עיריית תל-אביב יפו | פותחים שנה

/ ميناش يافتي מנ"ש יאפתי

העתיד! דור מנהיגות לפיתוח מרכז مركز لتنمية القيادات جيل المستقبل!

לקחת להדריך, קהל, מול לדבר להנהיג, איך – בחיים להצלחה אישיים וכישורים יכולות פיתוח עצמם את לפתח הזדמנויות מקבלים החניכים ובלימודים. בחברה בקהילה, מובילים ולהיות אחריות רבות! חווייתיות מפעילויות להנות גם זה ולצד הקהילה, למען ולעשות מאובזר. נוער מועדון | טיולים | מסיבות | הקהילה למען ועשיה התנדבות | אישית העצמה | מד"צים קורס ז'-י"ב לכיתות נוער מרכז 20:00-16:00 השעות בין חמישי עד ראשון בימים פתוח تطوير القدرات والمهارات الشخصية للنجاح في الحياة - كيفية القيادة, التحدث أمام الجمهور, التوجيه, تحمل المسؤولية وأن تكون قائدًا في المجتمع والتعليم. يحصل المتدربون على فرص لتطوير أنفسهم والقيام من أجل المجتمع, وفي نفس الوقت يتمتعون بالعديد من األنشطة المميزة! نادي | رحالت | حفالت | التطوع والعمل من أجل المجتمع | التمكين الشخصي | دورة مداتسيم شبابي مجهز بالكامل. مركز الشباب للصفوف السابع -الثاني عشر 20:00-16:00 مفتوح من األحد إلى الخميس بين الساعات نشاط تعليمي آخر אחרת לימודית פעילות איכותית בגרות לתעודת הזכאות שיעור העלאת לימודיים, הישגים העלאת היא התוכנית מטרת ביפו. הנוער בני אצל האישית/חברתית המסוגלות תחושת וחיזוק ערבית, אנגלית, מתמטיקה, תחומים: במגוון מקצועיים מורים בליווי ז'-י"ב לכיתות למידה מרכז זהו . ועוד לשון מתבצעת הלמידה ובגרויות, למבחנים הכנה בית, בשיעורי סיוע מעניקים אנו התוכנית במהלך בית צוות עם בתיאום תלמיד לכל אישית הינה הלמידה תכנית חווייתית, בצורה קטנות בקבוצות הספר. الهدف من البرنامج هو زيادة التحصيل الدراسي, وزيادة معدل األهلية للحصول على شهادة بجروت ذات جودة وتقوية اإلحساس بالكفاءة الشخصية / االجتماعية بين الشبيبة في يافا. هذا مركز تعليمي للصفوف السابع-الثاني عشر, يرافقه مدرسون محترفون في مجموعة متنوعة من المجاالت: الرياضيات, اللغة اإلنجليزية, العربية واللغة العبرية والكثير. خالل البرنامج, نقدم المساعدة في الواجبات المنزلية, التحضير لالمتحانات والبجرويوت, ويتم التعلم في مجموعات صغيرة بطريقة مميزة, برنامج التعلم شخصي لكل طالب بالتنسيق مع موظفي المدرسة. ״ بيلي ״ برنامج תכנית פ״לא

في المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי

39

Made with FlippingBook Online newsletter creator