אמת | לכל ילד וילדה אות בספר התורה של ילדי ישראל

וכדי לאחד את כל בני ישראל, זקוקים למצווה מיוחדת שכל בני ישראל יקיימו והיא תאחד אותם. ומצוה זו צריכה להיות בעלת קיום תמידי. שכן, מצב העולם בהווה הוא כזה שבכל רגע עלול להיות היפך השלום בעולם. לכן זקוקים למצווה שתתקיים תמיד ותקשר את כל בני ישראל באופן תמידי, וממילא תפעל שלום בעולם באופן תמידי. קדושתו של ספר-תורה — נצחית וזוהי מצות כתיבת ספר-תורה שקדושתו נצחית, וכאשר כל ישראל משתתפים בכתיבתו, מתאחדים כולם בספר תורה אחד. ומעלה גדולה ומיוחדת כשמשתתפים בזה ילדים לפני בר-מצוה ובת-מצוה מכל העולם, שמתאחדים בכתיבת ספר תורה בירושלים עיר הקודש בין החומות. לפיכך, הפציר הרבי לפעול במשנה מרץ, במיוחד בתקופה שבין ל"ג בעומר לחג השבועות באותה שנה, לרישום ילדי ישראל לספר-התורה המיוחד להם. כתיבת ספר תורה תשבית אויב ומתנקם בהתוועדות שהתקיימה בשבת פרשת נשא, ד' סיון, אותה שנה, הורה הרבי שלמחרת, בערב חג השבועות, תהיה התמסרות מיוחדת לרישום ילדים לספר-התורה. במוצאי חג השבועות כולם הבינו למה התכוון הרבי ביום ראשון ה' סיון, בשעות אחר הצהריים המאוחרות של ערב חג השבועות, קיבל הרבי לידיו, על-פי בקשתו, את הרשימות המעודכנות של מספרי הילדים שנרשמו לספר-התורה בכל המדינות. מאוחר יותר נודע שבשעות אלו ממש הושמד הכור הגרעיני בעירק במבצע ניסי.

העיקר אצל הילדים ספר התורה של ילדי ישראל עוד אמר הרבי על מבצע זה: "גם כאשר רושמים את הילדים בספר התורה של המבוגרים, בתור טפל וכו', אין זה בערך לגבי גודל המעלה דכתיבת ספר תורה מיוחד עבור ילדי ישראל בלבד, שאצלם ישנה המעלה ד'הבל שאין בו חטא'! "וכמאמר רז"ל (שבת קיט, ב) 'אל תגעו במשיחי — אלו תינוקות של בית רבן', היינו, שהם נקראים בשם 'משיח', וכמודגש בגמרא שהמעלה ד'הבל שאין בו חטא' קשורה עם קיום העולם, שהרי 'אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בין רבן', ועד שכאשר רב פפא שאל את אביי 'דידי ודידך מאי?' [לימוד התורה שלי ושלך מהו?], אמר לו אביי 'אינו דומה הבל שיש בו חטא להבל שאין בו חטא', היינו, גם כאשר מדובר אודות גדולי ישראל, אמוראים וכו' סמוכים איש מפי איש עד משה רבינו, מודגשת מעלת תינוקות של בית רבן, 'הבל שאין בו חטא'". (משיחת שבת פרשת לך-לך, תשמ"ב) ברכה לרפואה מזכיריו של הרבי סיפרו שלא פעם ולא פעמיים, כאשר משפחות ביקשו את ברכת הרבי לרפואת אחד מילדיהם, הורה הרבי למזכירים לברר האם יש לאותו ילד אות בספר התורה. לדוגמה, זוג הורים כתבו לרבי על מצבה של בתם הזקוקה לרפואה. תשובת "בטח קנו לזכות בתם תי' אות בספר התורה הנכתב בירושלים הרבי היתה: . עיה"ק לפנים מן החומה ותאריך ימים ושנים טובות"

"כל אחד ואחד מישראל יש לו אות בתורה"

על מעלתה וסגולתה של אות בספר התורה מובא במאמר דיבור המתחיל להבין ענין שמחת תורה תש"ו מכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע :) 46 (ספר המאמרים תש"ו עמ' "ובזה הוא השמחה שמרקדים בשמחה גלוי' ובהתלהבות עצומה להיות כל א' וא' מישראל יש לו אות בתורה ולכן כאו"א יש לו חיות בתורה, ועלול למסור נפשו ממש על התורה, ואות זה נותן לו כח ועוז לעמוד נגד כל מונע ומעכב מלימוד התורה, ואשר לבד זאת כי היא מגינה עליו, עוד זאת היא הכלי אשר בה ועל ידה מגיע לו הברכה העליונה בכל הטוב אשר הוקצב לו בהשפעה מרובה בראש השנה ויום הכיפורים".

3

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online