עיריית תל-אביב יפו | פותחים שנה

תושבות ותושבים

במחירים טובה הכי הקהילתית מהפעילות נהנים יפו שתושבי בביטחון להגיד אפשר כבר שהיום חושב אני שווים. הכי להם לתת במטרה ביותר הטוב את לקבל צריכים יפו וילדי שילדות היא בעירייה שלנו העולם תפיסת חברתיים. פערים ולצמצם לחיים הזדמנויות שלנו הנוער מקכזי שכל גם גאה אני ברית. ובבני רקע בבית - חדשים קהילה מרכזי העירייה חונכת השנה חודשו הרך לגיל שלנו המשחקיות גם ביותר. הגבוה בסטנדרט לנוער מענה לתת כדי והורחבו שופצו ההורים. ועבורכם והקטנטנים הקטנטנות עבור יפו בכל טיסנאות, לחוגי להצטרף כבר ואפשר שעריו את שפתח דג'אני המדעים מרכז את להכיר אתכם מזמין אני כזה. מרכז קיים ביפו רק - ועוד בוטניקה ארכיאולוגיה, אדריכלות, ומייקרס, נגרות לואיס. בדייויס קט-רגל מגרשי שני עוד בקרוב ונבנה המבוקשים הכדורגל חוגי את מרחיבים גם אנחנו ילדות ילדים, 100- מ למעלה עם ביפו פועלות תיאטרון תוכניות חמש התחזקנו: ואמנות בתרבות גם ואמנות. מוזיקה מחול, חוגי גם כמו ונוער, ולילדות לילדים ולתת נפתחו חוגים אילו לגלות כדי השאר) לכל (וגם אליכם הקרוב הקהילתי למרכז בואו בהם. הטמונים הכישרונות את לגלות שלכם יפו. את לקדם יחד שנמשיך כדי וקולכן קולכם את להשמיע בקשר, להיות המשיכו בכל אלא ביפו רק לא מיוחדות הטבות שנותן העירוני התושב כרטיס - לדיגיתל להירשם הזדמנות זו העיר. רחבי

שושן רפי ליפו המישלמה מנכ"ל

2

Made with FlippingBook Online newsletter creator