אמת | לכל ילד וילדה אות בספר התורה של ילדי ישראל

מהדורה דיגיטלית

ב"ה

אחדות כל ילדי ישראל על ידי אותיות בספר התורה

סגולה לישועה ולברכה בי"א בניסן תשמ"א, שנת הקהל, הכריז הרבי מליובאוויטש על מבצע ייחודי: לאחד את כל ילדי ישראל, בנים לפני בר מצווה ובנות לפני בת-מצווה, בספרי תורה מיוחדים שאת אותיותיהם יקנו ילדי ישראל מכל קצוות תבל, כדי לחזק את הקשר של כל ילדי ישראל עם התורה וכדי לאחד את כל ילדי ישראל סביב תורתנו הקדושה. האחדות שעל ידי ספר התורה באה לידי ביטוי גם במקום בו הוא נכתב בהוראת הרבי — בירושלים עיר הקודש, "עיר שחוברה לה יחדיו", "ירושלים לא נתחלקה לשבטים", בעיר העתיקה בין החומות. הרבי הדגיש שמטרת המבצע היא האחדות. והאחדות האמיתית של בני ישראל היא על-ידי התורה. עם ישראל צריך ישועה וברכה, והאחדות היא הכלי — ה'כוס של ברכה' — להביא את ברכת ה' לעם ישראל.

יותר משני מיליון ילדים יהודים מכל רחבי העולם כבר קנו אות באחד מספרי התורה המיוחדים הללו. כל ילד וילדה שעדיין לא קנו, נקראים לקנות אות בספר התורה המיוחד. גדול כוחה של האחדות על-ידי אותיות בספרי התורה המיוחדים להביא ישועה וברכה, בריאות ורפואה, הגנה והצלה ולעורר רחמי שמים ולהחיש את ביאת הגואל במהרה בימינו. אמן! המצוה שבכוחה לחזק את יציבות העולם

מצב העולם הולך ומתדרדר בהתוועדות שבת קודש פרשת בחוקותי, י"ט אייר, תשמ"א, דיבר הרבי בחריפות רבה על מצב העולם "שהולך ומידרדר, רחמנא ליצלן" ואמר: "כיום מתרחשים בעולם מאורעות שאף אחד לא היה יכול לשער שיהיו כך... מדובר אודות אנשים ומנהיגי מדינות שיש להם 'ציור אדם' וכאילו בדעת ידברו, ואף-על-פי-כן, הנהגתם בפועל היא באופן פראי... ורק בחסדו של הקב"ה, ש'לב מלכים ושרים ביד ה'', מתנהלים העניינים למעלה מדרך הטבע!" משוגע אחד עלול ללחוץ על כפתור... "...משוגע אחד ויחיד שיושב על כסא המלכות באפריקה או במדינות אחרות, או אפילו אדם שאינו יושב על כסא המלכות, יכול להתגנב למקום שבו נמצא ה'כפתור', וללחוץ על ה'כפתור', ועל ידי זה להרוס ולהחריב לא רק את ביתו,

אלא את כל העולם, רחמנא ליצלן!... וזה פשוט נס למעלה מדרך הטבע לגמרי בכל יום ויום, בחסדו של הקב"ה, ששום דבר לא קורה! "וכנ"ל — שכללות העולם הוא באופן לא נורמלי, וה'אי נורמליות' הכי גדולה היא — שמשיח עדיין לא בא, וזה גופא גורם שהעולם יהיה לא נורמלי! "ולכאורה נשאלת השאלה: למה עשה ה' ככה?! והתשובה היא: ירידה צורך עלייה, כדי שבני ישראל יתעוררו ויוסיפו בכל ענייני תורה ומצוות. וכמו שכתוב 'אם בחוקותי תלכו... — ונתתי גשמיכם בעתם... ונתתי שלום בארץ'. הרי שעבודתם של בני ישראל, 'בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו', מביאה לשלום בארץ". אהבת ישראל — הדרך להביא שלום לכל העולם בהמשך הדברים אמר הרבי כי כדי להביא שלום בעולם, יש להביא לשלום בין יהודים ולהוסיף באהבת ואחדות ישראל.

2

וכדי לאחד את כל בני ישראל, זקוקים למצווה מיוחדת שכל בני ישראל יקיימו והיא תאחד אותם. ומצוה זו צריכה להיות בעלת קיום תמידי. שכן, מצב העולם בהווה הוא כזה שבכל רגע עלול להיות היפך השלום בעולם. לכן זקוקים למצווה שתתקיים תמיד ותקשר את כל בני ישראל באופן תמידי, וממילא תפעל שלום בעולם באופן תמידי. קדושתו של ספר-תורה — נצחית וזוהי מצות כתיבת ספר-תורה שקדושתו נצחית, וכאשר כל ישראל משתתפים בכתיבתו, מתאחדים כולם בספר תורה אחד. ומעלה גדולה ומיוחדת כשמשתתפים בזה ילדים לפני בר-מצוה ובת-מצוה מכל העולם, שמתאחדים בכתיבת ספר תורה בירושלים עיר הקודש בין החומות. לפיכך, הפציר הרבי לפעול במשנה מרץ, במיוחד בתקופה שבין ל"ג בעומר לחג השבועות באותה שנה, לרישום ילדי ישראל לספר-התורה המיוחד להם. כתיבת ספר תורה תשבית אויב ומתנקם בהתוועדות שהתקיימה בשבת פרשת נשא, ד' סיון, אותה שנה, הורה הרבי שלמחרת, בערב חג השבועות, תהיה התמסרות מיוחדת לרישום ילדים לספר-התורה. במוצאי חג השבועות כולם הבינו למה התכוון הרבי ביום ראשון ה' סיון, בשעות אחר הצהריים המאוחרות של ערב חג השבועות, קיבל הרבי לידיו, על-פי בקשתו, את הרשימות המעודכנות של מספרי הילדים שנרשמו לספר-התורה בכל המדינות. מאוחר יותר נודע שבשעות אלו ממש הושמד הכור הגרעיני בעירק במבצע ניסי.

העיקר אצל הילדים ספר התורה של ילדי ישראל עוד אמר הרבי על מבצע זה: "גם כאשר רושמים את הילדים בספר התורה של המבוגרים, בתור טפל וכו', אין זה בערך לגבי גודל המעלה דכתיבת ספר תורה מיוחד עבור ילדי ישראל בלבד, שאצלם ישנה המעלה ד'הבל שאין בו חטא'! "וכמאמר רז"ל (שבת קיט, ב) 'אל תגעו במשיחי — אלו תינוקות של בית רבן', היינו, שהם נקראים בשם 'משיח', וכמודגש בגמרא שהמעלה ד'הבל שאין בו חטא' קשורה עם קיום העולם, שהרי 'אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בין רבן', ועד שכאשר רב פפא שאל את אביי 'דידי ודידך מאי?' [לימוד התורה שלי ושלך מהו?], אמר לו אביי 'אינו דומה הבל שיש בו חטא להבל שאין בו חטא', היינו, גם כאשר מדובר אודות גדולי ישראל, אמוראים וכו' סמוכים איש מפי איש עד משה רבינו, מודגשת מעלת תינוקות של בית רבן, 'הבל שאין בו חטא'". (משיחת שבת פרשת לך-לך, תשמ"ב) ברכה לרפואה מזכיריו של הרבי סיפרו שלא פעם ולא פעמיים, כאשר משפחות ביקשו את ברכת הרבי לרפואת אחד מילדיהם, הורה הרבי למזכירים לברר האם יש לאותו ילד אות בספר התורה. לדוגמה, זוג הורים כתבו לרבי על מצבה של בתם הזקוקה לרפואה. תשובת "בטח קנו לזכות בתם תי' אות בספר התורה הנכתב בירושלים הרבי היתה: . עיה"ק לפנים מן החומה ותאריך ימים ושנים טובות"

"כל אחד ואחד מישראל יש לו אות בתורה"

על מעלתה וסגולתה של אות בספר התורה מובא במאמר דיבור המתחיל להבין ענין שמחת תורה תש"ו מכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע :) 46 (ספר המאמרים תש"ו עמ' "ובזה הוא השמחה שמרקדים בשמחה גלוי' ובהתלהבות עצומה להיות כל א' וא' מישראל יש לו אות בתורה ולכן כאו"א יש לו חיות בתורה, ועלול למסור נפשו ממש על התורה, ואות זה נותן לו כח ועוז לעמוד נגד כל מונע ומעכב מלימוד התורה, ואשר לבד זאת כי היא מגינה עליו, עוד זאת היא הכלי אשר בה ועל ידה מגיע לו הברכה העליונה בכל הטוב אשר הוקצב לו בהשפעה מרובה בראש השנה ויום הכיפורים".

3

מי רואה אותם יוצאים גדולי ישראל שקנו אותיות בספרי התורה

כ"ק האדמו"ר מויזניץ זי"ע

הגאון רבי יעקב קמינצקי זצ"ל

הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל

כ"ק האדמו"ר מהרמ"מ מלעלוב זי"ע

כ"ק האדמו"ר בעל ה'לב שמחה' מגור זי"ע

כ"ק האדמו"ר מטאהש זי"ע

כ"ק האדמו"ר בעל ה'פני מנחם' מגור זי"ע

כ"ק האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג זי"ע

הרה"ק רבי ישראל אבוחצירא זי"ע

הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל

הגאון רבי יצחק יעקב ווייס זצ"ל

הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל

הגאון רבי ברוך שמעון שניאורסון זצ"ל

כ"ק האדמו"ר מערלוי זצ"ל

כ"ק האדמו"ר בעל ה'נתיבות שלום' מסלונים זי"ע

הגאון רבי מרדכי סאוויצקי זצ"ל

הגאון רבי יהודא צדקה זצ"ל

כ"ק האדמו"ר מהר"ש מבאבוב זי"ע

הגאון רבי יעקב לנדא זצ"ל

הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר זצ"ל

כ"ק האדמו"ר מרחמסטריווקא זי"ע

הגאון רבי אפרים אליעזר הכהן יאלעס זצ"ל, אב"ד פילדלפי'

הגאון רבי פנחס הירשפרונג זצ"ל

הגאון רבי ישראל יצחק פיעקארסקי זצ"ל

הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל

4

ואינו יוצא עמהם? של ילדי ישראל עבור צאצאיהם

"ברכתי האישית שלוחה לכל ילד וילדה שיירשמו"

הגאון רבי שמחה זיסל ברוידא זצ"ל

הגאון רבי ישראל משה דושינסקי זצ"ל

כ"ק האדמו"ר מלובלין זי"ע

בס"ד, ח' אייר, תשמ"א לכל אחינו בני ישראל בכל מקום שהם, ה' עליכם יחיו! שלום וברכה! כולנו מחכים ומצפים לגאולה השלימה שתבוא מיד על ידי משיח צדקנו, ולשם כך עלינו להתלכד וללכד את כל עם ישראל. כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש פנה בימים האחרונים ללכד את כל ילדי ישראל, על ידי כתיבת ספר תורה מיוחד לילדי ישראל. זכות גדולה לכל אחד ואחת מילדי ישראל לקנות אות אחת בספר תורה זה, ועל ההורים לעשות הכל שילדיהם יקנו ויזכו באות אחת בספר התורה. ברכתי האישית שלוחה לכל ילד וילדה שירשמו לספר התורה של ילדי ישראל. ובודאי נזכה כולנו מיד לביאת המלך המשיח, יבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו הקדושה. ישראל אבוחצירא ע"ה המצפה לגאולה קרובה

כ"ק האדמו"ר מסקולען זי"ע

כ"ק האדמו"ר ממודזיץ זי"ע

הגאון רבי משה הלברשטם זצ"ל

הגאון רבי שלום משאש זצ"ל

כ"ק האדמו"ר מסקוירא שליט"א

כ"ק האדמו"ר מבעלז שליט"א

כ"ק האדמו"ר ממונקאטש שליט"א

הגאון רבי יצחק אייזיק לנדא שליט"א, רב אב"ד בני ברק

כ"ק האדמו"ר ממכנובקה בעלז שליט"א

כ"ק האדמו"ר מרחמסטריווקא שליט"א

כ"ק האדמור מקרעטשניף שליט"א

כ"ק האדמו"ר מבויאן שליט"א

5

גדולי ישראל זצ"ל בסיומי

הגאון רבי יעקב לנדא זצ"ל, גאב"ד בני ברק

הגאון רבי זלמן שמעון דבורקין זצ"ל, אב"ד ורב ביהמ"ד הגדול דליובאוויטש, שליחו המיוחד של הרבי לסיום הס"ת

כ"ק האדמו"ר בעל ה'פני מנחם' מגור זי"ע

כ"ק האדמור מטולנא זי"ע

כ"ק האדמו"ר מקוידנוב זי"ע

כ"ק האדמו"ר מרחמסטריווקא זי"ע

הגאון רבי אליעזר בן ציון ברוק זצ"ל, ראש ישיבת 'בית יוסף'

כ"ק האדמו"ר מסדיגורא זי"ע

כ"ק האדמו"ר ממודזיץ זי"ע

הגאון רבי מרדכי אליהו זצ"ל הראשון לציון

הגאון רבי בצלאל שטרן זצ"ל, בעל 'בצל החכמה'

הגאון רבי יהודא צדקה זצ"ל, ראש ישיבת 'פורת יוסף'

6

ספרי התורה של ילדי ישראל

הגה"צ רבי משה זאב פרידמן זצ"ל, אב"ד יפו

הגאון רבי דב שוורצמן זצ"ל, ראש ישיבת 'בית התלמוד'

הגאון רבי אליעזר פלצינסקי זצ"ל, ראש ישיבת 'בית אריה'

הגאון רבי אהרן ברנשטיין זצ"ל, ראש ישיבת 'חיי עולם'

הגאון רבי יצחק פלקסר זצ"ל, ראב"ד 'בד"ץ אגודת ישראל'

הגאון רבי אברהם חיים ברים זצ"ל, ראש ישיבת 'משכן יוסף'

הגאון רבי יהושע העשיל ברים זצ"ל, ראש ישיבת 'תפארת ישראל רוזין'

הגאון רבי חיים דרוק זצ"ל, בעל 'אורות חיים'

הגאון רבי ישראל גרוסמן זצ"ל, ראש ישיבת 'פינסק קרלין'

הגאון רבי משה יהודה לייב לנדא זצ"ל, רב ואב"ד בני ברק

הגאון רבי שלום משאש זצ"ל, רבה של ירושלים

הגאון רבי אליהו שמואל שמרלר זצ"ל, ראש ישיבת צאנז

7

גדולי ישראל זצ"ל בסיומי

הגאון רבי אליעזר שמחה וסרמן זצ"ל, ראש ישיבת 'אור אלחנן'

הגאון רבי דב אליעזרוב זצ"ל, אב"ד קטמון

הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל, חבר ביה"ד הרבני הגדול

המקובל רבי רפאל בנימין לוין זצ"ל

הגאון הרב משה יוסף מילצקי זצ"ל, אב"ד ביה"ד הרבני ירושלים

הגאון רבי אליעזר שפירא זצ"ל, חבר ביה"ד הרבני הגדול

הגאון הרב יצחק ידידיה פרנקל זצ"ל, רבה של תל אביב

הגאון הרב יצחק קוליץ זצ"ל, רבה של ירושלים

הגאון הרב משה הרשלר זצ"ל, עורך הש"ס השלם

הגאון הרב מאיר הכהן קפלן זצ"ל, חבר ביה"ד הרבני תל אביב

הגאון הרב שאר ישוב כהן זצ"ל, רבה של חיפה

הגאון הרב אברהם שלוש זצ"ל, רבה של כפר סבא

8

ספרי התורה של ילדי ישראל

כ"ק האדמו"ר מספינקא ירושלים זצ"ל

כ"ק האדמו"ר מזוועהיל זצ"ל

כ"ק האדמו"ר מלוקאווא זצ"ל

הגאון החסיד רבי אברהם צבי כהן זצ"ל, ראש הכולל דכפר חב"ד

כ"ק האדמו"ר מקאמארנא זצ"ל, גבעת שאול

הגה"ח רבי משה וובר זצ"ל, משפיע לחסידי חב"ד בירושלים ת"ו

הרה"צ רבי יורם אברג'ל זצ"ל

הגה"ח הרב מרדכי אהרן שיינברגר זצ"ל, ר"מ דישיבת 'אהל משה'

הגאון הרב ברוך נאה זצ"ל, בעל 'גמרא שלמה'

הרה"ח הרב אליעזר ננס זצ"ל, משפיע שיכון חב"ד בירושלים

הרה"ג יהושע העשיל פרנקל זצ"ל, משגיח רוחני דישיבת פרשבורג

הגה"ח הרב שמואל אלעזר הלפרין זצ"ל, רב שכונת בית ישראל ויו"ר איגוד הצאצאים

הגה"ח הרב מענדל פוטערפאס זצ"ל, משפיע דישיבת 'תומכי תמימים' כפר חב"ד

חכם רבי רפאל אלאשוילי זצ"ל, הרב הראשי ליהדות גרוזיא

9

גדולי ישראל שליט"א בסיומי

כ"ק האדמו"ר מהרי"ד מלעלוב שליט"א

כ"ק האדמו"ר מבויאן שליט"א

כ"ק האדמו"ר מאמשינוב שליט"א

כ"ק האדמו"ר ממכנובקה בעלז שליט"א

כ"ק האדמו"ר מפינסק קרלין שליט"א

כ"ק האדמו"ר מרחמסטריווקא שליט"א

כ"ק האדמ"ר מקופיטשניץ שליט"א

כ"ק האדמו"ר גאב"ד ערלוי שליט"א

כ"ק האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג שליט"א

הגאון רבי משה וולפסון שליט"א, משגיח דישיבת תורה ודעת, אב"ד קהילת 'אמונת ישראל'

כ"ק האדמו"ר מלעלוב שליט"א

הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א הראשון לציון ורבה של ירושלים

10

ספרי התורה של ילדי ישראל

הגאון הרב ישראל מאיר לאו שליט"א, רבה של תל אביב

הגאון רבי שאול אלתר שליט"א, ראש ישיבת 'שפת אמת'

הגאון רבי אביגדור נבנצל שליט"א, רב העיר העתיקה

הגאון הרב שמואל דוד גראס שליט"א, רב דחסידי גור אשדוד

הגאון הרב דב לנדאו שליט"א, מבכירי רבנות הכשרות

הגאון רבי בנימין אדלר שליט"א, ראב"ד בד"ץ אגודת ישראל ורב שיכון הרבנים

הגאון הרב מרדכי שלמה שטיינמץ שליט"א, רב וראש הכוללים דחסידי ויז'ניץ ירושלים

הגאון הרב יעקב אליעזרוב שליט"א, אב"ד ירושלים

הגאון רבי צבי רבינוביץ שליט"א, ראש ישיבת בויאן-רוז'ין בירושלים

הגאון הרב משה ברנסדורפר שליט"א, ראש בית הוראה היכל ההוראה ירושלים

המקובל רבי בניהו שמואלי שליט"א

11

גדולי ישראל שליט"א בסיומי ספרי התורה של ילדי ישראל

הגאון הרב יהודה רבינוביץ שליט"א, אב"ד ירושלים

הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן שליט"א, רב ואב"ד מגדל העמק

הגאון הרב דוד לאו שליט"א, רב הראשי לישראל

הגאון הרב שמואל רבינוביץ שליט"א, רב הכותל והמקומות הקדושים

הגאון הרב יצחק הלפרין שליט"א, רב רמות ירושלים

הגאון הרב משה נחשוני שליט"א, ראש מחלקת הכשרות ראשון לציון

כ"ק האדמו"ר מבוסטון שליט"א

הגאון הרב ישראל יצחק מנדלסון שליט"א, אב"ד קוממיות ירושלים

הגאון הרב יצחק ישעי' ווייס שליט"א, רב נווה אחיעזר בני ברק

כ"ק האדמו"ר מסטראטין שליט"א

כ"ק האדמו"ר מאונגוואר שליט"א

כ"ק האדמו"ר מביטשקוב שליט"א

12

האחדות האמיתית בעת ההכרזה על המבצע, בחודש ניסן תשמ"א, אמר הרבי: כדי לאחד את כל ילדי ישראל — כדאי שיכתבו ספר תורה לזכותם של ילדי ישראל, היינו, שלכל אחד ואחד מהם תהיה אות אחת בספר תורה זו. וכדי שזה לא יהיה באופן ד"נהמא דכיסופא" [לחם חינם]

מעשה שהיה משפחה יצאה לנפוש לחופי הכינרת. בני המשפחה סעדו את ליבם, בירכו ברכת המזון והילדים יצאו לשחק. אחת הילדות הרחיקה מעט ללכת, וכשהבחינה האם בהיעלמה, המשפחה פתחה בחיפושים אחרי הילדה. וכעבור עשר דקות הילדה נמצאה כשהיא על סף טביעה במי הכינרת, רחמנא ליצלן. הילדה הובהלה למחלקת נמרץ בבית־ טיפול

— כדאי שכל אחד ואחת אות אחת יקנה מילדי ישראל — שוה בספר התורה, בסכום דולר אחד לכל אות (ובשאר המדינות — סכום השוה לדולר אחד). ומאחר שהאחדות האמיתית דבני ישראל היא על ידי התורה, כמאמר רז"ל, על הפסוק "ויחן שם ישראל נגד ההר" — "ויחן" לשון יחיד, "כאיש אחד בלב אחד", היינו, שחנייתם "נגד ההר" (הר סיני) שבו ניתנה תורה (ההכנה למתן תורה) כבר פעלה אצלם ענין האחדות — מובן גודל ומעלת האחדות שתהיה בילדי ישראל על ידי כתיבת ספר תורה לזכותם. ועוד: ידוע ש"ישראל" ראשי ותיות א בוא ר שים ש ש י תיבות תורה, מאחר שכל אחד ואחד ל מהששים רבוא דבני ישראל יש לו אות אחת בתורה.

"בנינו ערבים בעדנו" בהתוועדות חג השבועות תשמ"א ציין הרבי מעלה נוספת של ספר התורה המיוחד לזכותם של ילדי ישראל: כללות העניין דמתן־תורה היה ע"י ילדי ישראל, כמבואר במדרשי רז"ל שהקב"ה נתן את התורה לישראל ע"י זה שאמרו 'בנינו ערבים בעדנו' והכוונה לילדים ולילדות הנמצאים ברשות הוריהם, קודם בר־מצוה ובת־מצוה, כי אלו שלאחרי בר־מצוה ובת־מצוה, הרי הם חייבים בתורה ומצוות והם ככל מקבלי התורה לכל דבר, ולכן אינם יכולים להיות ערבים, כי אדרבה: הם עצמם צריכים ערבים כדי שיוכלו לקבל את התורה. ומאחר שהתורה היא נצחית, כל העניינים שהיו במתן־ תורה בפעם הראשונה, הרי הם באופן נצחי, וגם העניין ד'בנינו ערבים בעדנו' נפעל בכל פעם מחדש, בדוגמת כללות העניין דמתן־תורה. על פי זה מובן שבנוגע לעניין "כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה גו'", מצות כתיבת ספר תורה, ישנה מעלה מיוחדת כאשר מקשרים זאת עם ילדי ישראל, מאחר שעל ידם היה כללות העניין דמתן־תורה, ע"י ש'בנינו ערבים בעדנו'.

הרפואה 'פוריה' בטבריה. לאחר שהרופאים הצליחו במאמצים רבים להנשים ולהחיות אותה, הועברה הילדה להמשך הטיפול בבית־הרפואה בעפולה. כאן המשיכו בטיפול הנמרץ ולאחר מספר שעות קבע הרופא המטפל שכלי הנשימה של הילדה נפגעו באורח מוחלט, ח"ו. הילדה אמנם תחיה, אך היא תישאר 'צמח', ל"ע ול"ע.

באותו זמן הגיעה נערה חב"דית לפעילות בבית־ הרפואה, וכששמעה על האסון, עשתה ככל יכולתה כדי לעודד את בני המשפחה המבוהלים והציעה להם לרכוש לילדה אות בספר־ התורה. ההורים נענו והיא הוסיפה והציעה להם לפנות לרבי ולבקש ברכה עבור הילדה. גם לכך ההורים נענו ברצון. כעבור זמן קצר התקבלה ברכתו של הרבי, בתוספת שאלה: האם יש לילדה אות בספר התורה? לשמחת בני המשפחה, הם יכלו לתת תשובה חיובית. כעבור יומיים בלבד (!) השתפר מצבה של הילדה במידה שאיש לא היה יכול לצפות. כשהגיעה הנערה בפעם הבאה לבית־הרפואה, כבר הועברה הילדה ממחלקת טיפול נמרץ למחלקה רגילה, והחלה להתאושש...

", היינו, ששלימות ספר התורה היא אחת והתורה היא "תורה , באופן ביחד דוקא על ידי זה שכל ריבוי האותיות נמצאים ." אחת ד"תורה וכידוע פתגם הרוגוצ'ובי שכל התורה כולה, מהבי"ת ", הרי זו תיבה ל ראשית" עד הלמ"ד ד"לעיני כל ישרא ב ד" — "לב". אחת ועל פי זה מובן שעל ידי זה שכל אחד ואחד מילדי ישראל יקנה אות אחת בספר התורה שיכתב לזכותם של ילדי ישראל — יתאחדו כל ילדי ישראל באופן נעלה ביותר, על ידי ." אחת התאחדותם ב"תורה

13

"שטא טאקיא ספר־תורה?"

באחת משיחות הקודש סיפר הרבי סיפור מופלא הממחיש את השפעתה של קניית אות בספר־תורה על ילד יהודי הנמצא "מאחורי מסך הברזל": ע"י הספר־התורה נודע לילד (ובאמצעותו — למשפחתו) אודות כללות המציאות של יהדות, עם ישראל ותורת ישראל. ובפרט אצל כמה וכמה ילדים הנמצאים (במקום המכונה) "מאחורי מסך הברזל" שלפני כן לא ידעו מאומה בענייני יהדות — לא ידעו אודות שייכותם לעם ישראל, לא ידעו מהי יהדות, ועל־אחת־כמה־וכמה — פרטים בענייני יהדות. וכאשר באו אליהם ודיברו עימם בלשונם אודות קניית אות בספר־תורה — הנה מאחר שאצלם היתה זאת הפעם הראשונה בחייהם שהם שמעו שיש דבר שנקרא "ספר תורה", ויתירה מזו, שיש לזה שייכות אליהם — הם באו לאביהם או לאמם, ושאלו: "שטא טאקיא ספר תורה" (מה זה "ספר תורה")? והיות שגם האבא והאמא נולדו (וחונכו) לאחרי הגזירה שלא להרשות את הפצת היהדות, וחיו בעיירה קטנה ברוסיה, או במדינה דומה לה, וממילא גם הם לא ידעו "שטא טאקיא ספר תורה" —

שידע לאיזו אות יש לו שייכות. ומה הפירוש "תורה"? ועל כך ענו לו, שהפירוש של תורה הוא — "הוראה", הוראה (גם) עבורו, ילד זה, אע"פ שגם הוא וגם אביו ואמו מעולם לא ראו ספר־תורה (או מעולם לא שמעו אפילו על מציאותו של ספר־תורה). וההשתדלות הנ"ל בעניין ספר־התורה הביאה לכך שהם יתחילו לחשוב ויתחילו להתעניין אודות התורה בכלל. וצריכים לקוות שזוהי ההתחלה. בוודאי יש לאות בתורה את הכוח העצום, שזה יסחוב וימשוך אותו ויכניס אותו לתוך כלל ישראל, יחד עם כל ילדי ישראל, אשר יתאחדו באותו ספר־תורה. וזה גם יביא אותו סוף־סוף לידי כך, שיקוים בו בגלוי העניין ד"קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו", שיתחיל ללמוד תורה (החל מהאל"ף בי"ת, משום שלעת־ עתה אין הוא יודע זאת), "והשיב לב אבות על בנים" — הוא ירעיש ויטריד את הוריו, שגם הם ישובו למקום שהם שייכים אליו — גם נשמתם עמדה במתן תורה, ליד הר סיני ושמעה את עשרת הדברות, ואחר כך ירשה את התורה בשלימותה, "מורשה קהלת יעקב".

התחילו הם לחפש יהודי (הסבתא, הסבא, יהודי זקן או יהודיה זקנה) שחי בעיירה, ושאלו אותו: "שטא טאקיא ספר תורה"? והיהודי התחיל להסביר בצירוף פרטים וכו'. אבל אינה דומה שמיעה לראייה — הם עדיין לא ידעו מה זה — והילד התחיל לבקש, אולי אפשר להראות לו איך נראה ספר תורה, או כפי שהסבירו לו ברוסית "סוויטיא טארי"; וכאשר הראו לו איך זה מונח בבית־כנסת (ומן הסתם התגנבו לבית־הכנסת כדי שלא מאחר שאצלם היתה זאת הפעם הראשונה בחייהם שהם שמעו שיש דבר שנקרא "ספר תורה", הם באו לאביהם או לאמם, ושאלו: "שטא טאקיא ספר תורה" (מה זה "ספר תורה")? יראו שמשפחה זאת וילדים אלה נכנסים לבית־כנסת) — הוא (כדרכו של ילד, שאינו מסתפק בשאלה אחת — ) התחיל לשאול: "שטא עטא טאקאיע" (מה זה)? הוא רואה את זה, אבל מה זה? ויתירה מזו: מה פשר הדבר שאומרים לו, של"בוקווא" (אות) בספר־התורה יש שייכות אליו, ואם ירצה יטילו גורל כדי

איך קונים? אות בספר התורה של ילדי > חיפוש קופה בעמדות נדרים פלוס: מילוי טפסים. > ישראל www . kidstorah . org באתר שלנו: הרישום בשני האופנים הללו הוא המהיר והיעיל ביותר. 03-9607358 בטלפון: מלאו את הפרטים בטופס, צרפו לטופס סכום השווה דואר: לדולר אחד בעד כל אות, הכניסו למעטפה ושלחו לפי הכתובת: . 6084000 , כפר חב"ד 8 ספר התורה של ילדי ישראל, ת.ד. אפשר לשלוח שיק (לפקודת: מרכז ליהדות בית חב"ד), או לשלם באמצעות כרטיס אשראי. נא לא לשלוח מזומן. לשמות נוספים, רישמו את כל הפרטים על דף רגיל. המעידה על רכישת האות של הילד, תעודה וירטואלית תישלח תוך זמן קצר לכתובת האימייל שניתנה בזמן הרישום. לאחר מכן, תישלח בדואר התעודה המודפסת.

כללי ההשתתפות מי יכול לקנות? • רק ילדים מתחת גיל המצוות יכולים לקנות אות בספר תורה .12 , בנות — מתחת גיל 13 זה, בנים — מתחת גיל • ניתן לקנות אותיות גם עבור ילדים קטנים, ואפילו עבור תינוקות שזה עתה נולדו. • כמו כן, ניתן לקנות אותיות כמתנה לילדים שלא קנו בעצמם. • ניתן לקנות אות אחת בלבד עבור כל ילד. כמה עולה אות? מחירה של אות בספר התורה הוא סמלי: דולר אחד או סכום השווה לדולר. הוצאות הטיפול, הדפסת ומשלוח התעודה לכל ילד ועוד, גבוהות הרבה יותר. ביכולתכם להיות שותפים במבצע באמצעות תרומה, בנוסף לסכום של דולר לרכישת האות.

14

ב"ה

03-9607358 • טל: 6084000 • כפר חב”ד 8 ספר התורה של ילדי ישראל • ת.ד. info@kidstorah.org • www.kidstorah.org טופס רישום לספר התורה של ילדי ישראל

שם הפעיל הרושם: ____________________ תאריך: _________________ טלפון: ______________

נא לכתוב בכתב יד ברור

רק ילדים מתחת גיל המצוות יכולים לקנות אות בספר תורה זה. .12 , בנות — מתחת גיל 13 בנים — מתחת גיל

מצורף סך השווה לדולר

טלפון

גיל שם האם

שם פרטי

מס' שם משפחה

1

2

3

4

5

מספר

רחוב

שם למשלוח

בניין

דירה

דואר אלקטרוני

מיקוד

יישוב / עיר

שכונה / ת.ד.

בסך של:

דיינרס

אמריקן אקספרס

ישראכרט

ויזה

נא לחייב את כרטיס האשראי שלי:

טלפון

תעודת זהות

שם בעל הכרטיס

חתימה

ספרות בגב הכרטיס

בתוקף עד

מספר כרטיס

15

בקניית אות בספר התורה, תקבלו לביתכם תעודה נאה ומרשימה על שם הילד או הילדה, עם ציון הפרשה שבה מופיעה האות שקניתם.

"...ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר" בתחילת הפרק האחרון של ספר דניאל, בפסוקים העוסקים בתקופה הקרובה "וּבָעֵת הַהִיא יַעֲמֹד מִיכָאֵל הַשַּׂר הַגָּדוֹל הָעֹמֵד לביאת המשיח, נאמר: עַל בְּנֵי עַמֶּךָ, וְהָיְתָה עֵת צָרָה אֲשֶׁר לֹא נִהְיְתָה מִהְיוֹת גּוֹי עַד הָעֵת הַהִיא, וּבָעֵת הַהִיא יִמָּלֵט עַמְּך כָּל הַנִּמְצָא כָּתוּב בַּסֵּפֶר". הנביא מבטיח כי במצב של 'עת צרה', כאשר העולם מזדעזע, הדרך להצלחה ולהגנה של בני ישראל, בנוסף להגנה של מלאך מיכאל, היא: אות בספר התורה! (משיחת כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש, שבת פרשת מקץ, תשמ"ב)

נא לשמור על קדושת העלון

לע"נ מרת שרה רחל רות בת אברהם ע"ה נפטרה כ"ה אלול תשס"ו ולזכות כל משפחתה וכל יו"ח שיחיו

הוועד לכתיבת ספר התורה של ילדי ישראל ע"י וועד רבני חב"ד באה"ק ת"ו / מרכז ליהדות בית חב"ד (ע"ר)

לזכות והצלחת משפחת משען שיחיו לאריכות ימים ושנים טובות ובריאות

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online