עיריית תל-אביב יפו | פותחים שנה

ראשון األحد

חמיש י الخميس

שיש י الجمعة

שני اإلثنين

רביע י األربعاء

שליש י الثالثاء

18:00-17:00 בטן ריקודי סימונה رقصشرقي سيمونا نساء | נשים 19:00-18:00 Functional Movemen t סבטלנה تدريب وظيفي ّ سڤيتالنا نساء | נשים 20:00-19:00 التيس بي يفيت פילאטי ס יפית نساء | נשים 21:00-20:00 חיטוב עיצוב הנא تصميم تنسيق هنا | ים סטודיו ستوديو يام

18:00-17:00 חיטוב עיצוב הנא تنسيق تصميم هنا نساء | נשים 19:00-18:00 הנא / זומבה / هنا زومبا | מעורב مُختلط

18:00-17:00 פילאטיס יעל التيس بي ياعيل | מעורב مُختلط

18:00-17:00 חיטוב עיצוב הדיל تنسيق تصميم هديل نساء | נשים 19:00-18:00 הדיל / ארובי تمرين هوائي هديل

18:00-17:00 פילאטיס יעל التيس بي ياعيل | מעורב مُختلط 19:30-18:30 חיטוב עיצוב שרון تنسيق تصميم

מעורב مُختلط

شارون | מעורב مُختلط

20:30-19:30 שרון / זומבה / شارون زومبا نساء | נשים

21:00-20:00 טאבטה/היט הדיל تابتا / هيت هديل | ים סטודיו ستوديو يام

| מעורב مُختلط

في المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי

47

Made with FlippingBook Online newsletter creator