גמלאון | ביטאון גמלאי התעשייה האווירית

גיליון 123

123 גיליון 2020 אוקטובר תשרי-חשוון תשפ"א

ביטאון גמלאי התעשייה האווירית

שישיםשנה לייצור מטוסהפוגהבתעשייההאווירית

זה הזמן להצטרף לאחוזות ראשונים 24 / 7 דיור מוגן איכותי שדואג לכם שנה טובה שמחה ובריאה מסלול כניסה בפיקדון מופחת: חדרים 2 דירת ש"ח 449,814- החל מ בתוספת דמי שימוש וכפוף לתנאי המסלול. * שנות שחיקה 8

a-rubi.co.il | * 3616 | 03-9626211 לפרטים נוספים התקשרו: , נווה ים, ראשון לציון 30 אחוזת ראשונים - הנחשול

תוכן עניינים

5 6 8

דבר יו"ר הארגון משולחן המזכיר

גמלאון ביטאון ארגון גמלאי התעשייה האווירית הלל גולן עורך: הלל גולן – יו"ר, דורה אהרוני, נח אייזנברג, ועדת הגמלאון: יורם גולדנברג, מנשה יעקובי, מיכאל פרידלנדר, שלמה שוורצמן. ארגון גמלאי תעשייה אווירית כתובת הארגון: 70100 נתב"ג מיקוד 0012 ' מח 03-9354883 פקס: 03-9355654 טלפון: gimlaim@iai.co.il דואר אלקטרוני: www.iai-gimlaim.org כתובת אתר המרשתת:

דבר המשנה ליו"ר הארגון

10 12 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 47 50 51

דבר המערכת

שישים שנה לייצור הפוגה בתע"א

רשימת טלפונים

ועדת טיולים ונופשונים ועדת ביטוח וזכויות פנסיה

ועדת רווחה ובריאות

ועדת מיצוי זכויות ניצולי שואה

ועדת ספורט וחוגים

ועדת ביקורת + ועדת תרבות

ועדת קשרי חוץ

ועדת תעסוקה והתנדבות ועדת סניפים ומועדונים

מו"ל ועורך ראשי אייל שמואלי מנכ"ל

ועדת דיור מוגן פינת הברידג'

טל שמואלי עיצוב גרפי

,11 רח' גוש עציון 53040 גבעת שמואל

טכניקות למשחק סודוקו

ט.א.ג קונספט מנהלת שיווק סיגל שמואלי

תשבץ

ארגון הגמלאים מרכין ראש

מכתבים למערכת ומאמרים עוברים עריכה. המערכת אינה מחזירה כתבי יד. המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות בחוברת זו.

מכירות יובל נבו

123 גיליון 2020 אוקטובר תשרי-חשוון תשפ"א

ביטאון גמלאי התעשייההאווירית

בגיליון זה מוזכרים שמות של מוצרים, שירותים אשר מציעים את שירותיהם ויצרנים המפרסמים את מוצריהם. להסרת כל ספק, כל עסקה נעשית בין הרוכש הגמלאי והספק בלבד, ואין לארגון גמלאי התעשייה האווירית כל חלק בה. ארגון גמלאי התעשייה האווירית לא בדק ואינו אחראי למחיר ולאיכות המוצרים והשירותים המפורסמים וכמו כן, אינו אחראי לתוכן המודעות.

שישיםשנה לייצור מטוסהפוגהבתעשייההאווירית

צילום: דוברות תעשייה אווירית

גמלאון

4

דבר יו"ר הארגון

גמלאיות וגמלאים יקרים,

, אךבגלל מגפתהקורונה ועפ"י 123 לפני כשלושהחודשיםעמדנו להוציאאתגמלאון הוראותמשרדהבריאות, נעצרו רובפעילויותהארגון. לכן רובתוכנו של הגמלאון לא היה רלוונטי ונאלצנו לבטל את הוצאתו. כיום, לקראת חגי תשרי מצאנו לנכון לעדכן את ציבור הגמלאים בנושאים הנוגעים לכל אחד מאתנו. הפעילויות המפורסמות בגיליון זה, כמו טיולי יום, נופשונים והרצאות באמצעות המרשתת, מתקיימות

יעקב שפי - יו"ר

באותםמקרים שניתן אישור משרד הבריאות לבצען.

עם זאת, בתקווה שיימצא בהקדם חיסון למגיפה וזו תהא מאחורינו, אנו נערכים לחדש את הטיולים בחו"ל (כמו גמליאדה והשאר), הכול עפ"י הנחיותמשרד הבריאות. נכון ליוםכתיבתשורותאלה נושאההידבקויותרקגובר וייתכן שנגיע לסגר כללי. למרותזאתאנו שומרים עלקשרעםהחברים. בכלבעיהשמתעוררתאפשרלפנותדרךהמזכירהבמשרדהארגון, ו/אובאמצעות מוקדני "אוזן קשבת" שממלאים את תפקידם מהבית. בימים הקרובים נוסיף נציג שישב במשרד "אוזן קשבת". שאר ועדותהארגון ממשיכותאתפעילותן מהבית, כמו פעילותאתרהמרשתת והגמלאון, ועדתהטיולים, ועדת ניצולי שואה, ועדתמועדונים, ועדת כספים ועוד. ועדת הכספים בשיתוף עם חברי ההנהלה הצליחו להסדיר את נושא הכספים ששולמו ל"מכון אבשלום'", ובימיםאלו העברנו לחבריםאתהכספים שהוחזרו על-ידי המכון. זאת ועוד. לאחר מאמצים לא מבוטלים הצלחנו מול חברות הנסיעות, לקבל החזר של הכספים ששולמו על-ידי הגמלאים לחברות עבור הגמליאדה, ואין זה מובן מאליו.

אני מאחל, בשםארגון הגמלאים, לכל גמלאינו ולבני משפחותיהם, בריאותתקינה ושנה טובה.

יעקב שפי יו"ר הארגון

גמלאון

5

משולחן המזכיר חבריםשלום, וירוסהקורונה

עברנו תקופה ארוכה של סגר ובידוד ממשפחה ומחברים. הפעילות במועדונים ובוועדות השונות הוקפאו עד לאשור לחזרה מבוקרת לשגרה, של ממשלת ישראל. בתקופה זאת פרסמנו באתר וקשר לאתרי המרצים. מאחר שאנו מנועים מלבצע ZOOM הארגון הצעות להרצאות באמצעות . ZOOM פעילותבמועדונים, אנו ממשיכיםבהרצאותבאמצעותה

בשלב זה הפעילות היחידה בארגון שמתקיימת היא טיולים, דהיינו: טיולי יום, טיולי מורשת ונופשונים. וכל זאת בהתאם להנחיות משרדי הבריאות והתחבורה. באתר הארגון מפורסמים התאריכים והפעילויות. עם זאת, אנו מתעדכנים מדי יום על מצב ההידבקויות בארץ, ומקבלים הוראות מהממשלה המחייבותהתנהגות שונה מעת לעת. 90 חברים) ובעיקר אל בני 4000 בעת השהייה בסגר מתנדבי "אוזן קשבת" התקשרו מבתיהם אל חברי הארגון (למעלה מ ומעלה. עםהחזרהלשגרהחלקית, בחודשמאי, ובעקבותהודעותמשרדהבריאותבנושא, אזרחיםותיקים(מהשרלוונטי לנו) אמורים לשאתבאחריות ולהחליט אם לקחתחלק בפעילות כלשהי. עקב הגידול במספר הנדבקים, חזר הארגון לעבודהמצומצמת, . בהתאם לתו הסגול. הוחלט על תורנות של עובדת אחתבלבד למענה בטלפון בעקבותביטולהגמליאדה, חברותהנסיעההחזירו לנרשמיםאתכספםבמלואו. יש לציין כי ההחזרהתבצעבזכותהעובדה שבעתחתימתהחוזים עםחברותהנסיעה לחו"ל, הארגון דרש וקיבל ערבויות כספיותמתאימות לכך. ריענון פרסומים-אזהרה תחתכותרתהמשנה "עוקץ קשישיםאאוט, החזרי מסאין". 06.03.2020 בעקבותפרסוםשהופיע בעיתון ידיעותאחרונותמיום אנו עדים למודעות המכוונת לאוכלוסייה בגיל השלישי המבטיחות החזרי מס של אלפי שקלים. כתמורה מבקשות החברות תשלוםעבורפתיחתתיק. חבריםמתפתים, נותניםפרטי חשבון ו/או נתוניםשל כרטיסאשראי, ולאחרמכן הקשרעםהחברות מתנתק. שימו לב והיזהרו!!! אני מפנה אתכם לאזהרה שפרסמנו בעבר באתר, בנושא הר הכסף!! מחשובפעילויותהארגון הוחלט להמשיך ולמחשב את פעילויות הארגון לרבות רישום: לטיולי יום, לנופשונים, לשביל ישראל, למכון אבשלום ולחוג הדיג . הודעה על תחילת הרישומים תובא לידיעת 2021 באמצעות המרשתת (כפי שנרשמים לגמליאדה). כל זאת לקראת שנת החברים. עמיתים-מסהכנסה והוראת שעה), התשע"ב– למקבל פנסיה 190 ' א לפקודת מס הכנסה חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס 9 בהתאם לסעיף (למשלמיםמס הכנסה). 3% , יש תוספתפטור בשיעור של 2020 גבר) החל מינואר 67 אישה או 62( שהגיע לגיל פרישה סלקום הסכם הטלפונים עם חברת סלקום נמשך. ההתקשרות עם חברת סלקום הינה אישית. בעבר ההתקשרות הייתה למשך חודשים. כל מנוי בוחר מסלול, עם התקרב מועד סיום התקופה, מקבלים התראה על סיום ההתקשרות. כל אחת ואחד 36 אמורים לחדש ולקבוע מסלול באופן אישי. לאחרונה חברים העלו הערות לגבי התייחסותם של נציגי סלקום. אנו פנינו לחברות נוספות בנושא, כדי לקבל הצעות של שירות ומחירים. אתר הארגון אני ממליץ להיכנס לאתר של הארגון מדי יום ולקבל מידע עדכני. אנו מעדכניםאתהאתר בכל נושא חדש ובכל הוועדות. בברכתשנהטובה ובריאותטובה לכולנו אבי שקלרסקי מזכיר הארגון

אבי שקלרסקי מזכיר הארגון

גמלאון

6

דבר המשנה ליו"ר הארגון

גמלאיות וגמלאים יקרים, זה קרה מייד לאחר חג הפורים, היא נחתה עלינו והלמה בנו בפתאומיות, בעוצמה, בלי הכנה , ובהשפעה עצומה ומיידית על 0 ל- 100 ובחרדה מן הלא נודע - "הקורונה". כמו שנהוג לומר שינוי מ אורחותחיינו. הארגון שלנו אינו חסין. נאלצנו לסגור ולהפסיקמיידיתכל פעילות, ובנוסף למגבלותשהוטלו על כלל האזרחים, אנו הגמלאיםהוגדרנו "כאוכלוסייהבסיכון" לכן נדרשהמאיתנו יתר זהירות והבנה כי מה שהיה לא יהיה. צריך לחשוב מה ניתן ונכון לעשות. לאחר מספר ימים, בהבנה ובהכרה כי צריך למצוא דרכים לשמירת הקשר, התחלנו בהפעלת "אוזן קשבת" על ידי מתנדבים שפעלו מהבית. נשלחו הודעות ועדכונים למייל באמצעות "ניוזלטר", ובמקביל בוצעו עדכונים שוטפים באתר המרשתת של הארגון. וכמובן איך לא, הופעל "הזום" אשר הפך לכלי חשוב בהעברת הרצאות ויידע, ישירות לכל גמלאי לביתו, למחשב או לנייד. ההרצאות לא הופסקו והן נמשכות גםבימיםאלה. בנוסף וכחלק מהניסיון לחזור לפעילות, קיימה הנהלת הארגון שני מפגשים חשובים, האחד עם הסמנכ"ל למשאבי אנוש שלהתע"א וצוותו, והשני עםמזכיר ועדהעובדים וצוותו. המפגשיםנועדו לגבשרעיונות ודרכיםלהידוקהקשרים לפעילותמשותפת. בשני המפגשיםהדגשנו אתעשייתנו החשובהבמהלך שנותעבודתנו בחברה, ואתהזיקה והרצון בשימור הקשר איתנו הגמלאים. .)1.1.21 - אנו ממשיכיםבפעילותהמשפטית, שנועדהלבטלאתגזירתקרן הפנסיה, להפחיתמהשכרהפנסיוני (צפוי ב איציק אנו פועלים לקבל סיוע במאבק זה גם ברמה הפרלמנטרית. לצורך כך קיימנו מפגשים עם שר הרווחה מר . עמיר פרץ , ועם שר הכלכלה מר שמולי אנו בארגון נמשיך ונבצע פעילויות בכפוף להנחיות ולהיתרי משרד הבריאות. נקווה כי המצב ישתנה ונחזור לחיינו כקדם. מאחל לכולנו לעבור תקופה זאתבבריאות איתנה. חסקלוביץ שלמה המשנה ליו"ר ארגון הגמלאים

בברכתשנהטובה, חסקלוביץ שלמה המשנה ליו"ר הארגון

גמלאון

8

מזרחי-טפחות עם הפנים לפנסיה

* 8860 | רוצים לשמוע עוד? המומחים של טפחות לשירותכם חדש מהמומחים של טפחות משכ נתה פ נס י ו נ י ת גם בתקופת הפנסיה תוכלו ליהנות מהחיים, לעזור לילדים, לממן לעצמכם הוצאה חד פעמית או לסגור התחייבויות קודמות. יצאתם לפנסיה? מהיום, הבית שלכם מאפשר לכם תוספת לפנסיה ועדיין נשאר בבעלותכם. יש לכם בית? יש לכם יותר הכנסה בפנסיה!

האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי בכפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

דבר המערכת

חברים שלום, ששים שנה לייצור מטוס פוגה גיליון זה שבידכם הינו מיוחד בכך שהוקדש לציון אירוע היסטורי: "ההישג הגדול של התעשייה האווירית - ייצור מגיסטר בישראל על-ידי התעשייה האווירית. בטקס דוד בן גוריון, מטוס בישראל ע"י עובדים ישראלים" כך הצהיר ראש הממשלה דאז מר מסירתהמטוס הראשון לחיל האוויר. בתחילת שנות הששים, להרים פרויקט כזה בישראל היה מעבר לכל דמיון - אך הצליח. הניסיון שנרכש בייצור הפוגה הכשיר, ללא ספק, את התעשייה האווירית להתמודד עם פרויקטים נוספים, חשובים ומורכבים, בהצלחה מרובה. שלום נמרוד אריאב, דוד און, בנציון נתנזון, מנחם זיו ודני תמצאו כאן רשימות מפרי עטם וזיכרונותיהם של: . לצערנו רביםמן העובדים שעבדו בפרויקט ותרמו להצלחתו אינם עוד עמנו, וגיליון זה מוקדש לזכרם. שחם , יו"ר ועדת ביטוחים ופנסיה, על הפעילות החשובה שנעשית אצלנו בארגון איציק דויטש תשומת לבכם לכתבתו של למניעת ההפחתה המתוכננת בפנסיה. כמו שנכתב שם: "ארגון גמלאי התעשייה האווירית ימשיך ויפעל ככל שיידרש ובכל הדרכיםהאפשריות, על מנת למנוע אחת ולתמיד אתהכוונה לפגוע בפנסיה של חבריו". גיליון זה יצא לאור אחרי הפסקה של מספר חודשים. עקב הפסקת חלק מפעילויות הארגון, בשל הנסיבות שכפה עלינו נגיף הקורונה, הוחלט ע"י הנהלת הארגון לדחות את הוצאת הגמלאון ולהשתמש באמצעים הדיגיטליים כדי דףהמידע שלנו מתעדכן מידי יום וכך גם אתרהמרשתת לשמור על קשר עםחברי הארגון, וכדי להעביר מידע. ואכן ('ניוזלטר') שנשלח לדוא"ל החבריםחדשות לבקרים. בהזדמנות זו אבקש מחברים שאינםמקבליםאת דפי המידע אל תיבותהדוא"ל שלהם, להעביר אליי שם, פרטי ומשפחה, מספר ת"ז וכתובת דוא"ל, והמחדל יתוקן. חלק מהמדורים שהנכם רגילים למצוא בגמלאון לא נכנסו הפעםמחוסר מקום ויפורסמו בגיליון הבא. הלל גולן - יו"ר

https://www.iai-gimlaim.org כתובתהאתר: hgolan.gim@gmail.com כתובת ועדתהגמלאון:

בברכתבריאותטובה הלל גולן יו"ר ועדתהגמלאון ומנהל אתר האינטרנט

גמלאון

10

BUYCARPET & MORE בישראל !!! 1 אתר השטיחים והאקססוריז מס

שטיחים

הנחה 15% על כל האתר בהזנת קוד קופון off15 10.10.20 *בתוקף עד

שטיחוני פי וי סי

אקססוריז

הדומים

09-7444958 : מוקד שירות לקוחות והזמנות טלפוני ,16:00–8:00 ׳ כפר סבא, שעות פעילות בימים א׳-ה 3 החברה מפעילה תצוגה של מוצרי האתר בא.ת. החדש בכפר סבא מזרח דרך אפולוניה Buycarpet , יש להקליד בוויז - 13:00–8:00 ' יום ו 10.10.20 בתוקף עד off15 ההנחה בשימוש קוד קופון -

משלוח + חינם לבית הלקוח/ה בקנייה ₪ 200 מעל ימי עסקים 7 עד

| טל״ח | אין אפשרות להגיע למחסן האתר בתקופת הסגר

א ט 24 BUYCARPET.CO.IL ב ת ו נ מ ז ה ל ן ו פ ל

t

ק

י

ת

ל

נ

י

ז

ו

ס

e

ו

י

ה

ו

א

ל

ת

ב

ב

ע

ו

ל

מ

ר

ת

p

ו

ה

:

ם

ל

פ

י

פ

r

י

ק

ס

ו

ו

ח

8

י

ר

ן

ט י

ש

ז

a

ק

5

ס

ט

ר

S

9

מ

ר

u c

ב ל ת

ק ו ב

צ

4 4 4

ה ת

ל ש

S

y

ה

ה

ח

I - D

7

ו ר

י

ש

ט

b

-

9

י ט

ב

ש

0

C

א

ח

פ

י

P

ם

א

שישים שנה לייצור הפוגה בתע״א

רשימות מפי שלום נמרוד אריאב

הצרפתים שגם ייצור חלקי המטוס כולם, יבוצע בתעשייה האווירית, ולא רק ההרכבה. מן הצד השני, כאיש חיל האוויר לשעבר, נפגש עם הגורמים המתאימים בחיל האוויר (שחלקם הטיל ספק ביכולתה של התעשייה האווירית ל"הרים" את הפרויקט), כדי לחזק את אמונם ביצרן החדש. "לאחר שנשלחו: מטוס אחד מושלם לטיסות ניסוי, וכמות של זוודים וחלקים תוצרת צרפת להרכבה מטוסים ראשונים, עברנו לייצור כלים, 8 בארץ, עבור מקבעים וחלקים, בבתי המלאכה של האגף" נזכר אריאב. "במסגרת ההסכם בין משרדי הביטחון, הישראלי והצרפתי" ממשיך בתיאור הצעדים הראשונים של הפרויקט "סיפק לנו היצרן את כל מערך השרטוטים, את מערכי הייצור וההרכבה, ולבקשתי שלחו הצרפתים גם שני מומחים שילוו את ייצור הכלים והמקבעים בתע"א. האגף החל להתארגן כדי לייצר את המטוס על-פי דרישות חיל האוויר. לימים, שימש המטוס לא רק לצורכי הדרכה ואימון. במלחמת ששת הימים היה המטוס פעיל בתקיפת כוחות קרקע של האויב, על-ידי ירי תותחים ופצצות קלות, במערכה עם ירדן, בגבול המזרחי. 10 ״הייצור לא היה קל! 'הזענו' כדי לייצר חציץ מס' לגוף המטוס" הוא נזכר "טכנולוגית היה עבורנו מורכב מאוד ורבים לא האמינו שנצליח לייצר ולהרכיב את המטוס". לאורך כל השיחה חזר אריאב והדגיש את הראשוניות, וסיים את השיחה עמנו במילים: "אני חושב שעשינו משהו עבור מדינת ישראל". ואכן כך! נ"ב נקרא אריאב ע"י שר הביטחון דאז פרופ' 1983 בשנת , שהציע לו את תפקיד מנכ"ל החברה, משה ארנס במגמה לקדם את פיתוחו של מטוס ה"לביא" ואת ייצורו. אריאב נענה להצעה/בקשה אך בתנאי, כפי שהציב מלכתחילה, לשנתיים בלבד.

, (ציגי) ניצול שואה, לחם כנער שלום נמרוד אריאב בנאצים, במרד ורשה הפולני. הוא עלה ארצה במלחמת העצמאות וגויס לחיל .4 האוויר, שם שירת כקצין אחזקה ראשי בכנף סיים את שירותו, התחיל לעבוד בתע"א, 1953 בשנת ולאחר תקופה קצרה מונה כמנהל "בדק מטוסים". שנה לייצור מטוס ה"פוגה" 60 כשהחלטנו לציין בתעשייה האווירית, בדקנו אפשרויות שונות אולם בשל אילוצי הנסיבות, במקום טקס חגיגי, בחרנו לציין זאת בכתבות לגמלאון, מפיהם של הראשונים, המייסדים. לצערנו חלקם כבר אינם בחיים ויהא גמלאון זה לזכרם על תרומתם הרבה לפרויקט ה"פוגה", ולקידום ייצור של מטוסים בתעשייה האווירית. מר אריאב, ייבדל לחיים ארוכים וטובים, הקים בשנת את אגף הייצור, אשר אחד מתפקידיו היה 1958 להביא לייצור ולהרכבה של מטוס ה"פוגה" בתע"א, כמטוס הדרכה מתקדם עבור חיל האוויר הישראלי. במסגרת האחריות שהוטלה עליו בפרויקט, יזם והוציא אל הפועל את העתקת ייצור המטוס, מבתי המלאכה הצרפתים לאלו שלנו, בתע"א. החל אגף הייצור בניהולו של ציגי 1959 בשנת (אריאב) להתארגן לקראת הפרויקט. נשלחו עובדים במגוון מקצועות התעופה להשתלמות במפעלים הצרפתיים, נרכש הציוד המתאים, הוכנה הניירת ותורגמה ל"לשון הקודש", וכל זאת כדי לייצר מטוס מראשיתו ועד מסירתו ללקוח: לחיל האוויר הישראלי. מעולם לא יוצר מטוס בישראל, ופרויקט הפוגה מגיסטר היה בו מן התעוזה על גבול החוצפה. מר אריאב, קיבל אותנו בביתו, בחדר עבודתו, את ראש מחלקת ההרכבה הסופית של הפוגה, דוד און דלית בן ולימים סמנכ"ל לשיווק של החברה, ואותי , כדי להעשיר אותנו בזיכרונותיו מאותו פרויקט נון ראשוני, שסלל את הדרך בתע"א לייצור מטוסי קרב ומטוסי מנהלים בעתיד. הוא שיתף אותנו במאמציו להגיע להסכם עם

גמלאון

12

כמנכ"ל טיפל, בין היתר, בגמר פיתוח מטוס הלביא, ובייצור שני אבי טיפוס ששימשו לטיסות ניסוי. כמו כן קידם באורח משמעותי את המכירות של המפעל. אריאב לחם בכל כוחו למימוש התכנית לייצור המטוס. , לפני ביטול 1985 הוא סיים את תפקידו כמנכ"ל בשנת הפרויקט ע"י ממשלת ישראל. יצוין כי בתחילת שנות האלפיים, ומתוך הערכתו הרבה של ציגי לתעשייה האווירית ולעובדיה, הקימה משפחתו בשילוב עם התעשייה האווירית, קרן מעובדי החברה, 15-10 להענקת מלגות שנתיות ל ללימודי המשך, לתואר אקדמאי במקצועות התעופה והחלל השונים. הקרן פעילה וממשיכה לחלק מלגות גם בימים אלה.

הביאה לדפוס: דלית בן-נון

ראש הממשלה ואל שווימר בטקס

מ ו ד ע ה פ ר ס ו מ י ת

ייפוי כח מתמשך – להבטחת המצב בעת מצוקה כשאדם לא יכול עוד לדאוג לעניניו בעת צרה הוא זקוק לאדם קרוב אחר שיהיה מוסמך משפטית לנהל ולחתום במקומו על עניינים רכושיים/רפואיים/אישיים.

כיום החוק מאפשר לאדם קרוב להתמנות כאפוטרופוס / מיופה כוח בתהליך פשוט ובעלויות נמוכות. זהו פתרון חוקי זמין למצוקתו הקוגניטיבית והפרטית, בטופס רשמי לא מוגבל בזמן, לטובתו ולטובת משפחתו.

לבירור פרטים וביצוע התהליך מוזמנים לפנות למשרדנו המתמחה בנושא. dov@weisslaw.co.il | 052-8212789 : נייד 03-5164949 : משרד | דב קיבלוביץ , עו"ד

גמלאון

13

170CM זיכרונות מתקופת הקמת קו הייצור וההרכבה למטוס ה"פוגה מגיסטר" – מאת: דוד און

עובדים בכירים 10 נבחר צוות ראשוני של כ ממקצועות התעופה השונים (מכונאים, מבנאים, חשמלאים ומבקרי איכות), שיצא למפעלים השונים בצרפת על-מנת ללמוד על בניית גוף המטוס, על הכנפיים והזנב, וכן על ההרכבה הסופית, ועל קו הטיסה לביצוע טיסות ניסוי. ההדרכה בצרפת  ההדרכה בצרפת באותם ימים התבססה על לימוד תוך כדי הסתכלות בקו הייצור של המטוס, על חלקיו השונים, ובשפה הצרפתית (העובדים הצרפתים לא דיברו אנגלית כלל). העובדים עשו מאמץ עליון כדי להסביר לנו את מהלך הייצור בשפתם, בצרפתית, ובתנועות ידיים, ואנחנו המתלמדים תרגמנו לעצמנו את מה שאנו רואים ומבינים, רשמנו במחברות, בעברית כמובן, והוספנו סקיצות. איש מאתנו, המתלמדים הישראלים, לא דיבר צרפתית, ולכן, על מנת לשפר את תהליך הלמידה ולהבטיח את יעילותו, קיבלנו על עצמנו ללמוד, בעזרת מילון, עשרות מילים חדשות בצרפתית, מדי יום. וארכה DC- 3 הנסיעה לצרפת הייתה במטוסי דקוטה שלושה ימים. מטוס הדקוטה שנועד לצנחנים צויד בכיסאות מתכת והקור במהלך הטיסה היה מקפיא. הוא חייב אותנו להצטייד, מעל לסוודרים העבים, במעילים צבאיים, "שינלים", ששימשו את האנגלים במלחמת העולם השנייה. ביום הראשון טסנו ליוון, לאתונה, שם תדלקנו וביום השני נחתנו בשעות אחה"צ ברומא שבאיטליה. רק ביום השלישי הגענו לצרפת, לשדה התעופה הצבאי ומשם התפזרנו למפעלים השונים le bourget ב-, ברחבי צרפת. אריאב אציין, שמלבד שני המנהלים שהיו בקבוצה , שהיו מבוגרים מאתנו, בעלי ניסיון צבי לוי (ציגי) ו וידע בשפות שונות, היינו אנחנו צוות המתלמדים , "ירוקים" לכל דבר, וזו הייתה לנו 25 ילידי הארץ, בני

רקע כללי הטילה ארה"ב אמברגו על משלוחי נשק 50 בשנות ה לישראל, ומקור ההספקה העיקרי לנשק מתקדם ובתוכו טנקים ומטוסים, הייתה צרפת. על רקע זה התגבשה עסקה להעברת ידע מהמפעל הצרפתי המייצר את מטוס האימון "פוגה מגיסטר" לבין התעשייה האווירית, על מנת לאפשר את ייצורו והרכבתו בישראל, עבור חיל האוויר הישראלי. מטוס הפוגה מגיסטר, תוכנן בצרפת כמטוס הדרכה לפרחי טיס, מטוס נמוך עם נגישות טובה לטייסים ולצוותי הקרקע. המטוס בעל שני מושבים, ושני מתוצרת החברה הצרפתית: Marbure מנועי סילון  , הוא נחשב באותן שנים כטוב מסוגו, Turbomeca והיה בשימוש בחילות אוויר שונים במדינות אירופה. היו לו תכונות אירובטיות/תמרון מעולות, ונחשב כ"ידידותי" מאוד לטייסים מתחילים ולחובבי אירובטיקה. התעשייה האווירית וחטיבת הייצור בשנות החמישים המאוחרות היה עדיין שמה של החברה: "המכון לבדק מטוסים", ובראשה עמד . לחברה הייתה רק אל שווימר המנכ"ל המייסד מר חטיבה אחת ("בדק") שעסקה בתחזוקה של מטוסי חיל האוויר שלנו, ובתחזוקה של מטוסים קלים אזרחיים. עם ההחלטה לייצר בישראל 50 בסוף שנות ה את מטוס "הפוגה", הוקם אגף הייצור שבראשו (ציגי קראנו שלום נמרוד אריאב עמד מר המכון לבדק לו). במקביל הוסב שמה של החברה מ" ." תעשייה האווירית " ל" מטוסים משימתו העיקרית של אגף הייצור היה לוודא ולהבטיח את העברת כל הידע הדרוש כדי לייצר את המטוס, החל בחלקיו ועד להרכבתו הסופית, מהחברה הצרפתית לתעשייה האווירית. במקביל, נדרשנו להתארגן בציוד, בכלים ובכוח אדם, כדי לעמוד במשימת ייצורו של מטוס, בישראל, בתע"א.

גמלאון

14

הכלים ואת הציוד הנדרשים לקווי ייצור "כחול לבן". . מטוסים עבור חיל האוויר הישראלי 48 סה"כ ייצרנו  מאחר ששיטות הייצור וההרכבה של המטוס נלמדו כאמור במפעלים שבצרפת, הרי שטבעי הדבר שגם שיטות הארגון הועתקו בתחילה מהצרפתים ורק בשלבים מאוחרים יותר, כאשר רכשנו ביטחון ביכולותינו, שינינו את שיטות הייצור וההרכבה למתקדמות יותר, עפ"י הבנתנו. כך פותחו גם שיטות הארגון והניהול, למתקדמים וליעילים יותר. הצרפתים הקפידו מאוד לשמור על ההפרדה שבין הדרג העובד על "ריצפת הייצור" לבין דרג המנהלים והמהנדסים, ולכן עובדי הייצור וההרכבה לבשו בגדי עבודה אפורים, ואילו המנהלים הסתובבו בקווי הייצור לבושים בחלוקים לבנים. אנחנו ניסינו בתחילת הדרך לחקות את הצרפתים. העובדים לבשו בגדי עבודה או חלוקים אפורים ואילו המנהלים - חלוקים לבנים. ברור ששיטת ההפרדה המגוחכת הזו לא החזיקה אצלנו מעמד, ותוך זמן קצר מאוד כולם באגף, עובדים כמנהלים, לבשו בגדי עבודה זהים. רק חברי ההנהלה הבכירה היו פטורים מבגדי עבודה ולבושם היה חופשי. למרות ההדרכה והלימוד בצרפת, הייתה תחילת הייצור העצמי של הסדרות הראשונות מלווה בבעיות טכנולוגיות לא מעטות. הכלים שייצרנו לא תמיד התאימו לנדרש, ועל כן החלקים שיוצרו על אותם כלים לא התאימו זה לזה בהרכבה. לא פעם היה צורך בייצור חוזר של חלקים. כך גם התחלנו להבין שתכנון וייצור כלים למטוס הוא אומנות בפני עצמה; שיש להבין בתרכובת של חומרי הגלם ושיש להתחשב בפרמטרים שונים בעת תכנון הכלים לייצור חלקים ולהרכבה. גם עבודות ההרכבה הסופית למטוס, וטיסות הניסוי שלאחריהן, לוו לא אחת בחוסר ניסיון מספיק לפתרון תקלות הטיסה שדווחו ע"י טייסי הניסוי. טייסי הניסוי , דני שפירא שהטיסו את הפוגה "כחול לבן", היו: טייס הניסוי הראשי של הוגו מרום הטייס האגדי, ו

הנסיעה הראשונה לחו"ל. לראשונה בחיינו ראינו וטעמנו "קוקה קולה", ובחדרים במלון מצאנו אסלה נוספת ("בידה") שלא הבנו למה היא משמשת. לשאלתנו התמימה הסביר לנו צבי לוי ש"הבידה" נועד אצל הצרפתים לרחיצת הרגליים לפני השינה, וכולנו כאחד, לפני שנכנסנו למיטה באותו הלילה הראשון בפריז, רחצנו את כפות רגלינו. למותר לתאר את צחוקם האדיר של צבי לוי ושל אריאב, כאשר שמעו מאתנו למחרת בבוקר על השינה הטובה שהייתה לנו בזכות רחיצת הרגליים. אני צורפתי לצוות העובדים שיצא לטולוז על מנת ללמוד את מהלך ההרכבה הסופית של המטוס, ואת הפעילות בקו הטיסה. חברי הצוות האחרים יצאו ללמוד במפעלים האחרים בצרפת את ייצור הגוף, הכנפיים וזנב המטוס. ההשתלמות ארכה כחודשיים ימים, וכפיצוי לנשותינו שנשארו לבדן בבית, ולילדים (מי שכבר היו לו ילדים) תכננו לקנות מתנות בדרכנו חזרה ארצה. על כן נהגנו לחסוך מדמי האש"ל שקיבלנו, על-ידי כך שהזמנו את ארוחת הבוקר הזולה ביותר במלון, שכללה ביצת עין ועליה פרוסת נקניק. ההכנות לייצור  כשחזרנו ארצה, התחלנו, כל אחד בתחומו, בהכנות לייצור. מאחר שהניירת: מערכי הייצור, ההרכבה והשרטוטים היו כולם בצרפתית, התחלקנו בשלב ראשון לצוותים, בעזרת מהנדסי הייצור של האגף תרגמנו לעברית את כל ניירת הייצור וההרכבה, והכנו מערכי ייצור על-פי שלבי העבודה השונים. ההסכם עם המפעל בצרפת כלל הספקת מטוס אחד מושלם לתעשייה האווירית שישמש את המהנדסים מוספר כ- והטייסים לטיסות ניסוי שונות. מטוס זה . כמו כן כלל ההסכם מספר הרכבות ראשיות 101-BK להרכבה סופית, תתי-הרכבות וחלקים מיוצרים המטוסים הראשונים, שאפשרו לנו לבצע את 8 ל ההרכבה ואת הייצור בשלבים, ולהכין במקביל את

גמלאון

15

ובמטוסים בקו ההרכבה הסופית. נערך בתע"א טכס מסירת מטוס 1960 בחודש יולי הפוגה הראשון לחיל האוויר. שמו הוסב לשם עברי . "סנונית" ונקרא טכס המסירה נערך ברחבה שבבדק מטוסים, שם הוקמה במה גדולה למוזמנים הרבים: ראש , שרי ממשלה, דוד בן גוריון ממשלת ישראל מר מפקד חיל האוויר ובכירים רבים ממשרד הביטחון, מהנהלת התע"א וכמובן עובדי הייצור וההרכבה של המטוס. כמנהל ההרכבה הסופית של המטוסים, הוטלה עליי האחריות להכנת המטוס למסירה. על טייס חיל הוטל לקבל את המטוס טיבי בן שחר האוויר סא"ל ולהטיסו לבסיס חיל האוויר, לביה"ס לטיסה. מתוך האחריות הרבה להכנת המטוס, והדאגה שחלילה לא תקרה תקלה טכנית של הרגע האחרון, אשר תמנע את טיסת הבכורה, ותשבש את טכס המסירה החגיגי, החלטתי להכין מטוס נוסף, "רזרבי" שיהיה מוכן בקרבת מקום, אך נסתר. המטוס הרזרבי היה מוכן עם מנועים מותנעים, שאם חלילה ישתבש משהו במטוס המיועד למסירה, תהיה לנו חלופה מיידית. הגיע היום המיוחל, והבמה 1960 במחצית חודש יולי שהוכנה מראש התמלאה במוזמנים הרבים. לאחר סיור קצר סביב המטוס ושיחה עם הטייס, נשא רוה"מ מר דוד בן גוריון דברי ברכה, ציין את גודל ההישג של התע"א בייצור והרכבה של מטוס ראשון מתוצרת ישראל, ע"י עובדים ישראלים, והודה למנכ"ל, לאל שווימר, על היוזמה. הוא הדגיש את הערך הציוני שבהקמתה של תעשייה אווירית בישראל, ואת ההישג האדיר שבייצור מטוס. המטוס המריא בהצלחה, טייס חיל האוויר סא"ל טיבי בן שחר ביצע מספר גיחות ותרגילי אירובטיקה לקול מחיאות הכפיים, ולמראה ההשתאות של המוזמנים הרבים, ויצא לדרכו לבסיס חיל האוויר, ביה"ס לטיסה של החיל.

 את מחלקת 60 החברה שפיתח בראשית שנות ה ניסויי הטיסה לרמה בינלאומית, ששימשה לימים את כל סוגי המטוסים שהתע"א ייצרה ותחזקה. תקלה חוזרת בטיסות הייתה בנוגע לזמן שנדרש למטוס כדי לבצע בטיסה תרגיל של "גלגול" מלא לדאבוננו המטוס לא עמד .)Rate of Roll) סביב צירו בזמנים הנדרשים ל"גילגול" מלא, ונזקקנו לזמן רב ולטיסות ניסוי חוזרות ונשנות, עד שלמדנו כיצד לווסת את מאזנות המטוס, ולהביא לזמני ביצוע ה"גלגול" הנכונים. באותם ימים השתכללו גם אמצעי הבדיקה בניסויי הטיסה. לא עוד תוצאה שהתבססה על הרגשתו של הטייס, אלא על מכשור אלקטרוני מתקדם שהורכב ), ואשר רשם באופן מדויק את 20-A במטוס (קופסת כל ביצועי הטיסה וניתוחם. כך התאפשר למהנדסי הטיסה ולטייסים לרשום בדייקנות יתרה את התקלות שהיו באותה טיסת ניסוי.  צרפתים. III Marbure מנועי סילון 2 למטוס הפוגה היו המנועים היו נמוכים מאוד, צמודים לגוף המטוס וקרובים מאוד לקרקע, כך שיניקת האוויר החזקה שלהם חייבה זהירות רבה מצד צוות הקרקע. שלא יהיו בסביבה חפצים שאינם מחוזקים כדי שאחד המנועים לא ישאב אותם לתוכו. ואכן, ביום קיץ חם מאוד, תוך כדי הרצת מנועים על הקרקע ע"י אחד המכונאים, ינק אחד ממנועי המטוס את הגופייה של העובד שהייתה תלויה ליד תא הטייס. הוקמה ועדת חקירה ששחזרה ובדקה את המקרה, תוך כדי הפעלת המנועים ונפנוף בגופיה דומה קרוב למנוע, והצפוי קרה: גם גופייה זו (של ראש ועדת החקירה) נשאבה ע"י המנוע "והוכיחה" שקרבה למנועי המטוס מחייבת זהירות רבה. ה"סנונית" - הספקת מטוס ראשון לחיל האוויר אפשר היה כבר לבקר בענפי 1960 באמצע שנת הייצור השונים שבאגף הייצור, ולראות את קווי הייצור וההרכבה מלאים בחלקים ראשוניים, בתתי-הרכבות

גמלאון

16

של מזל"טים בעלי יכולות מהטובות בעולם, לא היו מתרחשים אלמלא "המשוגעים לדבר" שבחזונם הקימו והרחיבו את התעשייה האווירית, פיתחו טכנולוגיות, העמיקו מחקר ופיתוח והביאו את החברה להיות אחת התעשיות המתקדמות בעולם, בפיתוח, בתכנון ובייצור מטוסים, מזלט"ים, טילים ומערכות חלל. אני גאה שהייתה לנו הזכות, לי ולחבריי: עובדים ומנהלים חרוצים, מסורים ובעלי יוזמה וחזון, להיות הדור הראשון למעשה המרכבה המורכב הזה של פיתוח, ייצור והרכבה של מטוסים מתוצרת התע"א - תוצרת ישראל. 

מלחמת "ששת הימים" – פעילות מטוס ה"פוגה"/"סנונית" עם פרוץ מלחמת "ששת הימים" נשלח 1967 בשנת המטוס לפעילות מבצעית בגבול המזרחי עם ירדן, ובקרבות באזור ירושלים. המטוס שצויד למשימה זו בתותחים בחרטום המטוס, ובפצצות קלות משקל, השתתף באופן פעיל במלחמה ונחל הצלחה רבה בביצוע כל משימותיו. עם זאת היו מספר מטוסים שנפגעו מאש תותחים מהקרקע. מטוסים אלה נשלחו לחטיבת הייצור לתיקון ולאחר תיקונם המלא, חזרו לחיל האוויר למשימותיהם השונות. שדרוג המטוס – "צוקית" ולאחר אלפי שעות טיסה 80 בתחילת שנות ה בהדרכת טייסים ואימונם, הוחלט בחיל האוויר על שדרוג המטוס, על החלפת המנועים למנועים ועל שינויים בתא הטייס ,)Marbure VI( חזקים יותר ובמערכות הטיסה והאוויוניקה של המטוס. משימת השדרוג של מטוסי "פוגה"/"סנונית" עבור חיל האוויר הוטלה על התע"א, על חטיבת "בדק מטוסים", שביצעה משימה זו בהצלחה רבה. הדגם המשודרג כונה "צוקית", ושימש את חיל האוויר עד . 2012 , בשנת שנות טיסה 52 לאחר הוצאתו משירות סוף דבר – חזון ומעש מטוס הפוגה היה המטוס הראשון שיוצר והורכב בישראל ע"י התעשייה האווירית. מעשה אמיץ ויוצא דופן למדינה צעירה שזה עתה הוקמה. מעשה חלוצי מאין כמוהו, שכמו בתחומים רבים אחרים: בחקלאות, במדע, ברפואה ובטכנולוגיה היו אלה המעטים שהלכו לפני המחנה, נרתמו לאתגר ולחזון, ועשו הלכה למעשה את הלא ייאמן, לתפארת מדינת ישראל. בניית מטוסי הקרב: ה"מיראז'', ה"כפיר" וה"לביא", ומטוסי ה"ערבה" ו"המנהלים" בדגמים שונים, דורות

טייסים וטכנאי תע"א במלחמת ששת הימים

גמלאון

18

זיכרון אישי מראשית הדרך - תחילת ייצור המטוסים בתע"א מאת: בן ציון (בנצי) נתנזון

אספקת מטוס מושלם אב-טיפוס; אספקת כמות מטוסים בצורת הרכבות (לאימון וללימוד) של מכלולים גדולים, כמו: גוף מטוס, כנפיים וכדומה; אספקת חלקים ותתי-הרכבות; ייצור המטוסים והרכבתם מ"א" עד "ת" נשלחו הצוותים הראשונים של עובדים, 1959 בשנת מבקרי איכות ומנהלים מיועדים, לצרפת להשתלמות. הם יועדו לשמש מנהלי העבודה והמדריכים של POTEZ העובדים בארץ. בנוסף, נשלחו אלינו על-ידי שני נציגים צרפתיים כדי ללוות את תהליך הלמידה, ולפתור בעיות אם וכאשר יתעוררו במהלך הייצור וההרכבה. . האגף ש' נ' אריאב הוקם אגף הייצור ובראשו עמד נחלק לענפים ולמטה: ; ברני כהן ענף ייצור חלקים, בראשו עמד ; רפי אדמון ענף ייצור חלקים מכניים, בראשו עמד ; צבי לוי ענף הרכבת מטוסים, בראשו עמד . עץ-הדר ענף ייצור כלים, בראשו עמד גופי המטה כללו: הנדסת ייצור, תכנון ופיקוח ייצור, עיתוד מלאי ומחסנים וביקורת איכות. מהלך העבודה: הצרפתים העבירו אלינו שרטוטים וכרטיסי שיטה ) מקוריים ששימשו בסיס עבור ROUTE CARDS ( מהנדסי הייצור שלנו להכנת כרטיסי השיטה. בתחילה נכתבו הכרטיסים ידנית והודפסו לאחר מכן על-ידי צוות מזכירות על מכונת כתיבה. הכרטיסים שוכפלו והורדו אל בתי המלאכה, לייצור ולהרכבה. מהנדסת הייצור נמשכו הכרטיסים על-ידי פיקוח ייצור מרכזי, שקבל ממחלקת תכנון הייצור תכנית ייצור ולוחות זמנים. כל הפעולות המפורטות לעיל התבצעו כמובן ידנית! פקחי הייצור היו מעבירים את כרטיסי הייצור לעיתוד מלאי שהיה צריך לבדוק ברשימותהמלאי (שהתקבלו .)14 מהצרפתים) אם יש אצלנו במחסנים (מחסן

רקע: , יום 1960 התחלתי לעבוד בתעשייה אווירית בפברואר לאחר השחרור מצה"ל! בחופשת השחרור הקצרה שהייתה לי פניתי למחלקת התעסוקה, שבראשה ז"ל. במהלך הריאיון, הציע לי ברעם ברעם עמד לעבוד במחלקת עיתוד מלאי באגף הייצור. לא ממש הבנתי על מה הוא מדבר (שירתי בחיל התותחנים), ואף הייתה לי הרגשה שגם הוא אינו יודע מספיק כדי להסביר לי. אבל מאחר שתכננתי להתחיל ללמוד באוקטובר של אותה שנה באוניברסיטה, לא ייחסתי חשיבות יתירה, וקיבלתי את מה שהוצע לי. אציין שעד להחלטה ההיסטורית על ייצור הפוגה, המפעל נקרא "בדק מטוסים", מפעל לשיפוץ מטוסים. ולכן, המעבר המתוכנן לייצור דרש שינוי מהותי: בהנהלה, במבנה הארגוני ובגישה בכללה. כמו כן, היו שנות השישים המוקדמות של המאה הקודמת, שנות גיוס מאסיבי של כוח אדם בכל התחומים, כדי להכשירו לייצור מטוסים! המפגש: הגעתי לעבודה כמתוכנן. אודה על האמת, זרם 06.45 האוטובוסים והמוני העובדים שהגיעו בסביבות לעבודה, הדהים אותי והעלה בלבי חשש מה. הגעתי למחלקה שהייתה ממוקמת באנקס של הנגר יהודה ליאור פוגה, רואיינתי על-ידי ראש מדור בשם שהושיב אותי על-יד שולחנו של מהנדס מכונות, אדם לא צעיר, שלקח אותי תחת חסותו והסביר לי בסבלנות רבה מה עליי לעשות. הוא אשר גרם לי למצוא עניין בעבודה, ודחף אותי לחשוב, להצליח, להתקדם ולראות את עתידי בתעשייה האווירית. המחלקה הייתה מחולקת למספר מדורים: חלקים, יהושע מתכות, קשיחים ורכש. בראש המחלקה עמד . רוב העובדים היו מבוגרים ממני בהרבה. אני עזרא הייתי עבורם הצוציק שלקחו תחת חסותם. הסבירו לי, שיש הסכם עם הצרפתים, באמצעות החברה , לייצור מטוס פוגה מגיסטר, POTEZ הצרפתית בתעשייה אווירית. ושהפרויקט יתבצע במספר שלבים:

גמלאון

20

הנציג הצרפתי שטיפל בנושא. (איני יכול להשתחרר " שהשתלט GITAN מזיכרון הריח החריף של סיגריות " על האוויר במשרדו). לייצור החלקים דרוש חומר גלם: פחים, חישולים ויציקות. בתחילה קיבלנו מהצרפתים (לא בחינם כמובן, זה עלה הרבה כסף). את חלוקת הפחים עשו מעתדי המלאי, עם רשימות מצאי ידניות כדי לאפשר במחסן המיועד חיתוך מיטבי ומינימום נפולת. גם חישולים ויציקות דרשו חיפוש ו"חפירה" לעיתים קרובות כדי לאפשר את התחלת העיבוד. ככל שהמשכנו בעבודה על הפרויקט, התפתחנו, שלב אחר שלב, ולאחר שמחשבנו, הגענו לפישוט ולייעול התהליכים! על פרויקט הפוגה, הייתה גאוותנו בזכות הראשוניות. כל פעולה, כל שלב בייצור, בהרכבה ובעבודת המטה, היה בהם מן הראשוניות, היה זה חדש ומלהיב. צעירי הדור, כשיקראו על התהליכים ועל שיטות העבודה שלנו ודאי יגחכו, אבל כך הוקם מערך הייצור של הגדול במפעלי המדינה: התעשייה האווירית! היו . חדווה ויצירה אלו ימים של

משום שהתכנון בהנדסת הייצור נעשה בתחילה על בסיס חלקים מיוצרים, היה חוסר תיאום ביחס למה שהתקבל מהצרפתים. הגיעו תתי-הרכבות שנשאו מספרי חלק שונים מהפריטים הבודדים שנרשמו על כרטיסי השיטה. לכן היה צורך בבדיקה ידנית פיזית: רשימותהחלקשנרשםבכרטיסהשיטהאלמול החלק שהגיע, באמצעות השרטוט או השרטוטים. כלומר, מה שהגיע נשא מספר חלק של מכלול שכלל בתוכו מספר חלקים, לכן החלק שהיה במחסן נשא מספר שונה מהרשום. כדי להתגבר על אי-ההתאמה היה צורך לשבת עם מהנדסי הייצור ולשנות את הרשום בכרטיס השיטה, לצורך הנפקת חלקים מהמחסן. כל זה, אני מדגיש שוב, נעשה ידנית ועל-ידי מעתד המלאי, מול מהנדס הייצור, המחסנאי ופיקוח הייצור. כך התחלנו בתעשייה האווירית ייצור של מטוס. לא שיפוץ, לא תיקון, לא הסבה אלא ייצור מבראשית. אציין שהצרפתים לא הצטיינו בסדר מופתי ובין הרשימות ששלחו אל מול החלקים שהגיעו מהם, היו לעיתים תכופות פערים שדרשו התעמקות חוזרת ונשנית בשרטוטים, ומפגשים עם "מסיה לוט"

גמלאון

21

פרויקט פוגה מאת: מנחם זיו

לסייע בפירוק ובהרכבת מנועים חליפיים. ייצור והרכבת מטוס הפוגה היה פרויקט הדגל של מה שכונה אז "המכון לבדק מטוסים" ואשר בזכותו נקרא המפעל מאז ועד היום "תעשייה אווירית". הצוות הניהולי ועובדיו הבכירים של פרויקט הפוגה בנו את התשתית, והיו בין מייסדיהם של מפעלי הבת משה קרת והאגפים השונים, לרבות מנכ"לנו האהוב ז"ל שהקים את אגף "להב". הניסיון שרכשנו בייצור מטוס, מחלקיו ועד להרכבתו הסופית הכשיר אותנו לפתח ולהרים פרויקטים גדולים וחשובים לביטחון ישראל ולכלכלתה. אין ספק שאנו חייבים להנציח את פרויקט הפוגה בצורה הולמת. לדעתי יש להציב את המטוס על כן מתאים, עם סיפור המעשה. כך יומחש החזון שהתגשם ואשר בעקבותיו הפך המפעל מבדק מטוסים לתעשיית מטוסים. אני חבר בקבוצה של יוצאי חיל האוויר, שמטוס הפוגה עבורם הוא נכס להערכה ומושא לגעגועים. צר לי שאין זה בא לידי ביטוי במפעל שלנו. ואסיים בנימה אישית, ליוויתי את ה"פוגה" לאורך כל הפרויקט כראש מדור ואח"כ כמבקר מחלקתי. לא פעם היה צורך להמציא את הגלגל ולהיות הראשונים בהטמעת שיטות עבודה, ניהול ובקרה. ניסיון זה שצברתי נתן לי את הכלים להתמודד בהמשך עם פרויקטים גדולים ומורכבים בארץ ובחו"ל. זכיתי למלא באהבה ובמסירות את תפקידי בעשר שנות עבודתי האחרונות, כסגן מנהל "מפעל הייצור".

,1960 התחלתי את עבודתי בתע'א בחודש מרץ במחלקת הרכבה סופית של מטוסי הפוגה. ראש . דוד און המחלקה היה את החודשים הראשונים הקדשנו להכרת מכלולי המטוס ומערכותיו, התאמנו בפירוק רכיבים ראשיים שהגיע אלינו מצרפת, BK101 של אב-הטיפוס ובהרכבתם. במקביל, במחלקות גוף וכנפיים החלו בהרכבה סדרתית של מכלולים, ואלו הגיעו למחלקתנו להרכבה סופית. לאחר מכן עבר המטוס לקו טיסה ולניסוי טיסה. המטוס הראשון, תוצרת "כחול לבן", נמסר לחיל , והיה זה אירוע חריג ומשמעותי 1960 האוויר ביולי מההיבט התקשורתי, מפאת ראשוניותו. אני אישית לא זכיתי לצערי לקחת חלק במעמד המרגש, מפני ז"ל (טייס אברהם הכהן שמתפקידי היה להמתין עם הניסוי הראשי) בקצה המסלול, עם מטוס האב- , כגיבוי למטוס ה"סנונית" שהיה בטקס. BK101 טיפוס מטוסים שנמסרו לחיל האוויר. 48 סך הכול הרכבנו במקביל צורפנו כצוות מצומצם ל"מבצע גדות" אריה שאורגן על-ידי חיל האוויר בפיקודו של סא"ל ז"ל, במטרה להעביר מטוסים נוספים מבסיס שוהם נאט'ו בגרמניה לחיל האוויר הישראלי. סיוע נוסף שהגשנו לחיל האוויר היה בעזרה לשינוע, הרכבה ואחזקה, של מטוסי פוגה ראשונים באוגנדה. במלחמת ששת הימים טייסת הפוגה פעלה רבות באזורי הגדה אך בגלל טיסתם הנמוכה נפגעו מנועים רבים מנתזים שהתעופפו. צוות מצומצם של הרכבה סופית (ואני בתוכו) נקרא בדחיפות לבסיס ח"א כדי

גמלאון

22

ייצור חלקים פוגה מגיסטר מאת: דני שחם

התחלנו לגייס עובדים. בעלי מקצוע לא היו בנמצא, אז גייסנו סנדלרים, בנאים וחקלאים. לימדנו אותם תוך כדי עבודה ואיתם ייצרנו חלקים: מגודל של מטרים. 3 ו- 2 מ"מ ועד פחי ציפוי באורך 5 דסקית ז"ל כראש אגף, רמי עזרוני עם הצטרפותם של ז"לשונתההמסגרתהארגונית שאולסובול והמהנדס והוקם אגף ממו"ת (מבנה מטוסים ותהליכים). לא עוד "פחחייה" אמר עזרוני, (לא עוד בלכר'ס, בלשונו) אתם בונים מטוסים!! חולקנו למחלקות, למדורים, ולצוותים, על-פי התמחות מקצועית, וקו הייצור החל לזרום. היו כמובן מחלות ילדות, שעליהן התגברנו במשך הזמן. בראש מיקי ז"ל, זוהר (טוטי) יהושע הקבוצות הללו עמדו: ז"ל וייבדלו לחיים ארוכים חיים מוסקוביץ ז"ל, שרון שמעון שצמן (לימים שייקה אבני), שייקה אפשטיין . דני שחם ואנוכי

צבי עבדנו, פחחי המטוסים בכפיפות ל 1960 בשנת ז"ל הייקה! בהנגר הגדול, על הסבת מטוסי דקוטה לוי צבאיים למטוסי נוסעים, עבור חברת ארקיע. עוד אנו עמלים על הדקוטות, נקראנו, מספר פחחי מטוסים צעירים, אל המשרד, ובו נאמר לנו: "סיימתם עץ את העבודה בהנגר, אתם עוברים לפחחייה של ז"ל, ושם תתחילו לעבוד בייצור". הדר ייצור?? מה זה?? מעולם לא ייצרנו, שיפצנו ותחזקנו! , הנס מזור ואת נתן גוטמן אצל עץ הדר פגשנו את ניצולי שואה, שבתקופת הנאצים עבדו במחנות M 109 עבודה וייצרו חלקים למטוסי המסרשמיט הגרמניים. בשלב זה התחילו להגיע מכונות הייצור הראשונות. ראוטר - מכונה לכרסום פחים, אחריה הגיע מכבש טון ומכבשי חיתוך וכיפוף נוספים, והתחלנו 300 הגומי לייצר חלקים לפוגה. איזו גאווה זאת הייתה!!!

מ ו ד ע ה פ ר ס ו מ י ת

מבצעים לגמלאי התעשייה האווירית - מבצע סתיו חורף

₪ 900 לילות 2 אמצע שבוע סופ"ש כולל אירוח מלא ₪ 1700 חמישי-שבת כשרות למהדרין סעודות 3

אלוני הבשן

* בהצגת תעודה או מסמך

עובדים עם "התו הסגול" ה ב ו ט ה נ ש

לפרטים והזמנות: aloney-habashan.co.il אתר: | Alonyhabashan.g.v@gmail.com אימייל: | 04-6960009 טל':

גמלאון

23

רשימת טלפונים לשימושכם

אוזן קשבת 03-9354859 03-9768835 03-9354165 דני שחם - dshaham.gim2@gmail.com

מזכירות הארגון 03-9354883 פקס 03-9355654 מיטל

עובדת סוציאלית 050- 03-7303205 טובה יששכרי - 4300330 052-6180109 עינת ריבלין רם -

03-9768137 זרינה – 03-9768138 ציפי – 03-9768139 דקלה – 03-9356969 פקס –

רווחה ופרישה בתע"א 03-9353442 בת שבע – 03-9353813 עמית ברנט –

ביטחון תע"א 03-9353770

קופת תגמולים 03-9357717

ייעוץ משפטי מרקמן את טומשין 08-9393100 08-9393101 ביום ה’ במשרד 13:00 עד 10:00 הארגון

ייעוץ משפטי עו"ד שלמה טל 052-3421921 03-5715172

ייעוץ שמאות מקרקעין יצחק ששון 09-9511168 052-8575133 הייעוץ לחברי הארגון בהתנדבות

*6050 ביטוח לאומי *6667 מבטחים

יועץ מס יהושע אביאור 050-3202396 03-5753006 במשרד שחל טלרפואה *6626 050-9102845 ליזה כרמי יד שרה כפתור מצוקה *6444 הראל בתעשייה אווירית 03-9772257 03-7348599

אזרח ותיק 8840* *4843

מוניטור מוקד לרפואה דחופה 1-700-700-663 03-6166180

הרצלייה מדיקל סנטר אורה קט 09-9592988

מדטון הדים שמיעה 03-5285991

הראל במרכז 03-7547010 בריאות 7 שלוחה 03-7547222 שיניים

גמא גולן – כלל 03-5670404 ביטוח בריאות, סיעוד 03-5670405 פקס 03-5670444 בתע"א

גמלאון

24

ועדת טיולים ונופשונים

שמואל אפלבוים יו"ר

גמלאיות וגמלאים יקרים שלום רב,

- בשלב זה הביקורים מוקפאים ע"י ביקורי גמלאים הנהלת התעשייה האווירית.

אני שמח להציג בפניכם את רשימת הפעילויות שאנו מקיימים בצל מגפת הקורונה, ובהתאם למדיניות התו הסגול. – הטיולים יוצאים באוטובוסים או ברכב טיולי יום פרטי בהתאם לאישורי משרד הבריאות ומשרד התחבורה, תוך שמירה על הנחיות התו הסגול. פרטים עדכניים בחוברת ובאתר גמלאי התעשייה האווירית. - רשימת הנופשונים ברחבי הארץ נופשונים מעודכנת בחוברת ובאתר גמלאי התעשייה האווירית. אנו פועלים לפי מדיניות התו הסגול, הן בהסעות והן באירוח בבתי המלון. - ניתן לצאת לחו"ל למספר קטן של טיולי קיץ חו"ל שעות לפני 72 יעדים בכפוף למגבלות: בדיקת קורונה עלייה למטוס, ובדיקת קורונה בנחיתה (נכון לכתיבת שורות אלה). מדובר בביקור במדינות ירוקות. פרטים בחוברת ובאתר גמלאי התעשייה האווירית.

- שיט על הדנובה ובסלובקיה 2021 גימליאדה בימים אלו אני מקיים מו"מ עם החברות לביצוע הפרויקט, בתקווה שעד מועד היציאה גם אנו נוכרז כמדינה ירוקה. פרטים נוספים בקרוב. ברצוני לאחל לכולנו שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות והצלחה במציאת חיסון ותרופה למיגור המגפה, כדי שנוכל להמשיך לטייל ולבלות.

בברכת שנה טובה שמואל אפלבוים יו"ר ועדת טיולים ונופשונים

גמלאון

26

נופשונים חברים גמלאים יקרים, עקב המצב במשק והשינויים הנוחתים עלינו חדשות לבקרים עד להודעה חדשה כל הנופשונים יפורסמו באתר האינטרנט של הארגון ויעודכנו לפי השינויים שיקבעו על ידי משרד הבריאות. או 052-211334 בנייד פרטוק פליקס פרטים על הנופשונים ניתן לקבל אצל רכז הנופשונים ffelix1.gim@gmail.com במייל אפלבוים שמואל פרטוק פליקס יו"ר ועדת הטיולים והנופשונים רכז נופשונים טיולי חו"ל גמלאים יקרים השנה שלא בדומה לשנים קודמות, נבצר מאתנו להציע לחברינו טיולי קיץ, בשל מגפת "הקורונה" בארץ ובעולם כולו. בברכה שמואל אפלבוים אנטואנט וקנין יהושע סעד יו"ר וועדת טיולים מרכזת טיולי חו"ל מרכז טיולי חו"ל ונופשונים וגמליאדה מ ו ד ע ה פ ר ס ו מ י ת

גמלאון

27

ועדת ביטוח זכויות פנסיה מאבקנו נגד הכוונה לפגוע בתשלום הפנסיה של הגמלאים – עדכון

עלינו להעביר אליה את תגובתנו, בכתב, לטענות שהועלו. אנו מצפים לקבל את תגובת נציגות המדינה, ולאחריה ייקבע דיון בבית הדין. התביעה השנייה הוגשה כאמור לבג"ץ ובה טענו כי גם אם קיים גרעון אקטוארי כתוצאה מאי העלאת גיל הפרישה לנשים, מימון גרעון זה חייב להיות, מטעמים שפורטו בעתירה, על חשבון המדינה. המדינה ביקשה בדיון מקדמי למחוק את עתירתנו על הסף. תשובתנו הייתה כי אין מקום למחיקה ואנו מתכוונים להמשיך במאבקנו לשמירת זכויותינו ולהוצאת הצדק לאור. קיבלה השופטת בבג"ץ את עמדתנו, 3/6/2020 ב וקבעה כי העתירה לא תימחק וייקבע דיון לפני הרכב . 2021 שופטים בבג"ץ בתחילת שנת למותר לציין כי בכל המהלכים שצוינו לעיל, חשוב מאוד המסר, בעובדה: שיש מי שעוקב, בודק ומוכן להילחם על זכויות הגמלאים. ארגון גמלאי התעשייה האווירית ימשיך ויפעל ככל שיידרש ובכל הדרכים האפשריות, על מנת למנוע אחת ולתמיד את הכוונה לפגוע בפנסיה של חבריו.

ארגון הגמלאים ממשיך ללא הפסקה במאבק נגד כוונת המדינה להפחית את הפנסיה המשולמת לנו. מגמה זו נועדה לצמצם את הנזק שנגרם לקרנות, בשל אי

איציק דויטש - יו"ר

חקיקת החוק להעלאת גיל הפרישה לנשים. בשלב זה מתכוונות קרנות הפנסיה הוותיקות, ביניהן קרן הפנסיה מבטחים, לבצע הפחתה בפנסיה המשולמת, . 2021 החל ממשכורת ינואר ארגון הגמלאים הגיש בעניין זה שתי תביעות משפטיות. האחת לבית הדין לעבודה בתל אביב, בבקשה להורות למשרד האוצר/הממונה על שוק ההון, לספק לנו מידע חשוב על הסכם התפעול של קרנות הפנסיה הוותיקות, הדרוש לנו לתביעה שהגשנו לבג"ץ. לדעתנו ההסכם שנחתם מקפח את קרן מבטחים שבה אנו מבוטחים. רק בחינה של הסכם התפעול תאפשר לנו לדעת אם כספנו, שבקרן מבטחים, אינו מממן את תפעולן של הקרנות הוותיקות האחרות. בדיון שהתקיים בבית הדין לעבודה, בסוף חודש יוני , לא דחתה השופטת על הסף את עתירתנו, כפי 2020 שביקשו, מנימוקים שונים, נציגי המדינה, והטילה

בברכת שנה טובה

יעקב שפי יו"ר הארגון

איציק דויטש

יו"ר ועדת ביטוח ופנסיה

גמלאון

28

שנהטובה שנתבריאות ושגשוג

ועדת רווחה ובריאות

המפגשים שמענו את החברים מספרים על שמחות, או להבדיל: על צרות, שלהם ו/או של אחרים. השנה הצטמצמו מאוד מפגשים אלה, והמקור שאנו שואבים ממנו מידע הוא מוקד "אוזן קשבת" של ועדת הרווחה והבריאות. חברים מתקשרים, שואלים, מספרים, או מבקשים סיוע, ואנו חברי הוועדה והמוקדנים נוקטים את הצעדים הדרושים. על כן, וכל עוד המחלה הארורה אינה מאפשרת מפגשים, אני פונה אליכם, גמלאים וגמלאיות, ומבקש: שמרו אתנו על קשר! אם מתעוררת בעיה אנא התקשרו למוקד "אוזן קשבת". אם אין מענה השאירו אח שמכם ומספר הטלפון שלכם, ואנו נחזור אליכם תוך יום יומיים. במקרי חירום ניתן להתקשר . 054-4755969 אליי (הח"מ) לטלפון הפרטי שלי מאחל לכם ולמשפחותיכם שנה טובה, שנת בריאות ושמחה.

חבריי וחברותיי, גמלאים וגמלאיות שלום רב, אינני מחדש לאיש מכם שאנחנו עדיין בעיצומה של מגפת הקורונה. את הגל הראשון צלחנו בהצלחה יחסית, לפחות מבחינת הנזקים הבריאותיים, אך אין דומה לו הגל השני שאנחנו בשיאו. כל אזרחי

דני שחם - יו"ר

ישראל מצווים לשמור על הכללים המוכתבים על-ידי משרד הבריאות, על אחת כמה וכמה אנחנו, בהיותנו מוגדרים כקבוצת סיכון, אם מפאת גיל ואם מפאת רקע בריאותי, עלינו להשגיח ולשמור על עצמנו ביתר הקפדה: עטיית מסכות, שמירת מרחק והיגיינה אישית. אנא הימנעו מהתקהלויות, ממפגשים רבי משתתפים ושמרו על נפשותיכם! ההצהרה כי "גמלאי התעשייה האווירית ערבים זה לזה" חשובה השנה במיוחד, ואני מזכיר לכם כי אם חלילה צרה נפלה עליכם – אתם לא לבד. בשנים קודמות נהגנו להיפגש בערבי חג ולהרים כוסית לכבוד השנה החדשה, בפרלמנטים, במועדונים או בקבוצות של חברים. באווירה החגיגית של

דני שחם יו"ר ועדת הרווחה והבריאות

גמלאון

30

חבילת הטבות ייחודית לגמלאי תע"א

www.toyota-press.co.il | 073-270-70-70 | , רמלה מחלף רמלוד 6 רח' התקווה רוכשים עוד היום טויוטה חדשה ברכב השפלה, סוכנות מורשית טויוטה מחלף רמלוד ונהנים מתנאים והטבות אטרקטיביות ומשתלמות, איבזור מתנה, ,טרייד אין ועוד אפשרויות מימון

* בכפוף לתקנון ולאישור הגורם המממן ולתנאיו. ט.ל.ח

רמת האבזור הבטיחותי

תיאור דגם

קוד דגם

RAV4 E-XPERIENCE COROLLA EXCITE+ TOYOTA C-HR C-HIC YARIS HYBRID STYLE

7 7 7 5

152

רמת האבזור הבטיחותי

75

156

רמת נמוכה

רמת בטיחות

1

4

3

5

6

0

8

7

2

בטיחות

80

גבוהה

דרגת זיהום אוויר

ק"מ 100 - נתוני צריכת דלק בליטרים ל

דגם

RAV4 E-XPERIENCE COROLLA EXCITE+ TOYOTA C-HR C-HIC YARIS HYBRID STYLE

3 דרגה 2 דרגה 2 דרגה 2 דרגה

4.5 3.8 4.2 3.6

בינעירוני בינעירוני בינעירוני בינעירוני

4.9 3.5 3.2 3.5

עירוני עירוני עירוני עירוני

מדד זיהום אוויר* לרכב מנועי זיהום מרבי

3

1 2

4 5 6

7

8 9 10 11 12 13 14 15

זיהום מזערי

2009 * המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט

באפריל 1- שנכנס לתוקף ב 018/2014 הסיווג לדרגות זיהום אוויר הינו בהתאם להוראות נוהל 2017/1151 שנתקבלו מהיצרן, על פי רגולציית WLTP COMBINED נתוני צריכת הדלק הינם נתוני

ועדת מיצוי זכויות לניצולי שואה

שמואל טנא - יו"ר ימים ארוכים של ניתוק וסגר עברו עלינו בחודשים האחרונים, ולמרות הקשיים אני מקווה שאתם מרגישים בטוב. הוועדה למיצוי זכויות ניצולי השואה קיימה במהלך הימים הללו שתי ישיבות, על מנת לפתור בעיות שהתעוררו, ולתת מענה לבקשות ולצרכים. במיוחד, נפגשנו על מנת לחפש דרכים לשמור על קשר עם כולכם. שיתוף הפעולה של כולנו חשוב מאוד, ולשם כך אנחנו מנסים ליצור קבוצת וואטסאפ, שתשמש לסיוע הדדי, להפצת מידע, לפניות וכדומה. לשם כך דרושה היענותכם. הקמת הקבוצה בתהליך. עם זאת, אני ממליץ להיכנס לאתר של גמלאי התעשייה האווירית שבו מפורסם מפעם לפעם מידע עדכני. חברי הוועדה מטפלים בנושאים הבאים: סיוע משפטי 054-3010040 טל. יהודית ירושלמי בנוגע לפיצויים מגרמניה; ; 052-83540678 טל. מוטי וייס סיוע בנושא פניות הדור 052-3663377 טל. משה בק השני לניצולי השואה/יורשים (כלומר שהניצול נולד - אין חשיבות לגיל היורשים), ושהניצול ז"ל 1935 עד 27.06.2002 או בן/בת זוגו היו בחיים בתאריך מקים קבוצת 052-3663248 טל. שלמה צבירן וואטסאפ ובה מספרי הטלפון וכתובת המייל שלכם. הקבוצה תשמש רק למידע, ותתאפשר גישה רק לראש הקבוצה. את המידע הדרוש אנא העבירו אליו ישירות ובהקדם. , גמלאי מתנדב לעזור במילוי טפסים בשפה אבי דרוקר . 052-3579211 ההולנדית. אפשר לפנות אליו בטלפון

בנושא החמרה רפואית אפשר לפנות ל''עמותת אביב''. הייעוץ בחינם. * דוא"ל: 5711 הכתובת: 'אביב לניצולי שואה', קו ייעוץ AVIVAS@AVIVSHOA.CO.IL בעזרת עמותת אביב אפשר להגדיל את אחוזי הנכות ובזכותם את ההקצבה החודשית, וזאת על-ידי הגשת בקשה להכרה במחלות נוספות שלא הוכרו על-ידי האוצר. האוצר מכיר במחלות שונות ע"פ קריטריונים שונים לפי שתי קבוצות עיקריות: אלו שהיו במחנות ובגטאות ואלה שלא היו. המחלות הן: אוסטאופורוזיס - בריחת סידן, סוכרת, סרטן המעי הגס, בעיות לב, בעיות עור, לחץ דם, דמנציה ועוד. לכל המעוניין להוציא תעודת אזרחות פולנית ודרכון טל' אלכס וינאפל פולני, אני ממליץ לפנות אל מר , ההסכם הינו אישי בינכם לבינו. 054-7232777

אני עומד לעזרתכם, בברכת שנה טובה

שמואל טנא יו"ר ועדת מיצוי זכויות לניצולי שואה

להלן טופס שאלון אותו נשמח לקבל ממולא (גם אם מילאתם בעבר).

גמלאון

32

שאלון לניצולי שואה על מנת לעזור בייעוץ (לא משפטי) לניצולי שואה מול המוסדות המטפלים (לפי צורך) ברצוננו לדעת מה מספרם של ניצולי שואה בארגון. לשם כך הנכם מתבקשים למלא את השאלון. שם פרטי ומשפחה_________________________________ ת"ז___________________________ _ טלפון___________________________________ נייד__________________________________ כתובת __________________________________________________________________ תאריך לידה_________________ ארץ לידה_________________ תאריך עלייה_________________ מקום שהייה בזמן הרדיפות_________________________________ הפרטים שימסרו יישארו חסויים. 70100 נשמח לקבל השאלון לפי הכתובת: גמלאי תעשייה אווירית, נתב"ג לידי שמואל טנא

מ ו ד ע ה פ ר ס ו מ י ת

ר

ש

ת

ו

ל

א

פ

מ

י

ת

ה

ו

ת

ה

ו

מ

ת

ע

ק

ן

ה

30

לעובדי / גימלאי תעשייה האווירית ומשפחותיהם מגיע

ISO

יעוץ של מיטב בעלי המקצוע

סניפי העמותה פרוסים בכל רחבי הארץ ומעניקים שרות מהלב אנו כאן בשבילכם

גמלאון

33

ועדת ספורט וחוגים

מיכאל פרידלנדר - יו"ר

גמלאי התעשייה האווירית שלום,

הנהלת הארגון נאלצה להקפיא את כל פעילויות הארגון, עקב התפרצות מגפת הקורונה. אנו 2020 במרץ נמצאים כרגע במצב של המתנה לבאות, וחזרה לשגרה בשלבים. עם זאת אנו אופטימיים ומאמינים שלא ירחק היום שבו נתגבר כולנו על תקופה מאתגרת זו, ונחזור לחיים נורמליים, חיוביים, רוויי פעילויות.

חוג הכרת הארץ, שביל ישראל וצעדות מסלולים עד שנאלצנו לעצור את הפעילות: 3 הספקנו לבצע 2020-2019 בעונת חברים) 200 קבוצת (כ- 5 - דרך בורמה - הרי ירושלים - השתפו 24.10.2019

חברים) 200 קבוצת (כ- 5 - עמק האלה - השתפו 19.11.2019 חברים) 160 קבוצת (כ- 4 - נחל תבור - השתפו 18.2.2020

. לצערנו, אין כרגע 2020 תוכננה והייתה אמורה להתחדש בחודש אוקטובר 2020-2021 הפעילות של החוג לעונת אפשרות לחדש את העונה. חברי החוג יקבלו הודעה בדוא"ל כשיוחלט לחדש את הפעילות. מכון אבשלום סיורים. 7 הרצאות ו- 7 קבוצות והפעילות החלה, כאשר בתוכנית: 8 , החוג גדל ל- 2020-2019 בעונה סיורים. 3 הרצאות ויציאה ל- 3 לאחר קיום 2020 לאור המצב, פעילות הארגון הופסקה במרץ ארגון גמלאי תע"א היה במגעים עם הנהלת מכון אבשלום למציאת פתרון כספי לחברים. בימים אלו מוחזר לחברים הסכום היחסי מעלות החוג. לצערנו, מאותן הנסיבות הוקפאו גם פעילות החוגים: הדיג, הצילום והמקהלה.

אנו מקוים שהמצב ישתפר בהקדם ונוכל לחדש את הפעילות של כל החוגים.

אנו מברכים אותך ואת בני משפחתך בברכת שנה טובה ובבריאות איתנה, ומאחלים לכולנו חזרה מהירה לשגרה.

מיכאל פרידלנדר יו"ר ועדת ספורט וחוגים

גמלאון

34

מבצעים משתלמים לחגים

30

1-800-606040

ועדת תרבות רחמים חלפון - יו"ר גמלאיות וגמלאים יקרים עקב המצב בארץ ובעולם, כתוצאה ממגפת הקורונה אנו נאלצים, לצערנו, לבטל את כל האירועים המתוכננים לאחרשהושקעו מאמצים רבים בהכנתם. להזכירכם בחודש מרץ תכננו והתחלנו בביצוע "יום האישה" באתונה יוון. מחזור ראשון יצא בחששות גדולים והייתה הצלחה מעל המשוער. לצערנו לאור התפשטות המגפה בארץ הוחלט ברגע האחרון על ביטול יתר המחזורים.

כמנהגנו תכננו לחודש נובמבר אירוע מרכזי, קיבלנו הצעות טובות מאוד והתחלנו לתאם מועדים לאירוע. ושוב לאור התפשטות מגפת הקורונה ולפי הנחיות משרד הבריאות אלצנו לבטל את האירוע.

בברכת בריאות טובה

רמי חלפון יו"ר ועדת תרבות

ועדת ביקורת

ביקורת פרטנית לכל מועדון בנפרד. ) ביקורת בנושא מלווים לפעילויות בארץ ובחו"ל. 3 ) ביקורת על הליך הבחירות ליו"ר הארגון, למועצה 4 ולוועדות, כולל ההתארגנות ליום הבחירות. מטרת הביקורות הנ"ל הנה לזהות נושאים הדורשים טיפול או שיפור ובהתאם לכך להעביר המלצות להנהלת הארגון. ברצוננו להסביר שביקורת רצינית בנושאים אלו אינה יכולה להתבצע תוך כמה ימים, אנחנו מתחייבים להביא לידיעתכם את תוצאות פעילות הארגון לשיפורים בעקבות הממצאים וההמלצות של כל אחת מהנושאים האלה, בהקדם האפשרי. בחודש יוני בצענו בדיקה בנושא עמידת הארגון בנושא התו הסגול והעברנו ליו"ר הארגון סיכום הבדיקה והמלצות לשיפורים הנדרשים בהתאם לממצאי הבדיקה.

בהמשך להודעתנו בגיליון הקודם, ברצוננו להביא לידיעתכם על פעילויות ועדת הביקורת. כל חבר ועדה לקח על עצמו להשתתף כמשקיף (ללא זכות הצבעה) בישיבות בוועדות בהן ראינו צורך בכך. בהתאם לזאת השתתפנו בישיבות של הוועדות

אינגציו גולדפרב יו"ר

הבאות: מועדונים, תרבות, טיולים, נהלים, כלכלה ,קשרי חוץ, בריאות וכמובן בוועד המנהל של הארגון. כמו-כן אנחנו נשתתף בכל דיון פתיחת מעטפות הצעת מחיר בוועדה שתקיים דיון כזה. לשמחתנו כל חברי ועדת הביקורת הם בעלי רקע בביקורת פנימית ויש לנו היכולת לבצע ביקורת מקצועית ובונה. התנענו ביקורות בארבעה תחומים שלדעתנו הם בעלי חשיבות עיקרית. ) ביקורת על מערכת הממוחשבת להרשמה 1 לפעילויות הארגון. ) ביקורת על תפעול המועדונים, כאשר תבוצע 2

בברכה. איגנציו גולדפרב יו"ר ועדת ביקורת

גמלאון

36

כעסק פרה רפואי אנו פתוחים גם בסגר בהתאם לתו הסגול

1

בחנות האופטיקה המומלצת של חברי, עובדי וגימלאי התעשייה האוירית ובני משפחותיהם

052-3366499

2

₪299

מתנה!! משקפי שמש בכל קניה!

₪3600 ₪ 1590

₪2400 ₪ 990

40%

052-4701362 | 03-6292555

8

2

-+4

1.5

ועדת קשרי חוץ

המתוכננת, ולהצביע בעד ביטול הגזירה. , המשנה ליו"ר שלמה חסקלוביץ בפגישות השתתפו אליהו , יו"ר ועדת קשרי חוץ; ו שמואל זיסמן הארגון; , חבר ועדת קשרי חוץ. אלפי לסיכום, ועדת קשרי חוץ פועלת במספר רב של תחומים ותדווח לכם בהמשך.

גמלאים יקרים שלום רב, ועדת קשרי חוץ קיימה מספר פגישות עם שרים בממשלה, בבקשה לטפל בנושאים הקשורים לגמלאים. התקיימה פגישה עם שר העבודה איציק שמולי והרווחה מר שהבטיח לפעול ולעזור בעניין

שמואל זיסמן - יו"ר

בברכת בריאות איתנה חג שמח ושנה טובה

ההחלטה להפחית את הפנסיה המשולמת לנו על ידי קרן מבטחים, כאשר יעלה הנושא להצבעה. כמו כן נפגשנו עם מנכ"לית משרד העבודה והרווחה. עמיר פגישה נוספת הייתה עם שר הכלכלה מר שהבטיח אף הוא לעזור במניעת ההפחתה פרץ

שמואל זיסמן יו"ר וועדת קשרי חוץ

עם השר עמיר פרץ

עם השר איציק שמולי

גמלאון

38

Made with FlippingBook - Online catalogs