עיריית תל-אביב יפו | פותחים שנה

مساحة أنثويّة מרחב נשי

נשית. העצמה של בנושאים, וסדנאות להרצאות שנפגשת נשית ומנהיגות תמיכה קבוצת مجموعة دعم وقيادة نسائيّة التي تلتقي في المحاضرات والورشات حول موضوعات تمكين المرأة.

הווטסאפ לקבוצת להצטרפות >> لإلنضمام لمجموعة الواتساب

ألعمار الروضة גיל הגן

• ילדיהן״ עם מתחברות ״אימהות הילדים עם פעילויות • باإلضافة إلى األنشطة العائليّة في حديقة شيكونات العرب للشبيبة נוער

• לחימה אומנויות חוג • עירוניות בתחרויות חלק ייקחו המשתתפים שדרכו כדורגל חוג • دورة فنون الدفاع عن النفس • كرة قدم والتي من خاللها سيشارك المشاركون في منافسات المدينة.

בנוסף פעילויות משפחתיות בגינת שם הגדולים أنشطة مع األطفال ״تواصل األمهات مع أطفالهن״

في المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי

41

Made with FlippingBook Online newsletter creator