עיריית תל-אביב יפו | פותחים שנה

והרשמה לפרטים للتفاصيل والتسجيل: 073-3844170

קהילתי ווטסאפ החמים, העדכונים לכל >> لكل الحتلنات، واتس اب جماهيري >> رابط للفيسبوك | לפייסבוק >> رابط لالنستجرام | לאינסטגרם : أو بالبريد اإللكتروني | במייל או office@ajcc - jaffa . org

להאריך), או (לקצר הפתיחה מועדי את לשנות הזכות את לעצמה שומרת ההנהלה המקצועי. דעתה שיקול לפי והכל חוגים לבטל או להוסי ף המרכז ובפעילויות בחוגים להשתתף הקהילתי, במרכז ולכם לכן מצפים אנו تحتفظ اإلدارة بالحق في تغيير مواعيد االفتتاح (تقصير أو تمديد), إضافة أو إلغاء الدورات وكل حسب تقديرها المهني. نتطلع إلى مشاركتكم\ن في المركز الجماهيري في دورات وأنشطة المركز

ّّ

> لكل الدورات في يافا | ביפו החוגים לכל

Made with FlippingBook Online newsletter creator