עיריית תל-אביב יפו | פותחים שנה

قسم الموسيقى | מחלקת מוזיקה

/ دروس جماعيّة קבוצתיים שיעורים

> للتسجيل / להרשמה

חמישי الخميس

שנ י اإلثنين

ראשו ן األحد

רביעי األربعاء

שליש י الثالثاء

קבוצתיים שיעורים دروس جماعيّة

1 שנ ה 1 سنة 17:45-17:00

אלה / וסולפז’ תאוריה التعلُّم النظري والصولفيج

3 שנ ה 3 سنة 17:45-17:00

2 שנ ה 2 سنة 17:45-17:00

17:45-17:00

אור / וסולפז’ תאורי ה نظريّة وصولفيج / أور

5-4 גיל 5-4 جيل 17:45-17:00 7-6 גיל 7-6 جيل 18:30-17:45

3-2.5 גיל 3-2.5 جيل 17:45-17:00

אלה / הרך לגיל מוזיקה موسيقى للطفولة المُبكّرة / آال

אלה / כלי טרו ם ما قبل اآللة /آال

17:30-16:00

בוריס / DJ بوريس

19:00-17:30

אבלטון ביתי אולפן בוריס استديو ابلتون بيتي بوريس אמיר / מוזיקלי הרכב فرقة موسيقيّة / أمير

צעירים הרכב مجموعة الشباب 17:30-16:00 בוגרים הרכב مجموعة الكبار 19:15-17:45

אמיר / מוזיקילי הרכ ב فرقة موسيقيّة / أمير

19:30-17:30

יפו” “כולנא מקהל ת מרי ביאטריס, جوقة “كُلّنا يافا” بياتريس، ميري

14

Made with FlippingBook Online newsletter creator