אמת | לכל ילד וילדה אות בספר התורה של ילדי ישראל

ב"ה

03-9607358 • טל: 6084000 • כפר חב”ד 8 ספר התורה של ילדי ישראל • ת.ד. info@kidstorah.org • www.kidstorah.org טופס רישום לספר התורה של ילדי ישראל

שם הפעיל הרושם: ____________________ תאריך: _________________ טלפון: ______________

נא לכתוב בכתב יד ברור

רק ילדים מתחת גיל המצוות יכולים לקנות אות בספר תורה זה. .12 , בנות — מתחת גיל 13 בנים — מתחת גיל

מצורף סך השווה לדולר

טלפון

גיל שם האם

שם פרטי

מס' שם משפחה

1

2

3

4

5

מספר

רחוב

שם למשלוח

בניין

דירה

דואר אלקטרוני

מיקוד

יישוב / עיר

שכונה / ת.ד.

בסך של:

דיינרס

אמריקן אקספרס

ישראכרט

ויזה

נא לחייב את כרטיס האשראי שלי:

טלפון

תעודת זהות

שם בעל הכרטיס

חתימה

ספרות בגב הכרטיס

בתוקף עד

מספר כרטיס

15

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online