קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

גיליון 16

מ י ד ע ו ע ד כ ו נ י ם מ ע י ר י י ת ח ר י ש חריש ב קורה

16 ' גיליון מס

עוד עשרות נסיעות ביום לחדרה 60 , לתל אביב 632 : הנסיעות היומיות יתוגברו באופן משמעותי בקווים 22.9.22- מ (הקו לחיפה) יפעלו גם בימי שישי ובמוצאי שבת. 631- ו 632 . לתחנת הרכבת בבנימינה 71- ו 4-2 ' כל הפרטים בעמ | וגם: קו חדש מחריש לפארק העסקים קיסריה

בקרוב ייפתח החלק המערבי: הצצה לטיילת הגדולה של חריש

בניית הספרייה העירונית בשכונת הפרחים לקראת סיום

העירייה נערכת למכרז חדש להקמת הקאנטרי בשכונת הפרחים

נבחר קבלן במכרז להקמת הפארק בשכונת מעו"ף

11-10 עמ'

13 עמ'

12 עמ'

16 עמ'

9 עמ'

כל מה שצריך לדעת על חוק החנייה החדש

: ת 22.9- החל מ של התחבורה הצ תחבורה »

60 מחריש לתל אביב תתוגבר, וכך גם הנסיעות היומיות בקווים 632 תדירות קו (הקו לחיפה) יפעלו גם בימי שישי 631- ו 632 . לתחנת הרכבת בבנימינה 71- לחדרה ו 23:00 ובמוצאי שבת, ושעות הפעילות שלהם בימי חול תוארך עד לשעה

האוטובוס האחרון מחריש יצא בש נ ,)19:05 ומתל אביב בשעה 16:30 עה והקו יחל לפעול גם בימי שישי ובמו נ צאי שבת. מחריש 631 הפעילות היומית בקו 23:00 לחיפה תוארך עד לשעה (עד כה האוטובוס האחרון מחריש ומתל אביב בשעה 16:15 יצא בשעה יחל לפעול גם בימי 631 ). קו 18:00 שישי ובמוצאי שבת. 21- מחריש לחדרה יתוגבר ב 60 קו נסיעות יומיות, ושעות הפעילות של נ � (בימי חול). ה 23:40-5:35 הקו יהיו

סיעות בקו יהיו בתדירות של פעם בחצי שעה במהלך היום ובפעם בש נ עה בשעות הערב. מחריש לתחנת הרכבת 71 קו י � נס 15 בבנימינה יתוגבר גם הוא ב - עות יומיות, ושעות הפעילות של (בימי חול). 23:00-5:05 הקו יהיו הנסיעות בקו יהיו בתדירות של פעם בחצי שעה במהלך היום ובפעם בשעה בשעות הערב. פרטים מדויקים על זמני הקווים ומ נ סלולי הקווים יופיעו באתר חברת קווים.

בשורה משמעותית לנוסעי התח נ בורה הציבורית בחריש: החל מיום תגביר חברת קווים באופן 22.9.22 משמעותי את תדירות קווי התח נ בורה הציבורית לחריש, וגם תתחיל להפעיל קו חדש מחריש לפארק העסקים קיסריה (ראה מסגרת). במסגרת המהלך החדש, שעיריית חריש פעלה רבות לקידומו בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הארצית לתחבורה ציבורית וחברת קווים, מחריש 632 תדירות הנסיעות בקו לתל אביב תתוגבר. הפעילות היומית (עד כה 23:00 בקו תוארך עד לשעה

15 ' גיליון מס 2

» תחבורה

תגבור משמעותי ציבורית לחריש

לתל אביב 632 קו תדירות הנסיעות תתוגבר 23:00 הפעילות תוארך עד יפעל גם בימי שישי ובמוצ"ש לחיפה 631 קו 23:00 הפעילות תוארך עד יפעל גם בימי שישי ובמוצ"ש לחדרה 60 קו נסיעות ביום 21 עוד פעם בחצי שעה במהלך היום פעם בשעה בשעות הערב

לבנימינה 71 קו נסיעות ביום 15 עוד פעם בחצי שעה במהלך היום פעם בשעה בשעות הערב לפארק העסקיםקיסריה 160 קו לכל כיוון) 14( נסיעות ביום 28 פעם בחצי שעה במהלך היום פעם בשעה בשעות הערב

בהמשך: קו חדש למרכז המהלך הנוכחי של תגבור התחבורה הציבורית לחריש היה אמור לצאת לפועל עוד ברבעון הראשון של השנה. הוא תוקצב מראש במסגרת תקציב המדינה ובמסגרת החל נ טת הממשלה לחריש, אבל מחסור באוטובוסים בעקבות משבר הרכב העולמי ועיכובים בתהליכי הרכבת האוטובוסים בישראל גרמו לדחייה משמעותית ביישום המהלך. העירייה עמדה בקשר רציף עם משרד התחבורה בעניין הקצאת האוטובוסים החדשים כדי שמהלכי תגבור התחבורה הציבורית בחריש ייצאו לפועל בהקדם האפשרי וללא עיכובים נוספים.

מסלולי שני הקווים יהיו קצרים יח נ סית, במטרה לשפר את התדירות והיעילות של מערך הקווים הפנימיים בחריש. בתכנון המסלולים הושם דגש על נגישות מהשכונות למוקדי פעילות כמו בתי ספר, מבני ציבור וכד'.

בפעימת התגבור הבאה מתוכנן קו חדש לאזור המרכז, וכן קו אוטובוס 22 פנימי נוסף בחריש שיצטרף לקו שפועל כיום. עם תחילת פעילותו של הקו החדש יחול שינוי גם במסלולו , שכיום פועל כקו מאסף. 22 של קו

מחריש 160 חדש! קו לפארק העסקים קיסריה

כיוון) בתדירות של פעם בחצי שעה במהלך היום ובפעם בשעה בשעות הערב. הקו יופעל על ידי חברת קווים, ולמהלך שותפים משרד התחבורה והר נ שות הארצית לתחבורה ציבורית. ומסלולו 160 פרטים מדויקים על זמני קו מופיעים בעמוד הבא. נסיעה טובה!

במסגרת תגבור התחבורה הציבורית לחריש עמדה העירייה על כך שיפעל קו חדש לפארק העסקים קיסריה לטובת תושבי חריש שעובדים במקום. הקו – ייסע דרך שד' דרך 160 ' חדש – מס ארץ ומחלף מג"ב ויעבור בפרדס חנה עד ליעדו בפארק העסקים קיסריה. לכל 14( נסיעות יומיות 28 בקו יהיו

3 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

160 קו

- מחריש לאזור התעשייה קיסריה 160 קו פותחים שנה חדשה עם קו חדש!

מרכבת קיסריה לחריש

מחריש לרכבת קיסריה

פרדס חנה כרכור

ת.רכבת קיסריה פרדס חנה תרשיש/גרניט חלמיש/שוהם חלמיש/שוהם פארק התעשייה דרך הנדיב/דרך הים

קידמה/התמדה קידמה/החלומות קידמה/תנופה דרך ארץ/שדרות האחווה /גמלא 611 כביש דרך ארץ/ספיר דרך ארץ/אודם דרך ארץ/אשל מערב/דרך ארץ 6353 כביש צומת ברקאי למערב

קיסריה

חריש

דרך הנדיב/הנוטר דרך הנדיב/חבצלת 80 מחנה 80 צומת מחנה צומת כרכור צומת מנשה לצפון צומת חריש למזרח צומת המטווח למזרח

פרדס חנה כרכור

מנשה ברקאי מענית

מנשה

צומת חריש לצפון צומת מנשה לדרום צומת כרכור 80 מחנה דרך הנדיב/החלוץ דרך הנדיב/דרך הבנים צומת איטונג /אילת 651 651/ חלמיש חלמיש/שוהם

פרדס חנה כרכור ברקאי מנשה

מנשה פרדס חנה כרכור

צילום: מור שקיפי-לאטי

דרך ארץ/אשל דרך ארץ/אודם דרך ארץ/תמר דרך ארץ/צאלון /ספיר 6353 קידמה/תנופה קידמה/החלומות קידמה/התמדה

פרדס חנה כרכור

חריש

חלמיש/תרשיש תרשיש/חלמיש תרשיש/גרניט ת.רכבת קיסריה פרדס חנה

קיסריה

דקות 45 כל 5:30-10:00 תדירות הקו: כל שעה עד שעה וחצי 9:15-15:30 דקות 45 כל 15:45-18:45

פרדס חנה כרכור

8 7 8 7

2 0 6 0

מוקד כל קו של משרד התחבורה:

מוקד קווים:

פרטים באתר החברה: www.kavim-t.com

15 ' גיליון מס 4

בכל הערוצים! עיריית חריש איתכם בכלהערוצים! עיריית חריש איתכם

להצטרפות חפשו ועשו לייק עיריית חריש

פנייה טלפונית למרכז שירות לתושב 106/*6719

מענה טלפוני מרכז שירות לתושב 15:45-8:30 בימים א'-ה' בין השעות

להצטרפות חפשו והוסיפו עוקב עיריית חריש

מענה טלפוני בנושא גבייה, ארנונה ומים 16:00-8:30 - ' בימים א', ב', ד', ה 18:00-13:30 - ' ביום ג

עיריית חריש חפשו והצטרפו לערוץ שלנו

אתר האינטרנט של עיריית חריש harish.muni.il

studio positivo

כל המידע מעיריית חריש ישירות WhatsApp ל- 052-5775775 שִׁמְרוּ את המספר בטלפון שלכם, שִׁלְחוּ "צרפו אותי" ותישארו מעודכנים

@

service@harish.muni.il

Ищите нас на Facebook Официальная страница мэрии Хариша на русском языке

פנייה למרכז שירות לתושב באמצעות למספר WhatsApp הודעת 052-5575106

לשירותכם בכל עת! לשירותכם בכל עת!

5 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

עירוני »

החלו פעולות האכיפה של העירייה בשדרות דרך ארץ יחידת הפיקוח העירונית אוכפת שמירת מעבר של שני מטרים פנויים בתוך שטח השדרה המקורה (קולונדה) וכן הסדרה של הוצאת סחורה, שולחנות וכיסאות. ראש העיר: "המטרה היא למצב את השדרה כשטח מסחר עירוני מזמין ונעים"

צילום: מור שקיפי לאטי | שדרות דרך ארץ

בשד’ דרך ארץ ישנם מספר תחו נ מים שבהם נדרשת התערבות של הרשות המקומית. אחד המרכזיים שבהם הוא סחורה וכן כיסאות ושו נ לחנות שמוצבים מחוץ לבתי העסק באופן שמפריע לתנועה בשטח המקורה (קולונודה) ובמדרכה, ול נ עיתים אף חוסמים את המעבר. יחידת הפיקוח של העירייה החלה לאכוף שמירת מעבר של שני מטרים פנויים בתוך שטח הקולונדה והס נ דרת הוצאת סחורה והצבת כיסאות ושולחנות ניידים מחוץ לבית העסק. הסדרי חנייה חדשים נוסף על כך, העירייה תתחיל בקרוב בהנהגת חנייה בתשלום (כחול-לבן) בשדרות דרך ארץ במטרה להנגיש את מקומות החנייה ללקוחות. הסדרי החנייה החדשים נדרשו לאחר שנוצר מצב מתמשך שבו נתפסים רוב מקו נ מות החנייה באזורי המסחר לשעות

ארוכות וללא כל הגבלה. כדי לעודד 20 את התחלופה במקומות החנייה הדקות הראשונות יהיו בחינם. פר נ טים מלאים מופיעים בהמשך החוב נ .)7 ' רת (בעמ כמו כן, העירייה תתחיל לאכוף חנייה במקביל למדרכה (ולא בניצב כפי שחונים כיום) בהתאם לחוק החנייה העירוני החדש שאושר לאחרונה. ראש העיר יצחק קשת: "המטרה המרכזית של המדיניות החדשה היא מיצוב השדרה כשטח מסחר עירוני מזמין ונעים שיאפשר צמיחה ושגשוג של העסקים, והיא כוללת הסדרה מחודשת של כמה תחומים מרכזיים. בתהליך גיבוש המדיניות העירונית החדשה עמדה לנגד עינינו מטרה מר נ כזית אחת: עידוד הצלחת הפעילות המסחרית בשדרה העסקית הראשית של העיר. זו הדרך לעשות זאת".

העירייה החלה בפעולות אכיפה בשדרות דרך ארץ במסגרת יישום המדיניות העירונית החדשה שנוע נ דה לקדם את שדרת העסקים הרא נ שית של העיר ולעודד תנועת הולכי רגל. המטרה: לשפר את ההתנהלות בשדרה עבור בעלי העסקים ועבור הלקוחות.

אנשי יחידת הפיקוח בשדרה

15 ' גיליון מס 6

מפנים דרך בדרך ארץ

מדוע העירייה דורשת לפנות חפצים, סחורה ואדניות משטח הקולונדה? בקולונדה (שטח השדרה המקורה) יש זיקת מעבר לציבור, ולכן אנחנו דואגים לשמור בו מעבר חופשי של שני מטר כדי שכולם – כולל אנשים עם מוגבלויות והורים עם עגלות תינו נ קות – יוכלו לעבור בו בקלות. האם העירייה מאפשרת הוצאת כיסאות ושולחנות לקולונדה? בהחלט, זהו צורך חשוב גם של בעלי העסקים וגם של הלקוחות. ניתן להוציא כיסאות ושול נ חנות לקולונדה, ובלבד שהם לא מקובעים למ נ דרכה באופן קבוע ושנשאר מעבר חופשי של שני מטר.

האם בעלי העסקים משלמים ארנונה עלשטח הקולונדה? לא, בעלי העסקים אינם משלמים ארנונה על שטח הקולונדה.

האם העירייה תאפשר שימוש במדרכהשמעבר לקולונדה?

כן. בהמשך יוכלו בעלי העסקים להגיש בקשה לעירייה ולהשתמש בשטח כפוף להסכם עם העירייה.

7 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

עירוני »

ממשיכים לסלול אתשד’ דרך ארץ העבודותמתבצעותכעתבקטעשביןשכונתמעו"ף וכיכרהזיתים. במסגרתהעבודות נסללת השדרה המרכזית, מונחות אבנים משתלבות במדרכות ויבוצעו עבודות גינון

השלב הסופי של עבודות הפיתוח בחלק המזרחי של שדרות דרך ארץ, מכיכר הזיתים ועד קצה שכונת מעו”ף, נמצא בעיצומו. במסגרת העבודות העירייה סוללת את הש נ דרה המרכזית שתחצה את הרחוב ובמקביל מחליפה את שכבת האס נ פלט הסופית של הכביש. כמו כן, נסללות כעת מדרכות עם אבנים משתלבות ושביל אופניים, ויבוצעו עבודות גינון והתקנת ריהוט רחוב. כמו כן, יוקם מעבר חצייה נוסף בין השכונות מעו"ף והפרחים. בתום העבודות בקטע זה יחלו העבודות לסלילת השדרה המרכזית בשדרות ההגשמה, בין שכונת הפרחים לש נ כונת בצוותא.

עיריית חריש מגייסתמתנדבים משמר השכונות עיריית חריש משמר השכונות

צילום: מור שקיפי לאטי

*6719 או בטל' באתר העירייה פרטים

15 ' גיליון מס 8

כל מה שאתם צריכים לדעת חוק החנייה העירוני החדש

מהו חוק החנייה העירוני החדששל חריש? חוק עזר העמדת רכב וחנייתו נועד להסדיר את נושא חניית כלי רכב ברחבי חריש, והוא מעניק לפקחים העירוניים סמכויות אכיפה. חוק במתכונת דומה קיים ברוב הרשויות המקומיות בישראל. הליך החקיקה הוא ארוך ומורכב, והעירייה החלה בו לפני כשנתיים וחצי. החוק אושר במליאת המועצה לפני כשנה, והועבר לאישור משרדי הפנים, המשפטים והתחבורה. תהליך האישורים הסתיים, והחוק פורסם ברשומות. אילו עבירות חנייה יוכלו פקחי העירייה לאכוף? עבירות כמו חנייה ב"אדום-לבן", חנייה על מדרכה, חנייה בחניית נכים, חנייה בתחנת אוטובוס, חנייה בחנייה כפולה, חנייה בניצב בניגוד לתִּמרור וחנייה ב"כחול-לבן" ללא תשלום כנדרש. מה גובה הקנסות שיינתנו על עבירות חנייה בחריש? שקל 250 חנייה ב"אדום-לבן": שקל 250 חנייה עם שני גלגלים על המדרכה: שקל 500 : חנייה עם ארבעה גלגלים על המדרכה שקל 250 חנייה בתחנת אוטובוס: שקל 250 חנייה בחנייה כפולה: שקל 1,000 חנייה בחניית נכים: שקל 250 : חנייה בניצב בניגוד לתִּמרור שקל 100 חנייה ב"כחול-לבן" ללא תשלום כנדרש:

איפה תונהג חנייה בתשלום? בחניות שבהן אבני שפת המדרכה מסומנות בכחול לבן: לאורך שדרות דרך ארץ ובאזורי מסחר. אנו מזכירים שהעירייה מעמידה לרשותכם ארבעה חניונים ציבוריים בחינם בקרבת שד' דרך ארץ ברחובות אלון, תמר, זית ורובין. מהו תעריף החנייה ב"כחול-לבן"? שקלים לשעה בין השעות 4 חנייה ב"כחול-לבן" תעלה 13:00-8:00 בימים א'-ה', ובין השעות 19:00-8:00 בימי ו'. איך משלמים על חנייה ב"כחול-לבן"? באמצעות אפליקציות החנייה "פנגו" ו"סלו" (סלופארק *4500 בעבר). ניתן לשלם גם באמצעות חיוג למספר * (סלו). 9070 (פנגו) או למספר האם נדרש תשלום על חנייה בכחול-לבן כבר מהדקה הראשונה? לא. יש להפעיל את תשלום החנייה מהדקה הראשונה, דקות. 20 אך החיוב יתחיל רק לאחר מתי תתחיל אכיפת חנייה בתשלום? . בשבועיים 23.10.22 אכיפת חנייה בתשלם תתחיל ביום יחלו 6.11.22 הראשונים יירשמו דוחות אזהרה, וביום הפקחים לתת קנסות.

מדוע הוחלט להנהיג חנייה בתשלום במספר אזורים מרכזיים בעיר?

החנייה בתשלום נועדה לעודד את אזורי המסחר העירוניים על ידי הנגשת מקומות החנייה ללקוחות. עד כה נתפסו רוב מקומות חנייה באזורי המסחר לשעות ארוכות וללא כל הגבלה. המפסידים מהמצב היו הלקוחות ובעלי העסקים. הם גם אלה שירוויחו מהסדרת חנייה בתשלום, כפי שמוכיח הניסיון ברוב הערים בישראל.

9 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

עירוני »

הקמת הטיי של חריש

על המצוק הוקם מצפור ייחודי שנבנה בקו עיצובי מאוורר שמותאם גם לספסלים ולפרויקט כולו

הטיילת נבנית בשני חלקים מרכזיים: מאזור פארק המנגלים עד לצפון רחוב גפן, ומשדרות דרך ארץ מזרחה. היא כוללת שביל הליכה ושביל אופניים, שביל בשטח היער, ריהוט גן ייחודי, צמחיית בר, פינות חמד טבעיות ואפילו מצפור מיוחד

הגינון והשתילה המ נ תוכננות יחלו בקרוב, לאחר שנת השמיטה. החלק המערבי משת נ דונם 200- רע על פני כ מטר. 1,800- ואורכו כ בטיילת שני צירים מרכזיים: שביל הליכה סלול ורחב לצד שביל אופניים, ושביל טבעי בתוך השטח המיוער.

העבודות להקמת הטיילת הגדולה של חריש נמצאות בשלבים מתק נ דמים. הטיילת נבנית בשני חלקים מרכזיים: מאזור תל זאבים (במקביל לרחוב אורן ליד פארק המנגלים) עד לצפון רחוב גפן (במערב חריש), ומ נ שדרות דרך ארץ מזרחה (עד שכונת הטרפז העתידית). עבודות הפיתוח של החלק המער נ בי הן לקראת סיום, כאשר עבודות

15 ' גיליון מס 10

» עירוני

ילת הגדולה בעיצומה

שביל הליכה סלול לצד שביל אופ נ ניים, ושביל טבעי בתוך השטח המיוער. הטיילת הזו תוכננה מראש בעיצוב המדגיש את האופי הטבעי של המקום תוך שימוש בחומרי בנייה מקומיים וטבעיים ושימור ערכי טבע קיימים כמו ערוצי זרי נ מה, עצים וצמחים. כמו כן, החלק הצפוני של הטיילת יכלול שדה פרחי בר, בוסתן עצי פרי ומקו נ מות ישיבה וספסלים שמשתלבים באווירה הטבעית של המקום. במ נ סגרת הפרויקט מוקמות שתי גינות ציבוריות שכל אחת מהן תשמש מעבר לטיילת מרחוב שוהם. על פי התכנון, הטיילת הצפונית תיפתח באמצע השנה הבאה.

הוא עשוי מחומרי עץ, ומעניק צל יחד עם תחושה של מעין "ריחוף" מעל המצוק. החלק המערבי של הטיילת צפוי להיפתח בתחילת .2023 שנת שדה פרחי בר ובוסתן אורך החלק הצפוני של הטיילת מטר. גם בחלק הזה 1,300- הוא כ

מהטיילת ומהשביל יוצאים שבילי יער שמובילים לפינות חמד טבעיות בתוך השטח המיוער, ובהן פינות פיקניק ייחודיות ומקורות עם מקו נ מות ישיבה ומנגלים. מדובר במעין "חדרי יער" שתוחמים את פינות הפיקניק בחומות אבן נמוכות. בש נ טח הטיילת והשביל הטבעי מוצבים ספסלים ייחודיים שפותחו במיוחד עבור חריש (אפילו שם הדגם המס נ חרי של הספסל הוא "חריש"!). מצפור "מרחף" נקודת הקצה של הטיילת היא המצוק שסמוך למצפה רז שבר נ חוב גפן. על המצוק הוקם מצפור ייחודי שמשקיף מערבה. המצפור נבנה בקו עיצובי מאוורר שמו נ תאם גם לספסלים ולפרויקט כולו.

אפילו שם הדגם המסחרי של הספסלים בטיילת הוא "חריש"!

11 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

עירוני »

העירייהנערכתלמכרזחדשלהקמת הקאנטרי קלאב - בשכונת הפרחים לאחר שלא הוגשו הצעות למכרז להקמת הקאנטרי בשכונת בצוותא, העירייה (שטח הסמוך לצומת הרחובות 801 נערכת כעת לפרסוםמכרז חדשלהקמתו במגרש 2022 סביון-סחלב). המכרז מתוכנן להתפרסם עד סוף שנת

בשכונת הפרחים 801 מגרש

שנה ימסור את המבנה לעירייה). מדובר במכרז מורכב באופן מיוחד, ומעבר לשינוי המיקום של הקאנטרי משכונת בצוותא לשכונת הפרחים, ייערכו במכרז שינויים נוספים במט נ רה למקסם את השירות לתושב תוך איזון עם הצורך של היזם ברווחיות בביצוע הפרויקט. בריכות ומגרשי ספורט הקאנטרי קלאב העירוני יהיה מרכז בריכות: 4 ספורט ונופש עירוני ויכלול בריכת שחייה מקורה, בריכת שחייה חיצונית, בריכת פעוטות ובריכה לי נ 4 , מודית/טיפולית. יהיו בו גם ג'קוזי סאונות (שתיים רטובות ושתיים יב נ שות), שני מגרשי טניס, מגרש משו נ לב קטרגל וכדורסל, חדר כושר, אולם ספינינג, אולמות חוגים, ג'ימבורי מקו נ רה, גן שעשועים חיצוני, חנות למוצרי ספורט, חדרים לטיפולי ספא, מזנון, מלתחות, מדשאות גדולות ועוד.

ר � ואושר בתהליך מו 2018 עוד בשנת כב וארוך מול משרדי הפנים והאוצר. למיקום החדש בשכונת הפרחים מס נ

העירייה נערכת לפרסום חדש של מכרז להקמת הקאנטרי קלאב העי נ רוני בשכונת הפרחים, לאחר שלמכ נ

פר יתרונות, ואלה שניים מהמרכזיים שבהם: ג � . השטח של מ 1 גדול יותר 801 רש מהשטח המקורי בשכונת בצוותא.

רז שפורסם במה נ לך יוני להקמת הקאנטרי בשכונת בצוותא לא הוגשו הצעות על ידי יז נ מים. על פי התכ נ נון, המכרז החדש יזמין יזמים להגיש הצעות להקמת הקאנטרי בשכונת הפרחים במגרש סמוך לפארק 801

מדובר במכרז מורכב באופן מיוחד, וייערכו בו שינויים במטרה למקסם את השירות לתושב תוך איזון עם הצורך של היזם ברווחיות בביצוע הפרויקט

י � . החלפת המ 2 קום תאפשר גמי נ שות גדולה יותר ליישום הפתרון הזמני לשכונת בצ נ .611 וותא בסוגיית כביש המכרז להקמת הקאנטרי, גם הרא נ שון שיצא וגם החדש המתוכנן, הוא כ � . כלומר, היזם ית DBOT בשיטת נן את הקאנטרי בשיתוף העירייה, 25- יקים אותו ויפעיל אותו (ולאחר כ

נוף הגיא (שטח הסמוך לצומת הר נ חובות סביון-סחלב). המכרז מתוכנן .2022 להתפרסם עד סוף שנת יתרונות המיקום החדש מיקום הקאנטרי המקורי בשכונת בצוותא הוחלט על ידי מועצת העיר

15 ' גיליון מס 12

« עירוני

בניית הספרייה העירונית החדשה לקראתסיום

פינות קריאה, אזורי עבודה ולמידה ומתחם שיותאם להצגות ילדים ושעות סיפור. הספרייה בקומה השנייה

הספרייה העירונית ממוקמת בשכונת הפרחים, ולאחר השלמת הקמת המבנה יחל שלב רכישת הספרים, הקטלוג והעיצוב הפנימי של המקום. בשלב הראשון אלף ספרים נוספים 16 אלף ספרים, ובהמשך יירכשו 24 יעמדו לרשות הקוראים

ט � אלף ספרים שיצ 16 יירכשו הספרים שישנם 8,000- רפו ל כיום בספרייה הקהילתית ובסך 24 הכל יעמדו לרשות הקוראים אלף ספרים בספרייה העירונית. אלף ספרים 16 בהמשך יירכשו נוספים. לרשות מנויי הספרייה יעמוד קטלוג אינטרנטי שבו יוכ נ לו לראות גם מהבית את היצע הספרים, לערוך חיפוש לספר המבוקש ולבדוק האם הוא זמין להשאלה. לכל מנוי יהיה מספר קורא שבאמצעותו יוכל לשאול גם ספרים דיגיטליים. על פי התכנון, הספרייה תהיה פתוחה גם בשעות הבוקר וגם בשעות אחר הצוהריים ויתקיימו בה פעילויות תרבות מגוונות וס נ דנאות שונות. מועד פתיחת הספרייה המוערך י � (ייתכנו ש 2023 הוא אפריל נויים בהתאם להתקדמות הב נ נייה, העיצוב וההצטיידות).

בניית הספרייה העירונית החדשה נמ נ צאת בשלבי סיום. הספרייה ממוקמת בקומה השנייה (מעל 10 ברחוב לוטם מתחם גני ילדים) והיא משתרעת על ו � מ"ר. הספרייה תהיה מ 600 פני כ תאמת גם לילדים ונוער וגם למבוגרים. יש בה אולם גדול שבו יהיו, בין היתר, פינות קריאה, אזורי עבודה ולמידה ומתחםשיותאם להצגות ילדים ושעות סיפור. לרשות באי הספרייה תהיה מעלית, והספרייה תהיה מונגשת. קטלוג ספריםאינטרנטי לאחר סיום הקמת המבנה יחל שלב רכישת הספרים, קטלוגם והעיצוב הפנימי והאבזור של המקום בהשקעה מיליון ש"ח. בשלב הראשון 1.5- של כ

על פי התכנון, הספרייה תהיה פתוחה גם בשעות הבוקר וגם בשעות אחר הצוהריים ויתקיימו בה פעילויות תרבות מגוונות

13 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

עירוני »

שכונת הפרחים: מקימים את שפת הרחוב הסופית האספלט במדרכות מוחלף באבנים משתלבות, ובמקביל יוצבו אבני שפה איכותיות, קולטני מים, ספסלים נוספים ופחי אשפה. בתוםשנת השמיטה יבוצעו עבודות גינון

נמשכות העבודות להקמת שפת הר נ חוב הסופית בשכונת הפרחים. בהתאם לתוכנית העבודה העירונית, בשלבים המוקדמים של אכלוס השכונה, שבהם עדיין עבדו בשטח כלים כבדים כמו משאיות וטרקטורים, תשתיות הרחוב הוקמו בתצורה זמנית כדי למנוע נזקים במהלך העבודות. כך בדיוק היה גם בשלבי ההקמה והאכלוס של השכונות אבני חן והחורש. האספלט במדרכות מוחלף באבנים מש נ תלבות, יוצבו אבני שפה איכותיות, קול נ טני מים, ספסלים נוספים ופחי אשפה, ייסלל שביל אופניים ובתום שנת הש נ מיטה יבוצעו עבודות גינון שונות. הצבת חלק מהספסלים הוקדמה עוד לפני הת נ חלת שלב הקמת שפת הרחוב הסופית.

תושבים סיימו קורס 12 מחלצי סע"ר של העירייה זהו המחזור השלישי של מסיימי קורס "סיוע עצמי ראשוני" שבפיקוח פיקוד העורף. במהלך השנה הקרובה ישתתפו המסיימים בפעולות רענון ובתרגולים עיונים ומעשיים

ו � תושבי חריש סיימו בהצלחה ק 12 רס מחלצי סע"ר (סיוע עצמי ראשוני) בפיקוח פיקוד העורף. זהו הקורס השלישי שמארגן אגף חירום וביטחון של עיריית חריש למתנדבים שיוכלו לתת מענה מיידי באירועי רעידת אדמה כתגובה מיידית לטיפול וחילוץ לכודים. המ נ שתתפים למדו את תורת ההפעלה באירועי קריסת מבנה ורעידות אד נ מה, עברו שיעורי עזרה ראשונה ולב נ סוף ביצעו תרגול בתנאי חושך באתר הרס "חי" סמוך לחריש עד השעות המאוחרות של הלילה. במהלך השנה הקרובה יקיים אגף הביטחון פעולות רענון למחלצים שיכללו תרגולים עיוניים, תרגולים מעשיים ועוד.

תרגול באתר הרס "חי" סמוך לחריש

15 ' גיליון מס 14

רוצים לשחק? פשוט הדליקו את האור!

בשבעה מגרשי ספורט ברחבי העיר התקנו מערכת חכמה וחדשנית להדלקת התאורה באופן עצמאי

)43 מגרש הדשא הסינתטי (רחוב טורקיז המגרש בתלמי הדר המגרש בתלמי רון המגרש ברונה רמון המגרש בתורת חיים המגרש המקורה בכנפי רוח בנים מגרש הדשא בכנפי רוח בנים

מוזמנים לשחק – ולייעל את השימוש באנרגיה!

*6719 ' בכל שאלה ניתן לפנות למרכז שירות לתושב בטל

15 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

עירוני »

נבחר קבלן במכרז להקמת הפארק בשכונתמעו"ף

הפארק יוקם על שטח דונם ויכלול 7.5- של כ מתקני שעשועים וכושר. בעקבות דרישת העירייה הוקדמו לוחות הזמנים נבחר קבלן מבצע במכרז להקמת הפארק בשכונת מעו"ף. הפארק יוקם דונם בצפון-מערב 7.5- על שטח של כ השכונה. עלויות הפיתוח הכוללות של מיליון שקל. 8.9- המתחם עומדות על כ הפארקתוכנן בתפיסה אקולוגית, ויהיו

השטח שבו יוקם הפארק בשכונת מעו"ף

בעקבות דרישת העירייה הקדים משרד השיכון את לוחות הזמנים, לאחר שבתוכנית המקורית אמור היה תהליך הקמת הפארק להתחיל רק אחרי שיסתיימו תהליכי השיווק של שטחי המסחר המתוכננים בש נ כונה.

בו מתקני שעשועים גדולים. אחד מהם מטר, 6- יהיה מתקן ענק בגובה של כ מיליון שקל. 2- שעלותו עומדת על כ עוד יהיו בפארק מתקני כושר, גינות קהילתיות ומדשאה גדולה. סך עלות מתקני השעשועים בפארק תהיה מיליון שקל. 3.1- כ

בפארק יוצב מתקן שעשועים ענק בגובה של מטר, שעלותו נאמדת 6- כ מיליון שקל 2- בכ

פעילויות וחוגים

פריסה רחבה ברחבי העיר לכל הגילים ולכל המגזרים

2023-2022 תשפ"ג

פרטים באתר העירייה

15 ' גיליון מס 16

שלא נדע!

אבל שנדע איפה יש (מפעם) דפיברילטור

שימושבדפיברילטור במקריםשל דום לב עשוי להציל חיים! מכשירי החייאה בבתי ספר ובמקומות ציבוריים. 20 עיריית חרישהציבה הפריסה העירונית לפניכם:

ברחוב גפן אולם ספורט 35 רחוב גפן בכניסה למרחב המוגן בקומת הכניסה בית ספר כנפי רוח בנות 8 רחוב שקד בכניסה הראשית של מבנה המנהלה

בית ספר כנפי רוח בנים 8 רחוב רימון בחדר המורים

בית ספר אתגרי העתיד 26 רחוב כלנית בחדר המורים

חטיבת הביניים החדשה 2 רחוב רימון בחדר המורים האולפנה 4 רחוב רימון במסדרון סמוך למשרד מנהלת ומזכירה מרכז ספורט וקהילה 9 רחוב הקהילה באולם הכניסה מצד ימין מרכז ספורט וקהילה 9 רח' הקהילה באולם הספורט סמוך למתקן המקבילים

בית ספר תלמי רון 13 רחוב ברקת בחדר המורים

בית ספר רונה רמון 1 רחוב דפנה במזכירות

בית ספר מעיין האמונה 10 רחוב אלון בחדר המורים בית ספר תלמי הדר 6 רחוב מרגלית במזכירות בניין העירייה 78 רחוב גפן במרכז שירות לתושב בקומת הכניסה מרכז תרבות ופנאי 73 רחוב שוהם בלובי

מוקד הביטחון העירוני 72 רחוב גפן

בית ספר ממלכתי (בצוותא) 5 רחוב יחד בכניסה הראשית

בית ספר דרך הפרחים 13 רחוב סביון במזכירות בית ספר חזון שמעון 8 רחוב טורקיז במזכירות

בית ספר ממלכתי-דתי )בצוותא( 4 רחוב רעות בכניסה הראשית

גם אחת מניידות הסיור העירוני מצוידת במכשיר דפיברילטור

17 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

עירוני »

עיר צעירה לכולם: בית קהילה לאזרחים ותיקים יוקם ברחוב אורן . בבית 2022 שלב תכנון המבנה הסתיים, והבנייה מתוכננת להתחיל בסוף שנת הקהילה יהיו שלושה אולמות, לובי גדול וחצר, והוא יהיה בית למגוון פעילויות האזרחים הוותיקים בחריש: הרצאות, סדנאות, מפגשים חברתיים ועוד

חריש היא עיר רב-גילית שמציבה את האזרחים הוותיקים במרכז החברה. הדמיה: אדריכל רועי יצחקי

על אף שרוב אוכלוסיית העיר צעירה ל � אחוז מהתושבים הם י 50 וכמעט , העירייה 18- דים ונוער בני פחות מ משקיעה משאבים ורואה חשיבות יתרה בשירותים לגיל השלישי.

מבחוץ יעוצב המבנה בעיצוב אדרי נ כלי מיוחד עם קיר משופע, ובכניסה קיר חיצוני במראה חמים עם קורות דמויות עץ. מנהלת היחידה לאזרחים ותיקים בעירייה, עו"ס אירית קסטן: "המבו נ גרים הם נכס חשוב לחריש ולמרחב העירוני שלנו, ובית הקהילה ישמש מקום שבו יוכלו ליהנות ממגוון פעי נ לויות וגם מקום מפגששבו יוכלו לה נ משיך להיות מעורבים ומשפיעים". הצטרפו לפעילויות אנו מזמינים את כל האזרחים הוותיקים תושבי העיר להצטרף למגוון הפעילויות של היחידה לא נ זרחים ותיקים. פרטים באתר העי נ רייה (סרקו את הברקוד), וגם אצל מנהלת היחידה אירית קסטן בטל'

שלב התכנון של מבנה בית הקהילה החדש לאזרחים ותיקים הסתיים, ובחודשים הקרובים מתוכננת להת נ חיל הבנייה. בית הקהילה לאזרחים ותיקים יוקם בשכונת החורש, והוא

יהיה בית למגוון פעילויות האזרחים הוותיקים בחריש: פרויקט "בית קפה קהילתי", פעילויות "בית שמח", הר נ צאות, סדנאות, מפ נ גשים חברתיים ועוד. אמירה עירונית בשנים האחרונות ניכרת מגמה עירונית

בית הקהילה ל א ז ר ח י ם ותיקים ייב נ נה ברחוב )51 ' אורן (מס והוא ישת נ רע על שטח 270- של כ מ"ר. יהיו בו שלושה אולנ מות פעילות

י � מ"ר כל אחד, שנ 40 בגודל של כ - תן יהיה לחבר אותם לאולם אחד גדול על ידי קירות הזזה. נוסף על כך מתוכננת במבנה מבואה גדולה (לובי) שתוכל לשמש חלל פעילות נוסף ומקום למפגשים חברתיים. צמוד למבנה תוקם חצר שתהיה מקושרת לגינה הציבורית הסמוכה.

של אזרחים ותיקים שמגיעים להש נ תקע בחריש בעקבות ילדיהם. המי נ קום הנבחר - צמוד לגנים ובית ספר וכן למרכז מסחרי – הוא אמירה עי נ רונית: חריש היא עיר רב-גילית שמ נ ציבה את האזרחים הוותיקים במרכז החברה ולא דוחקת אותם לשוליים.

; ורכזת 052-5223530 המענים לאזרחים ותי נ קים, ליטל בר שלום .052-3660972 ' בטל

15 ' גיליון מס 18

נייר, עיתונים וקרטון דק

אריזות ריקות

פסולת ביתית

אריזות זכוכית

קרטונים

הוצאה ביום רביעי בלבד 23:00 עד 6:00 - מ

הוצאה ביום שלישי בלבד 23:00 עד 6:00 - מ

יש להוציא את הפסולת למקום נגיש/ייעודי סמוך לכביש

106 / *6719 למידע נוסף: מרכז שירות לתושב harish.muni.il

העובר על החוק צפוי לקנס

19 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

חינוך »

חדש בחריש: גנים בשיטת החינוך המונטסורית גני ילדים מונטסוריים, מהם אחד ממלכתי-דתי. סביבת 5 לראשונה: העירייה פתחה הגן הותאמה לשיטה המונטסורית שמאפשרת לילד להתנסות בלמידה בעצמו

בסביבת הגן המונטסורי עזרי הלימוד השונים זמינים לילד על מדפים בגובה מותאם. בתמונות: גנים מונטסוריים בחריש

מותאם, והוא חופשי לפעול במרחב הזה ולבחור בעצמו את העזרים והפ נ עילויות שבהם הוא מתעניין. העירייה פתחה את הגנים המונטסו נ ריים בהתאם למדיניות החינוכית שלה לאפשר לכל ילד לצמוח בדרכו על ידי התאמת דרכי הלמידה לכל תלמיד. בכל גן אנשי צוות שעברו הכשרה מתאימה. מיקומי הגנים המונטסוריים בחריש: 13 (שני גנים), רח' ברקת 24 רח' אורן .8 (שני גנים) ורח' שקד

גיל שליסר, הפרויקטור אשר ליווה את הקמתו של מערך הגנים המונטסוריים בחריש אמר: "גישת החינוך המונטסורי רואה את הילד במרכז והופכת את גן הילדים למ נ קום אשר מספק מענה חינוכי נכון .21- ומדויק עבור ילד במאה ה "אני מאמין שהילדים בגנים המונ נ טסוריים בחריש יזכו להתחנך בד נ רך שתקנה להם את הכלים המי נ טביים למימוש הפוטנציאל הטמון בהם: עצמאות, מסוגלות, חברות, ביטחון ותעוזה".

העירייה פתחה לראשונה בחריש בשנת הלימודים תשפ"ג חמישה גני ילדים בשיטת החינוך המונטסורית. בהתאם לילדים שנרשמו, אחד הגנים הוא ממלכתי-דתי. הגישה המונטסורית מבקשת להעניק לילד כלים וכישורי חיים על ידי עזרים שתפקידם לעורר סקרנות ולאפשר למידה ספונטנית. הסביבה מותאמת לילד ומאפשרת לו להתנסות בלמי נ דה בעצמו ולהתנהל באופן עצמאי. בסביבת הגן המונטסורי עזרי הלימוד השונים זמינים לילד על מדפים בגובה

15 ' גיליון מס 20

» חינוך מתחם ייעודי לגני חינוך מיוחד נפתח בחריש במתחם הגנים החדש ברחוב שוהם תוכננה ונבנתה רביעיית גני חינוך מיוחד עם מרחב משותף, חדרי טיפולים וחדרים לטיפול פרטני. במפלס אחר במתחם נפתח גן חנ"מ חמישי

גנים, מהם חמישה גני חינוך מיוחד. מתחם הגנים החדש ברחוב שוהם 10

גנים על ידי רשת פרח. בכל גני 6- ו התקשורת מופעל טב"מ - טיפול בריאותי מקדם לילדים על הרצף האוטיסטי. כמו כן, בחריש נפתחו השנה שתי 7 כיתות תקשורת חדשות ופועלות כיתות תקשורת בסך הכול. נוסף על כיתות מרחב חדשות 5 כך, נפתחו כיתות מרחב בסך 26 ופועלות בעיר הכול. בחריש פועל גם בית ספר לחי נ נוך מיוחד, פסגת אמיר, שנותן מענה לתלמידים שזקוקים למסגרת רג נ שית/התנהגותית מיוחדת ביחד עם מעטפת לימודית. עוד גן שיקומי מתוכנן השנה להיפתח בחריש ויופעל ע"י רשת פרח, כדי ליצור המשכיות לילדים שמשולבים במעונות השיקומיים בחריש.

תות המבנה משולבות עם אלמנטים צבעוניים כדי ליצור חזות מרשימה ועליזה. מלבד גני החינוך המיוחד החדשים, פ � גנים הת 11 השנה פועלים בחריש תחותיים, מתוכם שניים חדשים – גן גנים מופעלים על 10 . כרמל וגן גלעד ידי אגף החינוך בעירייה, וגן אחד על

ת � בספטמבר פתחה העירייה מ 1 ב חם גני חינוך מיוחד חדש וייעודי ר � (סמוך למרכז ת 67 ברחוב שוהם בות ופנאי). במתחם תוכננה ונבנתה רביעיית גניםשיכולים לפעול כיחידה אחת עם מרחב משותף, חדרי טי נ פולים מותאמים ומצוידים וחדרים לטיפול פרטני. במבנה צמוד באותו מתחם נפתח גן חינוך מיוחד חמישי.

ידי רשת פרח לחינוך מיוחד. נוסף על כך נפתחו השנה גני 6 בחריש תקשורת חד נ שים ופועלים בסך הכול. 13 ו � מהגנים מ 7 פעלים על ידי אגף החינוך

גני החינוך המיוחד החדשים, שנבנו ותו נ כננו מראש עם מענה טיפולי מתאים, הם 10 חלק ממתחם של כיתות גן שמאפשר שילוב ילדי חינוך מיוחד בפעילויות משותפות עם ילדי הגנים האחרים. חזי נ

מלבד גני החינוך המיוחד החדשים, השנה גנים 11 פועלים בחריש התפתחותיים, מתוכם שניים חדשים

21 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

חינוך »

מהשנה: שני מחנכים לכל כיתה בבתי ספר נוספים בחריש לתיכון אתגרי העתיד מצטרפות חטיבת הביניים החדשה ואולפנת חריש. הרחבת הצוות ועבודה בקבוצות קטנות יאפשרו להעמיק את השיח המשמעותי בין מורה לתלמיד

"דרך חריש" הלכה למעשה: החל בספטמבר מלמדים שני מחנכים 1- מ בכל כיתה בחטיבת הביניים החדשה ובאולפנת חריש. ביוזמת אגף החי נ נוך בעירייה הצטרפו שני בתי הספר לתוכנית חאלו"ם של משרד החינוך, שמקדמת הרחבת הצוות החינוכי באופן שמאפשר להעמיק את השיח המשמעותי בין מורה לתלמיד. לפי משרד השיכון, מטרתה של תו נ כנית חאלו"ם היא לפתח אחריות כו נ ללת לכל תלמיד ושל כל תלמיד, לק נ דם צמיחה בתחום הלימודי, החברתי והאישי ולטפח יכולת מנהיגות לקי נ דום יעדים אישיים וחברתיים. הגי נ שה מבוססת על יצירת מעגלי שיח ולמידה שבהם נוצרים יחסי קרבה ואמון בין מורים, תלמידים והורים. התהליך נתמך בעבודה בקבוצות קטנות בהובלת מחנכים ומורים הבו נ נים בשיתוף עם התלמידים תוכניות למידה שבהן מוגדרים יעדים ונבחנים התהליכים והתוצאות להשגתם.

"ככל שנצליח להגדיל את מעגל המחנכים שלוקחים חלק בקידום כל תלמיד ותלמידה, נוכל להעמיק את איכות הקשר, ההיכרות והליווי שכל ילד בחריש מקבל בהתפתחות וצמיחה אישית בלמידה"

חטיבת הביניים החדשה ואולפנת חריש מצטרפות לתיכון אתגרי הע נ תיד שפועל במסגרת התוכנית הזו מאז הקמתו, ואף הרחיב אותה באופן עצמאי. באתגרי העתיד, שבו לומדים ח � תלמידים, יש מחנך ומ 600 כיום כ נכת לכל כיתה. "ככל שנצליח להגדיל את מעגל המחנכים שלוקחים חלק בקידום כל תלמיד ותלמידה, נוכל להעמיק את איכות הקשר, ההיכרות והליווי

יישום של תפיסת החינוך שלנו, 'דרך חריש'".

שכל ילד בחריש מקבל בהתפתחות וצמיחה אישית בלמידה", מסביר מנהל אגף החינוך בעירייה, ישראל שלו, "אנחנו מקדמים את כניסת תוכנית חאלו"ם לבתי הספר בחריש ביחד עם מנהלי בתי הספר ומשרד החינוך, כי אנחנו מאמינים בתוכנית ומכירים בערך המשמעותי שלה עבור הילדים. תוכנית חאלו"ם היא

באתגרי העתיד, שבו 600- לומדים כיום כ תלמידים, יש מחנך ומחנכת לכל כיתה

15 ' גיליון מס 22

» חינוך

מבנה חדש נפתח בבית הספר הממלכתי שבשכונת בצוותא מהכיתות מאובזרות 4 . כיתות במפלס העליון של בית הספר 6 השנה נפתחו עוד מהכיתות לומדים 4- בקירות ניידים, ולכל כיתה יציאה ישירות לחצר. באופן זמני, ב השנה תלמידי שכבת כיתות ז' של תיכון אתגרי העתיד

מבנה חדש נפתח השנה במתחם בית הספר הממלכתי שבשכונת בצוותא. המבנה הוקם במפלס העליון של בית מהכיתות 4- כיתות. ב 6 הספר, ויש בו הוצבו קירות ניידים שמאפשרים לח נ בר זוג כיתות למרחב למידה גדול יותר שמאפשר למידה מגוונת. מכל אחת מהן יש יציאה ישירות לחצר. בשנת הלימודים הנוכחית ארבע מה נ כיתות החדשות מאוכלסות באופן זמני על ידי שכבת כיתות ז' של תיכון הכיתות החדשות 6 . אתגרי העתיד משלימות את מספר הכיתות בבית .18- הספר ל בית הספר הממלכתי ברחוב יחד שבשכונת בצוותא נפתח בשנה שעברה. יש בו שלושה מפלסים

ובהם כיתות ומ נ רחבי למידה בג נ דלים משתנים. בקומה הראשו נ נה ספרייה גדולה ושירותי מנהלה, בשנייה מרחב למידה פתוח גדול ) open space ( ומרפסת גדולה ובשלישית כיתות ומעבדות. לכל מפ נ לס יש חצר משלו וטריבונה מעוגלת להתכנסות.

חלונות בזיגוג מבודד קרינת שמש וכן הצללות למניעת קרינת שמש ישירה.

המבנה החדש, כמו מבנה בית הספר הקיים, נבנה אף הוא בפו נ רמט של בנייה ירוקה, אשר כוללת

כיתות נוספות בבית הספר הממ"ד שבשכונת בצוותא .18- כיתות שמשלימות את מספר הכיתות בבית הספר ל 6 בספטמבר נפתחו עוד 1- ב בשנת הלימודים הקרובה מאוכלסות הכיתות באופן זמני על ידי תלמידי הישיבה התיכונית

בכיווני אוויר ושמש, כולל חלונות בזיגוג והצללות. מבודד בבית הספר מרחב למידה חדשני פתוח ,) Open Space ( מסדרון מרווח לפעי נ לות הכולל גם גומחות להצגת תוצרים של תלמידים וספרייה עם קיר זכוכית ללמידה מגוונת. בבית הספר גם מעבדות גדולות ומעלית נגישה בכל קומה. חצר בית הס נ פר רחבת ידיים וכו נ ללת מתקנים ומגרש ספורט.

מבנה חדש נפתח השנה במתחם בית הספר הממלכתי דתי שבשכונת בצ נ מהכיתות הוצבו 4- כיתות. ב 6 וותא ובו קירות ניידים שמאפשרים לחבר זוג כיתות למרחב למידה גדול יותר שמא נ פשר למידה מגוונת. בהמשך יעוטרו חזיתות המבנה החדש בחיפוי צבעוני, ויוספו אלמנטים צבעוניים חדשים גם לחזיתות המבנה הקיים. בשנת הלי נ מודים הנוכחית מאוכלסות הכיתות החדשות באופן זמני על ידי תלמידי הכיתות החדשות 6 . הישיבה התיכונית משלימות את מספר הכיתות בבית .18- הספר ל בית הספר הממ"ד בשכונת בצוותא נפתח בשנה שעברה. הוא נבנה בפו נ רמט של בנייה ירוקה המתחשבת

23 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

עירוני »

בפעם הבאה שאתם נוסעים הציצו על השלטהחדש 6 בכביש העירייה ממשיכה בפעולות

המיתוג מחדששל העיר. רובו ככולו של התהליך ממומן מתקציב שהתקבל ממשרד השיכון ומיועד לתכלית הזו בלבד העירייה הציבה שלט חדשבכניסה לעיר, וכן שני שלטים חדשים הנשקפים לעיני ו � בשני הכיוונים. פע 6 הנוסעים בכביש לותאלה נעשו במסגרתתהליך אסטרטגי מקיף של מיתוג מחדש של העיר, שנע נ Blue שה בעזרת חברת האסטרטגיה לעיצוב ומיתוג. + A וסטודיו Cow המיתוג מחדש מדגיש את היתרונות של חריש ואת האלטרנטיבה העירונית הח נ דשה שהיא מציעה: חינוך שפורץ את גבולות הכיתה, אווירה קהילתית ועיר שטובלת בחורש טבעי ועשירה בשטחים פתוחים. התהליך כולל, בין היתר, עיצובשפה גרפית חדשה והחלפת הסמל הוותיק בסמל חדש. רובו ככולו של תהליך המיתוג ממומן מתק נ ציב שהתקבל ממשרד השיכון ומיועד לת נ

6 השלט החדש בפאתי כביש

כלית הזו בלבד. ריכזנו הסבר מפורט על עקרונות האסט נ רטגיה המיתוגית של העיר, לפרטיםסרקו את הברקוד.

השלט החדש בכניסה לעיר

אוהל חפ"ק חדש ומתקדם לחירום מטר, וניתן להקים אותו בתוך 8 על 6.5 האוהל החדש שרכשה העירייה הוא בגודל דקות ספורות באמצעות מפוח חשמלי. האוהל נועד לניהול אירוע חירום בתנאי שטח

במסגרת ההיערכות לחירום רכשה העירייה אוהל חפ"ק (חדר פיקוד קדמי) חדש ומתקדם. מדובר באוהל מטר שניתן להקים 8 על 6.5 בגודל תוך דקות ספורות באמצעות מפוח חשמלי. האוהל מצויד במערכת קשר, מערכת כריזה, לוחות שליטה ובקרה, מקרן ועוד. עובדי אגף חירום וביטחון של העירייה קיימו לאחרונה תרגול ראשון של הקמת האוהל. אוהל החפ"ק החדש נועד לאפשר ניהול של אירוע חירום בתנאי שטח בצורה מיטבית.

15 ' גיליון מס 24 4

« עירוני

החלה הקמת המקווה בשכונת בצוותא במקווה יהיו שישה חדרי הכנה לטבילה –שנייםמהםחדרי כלה מרווחים. אחד מחדרי הכלה יהיה מונגשלנשיםעםצרכיםמיוחדים. בצידו של המקווה יוקם גםמקווה כלים עםשביל כניסה נפרד. בהמשך תקים העירייה מקווה טהרה גם בשכונת הפרחים

בשעה טובה: עיריית חריש החלה את הקמת מקווה הטהרה (לנשים) ברחוב יחד שבשכונת בצוותא. במ נ קווה החדש יהיו שני בורות טבילה שתוכננו בליווי הלכתי. עיצוב פנים המבנה תוכנן בדגש על יצירת אווירה נינוחה ומזמינה עבור הטובלות. המקווה יכלול שישה חד נ רי הכנה לטבילה, שניים מהם חדרי כלה מרווחים ומפוארים. אחד מחדרי הכלה יהיה מונגש לנשים עם צרכים מיוחדים. העיצוב החיצוני יכלול חי נ פוי יוקרתי במראה טבעי, תאורה נסתרת ועוד. בתכנון הראשוני אמור היה המקווה לקום מול המרכז המסחרי שבשכו נ נה, אך במטרה לשמור על צניעותן של הטובלות החליטה העירייה להעביר אותו למיקום פחות מרכ נ

הדמיה: עמית נמליך אדריכלים

מקווה נוסף תקיםעיריית חרישבהמ נ שך בשכונת הפרחים. במקווה המתו נ

זי והומה ברחוב יחד, ליד גני ילדים שלא פעילים בשעות הטבילה. בצי נ

כנן בשכונת הפרחים יהיו שני בורות טבילה ושמונה חדרי הכנה לטבילה, אחד מהם יהיה חדר כלה. המקווה מתו נ .8 כנן להיבנות ברחוב לוטם

דו המזרחי של המקווה יוקם גם מקווה כלים, עם שביל כניסה נפרד.

העיצוב החיצוני יכלול חיפוי יוקרתי במראה טבעי ותאורה נסתרת

חמישה מתקני גניזה חדשים ברחבי העיר המתקנים הוצבו בשכונות מעו"ף, הפרחים ובצוותא. הם מתקני גניזה סמוך למקוואות ברחבי העיר 3- מצטרפים ל

26 רחוב תמר סמוך למקווה הנשים. 8 רחוב גפן סמוך למקווה הגברים. 29 רחוב ברקת סמוך למקווה הנשים (באותו מתחם, מאחור). שימו לב למספר כללים חשובים: יש להכניס למתקני הגניזה רק חפצים הטעונים גניזה; אין להכניס למתקנים קרטונים ושקיות

רחוב הקהילה .20 ' מול בניין מס

עיריית חריש הציבה חמי נ שה מתקני גניזה חדשים בשכונות מעו"ף, הפרחים ובצוותא. אלה המיקומים: רחוב התחדשות סמוך למתחם התפילות. רחוב סביון בחניון שבין הבניינים .20-18 רחוב נרקיס בחניון הסמוך למתחם התפילות.

20 מתקן זמני ברחוב יחד בכניסה למתחם היבילים (יועבר בעתיד לחניון הסמוך ברחוב רעות). 4 ' לבניין מס ר � המתקנים החדשים מצט פים לשלושה מתקני גניזה שהציבה העירייה ברחבי העיר סמוך למקוואות. אלה המיקומים:

אחד ממתקני הגניזה החדשים

ניילון; יש להקפיד לפנות מהמקום קרטונים ושקיות ניילון שבהם הובאו החפצים הטעונים גניזה, ולא להש נ ליך אותם בסביבת מתקן הגניזה.

25 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

a common space, with adapted and equipped treat ment rooms and rooms for one to-one treatment sessions. In an adjacent build ing in the same complex, a fifth kindergarten was opened for those with Special Edu

customers and the business owners. The municipality plac es four free public parking lots near Derekh Eretz Avenue, on Alon Street, Tamar Street, Zayit Street and Rubin Street. Parking in "Blue and White" areas will cost 4 NIS per hour Sunday through Thursday from 08:00 to 19:00, and on Fri days between 08:00 and 13:00. You can pay using the park ing apps "Pango" and "Cello" (previously Cellopark). You can also pay by dialing *4500 (Pango) or *9070 (Cello). The parking fee must be activated from the first minute, but the debiting will only begin after 20 minutes. Enforcement will begin soon; the municipality will announce an exact date.

The community center for se nior citizens will be built in the Horesh neighborhood, and it will be the site of a variety of activities for senior citizens in Harish: the "Community Cafe" project, "Happy Home" activi ties, lectures, workshops, social gatherings and more. We invite all our senior citizen residents to participate in the variety of activities run by the Senior Citizens Unit. Details are available on the municipality’s website. Imaging: Roy Itzhaki, architect kindergarten complex On September 1st, the munici pality opened a new, designat ed kindergarten/daycare com plex at 67 Shoham Street (next to the Culture and Leisure Cen ter). In the complex, a quartet of kindergarten/daycare centers were designed and built that could operate as a single unit in New in Harish: a dedicated special education

cational Needs (SEN). The new SEN kindergartens, which were built and planned in advance to provide an appropriate ther apeutic response, are part of a complex of 10 kindergarten classrooms to enable SEN chil dren to be integrated in partici pation of joint activities with the children of the other kindergar tens. The law is intended to regulate the issue of vehicle parking throughout Harish, and it gives themunicipality’s parking war dens enforcement powers over parking violations. It has also been decided that paid park ing be introduced along Derekh Eretz Avenue and in the com mercial areas (in the park ing lots where the curbs are marked in blue and white). Up until now, most parking spac es in the commercial areas are occupied for long hours and without any restrictions. The losers in the situation were the Coming Soon toHarish: a newparking law

The fines for parking violations: Parking in the "Red-White" ar eas: 250 NIS. Parking with two wheels on the sidewalk: 250 NIS. Parking with four wheels on the sidewalk: 500 NIS. Parking at a bus stop: 250 NIS. Double-parking: 250 NIS. Parking in a handicapped parking space: 1,000 NIS. Parking in the "Blue-White" without paying as required: 100 NIS.

15 ' גיליון מס 26

Updates from the HarishMunicipality The strengthening of public transportation in Harish, the con struction of the large promenade in Harish and the important details regarding the new parking law.

Oren Street (Tel Ze'evim) to the northern side of Gefen Street, and from Derekh Eretz Avenue to the upcoming Trapez neigh borhood. It comprises a walk ing path and a bicycle path, a path inside the forest area, unique garden furniture, wild vegetation, nature areas and even an extraordinarily de signed aviary. The western part of the prome nade is expected to open at the beginning of 2023. According to the plan, the northern prome nade will open in the middle of next year. A community house for senior citizens will be built on Oren Street This week the municipality laid the cornerstone for the es tablishment of a community center for senior citizens. The planning phase is complete, and construction is scheduled to begin in the coming months.

Exact details about the times and routes of the lines appear on the Kavimwebsite.

Significant strengthening of public transportation to Harish As of September 22, 2022, line 632 fromMahrish to Tel Aviv will double in frequency, and dai ly trips for lines 631 to Haifa, 60 to Hadera and 71 to Binyamina train station will be significantly increased. 632 and 631 will also operate on Fridays and Satur day evenings (after Shabbat), and their hours of operation on weekdays will be extended until 11:00 p.m. Additionally, a new line to the Caesarea busi ness park will start operating. The new line - number 160 - will travel via Derekh Eretz Avenue and the Magav Interchange and will pass through Pardes Hana. The line will make 28 trips a day, at a frequency of once every half an hour during the day, and hourly in the evenings.

The construction of Harish's large promenade is underway

The promenade is being built in two major parts: from the area of ​ ​ the barbecue park (“Hamangalim”) parallel to

27 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

con anticipación con la respuesta terapéutica ade cuada, forman

Derej Eretz, y en las calles Alón, Ta mar, Zait y Rubin. El estacionamiento en los bordillos marcados en azul y blanco («Ka jol-Lavan») costará 4 shekels por hora los domingos a jueves de 08:00 a 19:00 horas, y los viernes entre las 08:00 y las 13:00 horas. Será posible pagar por medio de las aplicaciones de aparcamiento «Pango» y «Cello» (anteriormen te Cellopark). También es posible pagar marcando el número *4500 (Pango) o *9070 (Cello). La tarifa de estacionamiento debe activar se desde el primer minuto, pero el cargo solo comenzará después de 20minutos.

parte de un com plejo de 10 aulas de educación pre escolar, lo que per mite la integración de los niños de educación espe cial en actividades conjuntas con los niños de los demás jardines de infantes.

nos de la tercera edad residen tes de la ciudad a participar en la gran variedad de actividades que ofrece la Unidad para la Ter cera Edad. Más información en la página web de la Municipalidad. Visualización: arquitecto Roi It zhaki Nuevo en Harish: un complejo de jardines de infantes dedicado a la educación especial El 1 de septiembre, la Munici palidad inauguró un nuevo y exclusivo complejo de jardines educativos en la calle Shoham 67 (al lado del Centro de Cultura y Ocio). Para dicho complejo se construyó un cuarteto de jardi nes de infantes diseñado para que puedan funcionar como una sola unidad en un espacio común, y cuenta con salas de tratamiento adaptadas y equi padas, así como salas de trata miento individual. En un edificio contiguo en el mismo complejo, se inauguró un quinto jardín de infantes de educación especial. Los nuevos jardines de infantes de educación especial, que fue ron construidos y planificados

Pronto en Harish: una nueva ley de estacionamiento

La ley pretende regular el pro blema del aparcamiento de vehículos en todo Harish, y otorga a los inspectores muni cipales facultades de apremio contra las transgresiones de estacionamiento. Además, se decidió poner en práctica el estacionamiento pago a lo largo de la avenida Derej Eretz y en las áreas co merciales (en los estaciona mientos donde los bordillos de las aceras están marcados en azul y blanco). Hasta la fecha, la mayoría de los estaciona mientos en las áreas comer ciales han estado ocupados durante largas horas y sin res tricciones. Los perjudicados por esa situación eran los clientes y los comerciantes. La Munici palidad pone a disposición de los usuarios cuatro estacio namientos públicos gratuitos en las cercanías de la avenida

El apremio de la ley comenzará pronto, laMunicipalidad anunciará la fecha exacta.

Las multas por infracciones de es tacionamiento se detallan a con tinuación: Estacionamiento en «Adom- La van» (rojo y blanco): 250 shekels. Estacionamiento con dos ruedas en la acera: 250 shekels. Estacionamiento con cuatro rue das en la acera: 500 shekels. Estacionamiento en una estación de autobuses: 250 shekels. Estacionamiento doble: 250 she kels. Estacionamiento en un aparca miento para personas con disca pacidad: 1,000 shekels. Estacionamiento en «Kajol-Lavan» (azul y blanco) sin haber efectua do el pago debido: 100 shekels.

15 ' גיליון מס 28

Noticias actualizadas de la Municipalidad de Harish Refuerzo del transporte público en Harish, construcción del gran paseo peatonal de Harish, y detalles importantes sobre la nueva ley de aparcamiento.

de observación con una línea de diseño fuera de serie. Se espera que la parte occi dental del paseo peatonal se inaugure a principios de 2023. De acuerdo con la planificación, el paseo norte se inaugurará a mediados del año próximo. Se construirá una casa comunitaria para personas de la tercera edad en la calle Oren Esta semana, la Municipalidad colocó la piedra fundamental para el establecimiento de un centro comunitario para perso nas mayores. La fase de planifi cación ha terminado y la cons trucción está programada para comenzar en los próximos me ses. La casa comunitaria para personas mayores se construirá en el barrio de Ha-Horesh y al bergará una variedad de activi dades para personas mayores en Harish: el proyecto «Beit Café Kehilatí» (café comunitario), las actividades «Bait Sameaj» (ca sa feliz), conferencias, talleres, reuniones sociales y más. Invitamos a todos los ciudada-

La construcción del gran paseo peatonal de Harish está en plena marcha El paseomarítimo se está cons truyendo en dos segmentos principales: desde el área del «parque de las parrilladas» pa ralela a la calle Oren (Tel Zee vim) hasta el norte de la calle Gefen, y desde Derej Eretz hacia el este, hasta el futuro barrio Hatrapez. Incluye un sendero para caminar y un carril para bicicletas, otro sendero en el área del bosque, mobiliario de jardín especial, vegetación sil vestre, rincones naturales en cantadores, e incluso un punto

Refuerzo significativo del transporte público a Harish A partir del 22 de septiembre de 2022, se duplicará la frecuencia de la línea 632 de Harish a Tel Aviv y se aumentarán significa tivamente los viajes diarios de las líneas 631 a Haifa, 60 a Ha dera y 71 a la estación de tren de Binyamina. Las líneas 632 y 631 operarán también los viernes y los sábados por la noche, y su horario de servicio en los días de semana se extenderá hasta las 23:00 horas. Además, co menzará a funcionar una nueva línea al parque empresarial de Cesárea. La nueva línea - No. 160 - viajará a través de la ave nida Derej Eretz y el intercambio de carreteras Magav, y pasará por Pardes Hana. La línea ofre cerá 28 viajes diarios a una fre cuencia de una vez cada media hora durante el día y una vez cada hora por la noche. Detalles exactos sobre los hora rios y rutas de las líneas pueden verse en el sitio web de la com pañía de líneas de transporte.

29 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

ньям и четвергам и с 13:00 до 08:00 по пятницам. Оплатить парковку можно с помощью парковочных приложений «Панго» и «Село» (ранее Се лопарк). Вы также можете оплатить, набрав телефон *4500 (Панго) или *9070 (Се ло). Плата за парковку должна быть активирована с первой минуты, но списание начнется только через 20 минут.

комплекса из 10 детских садов, что позволяет и н те г р и р о в а т ь детей с особыми потребностями в совместную дея тельность с деть ми других детских садов.

Визуализация: архитектор Рой Ицхаки

Скоро в Харише: новый закон о парковке

Закон призван урегулировать вопрос парковки транспорт ных средств на всей терри тории Хариша и наделяет муниципальных инспекторов правоприменительными пол номочиями в случаях наруше ния правил парковки. Также решено ввести платные парко вочные места вдоль проспек та Дерех Эрец и в коммерче ских зонах (на парковках, где бордюрные камни отмечены сине-белой маркировкой). До сих пор большинство парко вочных мест в коммерческих зонах были заняты на долгие часы и без каких-либо огра ничений. От этой ситуации проигрывали как клиенты, так и владельцы бизнесов. Муни ципалитет разместил четыре бесплатные общественные парковки возле проспекта Де рех Эрец на улицах Алон, Та мар, Зайт и Рубин. Парковка на «сине-белом» будет стоить 4 шекеля в час с 19:00 до 08:00 по воскресе

Новое в Харише: специализи рованный комплекс детского сада специального образова ния 1 сентября муниципалитет открыл новый специализи рованный образовательный комплекс детских садов на улице Шохам, 67 (рядом с Центром культуры и отдыха). В комплексе спроектирована и построена четверка детских садов, которые могут функци онировать как единое целое, имеют общее пространство, адаптированы и оборудованы процедурными кабинетами и кабинетами для индивиду альной терапии. В соседнем здании того же комплекса от крыт пятый специальный дет ский сад. Новые специальные детские сады, которые были построены и запланирова ны заранее для обеспечения правильного терапевтическо го ухода, являются частью

Исполнение новых правил начнется в ближайшее время, муниципалитет объявит точную дату. Штрафы за нарушение правил парковки: Парковка на «красно-белом»: 250 шекелей. Парковка двумя колесами на тротуаре: 250 шекелей. Парковка четырьмя колесами на тротуаре: 500 шекелей. Парковка на остановке авто буса: 250 шекелей. Парковка на двойной стоянке: 250 шекелей. Парковка на стоянке для инва лидов: 1000 шекелей. Парковка на «сине-белом» без выполнения платежа: 100 ше келей.

15 ' גיליון מס 30

Новости мэрии Хариша Расширение городского общественного транспорта, строи тельство большого городского променада и важные аспекты нового закона о парковке

Ожидается, что западную часть променада откроют в начале 2023 года. По плану, северную часть променада откроют в се редине следующего года.

Дом культуры для пожилых людей построят на улице Орен

На этой неделе муниципалитет заложил краеугольный камень проекта строительства обще ственного центра для пожилых людей. Этап планирования за вершен, и строительство пла нируется начать в ближайшие месяцы. Общественный дом для пожилых людей будет по строен в квартале Хореш, и в нем будут проводиться различ ные мероприятия для пожилых жителей Хариша: проект «Об щественное кафе», мероприя тия «Счастливый дом», лекции, семинары, общественные со брания и многое другое. Приглашаем всех пенсионеров, проживающих в городе, присо единиться к разнообразным ме роприятиям для пожилых лю дей. Подробности можно прочи тать на сайте муниципалитета.

Значительное расширение масштабов работы городского общественного транспорта Начиная с 22.09.22 автобус но мер 632 из Хариша в Тель-Авив станет ходить в два раза чаще, существенно увеличится коли чество поездок по маршрутам 631 в Хайфу, 60 в Хадеру и 71 на ж.д.станцию Биньямина. Марш руты 631 и 632 будут работать также по пятницам и на исходе Субботы, помимо этого часы их работы в будние дни также бу дут продлены до 23:00. В допол нение, начнутся поездки по но вому маршруту в Деловой Парк Кейсарии. Этот новый маршрут под номером 160 будет про ходить по проспекту Дерех Эрец и через развязку Магав и пройдет через Пардес-Хану. На данном маршруте будут 28 еже дневных поездок с частотой раз в полчаса в дневные часы и раз в час в вечерние часы. Точное расписание и другую ин формацию касательно данных маршрутов вы можете найти на веб-сайте компании "Кавим".

Строительство большого променада в Харише в самом разгаре Променад строится в двух центральных зонах: от района парка Мангалов параллельно улице Орен (Тель-Зеэвим) до северной части улицы Гефен, и проспекту Дерех Эрец на восток к будущему кварталу Трапез. Променад включает в себя пешеходную и велосипед ную дорожки, тропинку в лесу, уникальную парковые скамьи, дикую растительность, при родные уголки и смотровые площадки, разработанные ди зайнером по особому проекту.

31 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker