עיריית תל-אביב יפו | פותחים שנה

בשיתוף התושבים بالتعاون مع السُّكان

עבודה קהילתית בשכונת שם הגדולים عمل مجتمعي بحي شيكونات العرب

كل العائلة مدعوّة | מוזמנת המשפחה כל

40

Made with FlippingBook Online newsletter creator