי”ס מלמדת مديرة القسم، خريجة دراسات في الغناء، العزف على البيانو وقيادة جوقات، تعمل في تربية وتعليم الشباب المعرّضين للخطر، وهي تُعّلم في مدرسة كريات حينوخ في يافا وهي رئيسة ومؤسسة لجنة العاملين في المؤسسات التعليمية في تل أبيب. نظريّة الصولفيج وتاريخ الموسيقى תאוריה סולפז’ ותולדות המוזיקה

في المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי

17

אומנויות המחול فنون الرقص

18

עם מקצועית מחול תכנית להציג גאה ביפו, יהודי הערבי הקהילתי במרכז המחול לאומנויות ביה"ס פעילים ורקדנים יוצרים הינם שלנו והמורים המורות צוות י"ב. כיתה ועד הגן לגיל רחב, סגנונות מגוון לימוד לצד ותלמידה. תלמיד לכל אישי ויחס ליווי על דגש שמים אנו בביה"ס בתחומם. ומובילים והנאה. מוסיקליות אלתור, יצירתיות, פיתוח על רב דגש ישנו השונים בסגנונות טכניקה. مدرسة فنون الرقص في المركز الجماهيري العربي اليهودي في يافا، تفخر بتقديم برنامج رقص احترافي مع مجموعة متنوعة من األساليب، من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر. فريق المعلمات والمعلمين لدينا هم منتجون وراقصون فعّالون ورائدون في مجالهم. في المدرسة، نُركز على المُرافقة ومُعاملة شخصيّة لكل طالب وطالبة. باإلضافة إلى تعلّم التقنية. في األساليب المختلفة هناك تركيز كبير على تنمية اإلبداع، االرتجال والمتعة. نحن نؤمن أن كل شخص يمكنه الرقص! לרקוד! יכולים שכולם מאמינים אנחנו على مدار العام، تعمل مجموعتان ممثلتان للرقص: ייצוגיות מחול להקות שתי פועלות השנה לאורך فرقة رقص بأسلوب الرقص المعاصر העכשווי המחול בסגנון מחול להקת فرقة هيب هوب -הופ ההיפ להקת הלהקה. פעילות לכלל והתחייבות קודם ניסיון נדרש ללהקות בסגנונות: מחול וסדנאות שיעורים כוללת השנתית התכנית לילדים יצירתי מחול שיעור | אקרודאנס | דבקה | פלמנקו | קלאסי בלט | הופ היפ | העכשווי ה מחול מחול למגמות הכנה מסלול | האוטיסטי הרצף על ועוד. מחול במופעי לצפייה ויציאה המחול בתחום מובילים יוצרים עם אמן סדנאות מגוון בנוסף לפנות מוזמנים והרשמה לפרטים מסוים. סגנון לפי בחירה שיעור או מלאה לימוד תכנית לבחור ניתן המרכז. במשרדי או , org.jaffa-ajcc@dalia במייל: חיימסקי, דליה המחול, תחום לרכזת يتطلب التسجيل للفرق خبرة سابقة والتزامًا بجميع أنشطة الفرقة. يتضمن البرنامج السنوي دروسًا وورشات رقص باألساليب التالية: دروس الرقص اإلبداعي | أكرودانس | دبكة | فالمنكو | باليه كالسييك | هيب هوب | رقص مُعاصر مسار تحضيري لتخصصات الرقص | لألطفال على طيف التوحد باإلضافة إلى ورشات فنيّة متنوّعة مع منتجين رائدين في مجال الرقص. الخروج لمشاهدة عروض رقص والمزيد. يمكن اختيار برنامج دراسي كامل أو االختيار وِفقًا ألسلوب مُعيّن. للتفاصيل والتسجيل يرجى التوجه أو إلى سكرتارية المركز. org.jaffa-ajcc@dalia لمركزة مجال الرقص، داليا حييمسيك عبر البريد اإللكتروني:

>> رابط لمجموعة الواتساب / אפ לווטס

في المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי

19

فنون الرقص | אומנויות המחול

القسم ومعلمو معلمات המחלקה ומורי מורות

המתחרים הרכבים בשני חבר .2012 משנת ברייקדאנס בסגנון מוכר ומורה פעיל רקדן - שפירא יובל ובאירופה. בארץ . عضو في 2012 راقص فعّال ومعلم أسلوب رقص البريك دانس المعروف منذ عام يوڤال شاپيرا - فريقين متنافسين في إسرائيل وأوروبا. הקיבוצים, בסמינר B.ED להוראה המסלול בוגרת ויוצרת. רקדנית פלמנקו, אמנית - צבי בן מיכל ופסטיבלים במות על ומופיעה יוצרת בספרד. פלמנקו תחרויות של פרסים זוכת בספרד, השתלמה ובספרד. בישראל في سمينار B.ED - فنّانة فالمنكو، راقصة ومُنتجة. تخرجت من مسار التدريس ميخال بن تسڤي هكيبوتسيم، استكملت في إسبانيا، حاصلة على جوائز في مسابقات الفالمنكو في إسبانيا. مُنتجة وتُؤدي عروضًا على منصات ومهرجانات في البالد وإسبانيا. ולמחול למוזיקה האקדמיה תיכון בוגרת ואקרודאנס, מודרני מחול קלאסי, לבלט מורה - זכריה דנה פרסקו בלהקת רקדה דגן. ואופיר פרלוב נעמי של בניהולה רקדנים להכשרת והמסלול בירושלים, רבים, כוריאוגרפים עם ועבדה معلمة الباليه الكالسييك، الرقص الحديث واألكرودانس. خريجة المدرسة الثانوية دانا زكريا - للموسيقى والرقص في القدس، والمسار لتدريب الراقصين تحت إشراف نعومي پرلوڤ وأوفير دچن. رقصت في فرقة فرسكو وعملت مع العديد من مُصمّمي الرقصات. של וותק עם כסולנית. הרוסית באופרה בעבר רקדה לבלט. מורה סורין. סווטלנה - סורין סווטלנה מתנועה, הנאה הטכניקה, ולימוד חיזוק אישי, יחס הוא בשיעוריה הדגש קלאסי. לבלט כמורה שנה 30 רקדן. כל של המלא הפוטנציאל ומימוש מוזיקליות פיתוח سڤيتالنا سورين. معلّمة باليه. رقصت سابقًا في األوبرا الروسية كعازفة منفردة. سڤيتالنا سورين - عامًا من الخبرة كمدرسة باليه كالسييك. يتم لتركيز في دروسها على االهتمام الشخصي، 30 لديها تعزيز وتعلُّم التقنية، االستمتاع بالحركة، تطوّر موسيقي وتحقيق اإلمكانيّات الكاملة لكل راقص. בוגרת וקונטמפוררי. הופ היפ ,דאנסהול, ביט פרו בסגנונות: ומורה יוצרת רקדנית- - מלקו באתו . KHD ANIMATO - ו ישראל דאנסהול ,1876 בלהקות: לשעבר וסולנית בומר נדין למחול האקדמיה ישראל. פאנק דאנסהול להקת את מנהלת راقصة - مُنتجة ومُعلّمة األساليب: افروبيت، دانسهول، الهيب هوب والمعاصر. تخرجت باتو مالكو - KHD ، دانسهول إسرائيل و 1876 : من أكاديمية نادين بومر للرقص وعازفة منفردة سابقة في فرق . تُدير فرقة دانسهول فانك اسرائيل ANIMATO

20

הספקטרום על לילדים יצירתי ומחול ויצירה, עכשווי מחול שיעורי מלמדת - בוטרוס סטרוז' סתיו יהודי. הערבי המרכז מצוות כחלק השישית שנתה את תחל סתיו עצמאית. ויוצרת רקדנית האוטיסטי. تُدرّس الرقص المعاصر واإلبداعي، والرقص اإلبداعي لألطفال على طيف ستاڤ ستروز بطرس - التوحد. راقصة ومُنتجة مستقلة. ستبدأ ستڤ عامها السادس كجزء من فريق المركز العربي اليهودي. - ב מודרני ומחול בלט למדה וג'יירוקינסיס. עכשווי, מחול מלמדת יוצרת רקדנית - גוטהרץ תמר בפילדלפיה, האומנויות מאוניברסיטת מודרני במחול BFA בעלת Dance Theatre of . Lynchburg ובארץ. בארה"ב מודרני מחול להקות עם רקדה .) UArts ( פנסילבניה راقصة مُنتجة تقوم بتدريس الرقص المعاصر وجييروكينسيس. درست الباليه تمار جوتهرتش- والرقص الحديث في مسرح الرقص في لينشبورج، وهي حاصلة على لقب أوّل في الرقص الحديث من ). رقصت مع فرق الرقص الحديث في الواليات المتحدة UArts جامعة الفنون في فيالدلفيا، بنسلفانيا ( األمريكية وفي البالد. "ספיריט התנועה מתודת את מפתחת וחוקרת. אמנית רקדנית, כוריאוגרפית, - ליבנה פנינה לילך באקדמיות למדה ונשים. לנערות סדנאות מעבירה - חדשה ריקוד תפיסת מציעה אשר דאנס" ברחוב ספר סטודיו-גלריה-בית הקימה ובאוסטריה, באמסטרדם ופילוסופיה מחול לכוריאוגרפיה, ביפו. 7 דרור مُصمّمة رقصات، راقصة، فنّانة وباحثة. تُطَوّر أسلوب الحركة "رقصة الروح" التي ليالخ پنينا ليڤنا - تُقدم مفهومًا جديدًا للرقص - تُمرّر ورش عمل للفتيات والنساء. درست في أكاديميات تصميم الرقصات، الرقص والفلسفة في أمستردام والنمسا. أنشأت استوديو-معرض-مدرسة في شارع في يافا. 7 درور מורה, יוצרת, רקדנית, .2017 משנת ביפו יהודי הערבי במרכז המחול תחום רכזת - חיימסקי דליה ורקדה עבדה רוקדת". "יפו לילדים מחול פסטיבל ומקימת בקהילה מחול בתחום יזמית חזרות, מנהלת ," Rudra Bejart " למחול המוערך בביה"ס לימודיה את סיימה ובעולם. בארץ מובילים כוריאוגרפים עם ואומנות. בחינוך חזותית באוריינות B.ED שני ותואר מחול, בהוראת B . A בעלת שוויץ. בלוזאן, . راقصة، مُنتجة، 2017 مُركّزة مجال الرقص في المركز العربي اليهودي في يافا منذ عام داليا حييمسيك معلمة، مديرة تدريب، رائدة أعمال في مجال الرقص في المجتمع ومؤسّسة مهرجان رقص األطفال "يافا ترقص". عملت ورقصت مع كبار مُصمّمي الرقصات في البالد وحول العالم. تخرجت من مدرسة "" في لوزان، سويسرا. حصلت على لقب أوّل في تدريس الرقص، Rudra Bejart الرقص المرموقة " والفنّ. ولقب ثاني في المعرفة البصريّة في التربية

في المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי

21

فنون الرقص | אומנויות המחול

2024-2023 פעילות לשנת רמות לפי מחולק שעות מערכת 2024-2023 برنامج حسب المستويات لسنة النشاط

> للتسجيل / להרשמה

نساء | رقص | מחול | נשים מחול | א יו ם رقص | يوم األحد 20:15-19:00 מתקדמות נשים פלמנקו فالمنكو نساء مُتقدّمات ستوديو جديد | חדש סטודיו

מחול | ה יו ם رقص | يوم الخميس 20:30-19:30 دبكة | דבקה يام ستوديو | ים סטודיו

21:30-20:30 فالمنكو نساء مُبتدئات | מתחילות נשים פלמנקו ستوديو جديد | חדש סטודיו ساعة ونصف וחצי שעה

ا الطفولة المُبكّرة הרך הגיל

13 ستوديو | 6-4 أعمار | يوم األحد | 13 סטודיו | 6-4 גיל | ראשון יום סורין סבטלנה | בלט טרו ם سڤيتالنا سورين | ما قبل الباليه 17:15-16:30 5-4 جيل | 5-4 גיל

> للتسجيل להרשמה/

סורין סבטלנה | בלט טרו ם سڤيتالنا سورين | ما قبل الباليه 18:15-17:30 6-5 جيل | 6-5 גיל ]' د 45[

22

صفوف أوّل-ثالث | 1 مستوى | א׳-ג׳ | 1 רמה מחול | א יו ם رقص | يوم األحد מחול | ב יום رقص | يوم اإلثنين

> للتسجيل להרשמה/

מחול | ה יום رقص | يوم الخميس 17:15-16:15 رقص حر | ברייקדאנס 12 ستوديو | 12 סטודיו

מחול | ד יום رقص | يوم األربعاء

17:00-16:00 اكرودانس | אקרודאנס 13 ستوديو |13 סטודיו 18:00-17:10 קלאסי בלט باليه كالسييك 13 ستوديو | 13 סטודיו בשבוע פעמיים חובה إلزامي مرتان في األسبوع

17:45-17:00 هيب هوب | הופ היפ

16:45-16:00 فالمنكو | פלמנקו חדש סטודיו ستوديو جديد

א׳ חדש סטודיו جديد أ ستوديو 19:00-18:15 קלאסי בלט

باليه كالسييك א׳ חדש סטודיו ستوديو جديد أ בשבוע פעמיים חובה إلزامي مرتان في األسبوع

מחול | ה יום رقص | يوم الخميس > للتسجيل להרשמה/

صفوف رابع-سادس | 2 مستوى | ד׳-ה׳ | 2 רמה מחול | א יו ם رقص | يوم األحد מחול | ב יום رقص | يوم اإلثنين

מחול | ד יום رقص | يوم األربعاء

17:00-16:00 עכשווי מחול עתודה المعاصر فرقة الرقص ב חדש סטודיו ستوديو جديد ب

16:50-16:00 קלאסי בלט

17:30-16:45 فالمنكو | פלמנקו חדש סטודיו ستوديو جديد

دبكة | דבקה 17:15-16:15 ים סטודיו ستوديو يام

باليه كالسييك א׳ חדש סטודיו ستوديو جديد أ בשבוע פעמיים חובה إلزامي مرتان في األسبوع

18:30-17:30 حر رقص | ברקיידאנס 12 סטודיו 12 ستوديو

17:50-17:00 אקרודאנס اكرودانس א׳ חדש סטודיו ستوديو جديد أ

18:00-17:00 קלאסי בלט

18:45-17:30 הופ היפ צעירה להקה هوب هيب شابة فرقة חדש סטודיו

كالسييك باليه ב חדש סטודיו ستوديو جديد ب בשבוע פעמיים חובה إلزامي مرتان في األسبوع 19:00-18:00 هيب هوب | הופ היפ ב חדש סטודיו ستوديو جديد ب בשבוע פעמיים חובה إلزامي مرتان في األسبوع

ستوديو جديد קבלה בחינות امتحانات قبول

19:00-18:00 هيب هوب | הופ היפ | א׳ חדש סטודיו ستوديو جديد أ בשבוע פעמיים חובה إلزامي مرتان في األسبوع

في المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי

23

فنون الرقص | אומנויות המחול

> للتسجيل להרשמה/

صفوف سادس-سابع | 3 مستوى | ו׳-ז׳ | 3 רמה מחול | א יו ם رقص | يوم األحد מחול | ב יום رقص | يوم اإلثنين

מחול | ה יום رقص | يوم الخميس 18:30-16:30 לנערות-ספיריט סדנא ورشة للفتيات- | דאנס الرقص الروحي בסטודיו-לילך יתקיים בשוק ליבנה פנינה הפשפשים في استوديو ليالخ بنينا ليڤنا في سوق العتق

מחול | ד יום رقص | يوم األربعاء 18:00-17:00 هيب هوب | הופ היפ ב חדש סטודיו ستوديو جديد ب בשבוע פעמיים חובה إلزامي مرتان في األسبوع

17:30-16:00 בוגרות הופ היפ להקה فرقة هيب هوب بالغات ביחד 3 + 4 רמה معًا 4 + 3 مستوى يام ستوديو | ים סטודיו קבלה בחינות امتحانات قبول 18:45-17:45 فالمنكو | פלמנקו ביחד + 3 4 רמה معًا 4 + 3 مستوى يام ستوديو | ים סטודיו 20:00-18:45 ורפרטואר קלאסי בלט باليه كالسييك | وموسيقى 3 + 4 רמה معًا 4 + 3 مستوى يام ستوديو | ים סטודיו למי כתוספת בחירה בשבוע פעמיים שלוקח اختياري إضافة لمن يأخذ مرتين في األسبوع

17:00-16:00 קלאסי בלט باليه كالسييك 13 סטודיו 13 ستوديو בשבוע פעמיים חובה إلزامي مرتان في األسبوع 18:45-17:15 رقص | עכשווי מחול معاصر 13 ستوديو | 13 סטודיו 20:00-19:00 هيب هوب | הופ היפ 13 ستوديو |13 סטודיו בשבוע פעמיים חובה إلزامي مرتان في األسبوع

19:15-18:15 אקרודאנס اكرودانس ב חדש סטודיו ستوديو جديد ب

18:30-17:30 דבקה دبكة ים סטודיו يام ستوديو

19:30-18:30 رقص حر | ברייקדאנס חדש סטודיו جديد ستوديو

20:30-19:30 קלאסי בלט

باليه كالسييك ב חדש סטודיו ستوديو جديد ب בשבוע פעמיים חובה إلزامي مرتان في األسبوع

19:30-18:45* הרצף על מחול-לילדים رقص-لألطفال على | طيف التوحد 12 ستوديو | 12 סטודיו

24

> للتسجيل להרשמה/

صفوف ثامن-عاشر | 4 مستوى | ח׳-י׳ | 4 רמה מחול | א יו ם رقص | يوم األحد מחול | ב יום رقص | يوم اإلثنين

מחול | ה יום رقص | يوم الخميس 18:30-16:30 לנערות-ספיריט סדנא ورشة للفتيات- | דאנס الرقص الروحي - בסטודיו יתקיים ליבנה פנינה לילך في | הפשפשים בשוק استوديو ليالخ بنينا ليڤنا في سوق العتق 19:30-18:30 دبكة | דבקה ستوديو يام | ים סטודיו

מחול | ד יום رقص | يوم األربعاء 17:00-16:00 هيب هوب | הופ היפ ستوديو يام | ים סטודיו בשבוע פעמיים חובה إلزامي مرتان في األسبوع

17:30-16:00 בוגרות הופ היפ להקה فرقة هيب هوب | بالغات ביחד 3 + 4 רמה معًا 4 + 3 مستوى | ستوديو يام | ים סטודיו קבלה בחינות امتحانات قبول 18:45-17:45 | פלמנקו פלמנקו فالمنكو ביחד + 3 4 רמה معًا 4 + 3 مستوى يام ستوديو | ים סטודיו 20:00-18:45 ורפרטואר קלאסי בלט باليه كالسييك وموسيقى ביחד 3 + 4 רמה معًا 4 + 3 مستوى يام ستوديو | ים סטודיו למי כתוספת בחירה בשבוע פעמיים שלוקח اختياري إضافة لمن يأخذ مرتين في األسبوع

17:00-16:00 هيب هوب | הופ היפ ستوديو يام | ים סטודיו בשבוע פעמיים חובה إلزامي مرتان في األسبوع

18:00-17:00 מתחלפות סדנאות

18:45-17:15 מע״י אנסמבל להקה וחצי) (שעה فرقة الرقص انسمبل ستوديو يام | ים סטודיו [ساعة ونصف] 20:15-19:00 קלאסי בלט باليه كالسييك يام ستوديو | ים סטודיו בשבוע פעמיים חובה إلزامي مرتان في األسبوع

עכשוויים יוצרים עם ورشات مُتغيّرة مع | منتجين معاصرين ستوديو يام | ים סטודיו 19:15-18:15 קלאסי בלט كالسييك باليه ستوديو يام | ים סטודיו בשבוע פעמיים חובה إلزامي مرتان في األسبوع

20:30-19:30 رقص حر | ברייקדאנס חדש סטודיו ستوديو جديد

20:30-19:30 + עכשווי מחול רפרטואר + رقص معاصر مؤلفات ستوديو يام | ים סטודיו

في المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי

25

חוגי ספורט دورات رياضة

26

كابويرا קפוארה

إيتاي بوريه (فينتو) بإرشاد الماستر / (פינטו) בוריה איתי המאסטר בהנחיית ולחימה. תנועתיות נגינה, תיאטרליות, המשלבת לחימה אמנות دورة كابويرا - فن قتالي يدمج المسرح، العزف، حركات وقتال.

جودو ג׳ודו

إيتاي بوريه (فينتو) بإرشاد الماستر / יעקובוב בן ישראל אלוף בהנחיית תורם כן כמו העצמית. ומשמעת התמדה ולמידה, התארגנות כושר וריכוז, קשב יכולות משפר החוג האישי. והכושר המשקל שיווי הקואורדינציה, את משפר חברתיים, כישורים העצמי, לביטחון دورة تعمل على تحسين قدرات االنتباه والتركيز، والقدرة على التنظيم والتعّلم، المثابرة واالنضباط الذاتي. تعمل الدورة على تحسين ثقة الطفل بنفسه ومهاراته االجتماعية، وأيضًا على تحسين

التنسيق، التوازن واللياقة الشخصيّة جمباز العجلة גלגלי ענק

، بطلة دنيال حليوه بإرشاد / ישראל נבחרת בסגל ומאמנת ישראל אלופת , חליוה דניאל בהנחיית إسرائيل ومدرّبة في المنتخب اإلسرائيلي ספורט/ בפסיכולוגיית שני לתואר וסטודנטית לשעבר ישראל נבחרת מתעמלת - מדריכה צחי עינת . - العبة جمباز في المنتخب اإلسرائيلي السابق وطالبة ماجستير في علم النفس الرياضي عيناتتساحي مرشدة בארץ. הקהילתיים במרכזים מסוגו יחיד - ענק גלגלי חוג دورة جمباز العجلة - الوحيدة من نوعها في المراكز الجماهيرية في البالد.

جمباز وألعاب بهلوانيّة התעמלות קרקע ואקרובטיקה

מווינגייט. גופני לחינוך תואר בעלת ג׳ובראן ג׳ניפר בהנחיית: גיל לכל התעמלות חוג حاصلة على شهادة في التربية البدنية من كلية جينيفر جبران دورة جمباز لجميع األعمار بإرشاد: ڤنيچييت. וקשב. נכונה יציבה כוח, גמישות, מתפרץ, כוח משקל, שיווי יכולת מפת ח تطور القدرة على التوازن، اللياقة البدنيَة، المرونة، القوّة، الوضعية الصحيحة واالنتباه."

في المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי

27

دورات رياضة | חוגי ספורט

كابويرا קפוארה

> للتسجيل / להרשמה

إيتاي بوريه (فينتو) بإرشاد الماستر / (פינטו) בוריה איתי המאסטר בהנחיית

ראשון األحد

חמישי الخميس

שנ י اإلثنين

רביעי األربعاء

שלישי الثالثاء

كابويرا / קפוארה

אווירית) (קפוארה ג'-ו' כיתות صفوف الثالث-السادس (كابويرا هوائيّة)

16:15-15:30

א' קבוצה גנים روضات مجموعة أ ב' קבוצה גנים روضات مجموعة ب

17:15-16:30

18:00-17:15

א קבוצה - א'-ב' כיתות صفوف األول-الثاني مجموعة أ ב' קבוצה - א'-ב' כיתות صفوف األول-الثاني مجموعة ب

17:15-16:30

17:15-16:30

18:00-17:15

18:00-17:15

ג'-ד' כיתות صفوف الثالث-الرابع

19:00-18:00

ג'-ו' כיתות صفوف الثالث-السادس ה'-ו' כיתות صفوف الخامس-السادس ומעלה ז' נוער شبيبة- السابع وما فوق ומעלה ז' נוער אווירית) (קפוארה شبيبة- السابع وما فوق (كابويرا هوائيّة)

19:00-18:00

20:00-19:00

21:00-19:15

20:30-19:00

19:30-18:15

22:00-20:30

بالغون בוגרים

22:00-20:30

28

جودو ג'ודו

> للتسجيل / להרשמה

بين يعقوبوب / יעקובוב בן

ראשון األحد

חמיש י الخميس

שני اإلثنين

רביע י األربعاء

שליש י الثالثاء

جودو / ג'ודו

17:00-16:15

17:00-16:15

’ الثالث- الرابع ג’-ד

17:45-17:00

17:45-17:00

)4-5( روضات )4-5( גנים

18:30-17:45

صفوف األول-الثاني א'-ב' כיתות 18:30-17:45

19:15-18:30

19:15-18:30

الخامس وما فوق ומעלה ה'

في المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי

29

دورات رياضة | חוגי ספורט

جمباز العجلة גלגלי ענק

/ להרשמה > للتسجيل

مع دنيال حليوه, عينات تساحي / צחי ועינת חליוה דניאל עם

ראשו ן األحد

חמישי الخميس

שנ י اإلثنين

רביעי األربعاء

שלישי الثالثاء

العجلة جمباز ענק גלגלי

16:00-15:00

2-1 רמות מתחילות 1-2 مبتدئات مستوى

17:00-16:00

2-1 רמות ב' מתקדמות 1-2 مُتقدّمات ب مستوى 4-2 רמות א' מתקדמות 2-4 مُتقدّمات أ مستوى גלגל Teen ומעלה ח' 4-3 רמות العجلة Teen الثامن وما فوق 3-4 مستوى 5-4 רמות נבחרת קדם 4-5 ما قبل الفريق مستوى

16:30-15:15

16:15-15:00

16:30-15:15

19:00-17:45

18:00-16:30

18:45-17:00 17:45-16:15

19:30-16:30 21:00-18:00

21:30-18:30 21:30-18:45

10-6 רמות נבחרת 6-10 الفريق مستوى +18 كبار + 18 בוגרים

20:30-19:30

• הילד/ה. גובה ולפי ומעלה, ג' מכיתה לחוג כניסה • דניאל של המקצועית דעתה ושיקול רמה פי על נעשית בחוג שממשיכות למי לקבוצות החלוקה החוג. מנהלת • الدخول للدورة من الصف الثالث وما فوق، وحسب طول الطفل.ة. • التقسيم إلى مجموعات للمستمرين بالدورة وسيتم وِفقًا للمستوى والحكم المهني لدنيال، مديرة الدورة.

30

جمباز وألعاب بهلوانيّة

/ להרשמה > للتسجيل

התעמלות קרקע ואקרובטיקה

جنيفير جبران / ג'ובראן ג'ניפר

ראשון األحد

שליש י الثالثاء

ואקרובטיקה קרקע התעמלות جمباز وألعاب بهلوانيّة

רביע י األربعاء

16:15-15:30

الثاني - إلزاميّة روضة مُبتدئات | -ב' חובה גן מתחילות 16:15-15:30

17:00-16:15

17:00-16:15

مُستمرات ממשיכות

18:00-17:00

18:00-17:00

ما قبل المُتقدّمات מתקדמות טרום

19:00-18:00

19:00-18:00

مُتقدّمات מתקדמות

16:00-15:15

مُبتدئات صفوف الثاني-الخامس | ב'-ה' כיתות מתחילות

17:00-16:00

فريق األداء | הופעות נבחרת

19:00-18:00

ألعاب بهلوانية مُخصّصة | לגלגל ייעודית אקרובטיקה للعجلة ]5-3[ ״ كنغر ״ األهل واألطفال | "קנגורו" וילדים הורים

18:00-17:00

20:00-19:00

20:00-19:00

18+ كبار | 18 + בוגרים

في المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי

31

חוגי העשרה, אומנות, תיאטרון ושפה دورات إثراء، فنّ، مسرح ولغة

32

במורים מתגאים במרכז האנגלית השפה ולימוד התיאטרון האומנות חוגי בה השנייה השנה זוהי ביותר. הטובים هذه هي السنة الثانية على التوالي التي يضُم فيها المركز أفضل المعلمين في دورات الفنّ، المسرح واللغة اإلنجليزيّة. / مسرح תיאטרון התיאטרון. אמנות של ומהנה מעמיק ולימוד חוויה לילדים מציע יהודי הערבי במרכז התיאטרון חוג דמויות על עבודה אימפרוביזציה, תנועה, דמיון, במשחקי שימוש תוך המשחק יסודות את נלמד בחוג וביטחון עצמי ביטוי משחק, מיומנויות הילדים אצל נפתח ילדים. וסיפורי אגדות עם עבודה ,רגשות, הצוות. ועבודת ההקשבה הריכוז, יכולות את נשכלל ומקצועית. יצירתית חוויה באמצעות עצמי תפאורה, עם הצגה מעלה קבוצה כל בו השנה, בסוף חגיגי בערב מגיע השנתי התהליך של שיאו ותלבושות. ,מוזיקה, תאורה סיבוני קטי החוג: מנחת להורים. פתוחים שיעורים יתקיימו השנה באמצע בוגרת יורק, ניו שטרסברג לי למשחק ביה"ס בוגרת לתיאטרון. ומורה במאית שחקנית, סיבוני, קטי רב ניסיון בעלת הוראה, ורישיון תעודת בעלת אביב, תל אוניברסיטת של תיאטרון בבימוי שני תואר בארץ. תיאטרון ללימוד חדש בתיכון תיאטרון מגמת כרכזת החינוך במשרד עובדת האחרון בעשור . שונות נוער הצגות ביימה ביפו. יחד" "כולנא לשוני הדו בביה"ס לתיאטרון ומורה אביב תל تُقدّم دورة المسرح في المركز العربي اليهودي لألطفال تجربة تعليميّة عميقة ومُمتعة لفن المسرح. سنتعلم في الدورة أساسيّات التمثيل باستخدام ألعاب الخيال، الحركة، االرتجال، العمل على الشخصيّات، المشاعر، العمل مع القصص الخياليّة وقصص األطفال. نطوّر لدى األطفال مهارات اللعب، التعبير عن الذات والثقة بالنفس من خالل تجربة إبداعيّة ومهنيّة. سنعمل أيضًا على تحسين قدرات التركيز، االستماع والعمل الجماعي. ذروة العمليّة السنويّة ستكون في أمسية احتفاليّة في نهاية العام، حيث تُقدّم كل مجموعة عرضًا بالديكور، اإلضاءة، الموسيقى واألزياء. كيتي سيبوني في منتصف العام ستكون هناك دروس مفتوحة لألهل. مرشدة الدورة: كيتي سيبوني، مُمثّلة، مُخرجة ومُعلّمة مسرح. تخرجت من مدرسة التمثيل لي شترسبرچ نيو يورك، وحصلت على لقب ثاني في اإلخراج المسرحي من جامعة تل أبيب، حاصلة على شهادة وترخيص بالتدريس، لديها خبرة واسعة في تدريس المسرح في البالد، وأخرجت العديد من المسرحيات للشباب. على مدار العقد الماضي عملت في وزارة التربية والتعليم كمُركّزة لتخصُص المسرح في مدرسة تل أبيب الثانوية الجديدة ومعلّمة للمسرح في مدرسة ثنائيّة اللغة «كُلّنا ياحد» في يافا. > للتسجيل / להרשמה

في المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי

33

חוגי העשרה, אומנות, תיאטרון ושפה

> للتسجيل / להרשמה / الفن אומנות יאפשרו האמנות שעורי עשיר. ודמיון ילדים סיפורי בהשראת חומרים. במגוון ונפסל נצייר אמנות בחוג צבעוניים, עפרונות גואש, כמו בציור שונים בחומרים להתנסות הדמיון, את להרחיב וילדה ילד לכל בחמר. ובפיסול פחם ועיצוב לאמנות באקדמיה בכירה מרצה ואינסטליישן. פיסול רישום, בציור, הפועלת אמנית חמו עירית בצלאל. במגוון העובד ופעיל מוכר אמן בחינוך. שני ותואר באמנות ראשון תואר בעל יפו, יליד . עוזיאל שי-לי ווידאו. רישום פיסול, עבודות ומוזיאונים בגלריות מציג מדיומים. של רחב سنرسم وننحت بمواد متنوّعة. مُستوحى من قصص األطفال وخيال غنيّ. ستسمح عيريت حمو دروس الفن لكل فتى وفتاة بتوسيع خيالهم، لتجربة مواد مختلفة في الرسم مثل الغواش، األقالم الملوّنة، الفحم والنحت في الطين. فنّانة تعمل في الرسم، الفن المرئي، النحت والتركيب. محاضرة كبيرة في أكاديميّة عيريت حمو بتسلئيل للفنون والتصميم. من مواليد يافا، حاصل على لقب أوّل في الفن ولقب ثاني في التربية. فنّان معروف شاي-لي عوزيئيل وفعّال يعمل في مجموعة واسعة من الوسائط. يعرض أعمال نحت، رسم وفيديو في صاالت العرض والمتاحف. והשליטה הידיעה ולחיזוק פערים להשלמת הספר, בבית האנגלית ללימודי להכנה מושלם שיעור ומילים. אותיות שיודעים וממשיכים מאפס מתחילים רמות: בשתי קיים בשפה. לאנגלית הוראה תעודת סיים ערבית, וספרות אנגלית לספרות תואר בעל סולימאן שיח אלאדין עיז יפו חינוך קריית בבי"ס אנגלית ומלמד אביב, תל מאוני׳ لغة إنجليزيّة درس مثالي للتحضير لدراسة اللغة اإلنجليزيّة في المدرسة، لسد الفجوات وتعزيز المعرفة وإتقان اللغة. متوفّر على مستويين: مبتدئون من الصفر، ومستمرّون لمن يعرف الحروف والكلمات. شيخ سليمان: حاصل على لقب في األدب اإلنجليزي واألدب العربي، حاصل على المعلّم: عز الدين شهادة تدريس في اللغة اإلنجليزية من جامعة تل أبيب، ويقوم بتدريس اللغة اإلنجليزية في مدرسة كريات حينوخ في يافا. > للتسجيل / להרשמה / لغة إنجليزيّة אנגלית

34

دورات إثراء: فنّ، مسرح ولغة

الخميس חמישי/

األربعاء / רביעי

األحد ראשון/

תיאטרון סיבוני קטי مسرح كيتي سيبوني

ב'-ג' קבוצ ה مجموعة الثاني- الثالث 17:30-16:30 ד'-ז' קבוצה مجموعة الرابع- السابع 19:00-17:30

א'-ד' גילאי صفوف األول الرابع 17:15-16:00

אומנות חמו ّעירית الف ن عيريت حمو

אומנו ת עוזיאל לי ّשי الف ن شاي-لي عوزيئيل

ב'-ו' גיל י صفوف الثاني السادس 17:45-16:30

אנגלית סולימאן שיח אלאדין עיז لغة إنجليزيّة عز الدين شيخ سليمان

(ללא מתחילים مبتدئون בסיס) (بدون أدنى معرفة) 16:45-16:00

(יודעים ממשיכים ומילים אותיות בסיסיות) مستمرّون (لِمَن يعرف الحروف والكلمات األساسيّة) 17:45-17:00

في المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי

35

קהילת הגיל הרך مجتمع الطفولة المُبكّرة

مركز ألعاب משחקיה

משחק שעות כוללת חמש. גיל עד זחילה משלב לילדים המיועדת ומצוידת, חדישה משחקיה נפתחה הרך. לגיל יועצת בליווי מודרך הפתיחה: שעות ה׳ עד א׳ ימים 19:00-16:00 צהרים | 12:00-10:00 בוקר ₪ 5 דיגיתל .לבעלי לילד שח 10 של בעלות מראש בהרשמה تم افتتاح مركز ألعاب حديث ومجهز سنوات. يتضمن ساعات من اللعب الموجه برفقة 5 مخُصّص لألطفال من مرحلة الزحف وحتى مستشارة للطفولة المُبكّرة. ساعات العمل األيّام: األحد حتى الخميس 19:00-16:00 بعد الظهر | 12:00-10:00 الصباح شيكل 5 شيكل لكل طفل.لحاملي ديچيتل 10 بالتسجيل المسبق بتكلفة

>> להצטרפות הרך לגיל הווטסאפ בקבוצת המידע כל جميع المعلومات موجودة في مجموعة الواتساب >> للطفولة المُبكّرة لالنضمام إليها

36

نشاطات للطفولة المُبكّرة פעילויות לגיל הרך

سنوات 6 من جيل االوالدة وحتى | 6 גיל עד לידה מגיל • הרך לגיל הורות בנושאי העשרה סדנאות בריא. חיים אורח על ושמירה • ההורי. הקשר להעמקת וילד הורה סדנאות • חלב. טיפת בשיתוף סדנאות • דיגיטף. של הפעלה שעות • בספריה. סיפור שעות • מוגבלות עם לילדים למשפחות פעילות

• ورشات إثرائيّة حول التربية الوالدية لمرحلة الطفولة المُبكّرة والحفاظ على نمط حياة صحي. • ورشات لألهل واألطفال لتعميق الرابطة الوالديّة. • ورشات بالتعاون مع مركز األم والطفل.

• ساعات نشاط من ديچيتل. • ساعات قصة في المكتبة. • نشاط للعائالت التي لديها أطفال ذوي احتياجات خاصّة

روضة العائلة גן משפחה

اعمار سنتين حتى ثالثة | שלוש עד שנתיים גיל أعمار سنة حتى سنتين / | שנתיים עד שנה גיל גיל. קבוצות לפי ה׳ עד ב׳ הימים בין משפחה גן ערבית דוברי להורים لألهل الناطقين باللغة العربية، روضة العائلة، أيّام اإلثنين وحتى الخميس حسب الفئات العمريّة. مُخيّمات للطفولة المُبكّرة קייטנות לגיל הרך أعمار الروضة | גן גיל ובחגים. בחופשות וקייטנות א׳ יום קייטנת מפעיל המרכז הדיגיטלית. במדיה הפרסומים אחר לעקוב יש הרך הגיל לקייטנות להרשמה يدير المركز مُخيّمًا نهاريًا يوم األحد ومُخيّمات خالل اإلجازات واألعياد. للتسجيل لمُخيّم الطفولة المُبكّرة، يجب اتباع اإلعالنات في وسائل اإلعالم الرقمية.

في المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי

37

נוער شبيبة

38

/ ميناش يافتي מנ"ש יאפתי

העתיד! דור מנהיגות לפיתוח מרכז مركز لتنمية القيادات جيل المستقبل!

לקחת להדריך, קהל, מול לדבר להנהיג, איך – בחיים להצלחה אישיים וכישורים יכולות פיתוח עצמם את לפתח הזדמנויות מקבלים החניכים ובלימודים. בחברה בקהילה, מובילים ולהיות אחריות רבות! חווייתיות מפעילויות להנות גם זה ולצד הקהילה, למען ולעשות מאובזר. נוער מועדון | טיולים | מסיבות | הקהילה למען ועשיה התנדבות | אישית העצמה | מד"צים קורס ז'-י"ב לכיתות נוער מרכז 20:00-16:00 השעות בין חמישי עד ראשון בימים פתוח تطوير القدرات والمهارات الشخصية للنجاح في الحياة - كيفية القيادة, التحدث أمام الجمهور, التوجيه, تحمل المسؤولية وأن تكون قائدًا في المجتمع والتعليم. يحصل المتدربون على فرص لتطوير أنفسهم والقيام من أجل المجتمع, وفي نفس الوقت يتمتعون بالعديد من األنشطة المميزة! نادي | رحالت | حفالت | التطوع والعمل من أجل المجتمع | التمكين الشخصي | دورة مداتسيم شبابي مجهز بالكامل. مركز الشباب للصفوف السابع -الثاني عشر 20:00-16:00 مفتوح من األحد إلى الخميس بين الساعات نشاط تعليمي آخر אחרת לימודית פעילות איכותית בגרות לתעודת הזכאות שיעור העלאת לימודיים, הישגים העלאת היא התוכנית מטרת ביפו. הנוער בני אצל האישית/חברתית המסוגלות תחושת וחיזוק ערבית, אנגלית, מתמטיקה, תחומים: במגוון מקצועיים מורים בליווי ז'-י"ב לכיתות למידה מרכז זהו . ועוד לשון מתבצעת הלמידה ובגרויות, למבחנים הכנה בית, בשיעורי סיוע מעניקים אנו התוכנית במהלך בית צוות עם בתיאום תלמיד לכל אישית הינה הלמידה תכנית חווייתית, בצורה קטנות בקבוצות הספר. الهدف من البرنامج هو زيادة التحصيل الدراسي, وزيادة معدل األهلية للحصول على شهادة بجروت ذات جودة وتقوية اإلحساس بالكفاءة الشخصية / االجتماعية بين الشبيبة في يافا. هذا مركز تعليمي للصفوف السابع-الثاني عشر, يرافقه مدرسون محترفون في مجموعة متنوعة من المجاالت: الرياضيات, اللغة اإلنجليزية, العربية واللغة العبرية والكثير. خالل البرنامج, نقدم المساعدة في الواجبات المنزلية, التحضير لالمتحانات والبجرويوت, ويتم التعلم في مجموعات صغيرة بطريقة مميزة, برنامج التعلم شخصي لكل طالب بالتنسيق مع موظفي المدرسة. ״ بيلي ״ برنامج תכנית פ״לא

في المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי

39

בשיתוף התושבים بالتعاون مع السُّكان

עבודה קהילתית בשכונת שם הגדולים عمل مجتمعي بحي شيكونات العرب

كل العائلة مدعوّة | מוזמנת המשפחה כל

40

مساحة أنثويّة מרחב נשי

נשית. העצמה של בנושאים, וסדנאות להרצאות שנפגשת נשית ומנהיגות תמיכה קבוצת مجموعة دعم وقيادة نسائيّة التي تلتقي في المحاضرات والورشات حول موضوعات تمكين المرأة.

הווטסאפ לקבוצת להצטרפות >> لإلنضمام لمجموعة الواتساب

ألعمار الروضة גיל הגן

• ילדיהן״ עם מתחברות ״אימהות הילדים עם פעילויות • باإلضافة إلى األنشطة العائليّة في حديقة شيكونات العرب للشبيبة נוער

• לחימה אומנויות חוג • עירוניות בתחרויות חלק ייקחו המשתתפים שדרכו כדורגל חוג • دورة فنون الدفاع عن النفس • كرة قدم والتي من خاللها سيشارك المشاركون في منافسات المدينة.

בנוסף פעילויות משפחתיות בגינת שם הגדולים أنشطة مع األطفال ״تواصل األمهات مع أطفالهن״

في المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי

41

הספרייה ע״ש אנה לאורה פישר المكتبة على اسم آنا الورا فيشر

42

ועוד. אינטרנט לעיון, ספרים ואנגלית), ערבית (עברית, ולמבוגרים לילדים ספרים השאלת עיון. ואולם מחשבים חדר הרך, לגיל ומשחק קריאה חדר בספריה إعارة الكتب لألطفال والكبار (بالعبرية, العربية واإلنجليزية), كتب مطالعة, إنترنت والمزيد. تحتوي المكتبة على غرفة للقراءة واللعب للطفولة المُبكّرة وغرفة حاسوب وقاعة مطالعة. ההרשמה תנאי • מעודכן. נהיגה רישיון / דרכון / זהות תעודת הצגת עם תשלום, ללא ירשמו תל–אביב-יפו תושבי • הילד. רשום בה זהות, תעודת הצגת עם ההורים, אחד בלוויית ירשמו 18 גיל עד ונוער ילדים شروط التسجيل • سيقوم سكان تل أبيب - يافا بالتسجيل مجانًا, عند تقديم بطاقة هوية/ جواز سفر/ رخصة قيادة. • برفقة أحد الوالدين, عند تقديم بطاقة الهوية, التي تم 18 سيتم تسجيل األطفال والشباب حتى سن تسجيل الطفل فيها הפתיחה שעות 18:45-11:00 חמישי עד ראשון ימי ساعات العمل 18:45-11:00 أيّام األحد حتى الخميس 6-3 לגילאי סיפור שעות מותנת חופשית) (הכניסה דו-לשונית סיפור ושעות הערבית העברית, בשפה יתקיימו הסיפור שעות מראש. ברישום 6-3 ساعات قصة لألعمار ساعات القصة ستكون باللغتين العبرية, العربية وثنائية اللغة (الدخول مجاني) مشروط بالتسجيل المسبق.

في المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי

43

מועדון הכושר نادي اللياقة البدنيّة

44

מקצועיים, מנוסים, מדריכים ומקצועי. חדיש בציוד ומצויד מרווח, הכושר מועדון אישי. ויחס מוסיקה, אוירה, نادي اللياقة البدنيّة واسع، ومجهز بأحدث المعدات المهنيّة ، مدرّبون ذوو خبرة، مهنيّون، جو موسيقي . واهتمام شخصي

ساعات العمل / פתיחה שעות 23:00-15:00 | 12:00-06:30 / للتسجيل להרשמה 073-3844170

في المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי

45

Made with FlippingBook Online newsletter creator