קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

: ת 22.9- החל מ של התחבורה הצ תחבורה »

60 מחריש לתל אביב תתוגבר, וכך גם הנסיעות היומיות בקווים 632 תדירות קו (הקו לחיפה) יפעלו גם בימי שישי 631- ו 632 . לתחנת הרכבת בבנימינה 71- לחדרה ו 23:00 ובמוצאי שבת, ושעות הפעילות שלהם בימי חול תוארך עד לשעה

האוטובוס האחרון מחריש יצא בש נ ,)19:05 ומתל אביב בשעה 16:30 עה והקו יחל לפעול גם בימי שישי ובמו נ צאי שבת. מחריש 631 הפעילות היומית בקו 23:00 לחיפה תוארך עד לשעה (עד כה האוטובוס האחרון מחריש ומתל אביב בשעה 16:15 יצא בשעה יחל לפעול גם בימי 631 ). קו 18:00 שישי ובמוצאי שבת. 21- מחריש לחדרה יתוגבר ב 60 קו נסיעות יומיות, ושעות הפעילות של נ � (בימי חול). ה 23:40-5:35 הקו יהיו

סיעות בקו יהיו בתדירות של פעם בחצי שעה במהלך היום ובפעם בש נ עה בשעות הערב. מחריש לתחנת הרכבת 71 קו י � נס 15 בבנימינה יתוגבר גם הוא ב - עות יומיות, ושעות הפעילות של (בימי חול). 23:00-5:05 הקו יהיו הנסיעות בקו יהיו בתדירות של פעם בחצי שעה במהלך היום ובפעם בשעה בשעות הערב. פרטים מדויקים על זמני הקווים ומ נ סלולי הקווים יופיעו באתר חברת קווים.

בשורה משמעותית לנוסעי התח נ בורה הציבורית בחריש: החל מיום תגביר חברת קווים באופן 22.9.22 משמעותי את תדירות קווי התח נ בורה הציבורית לחריש, וגם תתחיל להפעיל קו חדש מחריש לפארק העסקים קיסריה (ראה מסגרת). במסגרת המהלך החדש, שעיריית חריש פעלה רבות לקידומו בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הארצית לתחבורה ציבורית וחברת קווים, מחריש 632 תדירות הנסיעות בקו לתל אביב תתוגבר. הפעילות היומית (עד כה 23:00 בקו תוארך עד לשעה

15 ' גיליון מס 2

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker