קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

« עירוני

החלה הקמת המקווה בשכונת בצוותא במקווה יהיו שישה חדרי הכנה לטבילה –שנייםמהםחדרי כלה מרווחים. אחד מחדרי הכלה יהיה מונגשלנשיםעםצרכיםמיוחדים. בצידו של המקווה יוקם גםמקווה כלים עםשביל כניסה נפרד. בהמשך תקים העירייה מקווה טהרה גם בשכונת הפרחים

בשעה טובה: עיריית חריש החלה את הקמת מקווה הטהרה (לנשים) ברחוב יחד שבשכונת בצוותא. במ נ קווה החדש יהיו שני בורות טבילה שתוכננו בליווי הלכתי. עיצוב פנים המבנה תוכנן בדגש על יצירת אווירה נינוחה ומזמינה עבור הטובלות. המקווה יכלול שישה חד נ רי הכנה לטבילה, שניים מהם חדרי כלה מרווחים ומפוארים. אחד מחדרי הכלה יהיה מונגש לנשים עם צרכים מיוחדים. העיצוב החיצוני יכלול חי נ פוי יוקרתי במראה טבעי, תאורה נסתרת ועוד. בתכנון הראשוני אמור היה המקווה לקום מול המרכז המסחרי שבשכו נ נה, אך במטרה לשמור על צניעותן של הטובלות החליטה העירייה להעביר אותו למיקום פחות מרכ נ

הדמיה: עמית נמליך אדריכלים

מקווה נוסף תקיםעיריית חרישבהמ נ שך בשכונת הפרחים. במקווה המתו נ

זי והומה ברחוב יחד, ליד גני ילדים שלא פעילים בשעות הטבילה. בצי נ

כנן בשכונת הפרחים יהיו שני בורות טבילה ושמונה חדרי הכנה לטבילה, אחד מהם יהיה חדר כלה. המקווה מתו נ .8 כנן להיבנות ברחוב לוטם

דו המזרחי של המקווה יוקם גם מקווה כלים, עם שביל כניסה נפרד.

העיצוב החיצוני יכלול חיפוי יוקרתי במראה טבעי ותאורה נסתרת

חמישה מתקני גניזה חדשים ברחבי העיר המתקנים הוצבו בשכונות מעו"ף, הפרחים ובצוותא. הם מתקני גניזה סמוך למקוואות ברחבי העיר 3- מצטרפים ל

26 רחוב תמר סמוך למקווה הנשים. 8 רחוב גפן סמוך למקווה הגברים. 29 רחוב ברקת סמוך למקווה הנשים (באותו מתחם, מאחור). שימו לב למספר כללים חשובים: יש להכניס למתקני הגניזה רק חפצים הטעונים גניזה; אין להכניס למתקנים קרטונים ושקיות

רחוב הקהילה .20 ' מול בניין מס

עיריית חריש הציבה חמי נ שה מתקני גניזה חדשים בשכונות מעו"ף, הפרחים ובצוותא. אלה המיקומים: רחוב התחדשות סמוך למתחם התפילות. רחוב סביון בחניון שבין הבניינים .20-18 רחוב נרקיס בחניון הסמוך למתחם התפילות.

20 מתקן זמני ברחוב יחד בכניסה למתחם היבילים (יועבר בעתיד לחניון הסמוך ברחוב רעות). 4 ' לבניין מס ר � המתקנים החדשים מצט פים לשלושה מתקני גניזה שהציבה העירייה ברחבי העיר סמוך למקוואות. אלה המיקומים:

אחד ממתקני הגניזה החדשים

ניילון; יש להקפיד לפנות מהמקום קרטונים ושקיות ניילון שבהם הובאו החפצים הטעונים גניזה, ולא להש נ ליך אותם בסביבת מתקן הגניזה.

25 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker